Posts Tagged ‘spam’

Verschillende AI-technieken: welke zijn er en hoe werken ze? (2/5)

Posted 06 dec 2017 — by Emerce
Category nieuws

In dit tweede deel uit een vijfdelige serie over AI zullen we de volgende fundamentele AI-technieken gaan bespreken: Heuristics, Support Vector Machines, neurale netwerken, het Markov beslissingsproces en natuurlijke taalverwerking. In het eerste deel legden we de meest gebruikte definities van AI uit.

Heuristieken

Stel dat we munten hebben van de volgende waardes: 5, 4, 3 en 1 cent. We moeten berekenen hoeveel munten we minimaal nodig hebben om op 7 cent uit te komen. De techniek die we gebruiken om dit probleem op te lossen, noemen we ‘Heuristiek’.

Het Amerikaanse woordenboek Webster definieert de term ‘Heuristiek’ als volgt: het betrekken van of als hulpmiddel dienen bij het leren, ontdekken of oplossen van problemen door gebruik te maken van experimentele en voornamelijk proefondervindelijke methoden. In de praktijk betekent dit dat wanneer het te moeilijk wordt om met exacte deterministische methodes de best mogelijke oplossingen te vinden voor problemen, heuristiek als een van de probabilistische methodes de mogelijkheid biedt om een praktische methode toe te passen waarmee een oplossing bij benadering gevonden kan worden. Een oplossing die weliswaar niet noodzakelijk optimaal is, maar die in de juiste richting kan wijzen.

Voor sommige problemen kan toegepaste heuristiek ontworpen worden om een patroon binnen het probleem te vinden. Een voorbeeld van toegepaste heuristiek voor het eerder vermelde probleem is ‘hebzuchtige heuristiek’ ook wel “greedy heuristic” genoemd. We spreken van hebzuchtige heuristiek als we altijd kiezen voor de grootst mogelijke denominatie en hiermee doorgaan tot we de gewenste waarde van 7 krijgen. In ons voorbeeld betekent dit dat we beginnen met de munt van 5 cent. Voor de overige twee centen is de grootste denominatie die we kunnen kiezen 1 cent. We komen nu nog 1 cent te kort en om dit op te lossen gebruiken we weer een munt van 1 cent.

De hebzuchtige heuristiek heeft ons een oplossing gegeven van 3 munten (5, 1, 1) om tot de waarde van 7 cent te komen. Er bestaat natuurlijk een betere oplossing waarbij we slechts twee munten gebruiken, namelijk de munten van 3 en 4 cent. De hebzuchtige heuristiek biedt niet de beste oplossing voor dit specifieke probleem, maar in de meeste gevallen zal het resultaat acceptabel zijn.

Behalve toegepaste heuristiek voor specifieke problemen, bestaat er ook algemene heuristiek. Net zoals bij neurale netwerken zijn een aantal voorbeelden van algemene heuristiek gebaseerd op processen in de natuur. Twee voorbeelden van dergelijke algemene heuristiek zijn o.a. zwermintelligentiesystemen zoals mierenkolonie-optimalisatie of genetische algoritmes. Het eerste voorbeeld is gebaseerd op hoe eenvoudig mieren samenwerken om samen complexe problemen op te lossen. Het tweede voorbeeld is gebaseerd op het principe waarbij het recht van de sterkste geldt.

Een typisch probleem waarbij heuristiek wordt toegepast om snel acceptabele oplossingen te vinden is rit- en routeplanning. Hierbij is het doel om routes te vinden voor een of meerdere voertuigen die een aantal locaties bezoeken.

Support Vector Machines

De vraag of een e-mail spam of geen spam is, is een voorbeeld van een classificatieprobleem. In dit soort problemen wil men bepalen of een bepaald datapunt tot een bepaalde klasse behoort of niet. Na eerst een classificatiemodel te trainen op datapunten waarbij de classificatie bekend is (bijvoorbeeld een reeks e-mails die gemarkeerd zijn als spam of die juist geen spam zijn), kunnen we dit model daarna gebruiken om de classificatie van nieuwe, onbekende datapunten te bepalen. Een krachtige techniek voor dit soort problemen heet Support Vector Machines (SVM).

De kerngedachte achter SVM is dat je probeert de grenslijn te vinden die de twee klassen scheidt, maar op zo’n manier dat de grenslijn zorgt voor maximale afscheiding tussen deze klassen. Om dit duidelijk te maken gebruiken we de onderstaande eenvoudige gegevens voor ons classificeringsprobleem:

In dit voorbeeld stellen de groene cirkels en de rode vierkanten twee verschillende segmenten voor van het totaal aan klanten (bijvoorbeeld klanten met hoge potentie en klanten met lage potentie), waarbij dit geheel gebaseerd is op allerlei soorten eigenschappen voor iedere klant. Elke lijn die de groene cirkels scheidt van de rode vierkanten wordt beschouwd als een geldige scheidingslijn voor het classificatieprobleem. Er bestaat een oneindig aantal van dit soort lijnen die getekend kunnen worden. Er worden hieronder vier verschillende voorbeelden getoond:

Zoals eerder werd aangegeven, helpt SVM met het vinden van de scheidingslijn die de scheiding tussen de twee klassen optimaliseert. In het gegeven voorbeeld kan dit als volgt worden weergegeven:

De twee gestippelde lijnen zijn de twee parallelle scheidingslijnen waar de grootste ruimte tussen zit. De daadwerkelijke classificeringsscheiding die gebruikt wordt, is de ononderbroken lijn die zich precies in het midden van de twee gestippelde lijnen bevindt.

De naam Support Vector Machine is afkomstig van de datapunten die zich precies op een van deze lijnen bevinden. Deze lijnen zijn de supporting vectors. In ons voorbeeld waren er drie supporting vectors.

Als een van de andere datapunten (d.w.z. datapunten die geen supporting vector zijn) een beetje wordt verschoven, zal dit geen invloed hebben op de gestippelde lijnen. Als echter de positie van een van de supporting vectors enigszins wordt veranderd (datapunt 1 wordt bijvoorbeeld een stukje naar links verplaatst), dan zal de positie van de gestippelde scheidingslijnen veranderen en daarmee ook de positie van de ononderbroken classificatielijn.

In de werkelijkheid zijn de datapunten niet zo eenvoudig te scheiden als in dit simpele voorbeeld. Normaal gesproken zijn meer dan twee dimensies betrokken bij de analyse. Behalve rechte scheidingslijnen is SVM in staat om berekeningen uit te voeren die resulteren in niet-lineaire scheidingslijnen. Hiermee kan SVM ook niet lineaire problemen redelijk goed classificeren.

Classificeringsmodellen van een SVM worden ook gebruikt in beeldherkenning, bijvoorbeeld gezichtsherkenning, of wanneer handgeschreven tekst wordt omgezet in getypte tekst.

Kunstmatige neurale netwerken

Dieren en mensen kunnen (o.a. visuele) informatie uit hun omgeving verwerken en zich aanpassen aan de verandering. Voor dit soort gedrag gebruiken ze hun zenuwstelsel. Het zenuwstelsel van de dieren kan gemodelleerd en nagebootst worden en het zou mogelijk moeten zijn om soortgelijk gedrag na te bootsen of te genereren in kunstmatige systemen. Kunstmatige neurale netwerken (Artificial Neural Networks, ANN) kunnen worden omschreven als verwerkingsapparaten die gebaseerd zijn op de neurale hersenstructuur. Het grootste verschil tussen de twee is dat ANN misschien honderd tot duizend neuronen heeft, terwijl de neurale hersenstructuur van een dier of mens er miljarden heeft.

Figuur 4: Grafische representatie van een biologische neuron (links) en een kunstmatige neuron (rechts)

Het basisprincipe van een neurale structuur is dat elke neuron met een bepaalde sterkte aan andere neuronen verbonden is. Gebaseerd op de inputs die worden genomen van de output van andere neuronen (waarbij ook rekening wordt gehouden met de verbindingskracht), wordt er een output gegenereerd die weer gebruikt kan worden als input door andere neuronen, zie Figuur 4 (links). Dit eenvoudige idee is vertaald naar een kunstmatig neuraal netwerk waarbij gebruik wordt gemaakt van gewichten die de sterkte van de verbinding tussen neuronen weergeeft. Bovendien neemt elke neuron de output van de verbonden neuronen als input en gebruiken ze een wiskundige functie om diens output te bepalen. Deze output wordt dan weer gebruikt door andere neuronen.

In het biologische brein wordt leren tot stand gebracht door de verbinding tussen verschillende neuronen te versterken of te verzwakken, terwijl in ANN leren tot stand wordt gebracht door het gewicht tussen de neuronen te veranderen. Door het neurale netwerk een groot aantal sets trainingsdata met bekende eigenschappen te geven, kunnen we berekenen wat de beste gewichten zijn tussen de kunstmatige neuronen, zodat het neurale netwerk de eigenschappen optimaal herkend.

De neuronen van het ANN kunnen worden gestructureerd in verschillende lagen. Figuur 5 geeft een overzichtelijk schema weer van dit soort lagen. Het netwerk bevat een inputlaag waarin alle inputs worden ontvangen en verwerkt, en vervolgens omgezet worden naar outputs voor de volgende lagen. De verborgen lagen bevatten een of meerdere lagen van neuronen die elk door inputs en outputs gaan. Uiteindelijk ontvangt de outputlaag de inputs van de laatste verborgen laag en zet de outputlaag de inputs om in de output voor de gebruiker.

Figuur 5: Schematische weergave van een verbonden ANN

Figuur 5 geeft een voorbeeld weer van een netwerk waarin alle neuronen in een laag verbonden zijn met alle neuronen in de volgende laag. Zo’n netwerk wordt volledig verbonden genoemd. Afhankelijk van het soort probleem dat je wilt oplossen, zijn er verschillende verbindingspatronen beschikbaar. Voor beeldherkenning worden normaal gesproken convolutienetwerken (convolutional networks) gebruikt, waarin enkel neuronen van één laag verbonden zijn met groepen neuronen in de volgende laag. Voor spraakherkenningsdoeleinden worden normaal gesproken teruggekoppelde netwerken (recurrent networks) gebruikt waarin neuronen in een latere laag in een loop terug kunnen gaan naar een eerdere laag.

Markov beslissingsproces

Een Markov beslissingsproces (Markov Decision Process, MDP) is een raamwerk voor besluitvormingsmodellen waar in sommige situaties het resultaat gedeeltelijk wordt gebaseerd op de input van de besluitvormer. Een andere toepassing waar MDP gebruikt wordt is optimale planning. Het fundamentele doel van een MDP is het vinden van een beleid voor de besluitvormer waarin wordt aangegeven in welke toestand welke specifieke actie ondernomen moet worden. Een MDP-model bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Een set van mogelijke toestanden: dit kan bijvoorbeeld verwijzen naar een rasterwereld van een robot of de staat waarin een deur verkeerd (open of dicht).
 • Een set van mogelijke acties: een vastgestelde set van handelingen die een robot bijvoorbeeld kan nemen, zoals naar het noorden, oosten, zuiden of westen gaan. Of, in het geval van een deur, het open en dicht doen.
 • Overgangskans: dit is de waarschijnlijkheid dat de ene toestand naar de andere overgaat. Bijvoorbeeld: wat is de waarschijnlijkheid dat de deur dicht is nadat de handeling van het dichtdoen van de deur is uitgevoerd?
 • Beloningen: deze worden direct gebruikt bij de planning. Bijvoorbeeld: een robot kan naar het noorden toe willen gaan om zijn bestemming te bereiken. Het daadwerkelijk naar het noorden gaan zal resulteren in een hogere beloning.

Zodra de MDP vastgesteld is, kan er een beleid worden getraind door gebruik te maken van “waarde-iteratie” of “beleidsiteratie”. Deze methoden worden gebruikt om de verwachte beloningen te berekenen voor elk van deze toestanden. Het resulterende beleid levert dan van elke toestand de beste actie die genomen kan worden.

Om een voorbeeld te geven zullen we een raster maken dat een ideale, beperkte wereld voor een robot voorstelt. Dit voorbeeld wordt weergegeven in Figuur 6.

Figuur 6: Voorbeeld – roosterwereld van een robot

De robot kan van elke positie in het raster (toestand) in vier richtingen bewegen (actie): noord, oost, west en zuid. De waarschijnlijkheid dat de robot naar de gewenste richting gaat is 0,7 en 0,1 als het naar een van de overige drie richtingen gaat. Een beloning van -1 (bijvoorbeeld een strafpunt) wordt gegeven als de robot tegen een muur stoot en als hij niet beweegt. Er zijn tevens bijkomende beloningen en straffen als de robot cellen bereikt die respectievelijk groen en rood gekleurd zijn. Gebaseerd op de waarschijnlijkheid en de beloningen kan er een beleid (functie) gemaakt worden door de oorspronkelijke en laatste toestand te gebruiken.

Een ander voorbeeld waarin gebruik wordt gemaakt van MDP is het probleem van voorraadplanning – een voorraadbeheerder  of manager moet bepalen hoeveel eenheden elke week besteld moeten worden. De voorraadplanning kan gemodelleerd worden als een MDP, waar de toestanden beschouwd kunnen worden als een positieve inventaris en tekorten. Mogelijke acties zijn bijvoorbeeld het bestellen van nieuwe eenheden of het verwerken van de achterstand voor de aankomende week. Beloningen – of in dit geval, kosten – zijn normaal gesproken bestelkosten voor eenheden en inventariskosten.

Natuurlijke taalverwerking

Natural Language Processing ofwel NLP wordt gebruikt om te verwijzen naar alle technieken die te maken hebben met natuurlijke taalverwerking; van spraakherkenning tot taalgeneratie, waarbij elk van deze onderdelen een andere techniek vereist. Een aantal van de belangrijke technieken zullen hieronder uitgelegd worden, bijvoorbeeld Part-of-Speech tagging, Named Entity Recognition en Parsing.

Laten we de volgende zin eens nader bekijken: ‘John hit the can’ (Jan aait de hond). Een van de eerste stappen van NLP is lexicale analyse, waarbij gebruikt wordt gemaakt van Part-of-Speech (PoS) tagging. Met deze techniek wordt elk woord gemarkeerd om een overeenkomst te vinden met een categorie woorden die vergelijkbare grammaticale eigenschappen hebben. Hierbij wordt uitgegaan van de relatie van dat woord met aansluitende en gerelateerde woorden. Niet alleen woorden worden gemarkeerd, maar ook alinea’s en zinnen.

Part-of-Speech tagging wordt hoofdzakelijk uitgevoerd met statistische modellen die leiden tot probabilistische resultaten in plaats van deterministische “wat-als”-regels en wordt daarom gebruikt voor het verwerken van onbekende tekst. Ook kunnen deze statistische modellen omgaan met de mogelijkheid dat er in plaats van slechts één antwoord meerdere antwoorden mogelijk zijn; een techniek die vaak gebruikt wordt voor het markeren is het Hidden Markov-model (HMM).

Een HMM is vergelijkbaar met het Markov beslissingsproces, waar elke toestand een gedeelte is van de uiting en de uitkomst van het proces de woorden in de zin zijn. Een HMM ‘herinnert zich’ de volgorde van de woorden die vooraf gingen. Hierdoor kunnen zij beter inschatten welk deel van de uiting (Part-Of-Speech) een woord is. In het eerder genoemde voorbeeld is het waarschijnlijker dat het woord “dog” in “hit the can” een zelfstandig naamwoord is dan een werkwoord. Het eindresultaat is dat de woorden als volgt gemarkeerd zijn: ‘John” als zelfstandig naamwoord (Engels: noun, N), ‘hit’ als werkwoord (Engels: verb, V), ‘the” als determinator (Engels: determiner, D) en ‘can’ tevens als zelfstandig naamwoord (N).

Named Entity Recognition of NER is vergelijkbaar met POS-tagging, maar in plaats van het markeren van woorden met de functie die zij innemen in een zin (POS), worden de woorden gemarkeerd met het soort entiteit dat zij voorstellen. Deze entiteiten kunnen bijvoorbeeld personen, bedrijven, tijd of locatie zijn. Maar ook meer gespecialiseerde entiteiten zoals gen of proteïne. Hoewel een HMM ook gebruikt kan worden voor NER is de aangewezen techniek voor NER een Recurrent Neural Network (RNN). Een RNN is een van de type neurale netwerken zoals al eerder besproken werd, maar dit netwerk neemt sequenties als input (een aantal woorden in een zin of complete zinnen) en herinnert zich de output van de vorige zin. In de zin ‘John hit the can’ zal RNN het woord John herkennen als de entiteit ‘persoon’.

Een laatste techniek om te bespreken is Parsing (syntactische analyse) – het analyseren van de grammatica en de manier waarop de woorden worden geordend zodat de relaties tussen woorden duidelijk zijn. De Part-of-Speech-tag van de lexicale analyse wordt gebruikt en daarna ingedeeld in kleinere gedeeltes die dan weer gecombineerd kunnen worden met andere zinnen of woorden om een iets langere zin te maken. Dit wordt herhaald totdat het doel is bereikt: elk woord in de zin is gebruikt. De regels over hoe de woorden kunnen worden ingedeeld noemt men grammatica en kan er als volgt uitzien: D+N=NP waar D voor determinator staat en N voor zelfstandig naamwoord. Samen wordt het beschouwd als een naamwoordgroep. Het uiteindelijke resultaat wordt weergegeven in onderstaande figuur.

Bovenstaande toepassingen zijn geen toekomstmuziek. Een combinatie daarvan wordt reeds gebruikt binnen de zes AI-projecten van Deloitte, waaronder de automatisch gegenereerde Risk- en Strategierapporten van DeloitteSmartReports.com. AI wordt tevens gebruikt om de kwetsbaarheden binnen digitale omgevingen bloot te leggen middels de Security Quickscan, die binnen een minuut een volledig beeld van de veiligheid van je website geeft.

Conclusie

De technieken die gebruikt worden binnen het domein van kunstmatige intelligentie zijn eigenlijk enkel geavanceerde vormen van statistische en wiskundige modellen. Als al deze modellen slim in elkaar gezet worden, kunnen ze ons de tools aanbieden om taken te berekenen die we voorheen zouden beschouwen als enkel weggelegd voor mensen. In volgende blogs zullen we dieper ingaan op zakelijke toepassingen, enkele geassocieerde technologische trends en de vijf belangrijkste risico’s en zorgen.

*) Lees ook Deel 1: De meest gebruikte terminologie binnen AI.
**) Dit artikel is geschreven in samenwerking met Titus Sloet tot Everlo & Hicham el Bouazzaoui.Lees het volledige bericht op Emerce »

AI: stand van zaken, terminologie, technieken en toepassingen (1/5)

Posted 29 nov 2017 — by Emerce
Category nieuws

Wat is AI? Wat zijn zelflerende systemen? Wat zijn Cognitieve Analytics? En hoe staan deze termen met elkaar in verhouding? Kunstmatige intelligentie (Artificial Intelligence of AI) lijkt alom aanwezig, maar het blijkt vaak nog onduidelijk het vakgebied inhoudt. In dit eerste artikel verschaffen we inzicht in de meest gebruikte terminologie binnen AI. 

Verderop in deze reeks:

 • Uitleg over de verschillende AI-technieken
 • Toepassingen van AI
 • Vijf technologietrends die de adoptie van AI doen versnellen
 • Vijf bedrijfstakken die worden geraakt door AI

Verschillende publicaties stellen dat AI weet welke producten we willen kopen, dat het Netflix-series kan maken, kanker kan genezen en dat het uiteindelijk onze banen overneemt of zelfs de gehele mensheid wegvaagt. Het probleem met – en tegelijkertijd ook de mogelijkheid van – AI is dat diens definitie niet strikt of erg breed is. Iemand uit de jaren ’80 zou het navigatiesysteem in onze auto’s waarschijnlijk als een vorm van kunstmatige intelligentie beschouwen, terwijl wij dit vandaag de dag niet meer doen. We zien hetzelfde gebeuren met spraak- en beeldherkenning, natuurlijke taalherkenning, game engines en andere technologieën die meer en meer de standaard worden en die worden toegepast in alledaagse technologie.

Van datamining naar kunstmatige intelligentie

Aan de andere kant zijn meerdere fabrikanten van technologieën hun reeds bestaande oplossingen aan het aanpassen naar AI om te profiteren van de enorme hype in de markt om de aandacht te trekken van media. Tot voor kort zouden zelflerende modellen die de vraag van klanten voorspellen, een model dat al jaren bestaat, “datamining” worden genoemd. Nu herpositioneren bedrijven ditzelfde model als “kunstmatige intelligentie”. Dit leidt tot een grotere verwarring over wat AI nu daadwerkelijk is en het kan goed mogelijk zijn dat dit vervolgens leidt tot te hoge verwachtingen.

 • Kunstmatige intelligentie (AI)

Over het algemeen verwijst AI naar een breed wetenschappelijk domein waarbij niet alleen wordt gekeken naar computerwetenschap, maar ook naar psychologie, filosofie, taalkunde en overige gebieden. AI houdt zich bezig met het leren van vaardigheden aan computers waarvoor normaal gesproken menselijke intelligentie is vereist. Dat gezegd hebbende, zijn er natuurlijk veel standpunten over AI en bestaan er vele definities. Hieronder gaan we verder in op sommige definities waarbij we de belangrijkste eigenschappen uitlichten.

Een aantal algemene definities:

 • “Kunstmatige intelligentie is een geautomatiseerd systeem dat gedrag vertoont waarbij men normaal gesproken verwacht dat er intelligentie voor nodig is.” (1)
 • “Kunstmatige intelligentie is de wetenschap van machines vaardigheden laten uitvoeren waarvoor intelligentie van menselijk niveau vereist is.” (2)
 • De geestelijke vader van AI, Alan Turing, definieert het als volgt:

“AI is de wetenschap en de techniek van het vervaardigen van intelligente machines, voornamelijk intelligente computerprogramma’s.”

DeloitteSmartReports.com

Beperkte AI versus Algemene AI

Programma’s met beperkte AI zijn meestal veel beter in het uitvoeren van de taak waarvoor ze zijn gemaakt dan mensen. Kijk bijvoorbeeld naar gezichtsherkenning, schaakcomputers, berekeningen en vertalingen. De heilige graal van AI is Algemene AI waar één systeem vaardigheden kan leren en vervolgens elk probleem kan oplossen waar het mee te maken krijgt. Dit is precies wat mensen ook doen: we kunnen ons specialiseren in een specifiek onderwerp, van abstracte wiskunde tot psychologie en van sport tot kunst. We kunnen expert in al deze onderwerpen worden.

Een AI-systeem combineert en gebruikt voornamelijk zelflerende en andere vormen van data-analytische methodes om vaardigheden te kunnen uitvoeren die worden beschouwd als kunstmatige intelligentie.

Een schaakcomputer kan een mens verslaan bij een schaakspel, maar datzelfde computerprogramma kan geen ingewikkeld wiskundig probleem oplossen. Zo is eigenlijk alle huidige AI beperkt: het kan alleen datgene doen waarvoor het is ontworpen. Dit betekent dat voor elk probleem een specifiek algoritme ontworpen moet worden om het probleem op te lossen.

In deze definities verwijst het concept van intelligentie naar een vorm van kennis waarin het vermogen om deze kennis te plannen, redeneren en leren, waarnemen en opbouwen centraal staat en waarin wordt gecommuniceerd in een natuurlijke taal.

Deloitte AI

 • Zelflerende systemen

Bij zelflerende systemen distilleert een computer regelmatigheden op basis van trainingsdata. Als u bijvoorbeeld een algoritme wilt schrijven waarmee spam in e-mails geïdentificeerd kan worden, dan moet u het algoritme trainen door het zoveel mogelijk bloot te stellen aan voorbeelden van e-mails die handmatig gemarkeerd zijn als spam of die juist geen spam bevatten. Het algoritme “leert” om patronen te identificeren, zoals de mate waarin bepaalde woorden gebruikt zijn of de combinatie van woorden. Deze patronen bepalen de kans of een e-mail wel of niet als spam wordt gezien.

Zelflerende systemen kunnen worden toegepast op vele verschillende problemen en datasets. U kunt een algoritme trainen om foto’s van katten in fotoverzamelingen te herkennen of om potentiële frauduleuze verzekeringsclaims te identificeren, maar ook om handgeschreven tekst om te zetten in gestructureerde tekst of om spraak om te zetten naar geschreven tekst, etc. Bij al deze voorbeelden dient u gebruik te maken van gemarkeerde trainingssets. Afhankelijk van de gebruikte techniek kan een algoritme zichzelf verbeteren door het toevoegen van een feedbackloop die laat zien in welke gevallen het algoritme fouten heeft gemaakt.

Het verschil met AI echter is dat een zelflerend algoritme nooit zal begrijpen waarvoor het is gemaakt. Het zal misschien in staat zijn om spam te herkennen, maar het zal nooit weten wat spam is of begrijpen waarom we spam willen identificeren. Bovendien zal het waarschijnlijk niet in staat zijn een nieuw soort spam te herkennen, tenzij het opnieuw door iemand (een mens) wordt getraind. Zelflerende systemen vormen de basis van de meeste AI-systemen, maar waar een zelflerend systeem misschien wel intelligent lijkt, is het, in onze definitie van AI, dat niet.

 • Cognitieve Analytics

Cognitieve Analytics is een onderdeel van AI dat zich bezighoudt met cognitief gedrag dat we associëren met “denken”, in tegenstelling tot perceptie en motorische controle. Met het vermogen om te denken kan een entiteit informatie verkrijgen uit observaties, vaardigheden leren en communiceren.

Een cognitief systeem is in staat om informatie te halen uit ongestructureerde gegevens door concepten en relaties in een kennisbasis te zetten. Bijvoorbeeld, in een tekst over Donald Trump kunnen de relaties in Figuur 3 met elkaar in verband worden gebracht door gebruik te maken van natuurlijke taalverwerking. Tachtig procent van alle bedrijfsgegevens is ongestructureerd en de huidige Cognitieve Analytics-systemen kunnen al deze gegevens doorzoeken om het antwoord op uw vraag te vinden.

Deloitte Artificial Intelligence

Figuur 3: een kennisbasis verworven uit tekst

Het cognitieve systeem verbetert zijn prestaties op den duur op twee belangrijke manieren. Ten eerste, door interactie met mensen en door gebruik te maken van feedback van de gesprekspartner of door interactie tussen twee mensen te observeren. Ten tweede, door gebruik te maken van alle data in de kennisbank. Nieuwe kennis kan worden verkregen door inferenties.

Een ander belangrijk aspect van Cognitieve Analytics is het vermogen om context te gebruiken. Dankzij het gebruik van context kunnen Cognitieve Analytics-systemen betekenis uit taal afleiden. Een chatbot kan bijvoorbeeld rekening houden met de chatgeschiedenis om af te leiden wie wordt bedoeld met het woord hij:

Gebruiker: Wie is de echtgenote van Trump?
AI: Melania Trump.
Gebruiker: Hoe oud is hij?
AI: Donald Trump is 71 jaar

Figuur 4: voorbeeld van een gesprek van een cognitief systeem

Voor deze eenvoudige oefening moet het systeem zich bewust zijn van namen die mensen vertegenwoordigen, relaties tussen mensen, geslacht en het gezond verstand om daaruit af te leiden dat Trump naar Donald Trump verwijst. Al deze contextuele informatie is nodig om de juiste conclusies te trekken om beide vragen te beantwoorden.

Omdat cognitieve systemen contextuele informatie kunnen gebruiken, ongestructureerde gegevens kunnen begrijpen en kunnen redeneren over informatie, kunnen ze ook met mensen communiceren. Dit stelt het systeem in staat om te reageren op een vraag in het Engels, waarbij het niet langer een tijdrovend proces is om de vraag om te zetten in een formaat waarmee de computer kan werken. Bijvoorbeeld, een cognitief systeem voor een callcenter kan vragen van klanten over kampeeruitrustingen snel beantwoorden door informatie te gebruiken van productomschrijvingen, klantrecensies, verkoopgeschiedenis, actuele blogs en reismagazines (7).

Cognitieve systemen kunnen communiceren door middel van vele soorten media, waaronder spraak, beeld, video, gebarentaal, grafieken of een combinatie hiervan.

Een voorbeeld van een resultaat van zo’n systeem zijn de rapporten van DeloitteSmartReports.com. De kunstmatige intelligentie achter deze rapporten maakt het mogelijk om binnen een minuut meer dan 100.000 jaarrapporten te doorzoeken op mogelijke risico’s waar bedrijven voor moeten uitkijken.

 • Robotica

AI is een belangrijke factor in het design en het in werking stellen van slimme robots en andere geautomatiseerde procestoepassingen. In zijn eenvoudigste vorm kan een robot een machine zijn die geprogrammeerd is om een eenvoudige taak uit te voeren door stapsgewijze instructies op te volgen. De robot kan een regelgebaseerde machine zijn die het systeem nadrukkelijk vertelt wat er moet worden gedaan als er zich een specifieke situatie voordoet. Een robot in een autofabriek is op een dergelijke manier geprogrammeerd en wordt nauwelijks nog als intelligent beschouwd.

Maar robotica bestaan ​​in een veelvoud van veel meer intelligente vormen, variërend van onbemande autonome voertuigen (UAV’s), drones, slimme stofzuigers tot intelligente chatbots en slimme assistenten, enz. Hoe geavanceerd robots zijn wordt duidelijk als we kijken naar robots die zijn ontworpen door Boston Dynamics en MIT’s Cheetah II. Een ander voorbeeld is Amelia: een intelligente assistent met natuurlijke taalverwerkingsmogelijkheden. Een belangrijk aspect bij robotica is dat het hardware (mechanische onderdelen, sensoren, schermen) combineert met intelligente software en gegevens om een taak uit te voeren waarvoor een zekere mate van intelligentie is vereist (bijv. oriëntatie, beweging, interactie, etcetera).

 • Slimme machines

Het belangrijkste thema achter de term slimme machines is autonomie. Slimme machines zijn systemen die – tot op zekere hoogte – in staat zijn zelf beslissingen te nemen zonder dat er inbreng van mensen voor nodig is. Cognitieve Analytics-systemen kunnen net zoals robots, of elke vorm van AI, slimme machines worden genoemd zolang ze voldoen aan deze regel. In het geval van een robot kan autonomie bestaan ​​uit een vermogen om te plannen waar de robot naartoe wil gaan, wat hij wil bereiken en hoe obstakels overwonnen kunnen worden. In plaats van door mensen te worden bestuurd of eenvoudigweg instructies op te volgen, zou de robot doelen op een hoger niveau kunnen bereiken, zoals boodschappen doen, gebouwen inspecteren, enzovoort. Dit wordt mogelijk gemaakt door planningsmethoden; zelfbehoudsinstincten die bovenop de vaardigheden komen die reeds vereist zijn voor een normale robot.

In het geval van een cognitief systeem zal de slimme robot proactief proberen nieuwe vaardigheden te leren, meningen te peilen en nieuwe regels van gezond verstand te leren door deel te nemen aan interacties met mensen. Hij zal vragen stellen en de antwoorden online controleren. De robot zal besluitvormers ook actief informeren over veranderingen die het heeft waargenomen. Bijvoorbeeld, als meningen van klanten op social media plotseling veranderen kan de robot zelfs op deze veranderingen reageren. Hij zou bijvoorbeeld met klanten in gesprek kunnen gaan of positieve meningen delen op de socialmediakanalen van het bedrijf.

Aangezien slimme machines zelfstandig en intelligent zijn, kunnen ze misschien met elkaar gaan communiceren. Dit leidt tot multi-agentsystemen die transacties kunnen uitvoeren om hun nut te verhogen. Tijdens het inspecteren van een gebouw kan een robot bijvoorbeeld een drone vragen om het dak van een gebouw te inspecteren. Hier wordt dus de ene gunst voor een andere verleend, zoals het vervoeren van goederen of geld.

Een cognitief systeem dat een slimme machine wordt, kan zich specialiseren in een specifiek onderwerp, waardoor het een deskundige in dat onderwerp wordt. Nu kunnen andere slimme machines het systeem om informatie vragen dat over dat onderwerp gaat en zal het systeem sneller relevante antwoorden kunnen geven dan een algemeen cognitief systeem dat niet gespecialiseerd is. Informatiemakelaars zoals deze systemen verbeteren het algemene nut van het hele netwerk van slimme machines.

Conclusie
De termen zelflerende systemen, cognitieve systemen, robotica en slimme machines worden vaak gebruikt met betrekking tot AI en worden soms zelfs als synoniemen van elkaar gebruikt. AI is een complex interessegebied met vele verschillende vormen. Om deze reden hebben we geprobeerd inzicht te verschaffen in de meest gebruikte terminologie. In volgende blogs zullen we verder ingaan op de technieken achter AI-systemen, zakelijke toepassingen, sommige geassocieerde technologische trends en de vijf belangrijkste risico’s en zorgen.

*) Dit artikel is geschreven in samenwerking met Naser Bakhshi.

(1) Preparing for the Future of Artificial Intelligence, NSTC, 2016
(2) Raphael, B. 1976. The thinking computer. San Francisco, CA: W.H. FreemanLees het volledige bericht op Emerce »

Antwoord op volle inbox: betaal ontvanger voor lezen van marketingmail

Posted 28 nov 2017 — by Emerce
Category nieuws

Is het denkbaar dat de ontvanger van een marketingmail geld gaat vragen voor het lezen ervan? En bedrijven dus betalen voor gegarandeerd bereik? Marktpartijen denken van wel. Het zou een antwoord kunnen zijn op de overvolle inboxen.

Iedere (e-mail)marketeer heeft dezelfde uitdaging. E-mail wordt gezien als één van de succesvolste marketingkanalen, maar in praktijk is het nog altijd een grote uitdaging de ontvangers de berichten daadwerkelijk te laten lezen. Laat staan iemand te laten converteren. De nadruk ligt daarom de laatste jaren op het verhogen van de relevantie. Hoe beter de inhoud van een bericht is afgestemd op de persoon, hoe groter de bereidheid er aandacht aan te schenken.

Minder spam, hogere betrokkenheid

Maar waarom zou je bestaande of potentiële klanten niet betalen voor hun micro-interactie? Om er daardoor zeker van te zijn dat bepaald waardevol gedrag daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Afhangende van het type lezer of de bekendheid met het bedrijf zou de ene persoon beloond worden voor het bekijken van een e-mail. De ander ontvangt een vergoeding voor het uitvoeren van een specifieke taak.

Erik Lukas, bedenker van de bijzondere e-mailapp Geronimo, gelooft er wel in. Hij omschrijft het als een mogelijke toekomst van e-mail. Zowel retailers als spammers blijven hun bereik maar vergroten omdat het ze praktisch niets kost. Rekenen ontvangers slechts een fractie van een cent voor het ontvangen of een iets groter bedrag voor een specifieke taak dan verhoogt dat de drempel en waarde van een bericht. Beide partijen worden daar in zijn ogen uiteindelijk beter van: minder spam en meer waardevolle ‘engagement’.

Hij is niet de enige met die gedachte. Het Amerikaanse blockchainbedrijf ’21’ lanceerde begin dit jaar 21.co – inmiddels earn.com – een app waarmee gebruikers geld verdienen met het lezen van of reageren op berichten. Zelf omschrijven de makers het als een alternatief voor LinkedIn InMail. Maar dan betaald.

De gebruiker maakt een publiek profiel aan, bepaalt een prijs per bericht en ‘solliciteert’ daarnaast voor enkele interesses. Behalve een bericht aan één persoon kunnen bedrijven ook op basis van die interesses of kenmerken contact opnemen. De profielgegevens zijn te combineren met de eigen CRM-data.

Belonen met extra waarde

Een Instagram- of Facebookgebruiker bereiken kost ten minste één dollar per bericht. De reactie van een marketingdirecteur is veertig dollar waard. Doordat het platform is gekoppeld aan Coinbase kan het verdiende bedrag worden uitbetaald in bitcoins.De verdiensten zijn overigens ook automatisch uit te betalen aan een goed doel. Earn moedigt gebruikers (uiteraard) aan hun publieke profiel zoveel mogelijk te verspreiden of te noemen in een ‘auto-reply’ op ieder e-mailbericht. ‘Wilt u gegarandeerd mijn reactie? Stuur me dan voor een klein bedrag een bericht via Earn.’

Afbeelding: een bedrijf kan alle leden van zeer specifieke groepen benaderen

De makers zelf spreken in eerste instantie van een ‘email for a fee’-service die garandeert dat inbound marketing voortaan serieus wordt genomen. Maar de potentie is wat hen zelf betreft groter. PR-bureaus die journalisten willen bereiken, recruiters die specialisten zoeken of ondernemers die hun startup pitchen bij een investeerder zouden allemaal best wat overhebben voor een garantie.

De ontwikkeling komt voor Jordie van Rijn – consultant op het vlak van e-mailmarketing en oprichter van Email Vendor Selection – niet helemaal als een verrassing. Hij ziet ook wel de toegevoegde waarde van een service die vraag en aanbod bij elkaar brengt. Daarmee raakt de inbox waarschijnlijk beter gefilterd en wordt het spammers nog iets lastiger gemaakt.

“Maar als we kijken naar de geschiedenis dan zal het verdienmodel van betalen aan de ontvanger als voorwaarde voor toegang geen gigantische vlucht nemen.” In heel specifieke sectoren zou het wat hem betreft wel een rol van betekenis kunnen spelen. In de werving en selectie bijvoorbeeld, inderdaad als alternatief voor LinkedIns berichtensysteem InMail. “De drempel om je aan te melden is te hoog en geld als prikkel sluit niet goed aan. Het geld is namelijk té aantrekkelijk voor mensen die alleen op de beloning uit zijn en voor veel doelgroepen niet aantrekkelijk genoeg.”

Ondanks dat ziet Van Rijn wel wat in de bredere ontwikkeling. Iets gebruikelijker is het namelijk dat bedrijven ‘betalen’ met en andere soorten waarde. Informatie, toegang tot een community of korting op producten die direct gerelateerd zijn aan het bedrijf en de ontvanger. Dit is inderdaad geen nieuwe technologie, zegt Van Rijn. Maar het lijkt erop dat sommige bedrijven dit nu pas oppikken. Een techniek als Earn maakt dit in ieder geval voor even sexy en brengt het belonen nog eens onder de aandacht.Lees het volledige bericht op Emerce »

CRO: de 5 belangrijkste lessen van Conversion Hotel

Posted 28 nov 2017 — by Emerce
Category nieuws

Wat zijn de laatste lessen op het gebied van A/B-testen, conversieoptimalisatie en webanalyse? Onder meer Ronny Kohavi van Microsoft en Els Aerts van AG Consult deelden hun ervaringen tijdens Conversion Hotel. Dit zijn de vijf belangrijkste bevindingen.

1 Zorg voor een goed CRO-proces

Heb je ook wel eens het idee dat er zoveel factoren meespelen bij conversieoptimalisatie dat je het overzicht kwijtraakt? Dan is het tijd om een goed CRO-proces op te zetten, aldus Matthew Roach van Sanoma. Hoewel hij relatief nieuw is in de CRO-wereld, zette hij zelf een compleet nieuw proces op. Dit proces is gebaseerd op Eisenberg’s Hierarchy of Conversions en het Research XL framework van Conversion XL.

Bron: Presentatie 5 stappen proces van Matthew Roach

Deze piramide werkt van beneden naar boven. Je start dus met de Product Customer Fit, waarbij je je afvraagt of je product of website echt aansluit bij de behoefte van de bezoeker. Vanuit daar werk je verder naar Data & Analytics: meet je je KPI’s goed door en is je dataset betrouwbaar? Bij Functional en Usable & Intuitive kijk je vooral naar de technische werking en de usability van je website. Pas in de laatste laag ga je kijken naar psychische of motiverende factoren op je website, in de fase Persuasive.

Zo’n proces helpt je niet alleen om alles te onthouden, het zorgt er vooral voor dat je je werkzaamheden goed kunt prioriteren. A/B-testen is leuk, maar focust zich bijvoorbeeld vooral op de bovenste laag van de piramide. Is het dan niet slimmer om de onderste lagen eerst onder de loep te nemen en dit te optimaliseren? Daarnaast kun je de fases ook nog eens gebruiken om je budgettering in kaart te brengen. Wanneer je per fase in kaart brengt welke tools en uren je nodig hebt, kun je dit heel goed verantwoorden richting het management.

2 Kijk (nog) kritischer naar de validiteit van je A/B-tests

Als je dacht dat jij veel van statistiek afwist, luister dan eens naar Ronny Kohavi van Microsoft. Hij vertelt je hoe Microsoft een eigen experimentenplatform heeft opgezet, waarin rekening wordt gehouden honderden metrics. Hij en Michelle Kiss van Analytics Demystified wezen de bezoekers allebei op een aantal veelvoorkomende fouten waar het gaat om de statistieken van je A/B-tests.

 • Draai regelmatig A/A-testen. Hierin test je dus twee precies dezelfde varianten tegen elkaar, puur om te achterhalen of jouw testprogramma het bezoek wel goed toewijst of dat er andere problemen met de data analyse ontstaan. Wanneer je in een A/A-test dus een significant verschil ziet, weet je dat je een probleem hebt.
 • Check je sample ratio. Wanneer jij een A/B-test instelt op 50/50, dan moeten die percentages in je uiteindelijke test ook exact terugkomen. Dus wanneer je op 49% en 51% uitkomt, dan is de kans groot dat er een fout in je test is geslopen, bijvoorbeeld doordat een van je varianten veel spam verkeer heeft gekregen. In dat geval is het verstandig om een zogenaamde SRM-test te doen.
 • Een P-waarde van 5% is te ruim wanneer de kans van slagen laag is. Industrie breed is het heel gebruikelijk dat slechts 30% van je A/B-testen slaagt. Is jouw platform al goed geoptimaliseerd, dan is die kans waarschijnlijk nog lager. Stel dat van alle voorgaande A/B-testen slechts 20% slaagde, dan is een P-waarde van 5% wel erg ruim: je foutmarge wordt behoorlijk wanneer de kans dat je geen gelijk hebt al 80% is, en je daar bovenop nog eens 5% toeval accepteert. Je kunt dan beter een test twee keer draaien op 5%, en deze data combineren voor een uiteindelijk lagere P-waarde met behulp van de Fisher’s method.
 • Pas op voor Simpson’s paradox wanneer je je traffic distributie voor je variant tijdens de test omhoog schroeft. Doordat de weging van je resultaten tijdens de test verandert (bijvoorbeeld van 90/10 naar 50/50) kan het zo zijn dat je test twee keer beter lijkt te presteren, maar dat de control het overall in werkelijkheid beter doet.

Bron: Seven Pitfalls to Avoid when Running Controlled Experiments on the Web

3. Draagvlak creëer je niet met nog meer cijfers en jargon

Wij zeggen wel vaker tegen onze klanten dat CRO geen money machine of magic trick is. Ook de sprekers op Conversion Hotel benadrukken allemaal dat het een lange-termijn proces is met over het algemeen kleine verbeteringen. Hoe zorg je dan voor intern draagvlak wanneer je management van elke A/B-test een 10% uplift verwacht?

Volgens Manuel Da Costa doe je dat in ieder geval niet met nog meer cijfers, tabellen en jargon. Gelukkig gaf hij tips voor hoe je een aantal uitdagingen het beste aan kunt gaan.

Is er weinig tijd en budget om ideeën uit te voeren? Zorg dan dat je een scherpe prioritering in je experimenten aanbrengt, bijvoorbeeld met behulp van de PXL-methode. Zo maak je duidelijk inzichtelijk wat het belang van elke test is. Een andere optie is natuurlijk om je te verdiepen in Javascript en (een deel van) je testen zelf in te richten.

Is niemand in de organisatie op de hoogte van wat jouw CRO-team doet? Zorg dan voor zichtbaarheid, bijvoorbeeld door een dashboard op te zetten. Of organiseer eens een ‘lunch and learn’ sessie, waarin je user recordings toont van bezoekers die vastlopen op je website. En praat niet tegen mensen, praat mét ze.

Verwacht jouw management keer op keer geweldige resultaten uit elke test? Maak dan ten eerste duidelijk dat de meeste blogs over overweldigende resultaten vaak onzin zijn. Ten tweede doe je er goed aan om het concept ‘falen’ te herdefiniëren. Elke test waaruit je iets kunt leren, is een succes. Ook wanneer blijkt dat de control het beter deed dan je test variant.

4. User testing: Luister niet naar je doelgroep

User testing gaat hand in hand met CRO. Wij geloven dat user testing heel erg waardevol is als je het op de juiste manier uitvoert. Els Aerts, koningin van de user research, bevestigt dat user testing niet gaat over het uitvragen wat mensen denken of voelen bij een bepaalde opdracht. Het gaat juist om de observaties die je doet tijdens je onderzoek.

Er zijn drie verschillende manieren van testen:

 • Persoonlijke user testing. Dit houdt in dat een moderator interactie heeft met 1 gebruiker. De interessante inzichten krijg je boven water door het gedrag te observeren.
 • Guerilla user testing: Kijk naar de doelgroep. Hoe voeren zij de opdracht uit? Gaat het ze makkelijk of niet?
 • User testing op afstand. Vanaf je computer kun je met het gebruik van een webcam een gebruiker observeren. Daarbij zijn de gezichtsexpressies erg belangrijk.

Els Aerts geeft verschillende tips hoe je het beste een user test kunt uitvoeren. Het is vooral belangrijk dat je geen bekenden vraagt, zij zijn het minst bevoordeeld. Geef daarbij niet een specifieke opdracht, maar vertel een verhaal. Hierbij vertoont een gebruiker veel natuurlijker gedrag. Vraag ook naar de voorkeur van device van een gebruiker. Het allerbelangrijkste is de moderator. Als een moderator niet goed werk kan verrichten dan zal de user test ook niet succesvol slagen. Een succesvolle moderator is neutraal, zorgt ervoor dat gebruiker het kan volgen en stelt ze op hun gemak.

5. Twee type systemen in menselijk gedrag

Als CRO-specialist is het allerbelangrijkste om kansen te spotten op basis van data. Daar geloven wij absoluut in, maar de “waarom vraag” beantwoorden we vaak niet met data. In de sessie consumer psychologie van Online Dialogue doken we in de psychologische kant van het menselijk gedrag op websites.

Ieder mens heeft twee type systemen waar vanuit men acteert: Systeem 1 en Systeem 2.

Systeem 1

 

 • Onderbewustzijn
 • Is altijd aanwezig, ook al heb je dat zelf niet bewust door
 • Is associatief

 

Systeem 2

 • Rationale systeem
 • Is vooral actief als een belangrijke beslissing genomen moet worden
 • Ook wanneer je de beslissing moet verantwoorden
 • Is vooral actief als je al ergens van op de hoogte bent.

Het belangrijkste om in je achterhoofd te houden is dat Systeem 2 focus nodig heeft. Dat kun je toepassen op stappen/ pagina’s op je website. Dus geen afleiding creëren als je focus nodig hebt.

(mmv Marjolein Schipper)Lees het volledige bericht op Emerce »

Dit zijn de 12 mobiele Trends in 2018

Posted 27 nov 2017 — by Emerce
Category nieuws

Het Nederlandse online leven verschuift steeds nadrukkelijker van desktop naar mobiel. Jongeren besteden 3 uur per dag (!) op hun telefoon en de meerderheid van de millennials doet er al aankopen mee.

Ook wie nog niet direct op zijn smartphone of tablet koopt, doet er al wel vaak research mee. Een mobiele trend voor 2018 is dat marketeers de klantreis van eerste contact naar aankoop steeds beter over meerdere devices kunnen volgen en soms zelfs tot de fysieke winkel. Daarbij krijgen ze overigens te maken met strengere privacywetgeving.

Bron: What’s Happening Online? – 2017

Ook is 2018 het jaar waarin Google de langverwachte ‘mobile-first index’ uitrolt. Wie dan nog steeds een langzame mobielonvriendelijke site runt, verdwijnt snel naar een anonieme notering in de zoekresultaten.

Bron: Global Video Index – online video wordt vooral mobiel bekeken

Succes ga je komend jaar hebben met relevante voor mobiel geoptimaliseerde videocontent en visuals. Ook augmented reality en progressive web apps spelen een interessante rol. Spraakgestuurd zoeken blijft vanwege taalproblemen nog even achter bij Amerika.

Tot zover een korte introductie van de belangrijkste mobiele trends in 2018. Benieuwd geworden naar hoe je ze zelf kunt inzetten?

Ik ga de trends in dit artikel uitgebreid voor je bespreken. Dat doe ik niet alleen, maar met de hulp van de volgende experts: Steven van Vessum (ContentKing), Melchior van Velzen (Hogeschool Arnhem/Nijmegen), Patrick Petersen (Atmost.nl), Maarten van Ham (VB Groep), Marc Thierrij (MaxLead), Frans Jan Boon (Add to Friends), Danny Oosterveer (Burgers’ Zoo) en Nils van der Knaap (Sky Internet marketing).

#1 Mobile-first index

Bron: Pexels

Te beginnen met de mobile-first index van Google. We hebben het er al vaak over gehad, maar nu komt-ie er toch echt eindelijk aan.

Steven van Vessum: “Mobiele trends in 2018 zullen met name draaien om het feit dat de Google “mobile index” leidend gaat worden voor het bepalen van de posities van websites. Op dit moment is dat nog de “desktop index”, maar dat gaat dus veranderen.”

Heb je een mobielonvriendelijke website? Dan ben je het bokkie.

“Men speculeert al druk over experimenten van Google op dit vlak. Dus, heb je een mobielonvriendelijke website? Dan ben je het bokkie en zullen je posities naar verwachting inzakken. Daar komt het in de basis op neer. Dit zal denk ik voor behoorlijk wat consternatie zorgen. Partijen met een goede mobiele website die er eerst amper toe deden, kunnen nu wel eens een flinke sprong maken op SEO-vlak. ”

“2018 zal in die zin een interessant jaar worden. Ik verwacht overigens niet dat grote merken enorme klappen zullen krijgen. Uiteindelijk verdient Google aan hen haar geld, ik denk niet dat zij zullen worden weggevaagd.”

#2 Pagespeed & AMP

Browsen anno 2017 met een modem

Ooit ging je een kopje koffie zetten wanneer je een website met plaatjes wilde laden, tegenwoordig verwachten zelfs mobiele gebruikers dat elke pagina binnen de kortste keren op hun scherm verschijnt.

Mobiele bezoekers hebben geen tijd voor een langzame site – Soasta

Anders houden ze het al snel voor gezien. De laadtijd van mobiele pagina’s is voor Google een belangrijke rankingfactor.

Marc Thierrij: “Pagespeed blijft voor zoekmachines een belangrijk aandachtspunt. Dit is natuurlijk niet vanwege het feit dat de zoekmachine-spider graag een snelle website ziet, maar omdat een groot deel van de gebruikers via een mobiel netwerk een zoekopdracht doet. Zij verwachten een snelle website met daarbij een optimale gebruikerservaring.”

De laadtijd van mobiele pagina’s is voor Google een belangrijke rankingfactor.

“Zorgen dat je een snelle website hebt doe je dan ook niet om beter te ranken in zoekmachines, maar om de gebruikerservaring zo goed mogelijk te laten zijn.”

“Wist je trouwens dat pagespeed ook een onderdeel van de quality score is en dus kan zorgen voor een lagere CPC (kosten per klik). Dit wordt vaak vergeten omdat het als een SEO optimalisatie wordt gezien, terwijl het een overall optimalisatie is. Niet voor niets probeert Google ook adverteerders over te halen om AMP landing pages in te zetten voor AdWords. Als je dit doet kun je gelijk een mooie case maken door een A/B test te doen met een ‘normale’ responsive page en een AMP variant. Dan weet je gelijk hoe belangrijk pagespeed is voor je conversies. Over AMP gesproken, Bing heeft ook aangegeven net als Google AMP te gaan cachen.”

#3 Integrale aanpak

Bron: What’s Happening Online? – 2017

Ondanks de opmars van smartphones moeten organisaties ervoor waken te veel op één device te focussen. Uiteindelijk bepaalt de consument welke mix hij prettig vindt, volgens Patrick Petersen: “De belangrijkste mobiele trend is dat we “mobiel” los gaan laten. We moeten stoppen met het device-denken en vooral de gedachte loslaten dat we kunnen bepalen welk device leidend is in de black box van de consument. Mobiel is een verzameling van kanalen en gebruiksgemakken die weer onderdeel is van het geheel van kanalen in de multichannel mix. Het element, device, tijd en plaats gaat op termijn met de mixed reality technieken voor een mobiele herbeleving zorgen. Maar dat is voor latere zorg.”

#4 Minder conversie op mobiel

De goedkoopste vlucht zoek je snel even op in een app, maar boek je vervolgens ook op je smartphone? – Bron: Android Authority

Hoewel het totale aantal mobiele aankopen sterk toeneemt, blijft het aantal naar klant converterende bezoekers wel achter bij de desktop.

Frans Jan Boon: “Een trend die je dit jaar al zag en die in 2018 door zal zetten is het negatieve effect van mobiel op conversie, en dus op omzet. Mobiele bezoekers converteren minder vaak naar een geslaagde aanvraag, inschrijving of bestelling dan bezoekers die gebruikmaken van een desktop of tablet.”

Verdiep je in de customer journey van je klanten en de plaats en rol van mobiel daarin.

“Dat ligt niet alleen aan de mobiele gebruiks(on)vriendelijkheid van veel websites, maar ook aan de plaats en het moment waarop bezoekers mobiel de website bezoeken, en de intentie waarmee ze dat doen (informeren en oriënteren in plaats van converteren). Dit is wel afhankelijk van de branche waarin het bedrijf achter de website actief is; daar waar hier en nu conversie nodig is (denk aan zaken die door consumenten snel moeten kunnen worden geregeld) converteert mobiel juist beter. Bedrijven zullen zich dus nog beter moeten verdiepen in de customer journey van hun klanten en de plaats en rol van mobiel daarin, en daar nog beter op in moeten spelen.”

#5 Betere mobiele analytics

Meer inzicht in je mobiele bezoekers. Bron: Google Analytics

Frans Jan Boon: “Een andere trend die daarop inhaakt is de vraag naar meer inzicht in mobiele data en mobiele app/site performance. Bedrijven erkennen de rol van mobiel in de marketingmix en in de customer journey en zoeken manieren om die beter te kunnen meten en analyseren om die vervolgens te kunnen optimaliseren. Google haakt daar handig op in met de nieuwe Google Analytics for Firebase.”

“Ook conversie optimalisatie en personalisatieplatformen zoals Visual Website Optimizer en Optimizely staan niet stil, daartoe aangezet door nieuwe toetreders, zoals AB Tasty, die uitgebreidere app testing bieden.”

#6 Offline conversies meten

Vaak staat het koppelen van klantcontacten nog in de kinderschoenen

Danny Oosterveer: “Een belangrijke uitdaging van complexe customer journeys is het aan elkaar koppelen van verschillende klantcontacten. Behalve dat het een uitdaging is om online iemand over verschillende apparaten heen te herkennen, zijn offline klantcontacten veelal nog een blinde vlek.”

“Offline klantcontacten zijn veelal nog een blinde vlek.”

“Wanneer iemand je online advertentie ziet en vervolgens offline een aankoop doet, dan kun je dit moeilijk meten. Om cross-channel effecten zichtbaar te maken gebruiken bedrijven o.a. ‘vanity’ URL’s, tracking domains, qr-codes en kortingscodes.”

“Mobiel is de sleutel tot de oplossing omdat je jouw smartphone altijd bij je hebt: zowel voor, tijdens als na een aankoop. Ik voorzie dat marketeers steeds creatiever gaan worden om de smartphone hiervoor in te zetten. Een app op de smartphone is goud waard omdat je er alle klantcontacten mee kunt verbinden. Je kunt de smartphone als veredelde kortingskaart gebruiken, maar het is ook steeds beter mogelijk om locatie te gebruiken om offline conversie te meten.”

“Partijen als Facebook en Google zijn druk met manieren om dat inzichtelijk te maken. Zo lanceerde Google in april 2015 ‘store visits’ om offline conversies vanuit AdWords te meten door de locatie van smartphonegebruikers te meten. Was iemand na het zien van een actie in de buurt van de winkel? Dan wordt dat gezien als conversie.

“Facebook lanceerde al eerder een oplossing om offline conversies te meten gebaseerd op custom audiences, waarbij een telefoonnummer of e-mailadres wordt achtergelaten, welke vervolgens wordt gematched met Facebook. De nieuwe privacywetgeving gooit mogelijk wel roet in het eten voor deze oplossing, want het is in feite data delen met derden.”

Leestip: Google Store Visits: wat levert online inzet op aan offline omzet?

#7 Nieuwe privacywet

Nieuwe wet voor gegevensbescherming uitgelegd in 2 minuten

Frans Jan Boon: “Verder zal de nieuwe wetgeving Algemene Vordering Gegevensbescherming, die in mei 2018 van toepassing wordt, ook effect hebben op mobiel. Niet alleen op het gebied van mobile (re)targeting binnen onder andere Facebook, maar ook op mobiele apps. Niet alleen op het gebied van data security, die eerder volgens Gartner bij 75% van de apps ondermaats was, maar vooral betreffende de data die gebruikers ongemerkt delen met ontwikkelaars van apps. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de sport apps en andere locatiegebaseerde apps.”

#8 Video wordt (nog) belangrijker

Met deze uitlegvideo scoorde Coolblue meer dan 120.000 views

Maarten van Ham: “Binnen mobiel wordt video/visual nog belangrijker. De video-uitleg van Coolblue-achtige partijen zal zich verder gaan verspreiden naar andersoortige bedrijven. De komst van de nieuwe wetgeving met betrekking tot privacy gaat eraan bijdragen dat content vanuit waarde nog belangrijker gaat worden doordat het “spammen” van mensen verboden zal worden (gelukkig!).”

Bron: Statista

Nils van der Knaap: “De advertentie-uitgaven voor mobiele video stijgen in 2018 naar verwachting met bijna 50%. Dit komt omdat er wereldwijd meer video op mobiel wordt geconsumeerd dan op desktops en laptops. In 2018 spendeert men gemiddeld 36 minuten per dag aan het kijken van online video op smartphones en tablets, tegen 18,5 minuten op niet-mobiele apparaten. Het totaal aantal uitgaven aan advertenties in mobiele video zal daarmee ook toenemen.”

#9 Google Shopping

Google Shopping & gesponsorde resultaten krijgen flink voorrang

Het wordt komend jaar niet bepaald makkelijker om bovenaan de mobiele zoekresultaten te komen. Tenzij je ervoor betaalt natuurlijk.

Steven van Vessum: “SERP features zoals o.a. lokale resultaten, knowledge panels en featured snippets zullen een nog grotere rol gaan spelen. In het artikel E-commerce Trends 2018 zagen we al dat Google behoorlijk aan het experimenteren is geslagen wanneer men zoekt op een vergelijking tussen twee producten. Google presenteert een eigen zoekresultaat van Google Shopping dat praktisch schermvullend is. Dat is balen als je voorheen op positie #1 stond en duizenden bezoekers per maand naar je site kreeg. Ik verwacht dat we in 2018 veel meer van dit soort experimenten gaan zien.”

Leestip: Volgens deze mededingingsadvocaat uit Silicon Valley gaat het de EU niet lukken om de macht van Google in te perken.

#10 Voice Search

De Amazon Echo is voorlopig nog niet in het Nederlands beschikbaar

In het artikel SEO trends in 2018 schreven we al uitgebreid over slimme speakers en spraakgestuurd zoeken. Een veelbelovende technologie, maar de vraag is hoeveel haast grote spelers als Apple, Amazon, Google en Microsoft hebben met het implementeren van spraakgestuurd zoeken in het Nederlandse taalgebied.

Steven van Vessum: “Hoewel voice search in de Verenigde Staten al bijzonder populair is, zie ik in Nederland maar beperkte adoptie. Ik verwacht niet dat dat in 2018 echt gaat veranderen.”

#11 Augmented reality

Welke stoel past het beste in je interieur? Je ziet het met deze AR-app.

Sinds de Pokémon Go-hype is augmented reality bekend bij het grote publiek. Langzaamaan komen er steeds meer toepassingen buiten de gamewereld, met de app van IKEA als een van de voorlopers.

Melchior van Velzen: “Ik voorzie een doorbraak met augmented reality, met name voor visueel gehandicapten. Technieken zoals we die al zien bij Taptapsee en BeMyEyes zullen ermee gaan worden aangevuld. Zie bijvoorbeeld BlippBuilder.”

#12 Hogere kwaliteit apps

Nils van der Knaap: “De appstore van Apple viert op 10 juli 2018 zijn tiende verjaardag. Drie maanden later mag de appstore van Android, nu bekend als Google Play, tien kaarsjes uitblazen. Het aantal apps dat wereldwijd wordt gedownload stijgt nog steeds. Ook het aanbod van apps groeit. Op Google Play komen er maar liefst 1300 apps per dag bij.

Zelf een app maken? Niet altijd een succes. Bron: databox

Recente studie toont echter dat mensen maar een handjevol apps regelmatig gebruiken. Ook het deïnstalleren van apps, omdat ze maar een keer zijn gebruikt, komt veelvuldig voor. Net als bij content-marketing geldt dat kwaliteit de sleutel tot succes is. Het aanbieden van een app is niet bijzonder meer. Je moet echt toegevoegde waarde bieden wil je in het gewoontepatroon van de mobiele gebruiker terechtkomen.”

Mijn interview met Louise Verschuren van Wuzzon over App marketing anno 2018:

#13 Progressive Web Apps

In plaats van een app die je moet downloaden via de appstore kun je ook een website maken die net zo makkelijk te gebruiken is. Dit noem je ook wel Progressive Web App. Een mooi voorbeeld zie je bij Famous.co:

Marc Thierrij: “De verwachting dat Progressive Web Apps (PWAs) de native apps zouden gaan vervangen in 2017 is niet zo snel gegaan als ik had verwacht. Althans voor Nederland, als we bijvoorbeeld kijken naar andere landen dan zie je dat er goede resultaten mee worden behaald. Daarom ben ik nog steeds overtuigd van de voordelen van PWAs en verwacht ik dat steeds meer websites/apps overstag zullen gaan. Daarnaast zorgt de integratie van AMP en PWA voor een nog snellere gebruikerservaring en blijken de conversieratio’s uit verschillende tests vele malen hoger te liggen.”

#14 Smartphone met tabletscherm

Hoe gaan smartphones er in de toekomst uitzien?

Met alle softwarematige mobiele trends vergeten we bijna dat smartphones ook nog gewoon fysieke apparaten zijn. En daar zijn ook een aantal interessante ontwikkelingen te ontdekken.

Nils van der Knaap: “Met de iPhone X van Apple is de hardware van de telefoon zo sterk dat deze gelijkwaardig is aan een gloednieuwe personal computer. Dit geeft niet alleen de mogelijkheid tot allerlei nieuwe features, maar toont tevens dat we nu echt in een mobile-first wereld leven. Ook Samsung innoveert en komt naar verwachting met een inklapbaar scherm. Hierdoor heb je de draagbaarheid van een mobiele telefoon, maar het scherm van een tablet. Hoewel dit nieuwe type smartphone nog niet officieel is aangekondigd, bestaan de geruchten hierover al sinds 2011.”

Het concept waar Samsung in 2011 al mee kwam

#15 Veiligheid

Kun je de gezichtsscanner van je telefoon voor de gek houden?

Nils van der Knaap: “Online veiligheid en privacy zijn anno 2018 nog steeds hot topics. Dankzij de toenemende kwaliteit van de hardware, zijn er ook ontwikkelingen op het gebied van mobiele veiligheid.”

“Biometrische authenticatie lijkt de sleutel te zijn tot een veiligere smartphone.”

“Biometrische authenticatie lijkt de sleutel te zijn tot een veiligere smartphone. Vingerafdrukken worden al een tijdje gebruikt. De nieuwe Samsung Galaxy S8 biedt daarnaast een geavanceerde irisscan aan om je smartphone te openen door er alleen maar naar te kijken. De iPhone X komt met Face ID, waarbij door middel van camera’s en sensoren je gezicht je wachtwoord is geworden. Het systeem projecteert en analyseert ruim 30.000 onzichtbare punten, en brengt zo het reliëf van je gezicht heel nauwkeurig in kaart. Dankzij een zelflerend systeem kan Face ID veranderingen in je gezicht herkennen.”

Conclusie

De nieuwste smartphones zijn net zo krachtig als veel laptopcomputers. Het is onvoorstelbaar hoeveel we vandaag de dag met onze mobieltjes kunnen. We gebruiken ze dan ook de hele dag en voor steeds meer toepassingen. Op bijna alle fronten is mobiel internetgebruik nu groter dan desktop internetgebruik. Zelfs voor online aankopen.

Voor de gebruiker maakt het niet meer uit, mobiel of desktop. Ze willen altijd een optimale ervaring. De grote online succesverhalen Facebook, Google, Amazon, ze volgen allemaal een mobile-first strategie.

Wat betekenen deze ontwikkelingen voor jouw organisatie? Welke mobiele trends hebben straks de grootste impact? Waar liggen de kansen? En waar liggen de bedreigingen? Deel je gedachten met ons in de reacties hieronder.Lees het volledige bericht op Emerce »

Unemployment in kyrgyzstan essay

Reacties uitgeschakeld voor Unemployment in kyrgyzstan essay
Posted 25 nov 2017 — by MediaNed
Category Zonder rubriekunemployment in kyrgyzstan essay

Detailed plans are more often found as part of in internal plans. Obviously, number of revisions will be unemployment in kyrgyzstan essay made until you get satisfied. Lie back and imagine that your story is playing like a movie in your mind. But slowly over those 3 days full of shared experiences and heartfelt conversations, I shed the cover-up. This tool is powered by Ginger Software. We will be really happy to help you and satisfy your needs. Employers can list job opportunities for students Post a Job Housing Providers can list available housing Post Housing. The husband is smoking a joint, and he hands it over. See also Taglines Synopsis Plot Keywords Parents Guide. Should never go inside an – gammadyne corporation. Family life is becoming a concern for children and how they act around there family member. The Guide to Improving your Contact Centre Net Promoter Score White Paper: My daughter suffers from memory problems, ADD and information processing problems.

Kyrgyzstan :: essays research papers – 123HelpMe

unemployment in kyrgyzstan essay

Who will write my paper for me application essay writing how to improve dissertation funding health sex trafficking essay online help with essay. Courses can be taught in a broad selection of fields of study. Sears Holding Corporation has also tried a variety of store formats. Friday, October 24, Which Research Paper Service Should You Choose? Rank Site Rating Link 1 SuperiorPapers. Feeling like you went to the deep end on your assignment, enjoy our quick essay writing. Browse Schools Public Schools by State University Video Reviews. For Naomi on car trips. It is very similar to persuasive paper writing but in this type you have to argue for your opinion rather than persuading the audience. Read the first paragraph of a short story or novel, then close the book and write a final paragraph. We have received your message and will be responding to your enquiry as soon as possible. Teacher Jayne Vanderklok thinks that ProCon. However, the reader can find various remarks on politics and political opinions. Our journal writers exactly have evident and various topic of an quick page of many claims. I saw your project; you want articles on SOP for top Universities. You have a chance to sell yourself in the personal statement and to impress your prospect employer, let the professionals help you. Paper writingpaperonline need clarity on your if a party logistic service toronto this lesson: A startup it, my vision. We thank you all who are actively involved in encouraging writers to continue honing their creativity with this wonderful and rewarding craft. Need help finding the Perfect Camp? SUBSCRIBE NOW [Spam Free].

Related articles:

DRAFT PAPER China’s shadow banking system and its …, ren ng dissertation, qualitative dissertations – Research Database, creative writing penn state

Kyrgyzstan Unemployment rate, 1980-2017 – …

A more effective thesis would be something like unemployment in kyrgyzstan essay this: Due to increasing global temperatures and rising ocean levels, global warming has become an issue that needs to be acknowledged by a wider audience in order to begin reversing the effects. Company Info About Us Press Careers Upwork Blog Terms of Service Privacy Policy Hiring Headquarters Online Work Report. The employer wants to know what level of education you have achieved. Permanent Full-time Technical Writer – Global Life Science Company – Cambridge Do you have a life science degree with a strong interest in scientific writing? Permanent writing and communications and can demonstrate an interest in this. A market segment is a group of people or other businesses that you could potentially sell to. The modest size and broad scope of the Asia Society Museum provides a unique and particularly fertile learning environment. I have the experience and skills that are needed to create articles th More. True to its reputation for selectivity, the MFA in documentary film and video admits only eight students per year, preaching artistic expression, aesthetics and social awareness as well as endeavors into new media. Paragraph 2, 3, 4: The Body Paragraphs The body of the essay will include three paragraphs if this is a five-paragraph essay , each limited to one main idea that supports your thesis. Approved Literature courses at the and level. Electrode, Comp, DC-prod-dfw1, ENV-prod-a, PROF-PROD, VER Be the first to save! Get to know us. In Mongolia it is believed that when meeting two pregnant women should not touch each other. A pictorial guide to The River Thames in England from source to sea. Try to make realistic commitments and keep them. According to Brian Gill, a senior social scientist at the Rand Corporation, there is no evidence that kids are doing more homework than they did before. The code of python is packaged into standalone executable programs. Community Helpers Doctor Theme A Community Helpers Doctor Theme that includes preschool lesson plans, activities and Interest Learning Center ideas for your Preschool Classroom! Essay on community helpers doctor – Essay service cheap Essay on community helpers doctor To put it simple, we are the smartest choice in the competition. I did not at all say that pursuing writing professionally was somehow impure. Your article kind of discouraged me. Create your first order and see for yourself – our service is working fine!

Other articles:

adventuretime.000webhostapp.com, The Video Game Revolution: "Eight Myths About Video Games Debunked…, 10 Common Excuses That Lead You Nowhere to Success, Great Phrases to use in your english essays

h0gI3c

Art history essay writing

Reacties uitgeschakeld voor Art history essay writing
Posted 21 nov 2017 — by MediaNed
Category Zonder rubriek


MFA News Rutgers-Camden MFA welcomes the class of ! Search the MFA art history essay writing Site Search for: Departmental Links English Department Graduate School of Arts and Sciences. The way to handle this issue is to have an educational therapist evaluate your child and create an intervention that will help your child develop his or her potential. The slow death of the Bodum Bistro Automtic Pour-Over has left a void in the coffee maker space. More than likely a tree was getting knocked down nearby. However, archaeological evidence suggests that Rome did not acquire the character of a unified city-state as opposed to a number of separate hilltop settlements until ca. Helping High School Students with their Homework! High School Science Lab Reports: Mastering the Scientific Method In high school, lab reports often represent a large percentage of a student’s grade in science classes, such as biology, chemistry and physics. My poor attempt at sci-fi: The planet Wondancia, five light years from earth, is inhabited by beings designed much like earthlings. Creative Writing Tips O-Q Overwriting Remove extraneous details. Grabbing a term’s family from the event is a awkward and particular style first instructors possess. Thanks for your kind comment! Happy the outline helped you. Our professionals aim to provide best possible Online Homework Help for school level, College level and university level students with homework, assignments, projects, coursework, Schoolwork to let them perform better and emerge successful in their respective studies. And you will learn about the college admission process, including how to select a college and apply for scholarships. My professor was very pleased and I was able to avoid the late submission penalty. Urgency Standard Quality basic good quality. They need to be reliable, reputable and trustworthy. So can your writers write my paper for me? Controlled Assessment , Coursework , Creative Writing , English Language , English Language Exam , GCSE , Ideas for Stories , IGCSE , Writing.

Writing an art history essay – vidyakin.biz

art history essay writing

We figured once these two points are satisfied, customer’s satisfaction will come naturally. Then it comes school experience, your hobbies, work and volunteer experience etc. When it comes to the. Advantages and Disadvantages of Lowering the Voting Age to Thirteen. As you watch these films, try to imagine the engineering challenges the robot designers have had to solve in each case: A quick tour of robot history: An entertaining whistle-stop tour of how robots have got where they are today, compiled by Diagonal View. Students are required to attend residencies at the University of Alaska Anchorage campus to complete this degree. Studying Visual Arts Visual arts study the arrangement of colours, shapes or other elements that influence the sense of beauty, especially the discovery of beauty in a graphic and plastic environment. Any complaint regarding the operation of the Promotion or any other related matter, can be emailed to the following email address: Information collected from participating customers is subject to the Privacy Policy. Don’t leave your success up to chance, plan for it! October 15, ; DWLZ E-Letter Motivation: Stoking the Fire “Don’t just sit there, do something! The hardest part of any weight loss journey is the mental aspect. Ah King, Member of IEEE SMC, University of Mauritius, Mauritius Ruhul Sarker, University of New South Wales, Australia Samir Sadhukhan, Member of IEEE ComSoc, IIM Calcutta, India Sanjay S. A good skin care line does not use harsh chemicals. ADVICE Advice Home Writing Techniques Literary agents Publishers Writing for children Screenwriting Genre advice library Self-Publishing. Asset distribution in population is varied. The beauty of homeschooling affords parents the freedom to choose what is suitable for their children. When it comes to doing an investigation it is a lot of hard detailed work and most individuals would not be able to begin doing the detailed search involved in finding out the information needed North Carolina, Private Investigator, hiring,] words 1.

Custom Art History essay writing – SupremeEssays.com

If so, log into your account after ordering and get in touch with the writer. Maybe, when I’m older, I’ll become a art history essay writing writer and donate half my earn to all charities around the world, maybe even more of it. There are lots of beautiful, scenic places to camp for free! If you plan on traveling to Alaska, art history essay writing take the Van on the maritime ferry. International students generally have to do part time work too in order to handle their financial issues due to the high living and education cost in Australia, so students get less time to complete their essays, assignments, reports and dissertations and thus seek the help of an expert who can perfectly write their assignments and essays. Fourth, the challenge of writing about disappointment and frustration in friendship. The first three would be regular answers A, B, or C. Goldberg is the editor and publisher of the Cancer Letter, a publication focused on the business and politics of cancer. The numbers are also used to add information or list examples. I hate spam too! Belonging essay questions Such as community: Find us on Google Plus. Study with academics currently researching the arts and their organisation. Admission Requirements Acceptance decisions are made on a rolling basis throughout the year for our five graduate terms. Im checking out now tv as ive heard its streams quicker and shows things before any where else. Undergraduate Research in Writing and Rhetoric YSW , is the first international undergraduate research journal in rhetoric and writing studies and has garnered a national reputation in its fields. Of that point sep, there are various subjects. Discoveries can be sudden and unexpected, or they can emerge from a process of deliberate and careful planning evoked by curiosity, necessity or wonder. However, please leave this person, Seth, alone. Dalam artian, manusia membutuhkan ma Contoh Judul Skripsi Manajemn Pendidikan Islam. Writing Services Clear all filters 1 of 1 reviews match. Make sure that your title goes beyond simply describing the subject matter — it should give an indication of your approach or key questions. Info on the BioPoem is available at Educator’s Reference Desk. As a result of that, and as a result of our writers completing our customers’ orders, each of them has a ranking. The depth of your writing has really resonated with the depth of my heart. I knew that I had broken it in one or two places with the force of running down the hall and into that door. Professional writers Writing an essay may raise substantial problems, especially for inexperienced writers.

gcAvLd

Optional essay college application

Reacties uitgeschakeld voor Optional essay college application
Posted 21 nov 2017 — by MediaNed
Category Zonder rubriekoptional essay college application

Add iNeedArticles to your application with our API! Terms of Service optional essay college application Privacy Policy Earnings Disclaimer Copyright Notice Anti-Spam Policy Billing Policy Cookies Policy. In a precise yet accessible style, Bray writes about fleeting actions and thoughts that, in sum, create the memorable, lasting moments of life. C Using conditional structures The real [or first conditional is a useful way to talk about both problems and solutions: optional essay college application Fish will get sick if factories dump their Waste into streams. Social Media Marketing Tips Facebook Ad Types Cheatsheet Marketing to Millennials Twitter Lead Generation Facebook vs. They might involve theatre, cinema, music, history, food, the environment, etc. This is the type of value we should be aiming for. Our professional writers are willing to help with difficulties of academic custom writing. Our services are delivered by our team with years of experience are passionate about developing business. If you have a time limit, we can always put your paper on a rush order. Leftist-socialists classically challenged economic inequality and imperialism. The jaws that bite, the claws that catch! Beware the Dodo bird, and shun The furious Badger’s patch! Long time the evil foe he sought — So rested he by the sticky Gum tree, Where he stood for awhile to think. It should contain the reasons you have chosen to apply for that particular position and the knowledge you have gathered on the company. FedEx Always First FedEx trucks advertise that they are faster than the competition. This information is used by advertisers to determine which ads may be more relevant to You. My best friend and I were about to finish up our two-day presentation on how to bake and ice a cake.

Personal Statement and Optional Essays Suggestions …

optional essay college application

Navigate Online Degrees Art and Design Business Computer Science and Technology Criminal Justice and Law Education Engineering Health Liberal Arts Religion Science and Math. MSE Credit Club Cashback Eligibility Calc Airline Credit Cards Best Card Rewards Loans Cheap Loans New. SpinDistribute — eZineArticles Writing Service Overview I stumbled this service on some forum. Codes direct right ways and wrong ways to act. Gives your staff access to everything they need to manage your IT Helpdesk – in one easy to deploy package. The smells of must, oil and woodshavings are what I remember most. The best, unique feature of Bid4Papers, is that you get to choose who will write your essay or any other academic work for that matter. Ghost authorship occurs when an individual makes a substantial contribution to the research or the writing of the report, but is not listed as an author. This spherical business of your start is again public because it shows some of the sure prosecution of your main winter. Can you verify that your classpath is correct? Crucially, for many people knowing they are not alone in coping with a mental health problem, helps. Top essays writers admission essay custom writing has anyone used. Dr Seuss Week Dr Suess Dr Seuss Activities Lorax Note To Self Student Teaching Language Arts Extensions Literacy Forward. List Finding Statistics and Data for Research Papers. Candidates may indicate a preference for either Brown, UCLA, or Cincinnati, but the final decision will be made by the selection committee. When you use the services of PersonalStatementWriters. Here, the reader is introduced to the piece of text that will be analyzed, the author, and the essay topic.

Related articles:

mediafeed.gertimmer.nl, Write An Essay About My Holiday, cover letter for human resources position entry level, start off college essay

2015 Common Application – Your Essay May Be Optional …

MarilynSmith90 I approach your project with the same passion and creativity as if it were my own. People are willing optional essay college application to watch them on tv or at the theatre, I’m talking millions and millions. As part of their clinical placements, our students are required to complete some reflective components and submit them along with their clinical files at the end of the block. We will send you the internet code for assessing several additional STEM lessons optional essay college application by Harry Roman when you order his books. Writing a business research proposal is a useful exercise, which can help students develop critical thinking skills and enhance their career opportunities. Don’t optional essay college application be afraid to tell the story in your own voice. A full guide to the business plan contents including the standard business plan format for these 10 basic elements: The overview, executive summary; general company description; the opportunity; industry and market; your strategy; the team; a marketing plan; operational plan; financial plan and the appendix. He knew something was amiss, and he would do anything to get to the bottom of it. She is wearing a winter jacket, but it isn’t winter yet. Programme Structure Writing Core Fundamentals of Fiction Writing Fundamentals of Poetry Writing Basic Fiction Studio Basic Poetry Studio Basic Creative Nonfiction Studio. Look no further because help is here. That does not mean quality should suffer simply because the document will be used by executives and managers rather than outsiders. Best online custom writing service – best in texas, best resume writing service dc singapore. Articles The Chicago Manual of Style Online. Even if you experience difficulties finding something, you can quickly contact Customer Support team that will provide you with any help.

Other articles:

essay on strange case of dr jekyll and mr hyde, Dt Homework Help – buygetbestessay.services, Kitchen Porter CV Sample , Synonym, why you didn do your homework

pGmlt

Dit zijn de 12 e-commercetrends voor 2018

Posted 20 nov 2017 — by Emerce
Category nieuws

Even snel een webshopje opzetten is er in 2018 niet meer bij. Dat is in ieder geval nauwelijks nog succesvol volgens de experts in dit artikel, die hun belangrijkste e-commercetrends delen. Wél succesvol worden winkels die inspelen op het verlangen naar same day delivery, interactieve content, personalisatie en craft brands. Ook mobiele bestellingen spelen een steeds belangrijkere rol.

Daarnaast zie je de opkomst van kopen via online marktplaatsen. Bol.com stapt in, wellicht met grootmachten Amazon en AliBaba op het oog.

Samen met experts Tim van IJsendoorn (Fingerspitz Online Marketing), Kathrin Beck (Lightspeed), Ger van den Buijs (FiveDolphins), Patrick Petersen (Atmost.nl), Bas van Eeuwen (Spotler) en Nils van der Knaap (Sky Internet Marketing) bespreek ik de e-commerce trends in 2018.

#1 Smartphone & tablet populairder voor aankopen

De mobiele gebruikerservaring mag bij veel webshops nog flink verbeteren, zo schreef ik vorig jaar (e-commerce trends in 2017). Smartphone- en tabletbezoekers gaan immers veel minder vaak over tot aankoop. Nu lijkt daar stilletjesaan verandering in te komen.

Volgens een onderzoek van marktonderzoeksbureau gespecialiseerd in mobiele apps App Annie zal Black Friday 2017 in de VS (24 november) alle mobiele shopping records breken.

Bas van Eeuwen: “Maar liefst 89% van de Nederlanders van 15 jaar en ouder deed in het eerste halfjaar van 2017 minimaal een online aankoop. Dat blijkt uit cijfers van de Thuiswinkel Markt Monitor. De belangrijkste trend: in 2017 werd er aanzienlijk meer gekocht met de smartphone dan in 2016.”

“Daarmee verliezen de desktop en laptop opnieuw terrein aan de mobiele devices. Het aantal aankopen via de smartphone groeide in Nederland met maar liefst 56% ten opzichte van vorig jaar.”

“Ten opzichte van China (70%) en het Verenigd Koninkrijk (30%) hebben we met nog geen 10% online betalingen nog een flinke weg te gaan. Toch is de verwachting dat nieuwe technologieën en multifunctionele e-commerce apps het gat de komende jaren kleiner zullen maken.”

#2 ‘Webshopjes’ gaan het niet redden

Maar niet iedereen gaat profiteren van de mobiele groei.

Patrick Petersen: “De trend is dat we megakritisch naar onze webshopjes moeten kijken. Er heerst nog te veel een 1..2..3.. scenario van een (open source) shopje live zetten, dan wat traffic “verdienen” of kopen en dan een community opbouwen die we gaan (be)spammen.”

Een succesvolle webshop vereist meer dan een WordPress-plugin.

“Ook e-commerce is multichannel geworden en het gemak, het vertrouwen en de moderne technieken die de klantreis vergemakkelijken moeten echt worden uitgebuit. De shake-out is aanstaande, ook op het gebied van traditionele marketing van de webshops, zoals het logistieke en de productmanagement.”

#3 Omnichannel

Kathrin Beck van Lightspeed gaat nog een stapje verder. Volgens haar is ook multichannel verkoop in 2018 niet meer genoeg.

“De toekomst van commerce ligt in omnichannel. Dit geldt ook voor e-commerce. Omnichannel begint een buzzword te worden. Maar terwijl veel ondernemers het erover hebben, zien we in de praktijk nog maar heel weinig voorbeelden van bedrijven die dit al goed doen.”

De omnichannel ondernemer weet alle verkoopkanalen naadloos met elkaar te integreren.

“Daarnaast wordt het nog steeds te vaak verward met de term ‘multichannel verkoop’. Zowel de multichannel als de omnichannel ondernemer verkoopt op meerdere kanalen. Maar het belangrijke verschil: de omnichannel ondernemer weet alle verkoopkanalen naadloos met elkaar te integreren.”

“De uitdaging ligt in het creëren van een consistente klantbeleving, merkbeleving en servicebelofte op alle verkoopkanalen. Dit is de échte uitdaging van omnichannel. Elke ondernemer die zijn producten of diensten op meer dan één kanaal verkoopt, zal de komende tijd met deze trend worden geconfronteerd en kan niet lang meer achterblijven.”

De oprichter van omnichannel succes Coolblue over de versmelting tussen online en offline verkoopkanalen.

“Om omnichannel goed te kunnen begrijpen, moet je denken vanuit de klant. Wanneer de klant een bedrijf op meerdere kanalen meteen kan herkennen aan design, content, tone of voice, service en productkeuze is een derde van de omnichannel strategie gelukt: een consistente merkbeleving ongeacht op welk kanaal de klant het merk tegenkomt.”

“Wanneer de klant overal op dezelfde manier en dezelfde snelheid even goed wordt geholpen en benaderd, is tweederde van de strategie voltooid: de consistente klant- en servicebeleving is op orde.”

“Pas bij het laatste deel kunnen we de trend vanuit het ondernemersperspectief bekijken. Als een bedrijf alle kanalen vanuit één centrale plek en één centrale administratie kan managen en alle data in één backend samenloopt, dan is de omnichannel strategie volledig geïmplementeerd. Eén beleving, aan de voorkant én aan de achterkant.”

#4 Google Attribution

 Voor veel webshopeigenaren een bekend probleem: vaak heb je alleen zicht op de de laatste klik die tot een aankoop heeft geleid. Bijvoorbeeld een zoekopdracht met je bedrijfsnaam erin. Maar zo weet je nog steeds niet hoe iemand je op het spoor is gekomen. Dit fenomeen noem je ook wel ‘last click attribution’. Gelukkig gaat dat veranderen.

Tim van IJsendoorn: “Google lanceert in het voorjaar van 2018 met Google Attribution een gratis tool die alle touchpoints gaat meewegen op basis van machine learning. Daarmee komt een einde aan last click attributie voor online kanalen.”

#5 Personalisatie

Een bakker kan zijn klanten persoonlijk begroeten. Voor een grootschalige webshop lijkt dat wat lastiger. Dankzij het slim verzamelen van data komt daar echter snel verandering in.

Tim van IJsendoorn: “Ik zie als trend meer focus op de gebruikerservaring en klantbehoud door data rondom individuele klanten te verzamelen en hen om feedback te vragen. Door deze profielen op te bouwen kunnen bedrijven in personalisatie ook extra stappen zetten. Dit is nog geen gemeengoed, maar zal de komende jaren snel groeien.”

Gepersonaliseerde content scoort 42% beter dan niet-gepersonaliseerde content.

Bas van Eeuwen: “Het loont om ook de online winkelbezoeker te voorzien van een volwaardige shopping experience. De (betaalbare) manier om dit te bereiken is personalisatie. Onderzoek van HubSpot laat zien dat gepersonaliseerde content 42% beter scoort. In het onderzoek dat ze deden, testte ze calls-to-action gedurende twaalf maanden.”

“Een belangrijke stap die je kunt zetten richting een persoonlijke shopping experience, is het opbouwen van bezoekersprofielen. Op basis van het klik- en koopgedrag van de bezoeker kun je vervolgens de meest relevante recommendations tonen.”

Outbrain CEO schetst zijn toekomstbeeld voor hyper personalization.

“Ga je nog een stap verder, dan is het interessant om in je recommendations rekening te houden met waar een klant zich in het koopproces bevindt. Ook kun je verschillende resultaten tonen op basis van locatie en device. Zoek je meer inspiratie over de onderdelen waarop je kunt personaliseren of segmenteren? Dan is het interessant om te kijken naar de e-mailmarketing automation wereld, waar dit al langer sleutelbegrippen zijn.”

#6 Amazon naar Nederland

Gaat Amazon eindelijk serieus werk maken van de Nederlandse markt?

Amazon.nl stuurt de bezoeker door naar een Duits domein (15-11-2017).

Nils van der Knaap: “Amazon vertaalde in 2016 al de website en miljoenen productnamen van Amazon.de naar het Nederlands. Ook de klantenservice antwoordt sindsdien in het Nederlands. Sinds kort test Amazon ook met het accepteren van de populaire Nederlandse betaalmethode iDEAL. En nu de Amerikaanse e-commercegigant ook binnen een dag in Nederland gaat bezorgen, wordt Amazon een steeds serieuzere concurrent voor Nederlandse webwinkels. Nog niet via Amazon.nl, maar via de bestaande infrastructuur in Duitsland.”

#7 Marktplaatsen

Nils van der Knaap: “Een moderne webshop is meer dan een online catalogus van producten. Amazon verkoopt al lang niet meer alleen eigen producten uit hun magazijn. Het is ook een marktplaats waar iedereen (tegen commissie) een stukje van de gigantische e-commerce taart kan meepikken. En dan hebben we het nog niet eens over het Chinese evenbeeld Alibaba. Deze Oosterse reus verwacht een sterk stijgende omzetgroei van vele miljarden euro’s.”

“Bol.com biedt inmiddels ook al geruime tijd producten van andere webwinkels aan en ook Blokker vernieuwt zichzelf door een marktplaats te openen. De webshop als allesomvattende marktplaats lijkt ook in 2018 een belangrijke positie in te nemen in het e-commercelandschap.”

Leestip: Is het wel zo’n slim idee dat Bol.com wil concurreren met platforms als Alibaba & Amazon? Deze futuroloog denkt van niet.

#8 Nieuwe feestdagen

John Oliver over de grootste e-commerce feestdag ter wereld.

Nils van der Knaap: “Nieuwe feestdagen zijn hot. Sinterklaas en Kerstmis zijn niet meer de enige omzetstuwers van het jaar. Iedere feestelijkheid wordt aangegrepen om de consument met aanbiedingen te verleiden. Onder andere Bol.com, BCC.nl en Hunkemöller zetten dit jaar in op deze ‘gun-jezelf-ook-eens-wat-dag’ op 11 november.””

Singles Day 2017:  $ 25 miljard omzet in een etmaal voor Alibaba.

Bas van Eeuwen: “Vanuit Amerika zijn er een paar events overgewaaid die in Nederland inmiddels garant staan voor de meeste jaarlijkse omzet in e-commerce. Met name het novemberweekend na Thanksgiving, waarin Black Friday en Cyber Monday vallen, is niet meer weg te denken. Bij Bol.com is Black Friday de drukste dag van het jaar, met een verkoop van ongeveer 350.000 artikelen.”

“Die laatstgenoemde retailer stelde recent veel in het werk om het Chinese fenomeen Singles Day in Nederland te introduceren. Op Singles Day 2017 (11 november) brak e-tailer Alibaba alle omzetrecords:  $ 25 miljard omzet in een etmaal. Interessant gegeven: zo’n 85 procent van de orders vond mobiel plaats.”

#9 Same day delivery

Een aankoop uit de winkel neem je zo mee, online moet je vaak nog een dag (of langer) wachten. De heilige graal voor veel webshops is daarom same day delivery. Maar de vraag is tegen welke prijs.

Zalando: Kosten same day delivery naderen regulier tarief.

Nils van der Knaap: “Volgens een Amerikaans onderzoek vinden 30% van de jongeren same day delivery belangrijk tegen slechts 5% van de senioren. Voor millennials is een snelle levertijd belangrijker dan de extra kosten die dit met zich meebrengt. Senioren lijken hierin prijsbewuster. De wens voor supersnelle levering hangt wel af van de branche. Bij aankopen als bloemen, games en cadeaus is Same Day Delivery belangrijk, terwijl voor eten en drinken en huis en tuin de noodzaak minder hoog is.”

Leestip: Aan de slag met same day delivery (ook voor kleinere webshops)

#10 Streaming video

Videocontent lijkt al een tijdje de hype, maar volgens Ger van den Buijs in 2018 niet meer genoeg om je er als e-commerce partij mee te onderscheiden.

“Content-marketing is korte tijd een zeer effectieve digitale marketingstrategie geweest. In 2013 schreef Jay Baer zijn boek ‘Youtility’, waarin hij de effecten van gratis helpende content bejubelde. Dat was een succes en het advies werd zo massaal opgevolgd dat Mark Schaefer in 2015 zijn Content Code schrijft. De overload aan content had de effectiviteit ervan verpulverd. Videocontent was enige tijd een goed alternatief, maar ook deze kanalen zijn inmiddels overvol. Wat gaan we doen in 2018?”

“Een interessante ontwikkeling is die van streaming video. Je ziet dit als trend in dienstverlenende sectoren, zeker in die van de digitale marketing. Toepassingen in de marketing van fysieke producten is nog niet echt van de grond gekomen, maar wordt dé trend voor 2018. Een klein voorproefje hebben we gekregen met Kaans Kaaswinkel.”

Kaans Kaaswinkel – de eerste stream store ter wereld?

“AbnAmro heeft samen met Kaans Kaaswinkel een experiment van vijf dagen opgezet. In de setting van deze fysieke kaaswinkel, stonden vader en zoon Kaan klanten te woord in de winkel en online. Online klanten typte hun vragen, die real-time werden beantwoord via een webcam. Op de achtergrond werden negen kazen getoond. Als je die aanklikte, kreeg je hier informatie over. En je kon natuurlijk online kaas bestellen. De sterke punten in dit experiment zijn:

 • On demand: ik ben op zoek naar kaas, dus kan ik interactie hebben over kaas. Het gebeurde in de winkel. Als klant ben je in control over de load aan informatie die je krijgt.
 • Real-time: de pilot was een enorm succes, omdat het kijken naar de winkel echt een beleving was. Er gebeurde iets. Normaal zijn webshops dode dingen, maar in Kaans’ Kaaswinkel zat leven.
 • Community: je zag de klanten in de winkel en hoorde het gesprek dat ze hadden met de winkelier. Het was online net alsof je zelf ook in de winkel stond.
 • Vakmanschap: het was duidelijk dat je hier te maken had met een vakman, iemand die hield van zijn vak en daar deskundig in was. De manier waarop ze de kazen hanteerden en erover spraken, maakte dat je er zin in kreeg.

“Ik verwacht dat deze ontwikkeling zich in 2018 snel door gaat zetten, zij het in aangepaste vorm. Wat nog kan worden verbeterd is de combinatie van video en presentatie van de producten. De negen kazen waren overzichtelijk te tonen. Maar wat nou als je op deze manier een fietsenzaak met 100 verschillende modellen in beeld wilt brengen?”

“Een tweede verbetering die ik zie aankomen is het in beeld brengen van klanten. Nu zag je alleen de fysieke klanten. De andere digitale klanten waren niet zichtbaar of bereikbaar voor elkaar of voor de fysieke klanten. Het community effect was daardoor nog maar beperkt.”

#11 A-Commerce

Dankzij slimme apparaten en kunstmatige intelligentie komen bedrijven steeds meer over consumenten(gedrag) te weten. Klanten verwachten nu ook dat bedrijven deze kennis gaan inzetten. Bijvoorbeeld een koelkast die automatisch nieuwe boodschappen bestelt of een wasmachine die je voorraad waspoeder in de gaten houdt.

Maar ook in de financiële sector en mode zijn er tal van A (automated)-commerce initiatieven. Denk aan een chatbot die financieel advies geeft of een automatische kledingkast die een passende aanvulling zoekt bij je bestaande garderobe.

Tijdens Emerce eDay sprak ik zelf ook met David Mattin (Trendwatching.com) over hoe je A-commerce betekenisvol inzet en niet als gimmick:

#12 Craft brands

Na alle trends die vooral grotere bedrijven lijken te bevoordelen, nog een hart onder de riem voor de authentieke ondernemende vakman.

Succesvol Nederlands craft brand Brouwerij ‘t IJ

Ger van den Buijs: “Deze ontwikkeling sluit aan op het gegeven dat een aankoop niet alleen het verkrijgen van een product is. Een product is een manier om invulling te geven aan een lifestyle. Steeds meer bedrijven spelen hierop in. Kijk voor inspiratie eens in ‘The rise of the Craft Brand – Why small is going to be Huge’ van Ben Zifkin.”

“Het gaat om je verhaal en de beleving. Mensen zijn op zoek naar inspiratie en confirmatie. Community is daarbij enorm belangrijk. Door dit in je winkel te organiseren, maak je een blijvende indruk op je klanten. Deze trend geeft handen en voeten aan de wet van de ‘economics of craftsmanship’, die leert dat als klanten eerst geïnspireerd raken door je vakmanschap, dat ze dan loyaler zijn en meer geneigd zullen zijn om je een marge te gunnen.”

Conclusie

Zo kunnen we de overkoepelende trend van het afgelopen jaar ‘Go Niche, Go Big or Go Home’ alweer aanpassen naar ‘Go Niche AND Go Big, or Go Home’.

E-commerce is anno 2018 een volwassen business. Eigenlijk spreek je niet meer van e-commerce als we eerlijk zijn. Maar gewoon van commerce. Want alles komt samen. Online en offline smelten samen tot een omnichannel klantervaring.

‘Go Niche AND Go Big, or Go Home’.

Online is zo’n vast element in ons dagelijks leven, dat we het eigenlijk niet meer als een los kanaal moeten zien. Uiteindelijk gaat het erom de klantervaring overal te optimaliseren.Lees het volledige bericht op Emerce »

Dit zijn de 12 e-commerce trends voor 2018

Posted 20 nov 2017 — by Emerce
Category nieuws

Even snel een webshopje opzetten is er in 2018 niet meer bij. Dat is in ieder geval nauwelijks nog succesvol volgens de experts in dit artikel, die hun belangrijkste e-commerce trends delen. Wél succesvol worden winkels die inspelen op het verlangen naar same day delivery, interactieve content, personalisatie en craft brands. Ook mobiele bestellingen spelen een steeds belangrijkere rol.

Daarnaast zie je de opkomst van kopen via online marktplaatsen. Bol.com stapt in, wellicht met grootmachten Amazon en AliBaba op het oog.

Samen met experts Tim van IJsendoorn (Fingerspitz Online Marketing), Kathrin Beck (Lightspeed), Ger van den Buijs (FiveDolphins), Patrick Petersen (Atmost.nl), Bas van Eeuwen (Spotler) en Nils van der Knaap (Sky Internet Marketing) bespreek ik de e-commerce trends in 2018.

#1 Smartphone & tablet populairder voor aankopen

De mobiele gebruikerservaring mag bij veel webshops nog flink verbeteren, zo schreef ik vorig jaar (e-commerce trends in 2017). Smartphone- en tabletbezoekers gaan immers veel minder vaak over tot aankoop. Nu lijkt daar stilletjesaan verandering in te komen.

Volgens een onderzoek van marktonderzoeksbureau gespecialiseerd in mobiele apps App Annie zal Black Friday 2017 in de VS (24 november) alle mobiele shopping records breken.

Bas van Eeuwen: “Maar liefst 89% van de Nederlanders van 15 jaar en ouder deed in het eerste halfjaar van 2017 minimaal een online aankoop. Dat blijkt uit cijfers van de Thuiswinkel Markt Monitor. De belangrijkste trend: in 2017 werd er aanzienlijk meer gekocht met de smartphone dan in 2016.”

“Daarmee verliezen de desktop en laptop opnieuw terrein aan de mobiele devices. Het aantal aankopen via de smartphone groeide in Nederland met maar liefst 56% ten opzichte van vorig jaar.”

“Ten opzichte van China (70%) en het Verenigd Koninkrijk (30%) hebben we met nog geen 10% online betalingen nog een flinke weg te gaan. Toch is de verwachting dat nieuwe technologieën en multifunctionele e-commerce apps het gat de komende jaren kleiner zullen maken.”

#2 ‘Webshopjes’ gaan het niet redden

Maar niet iedereen gaat profiteren van de mobiele groei.

Patrick Petersen: “De trend is dat we megakritisch naar onze webshopjes moeten kijken. Er heerst nog te veel een 1..2..3.. scenario van een (open source) shopje live zetten, dan wat traffic “verdienen” of kopen en dan een community opbouwen die we gaan (be)spammen.”

Een succesvolle webshop vereist meer dan een WordPress-plugin.

“Ook e-commerce is multichannel geworden en het gemak, het vertrouwen en de moderne technieken die de klantreis vergemakkelijken moeten echt worden uitgebuit. De shake-out is aanstaande, ook op het gebied van traditionele marketing van de webshops, zoals het logistieke en de productmanagement.”

#3 Omnichannel

Kathrin Beck van Lightspeed gaat nog een stapje verder. Volgens haar is ook multichannel verkoop in 2018 niet meer genoeg.

“De toekomst van commerce ligt in omnichannel. Dit geldt ook voor e-commerce. Omnichannel begint een buzzword te worden. Maar terwijl veel ondernemers het erover hebben, zien we in de praktijk nog maar heel weinig voorbeelden van bedrijven die dit al goed doen.”

De omnichannel ondernemer weet alle verkoopkanalen naadloos met elkaar te integreren.

“Daarnaast wordt het nog steeds te vaak verward met de term ‘multichannel verkoop’. Zowel de multichannel als de omnichannel ondernemer verkoopt op meerdere kanalen. Maar het belangrijke verschil: de omnichannel ondernemer weet alle verkoopkanalen naadloos met elkaar te integreren.”

“De uitdaging ligt in het creëren van een consistente klantbeleving, merkbeleving en servicebelofte op alle verkoopkanalen. Dit is de échte uitdaging van omnichannel. Elke ondernemer die zijn producten of diensten op meer dan één kanaal verkoopt, zal de komende tijd met deze trend worden geconfronteerd en kan niet lang meer achterblijven.”

De oprichter van omnichannel succes Coolblue over de versmelting tussen online en offline verkoopkanalen.

“Om omnichannel goed te kunnen begrijpen, moet je denken vanuit de klant. Wanneer de klant een bedrijf op meerdere kanalen meteen kan herkennen aan design, content, tone of voice, service en productkeuze is een derde van de omnichannel strategie gelukt: een consistente merkbeleving ongeacht op welk kanaal de klant het merk tegenkomt.”

“Wanneer de klant overal op dezelfde manier en dezelfde snelheid even goed wordt geholpen en benaderd, is tweederde van de strategie voltooid: de consistente klant- en servicebeleving is op orde.”

“Pas bij het laatste deel kunnen we de trend vanuit het ondernemersperspectief bekijken. Als een bedrijf alle kanalen vanuit één centrale plek en één centrale administratie kan managen en alle data in één backend samenloopt, dan is de omnichannel strategie volledig geïmplementeerd. Eén beleving, aan de voorkant én aan de achterkant.”

#4 Google Attribution

 Voor veel webshopeigenaren een bekend probleem: vaak heb je alleen zicht op de de laatste klik die tot een aankoop heeft geleid. Bijvoorbeeld een zoekopdracht met je bedrijfsnaam erin. Maar zo weet je nog steeds niet hoe iemand je op het spoor is gekomen. Dit fenomeen noem je ook wel ‘last click attribution’. Gelukkig gaat dat veranderen.

Tim van IJsendoorn: “Google lanceert in het voorjaar van 2018 met Google Attribution een gratis tool die alle touchpoints gaat meewegen op basis van machine learning. Daarmee komt een einde aan last click attributie voor online kanalen.”

#5 Personalisatie

Een bakker kan zijn klanten persoonlijk begroeten. Voor een grootschalige webshop lijkt dat wat lastiger. Dankzij het slim verzamelen van data komt daar echter snel verandering in.

Tim van IJsendoorn: “Ik zie als trend meer focus op de gebruikerservaring en klantbehoud door data rondom individuele klanten te verzamelen en hen om feedback te vragen. Door deze profielen op te bouwen kunnen bedrijven in personalisatie ook extra stappen zetten. Dit is nog geen gemeengoed, maar zal de komende jaren snel groeien.”

Gepersonaliseerde content scoort 42% beter dan niet-gepersonaliseerde content.

Bas van Eeuwen: “Het loont om ook de online winkelbezoeker te voorzien van een volwaardige shopping experience. De (betaalbare) manier om dit te bereiken is personalisatie. Onderzoek van HubSpot laat zien dat gepersonaliseerde content 42% beter scoort. In het onderzoek dat ze deden, testte ze calls-to-action gedurende twaalf maanden.”

“Een belangrijke stap die je kunt zetten richting een persoonlijke shopping experience, is het opbouwen van bezoekersprofielen. Op basis van het klik- en koopgedrag van de bezoeker kun je vervolgens de meest relevante recommendations tonen.”

Outbrain CEO schetst zijn toekomstbeeld voor hyper personalization.

“Ga je nog een stap verder, dan is het interessant om in je recommendations rekening te houden met waar een klant zich in het koopproces bevindt. Ook kun je verschillende resultaten tonen op basis van locatie en device. Zoek je meer inspiratie over de onderdelen waarop je kunt personaliseren of segmenteren? Dan is het interessant om te kijken naar de e-mailmarketing automation wereld, waar dit al langer sleutelbegrippen zijn.”

#6 Amazon naar Nederland

Gaat Amazon eindelijk serieus werk maken van de Nederlandse markt?

Amazon.nl stuurt de bezoeker door naar een Duits domein (15-11-2017).

Nils van der Knaap: “Amazon vertaalde in 2016 al de website en miljoenen productnamen van Amazon.de naar het Nederlands. Ook de klantenservice antwoordt sindsdien in het Nederlands. Sinds kort test Amazon ook met het accepteren van de populaire Nederlandse betaalmethode iDEAL. En nu de Amerikaanse e-commercegigant ook binnen een dag in Nederland gaat bezorgen, wordt Amazon een steeds serieuzere concurrent voor Nederlandse webwinkels. Nog niet via Amazon.nl, maar via de bestaande infrastructuur in Duitsland.”

#7 Marktplaatsen

Nils van der Knaap: “Een moderne webshop is meer dan een online catalogus van producten. Amazon verkoopt al lang niet meer alleen eigen producten uit hun magazijn. Het is ook een marktplaats waar iedereen (tegen commissie) een stukje van de gigantische e-commerce taart kan meepikken. En dan hebben we het nog niet eens over het Chinese evenbeeld Alibaba. Deze Oosterse reus verwacht een sterk stijgende omzetgroei van vele miljarden euro’s.”

“Bol.com biedt inmiddels ook al geruime tijd producten van andere webwinkels aan en ook Blokker vernieuwt zichzelf door een marktplaats te openen. De webshop als allesomvattende marktplaats lijkt ook in 2018 een belangrijke positie in te nemen in het e-commercelandschap.”

Leestip: Is het wel zo’n slim idee dat Bol.com wil concurreren met platforms als Alibaba & Amazon? Deze futuroloog denkt van niet.

#8 Nieuwe feestdagen

John Oliver over de grootste e-commerce feestdag ter wereld.

Nils van der Knaap: “Nieuwe feestdagen zijn hot. Sinterklaas en Kerstmis zijn niet meer de enige omzetstuwers van het jaar. Iedere feestelijkheid wordt aangegrepen om de consument met aanbiedingen te verleiden. Onder andere Bol.com, BCC.nl en Hunkemöller zetten dit jaar in op deze ‘gun-jezelf-ook-eens-wat-dag’ op 11 november.””

Singles Day 2017:  $ 25 miljard omzet in een etmaal voor Alibaba.

Bas van Eeuwen: “Vanuit Amerika zijn er een paar events overgewaaid die in Nederland inmiddels garant staan voor de meeste jaarlijkse omzet in e-commerce. Met name het novemberweekend na Thanksgiving, waarin Black Friday en Cyber Monday vallen, is niet meer weg te denken. Bij Bol.com is Black Friday de drukste dag van het jaar, met een verkoop van ongeveer 350.000 artikelen.”

“Die laatstgenoemde retailer stelde recent veel in het werk om het Chinese fenomeen Singles Day in Nederland te introduceren. Op Singles Day 2017 (11 november) brak e-tailer Alibaba alle omzetrecords:  $ 25 miljard omzet in een etmaal. Interessant gegeven: zo’n 85 procent van de orders vond mobiel plaats.”

#9 Same day delivery

Een aankoop uit de winkel neem je zo mee, online moet je vaak nog een dag (of langer) wachten. De heilige graal voor veel webshops is daarom same day delivery. Maar de vraag is tegen welke prijs.

Zalando: Kosten same day delivery naderen regulier tarief.

Nils van der Knaap: “Volgens een Amerikaans onderzoek vinden 30% van de jongeren same day delivery belangrijk tegen slechts 5% van de senioren. Voor millennials is een snelle levertijd belangrijker dan de extra kosten die dit met zich meebrengt. Senioren lijken hierin prijsbewuster. De wens voor supersnelle levering hangt wel af van de branche. Bij aankopen als bloemen, games en cadeaus is Same Day Delivery belangrijk, terwijl voor eten en drinken en huis en tuin de noodzaak minder hoog is.”

Leestip: Aan de slag met same day delivery (ook voor kleinere webshops)

#10 Streaming video

Videocontent lijkt al een tijdje de hype, maar volgens Ger van den Buijs in 2018 niet meer genoeg om je er als e-commerce partij mee te onderscheiden.

“Content-marketing is korte tijd een zeer effectieve digitale marketingstrategie geweest. In 2013 schreef Jay Baer zijn boek ‘Youtility’, waarin hij de effecten van gratis helpende content bejubelde. Dat was een succes en het advies werd zo massaal opgevolgd dat Mark Schaefer in 2015 zijn Content Code schrijft. De overload aan content had de effectiviteit ervan verpulverd. Videocontent was enige tijd een goed alternatief, maar ook deze kanalen zijn inmiddels overvol. Wat gaan we doen in 2018?”

“Een interessante ontwikkeling is die van streaming video. Je ziet dit als trend in dienstverlenende sectoren, zeker in die van de digitale marketing. Toepassingen in de marketing van fysieke producten is nog niet echt van de grond gekomen, maar wordt dé trend voor 2018. Een klein voorproefje hebben we gekregen met Kaans Kaaswinkel.”

Kaans Kaaswinkel – de eerste stream store ter wereld?

“AbnAmro heeft samen met Kaans Kaaswinkel een experiment van vijf dagen opgezet. In de setting van deze fysieke kaaswinkel, stonden vader en zoon Kaan klanten te woord in de winkel en online. Online klanten typte hun vragen, die real-time werden beantwoord via een webcam. Op de achtergrond werden negen kazen getoond. Als je die aanklikte, kreeg je hier informatie over. En je kon natuurlijk online kaas bestellen. De sterke punten in dit experiment zijn:

 • On demand: ik ben op zoek naar kaas, dus kan ik interactie hebben over kaas. Het gebeurde in de winkel. Als klant ben je in control over de load aan informatie die je krijgt.
 • Real-time: de pilot was een enorm succes, omdat het kijken naar de winkel echt een beleving was. Er gebeurde iets. Normaal zijn webshops dode dingen, maar in Kaans’ Kaaswinkel zat leven.
 • Community: je zag de klanten in de winkel en hoorde het gesprek dat ze hadden met de winkelier. Het was online net alsof je zelf ook in de winkel stond.
 • Vakmanschap: het was duidelijk dat je hier te maken had met een vakman, iemand die hield van zijn vak en daar deskundig in was. De manier waarop ze de kazen hanteerden en erover spraken, maakte dat je er zin in kreeg.

“Ik verwacht dat deze ontwikkeling zich in 2018 snel door gaat zetten, zij het in aangepaste vorm. Wat nog kan worden verbeterd is de combinatie van video en presentatie van de producten. De negen kazen waren overzichtelijk te tonen. Maar wat nou als je op deze manier een fietsenzaak met 100 verschillende modellen in beeld wilt brengen?”

“Een tweede verbetering die ik zie aankomen is het in beeld brengen van klanten. Nu zag je alleen de fysieke klanten. De andere digitale klanten waren niet zichtbaar of bereikbaar voor elkaar of voor de fysieke klanten. Het community effect was daardoor nog maar beperkt.”

#11 A-Commerce

Dankzij slimme apparaten en kunstmatige intelligentie komen bedrijven steeds meer over consumenten(gedrag) te weten. Klanten verwachten nu ook dat bedrijven deze kennis gaan inzetten. Bijvoorbeeld een koelkast die automatisch nieuwe boodschappen bestelt of een wasmachine die je voorraad waspoeder in de gaten houdt.

Maar ook in de financiële sector en mode zijn er tal van A (automated)-commerce initiatieven. Denk aan een chatbot die financieel advies geeft of een automatische kledingkast die een passende aanvulling zoekt bij je bestaande garderobe.

Tijdens Emerce eDay sprak ik zelf ook met David Mattin (Trendwatching.com) over hoe je A-commerce betekenisvol inzet en niet als gimmick:

#12 Craft brands

Na alle trends die vooral grotere bedrijven lijken te bevoordelen, nog een hart onder de riem voor de authentieke ondernemende vakman.

Succesvol Nederlands craft brand Brouwerij ‘t IJ

Ger van den Buijs: “Deze ontwikkeling sluit aan op het gegeven dat een aankoop niet alleen het verkrijgen van een product is. Een product is een manier om invulling te geven aan een lifestyle. Steeds meer bedrijven spelen hierop in. Kijk voor inspiratie eens in ‘The rise of the Craft Brand – Why small is going to be Huge’ van Ben Zifkin.”

“Het gaat om je verhaal en de beleving. Mensen zijn op zoek naar inspiratie en confirmatie. Community is daarbij enorm belangrijk. Door dit in je winkel te organiseren, maak je een blijvende indruk op je klanten. Deze trend geeft handen en voeten aan de wet van de ‘economics of craftsmanship’, die leert dat als klanten eerst geïnspireerd raken door je vakmanschap, dat ze dan loyaler zijn en meer geneigd zullen zijn om je een marge te gunnen.”

Conclusie

Zo kunnen we de overkoepelende trend van het afgelopen jaar ‘Go Niche, Go Big or Go Home’ alweer aanpassen naar ‘Go Niche AND Go Big, or Go Home’.

E-commerce is anno 2018 een volwassen business. Eigenlijk spreek je niet meer van e-commerce als we eerlijk zijn. Maar gewoon van commerce. Want alles komt samen. Online en offline smelten samen tot een omnichannel klantervaring.

‘Go Niche AND Go Big, or Go Home’.

Online is zo’n vast element in ons dagelijks leven, dat we het eigenlijk niet meer als een los kanaal moeten zien. Uiteindelijk gaat het erom de klantervaring overal te optimaliseren.Lees het volledige bericht op Emerce »

Virtual keyboard research paper

Reacties uitgeschakeld voor Virtual keyboard research paper
Posted 19 nov 2017 — by MediaNed
Category Zonder rubriek


By accessing or using this Website, you agree to be bound by these Terms and Conditions and Privacy Policy. Welcome to virtual keyboard research paper AwesomeDesignStudio — where we design with you in mind! We are your one-stop resume writing specialist! We can do both conventional or out-of-the-box design. A master’s degree in creative writing is a practical degree that helps students develop advanced writing skills. It’s what acquirers care about. Pay a low virtual keyboard research paper amount for a smaller project to see how well they do, and if they do well, then you may invest more money into a bigger and more important essay or paper. Citizen Screenwriter Screenwriter, author and teacher Charles Deemer virtual keyboard research paper discusses the screenwriter’s social responsibility within the “Real World”. It sickens me, some of these people who still use this word to belittle and ridicule and use abusive slurs. Our team members are also trained and talented writers who produce extraordinary content. If you assert that the earth is only 10, years old, you are disputing far more areas of the natural sciences than just a portion of biology. NAAEE, North American Association for Environmental Education:. National percentile rank equivalents for CCTST component raw scores indicated the writing group gained Critical thinking performance for the writing group was 15 times greater for analysis and 8 times greater for inference skills than for the nonwriting group. Accessed May 26, Accessed February 10, The Path of Legal Education from Edward to Langdell: A History of Insular Reaction , Pace University School of Law Faculty Publications, , 57 Chi. Home Reference Examples Examples of Similes. Effy is ultimately betrayed and confronted with her own self-delusions.

Keyboard Research Abstracts & Summaries – Alternative …

virtual keyboard research paper

The timetable tells the reader “when” and provides another summary of the project that supports the rest of the methods section. In william shakespeare’s tragedy, macbeth, shakespeare uses clothes as a metaphor throughout the p macbeth and the clothes that make the man. I can tell you my pedigree all the way back to the tribe that my greatest grandfather came from. You might also find help using the APA Style blog. I have reviewed it here: Thanks again for going through all the intricate details of a good plan. This year serves as an introduction to the study of English Literature and Creative Writing at university level. LEARNING SERVICES Online Tutoring Chegg Study Help Solutions Manual Tutors by City GPA Calculator Test Prep. Digital Critical Editions PDF Online. To earn the MFA, students complete 32 credits of coursework, including a master’s thesis in poetry or fiction. The best way to do this is by keeping it simple and avoiding complex sentences. And his wife is on the ceiling, smiling. So, come and select myhomeworkhelp. This is one thing we can assure students of our writing service. These customer resume service reviews have helped hundreds of people just like you. Either way, you will receive the same personalized service, and have a resume prepared which meets all of your exacting needs. My teaching style is very open. How divorce can damage your health.

Cood-E Keyboard € 34,95 – Altijd laagste prijs garantie.

Fiction, Poetry, Creative Nonfiction, Playwriting, Screenwriting, Writing for Children, Literary Translation, Professional Writing technical writing, virtual keyboard research paper PR, etc. With us you get a solitary maybe to become the managing director foreman your own special copulation movie. I am a published poet and regularly perform my own poetry. There is a designated portion of the application section designated to show off your repertoire of virtual keyboard research paper words. To get much out of multitasking we need to reap the benefits while minimizing the drawbacks. My appeals to privilege the teenagers’ voices grow stronger every day of college application season. With the intention of saving you from making the wrong decision, we have assessed many custom-writing companies and singled virtual keyboard research paper out the best dissertation writing services reviews that will help you make the right choice. Most children have a natural creative streak but as anyone who has tried it knows, getting an idea out of your head and onto a piece of paper can be very challenging! Spark the children’s imagination by providing them a picture on which to base their story. What is the best type of traffic for essay writing services? Things like workshops and office hours could make seeking out additional assistance to help polish your work easier. Must be a GVSU student enrolled in at least 6 credit Assist with design, content creation, speaker selection, and execution of Find Jobs Job Openings in United States United Kingdom Canada Australia Singapore India. Here is Jacqueline Cordell demonstrating the GraphColl tool with collocates of ‘foul’ in Dickens’ novels. Adjunct Professor of Computer Science. Dena Harrison , Northern Nevada middle school teacher and NNWP Consultant. We can do it! We have so many excellent teachers. The Department of Communication Studies focuses on three areas of advanced study in communication: The area of Rhetorical Inquiry employs historical, critical, analytic, a The MALit part-time evening degree program allows students the opportunity to study literature at Northwestern University. Yves Lavandier argues that, although traditionally divided into five acts, Hamlet consists of three dramatic acts. Birth order does not predict the future. There is no need to worry about any details connected with this type of work. Later sections also comment on the relation between legal and moral responsibility, and on the responsibility of collectives. If it’s to be published online, be careful with the email address in order to avoid spam.

chKFXBc

Whitehouse common school moodle homework

Reacties uitgeschakeld voor Whitehouse common school moodle homework
Posted 17 nov 2017 — by MediaNed
Category Zonder rubriek


Your primary job when analysing and discussing a text is to comment on its style – on what are called the stylistic or language choices whitehouse common school moodle homework its writer has made, especially those that seem to you to have been chosen to create a particular effect to achieve a certain purpose. Photography has undoubtedly become one of the most impressive and important visual arts of the 20th century, and affected other branches of art significantly. He or she is a human being you are creating. The nonprofit is seeking docents to lead visitors throughout Morikami and provide historical background. After they feel like they have successfully done this, they share their sentences and discuss which work better or worse and why, than the original sentence. The Russian Department is pleased to announce Russian major Aldo Arellano D’17 was nominated as Russian Scholar Laureate by the American Council of Teachers of Russian. A thesis statement amounts to nothing if the paper is not completely focused on that main point. Browse popular tags light pros universe wisdom Art Creative creative writing Creative Wrtiting death dreams Family God hope humor life Life Love Loss love Music nature nostalgia personal growth philosophy Poem poems Poetry prose Self-Awareness short story spiritual writing. Pitch Decks Sleek slides, designed to support your power pitch. The poems are beautiful, but the title is wrong. Why this code works, how it works, where it needs to go, and what accessibility labels should consist of are all beyond the scope of this tutorial. Again, revel in it for an afternoon. Bella walked down the street into the depressing darkness, hearing nothing but the sound of raindrops falling onto the stony ground of the street. MFA Thesis Our students’ final projects must comprise a substantial body of original writing a hundred pages of fiction short stories or a novel , or a collection of approximately thirty poems.

Moodle whitehouse primary – ™ Keyword Suggestions …

whitehouse common school moodle homework

Incase a client wants a properly written professional research paper, our company is at your service, since we offer all types of writing services. HomeworkAlabama is a statewide effort made possible by the State Library of Alabama APLS through local public libraries, with funding from the Institute of Museum and Library Services through their Library Services and Technology Act grant program as well as state funds requested by Governor Riley and appropriated by the State Legislature specifically for this program. Writing Books for Children – Part Two. Workshop courses including Beginning Workshops and one Technical Seminar may count towards the minor, but Fundamentals in Creative Writing will not. For 2nd grade through 8th. Liu Yinbin graduated from the Xian Academy if Fine Arts in Director at Meitu Design Company since Creator of these typefaces in Calliraphy sic oriental brush font , Lake Font art deco , Rough sans caps. We may, however, disclose Your information to unaffiliated third-parties as follows: We may disclose Personal Information about You to third-parties with Your consent. I appreciate friendship and people who surround me. Our trust and safety system stops scams, spam, harassment and credit card fraud before they happen. We respect your finances and it is the main reason why our prices are among the lowest in Australia. To find out more about the modules available to students studying at Durham University please click here. The biblical allusion is also very intriguing.

Related articles:

ucla college application essay prompt, essay on jimi hendrix, how to write a synopsis on a case study, Compra Online en Amazon, co2 laser dissertation

SIMS 2 HOMEWORK HACK – …

If you want, our editors may also correct any part as per your request. We all want to get paid for our creative whitehouse common school moodle homework work. According to review of ANCC approv…Your Career in Nursing Starts at Concorde – Dallas. Use the order calculator below and get started! Contact our live support team whitehouse common school moodle homework for any assistance or inquiry. Why to write my rav is not face a hire a paper best resume writing. Working fast, we do our best to deliver only high-quality homework or academic paper. How to find the best cash Isa With interest rates lower than ever, use our guide to find a competitive account. The Emotional Choreography of Creative Social Practices. I can relate to everyone’s comments I have a 13 yr. They are sometimes represented as the true speaker, for whom the author is merely a mouthpiece. As well as casinos are constantly trying to deal with card counters, colleges are trying to deal with custom essay writing services and severely punish the students who use them. If your school or district has purchased print student Service to community essay editions, register now to access the full online version of the book Secondary education is often divided Chegg homework help chemistry into two phases, middle 5 year old calls for homework help or junior high school and high school. We’re pleased to announce the shortlist for the Open Season Awards! Finalists have been chosen in all categories: The grand prize winners will be announced by February 5 online and through social media. Here is Socratic variant of Godwin’s Law, “In any society in which the people’s lack of the habit of living the examined life goes on long enough, the probability of the functioning of that society becoming capable of being justly compared to the Nazis approaches 1. Descriptive and Cracked plaster makes up the walls, along with white paint that’s covered in black marks and scrapes. Google fires employee behind controversial anti-diversity memo. MFA with fiction emphasis, college-level teaching experience, and demonstrated excellence and recognition for creative writing. That is certainly one way to approach an argumentative essay. Child Care Looking for a fun, energetic, experienced, warm teacher to come work at our small but busy childcare facility. Just check out the online coverage You can see how many links the announcement got here This one is from me: Offered them a quick-win SEO audit — usually running a website through Screaming Frog will uncover some gems. Summit Summer Jr, Summit Summer Intermediate, and Summit Summer Sr.

aRNjhu

Business plan online clothes store

Reacties uitgeschakeld voor Business plan online clothes store
Posted 17 nov 2017 — by MediaNed
Category Zonder rubriek


Box Gainesville, FL email: Box Gainesville, FL P: Department of English University business plan online clothes store of Florida. Custom-EssayWriting service provides you with support based on your specific requirements, which is unlike the pre-written custom essays, downloaded from most of the essay websites that are business plan online clothes store of poor quality and can be detected by the plagiarism detection systems. What Drives a Story: Keen to write or illustrate books for children? Author Elaine Kiely Kearns and author and illustrator Sylvia Liu compile tons of great advice on planning, creating and publishing your work from around the web. Printable Star Wars Writing Prompts – 16 free writing prompts for grade. For example, if you’re a writer, state the title of the new book you’re working on. Prospective students International students New students Current students Distance learning Mature students Part-time students Disabled students Care leavers How to apply. Home Case Studies Testimonials News About Contact Sitemap RSS Cloud B2B solutions is a Documents OnLine brand. The Agricultural and Resource Economics AREC Accelerated Masters Program AMP is open to active, current University of Arizona undergraduate students majoring in either Agribusiness Economics and Management-Agricultural Economics emphasis ABEM-ECON or the Environmental and Water Resource Economics EWRE major. Our diligent group works in close managed effort with the students to guarantee all requirements of their assignments are met by particular directions. Your article is very good and useful for all of us. How did you find your best-paying freelance writing job. I love your site and have shared it with friends. Is a vivid mental picture created in the reader’s mind? Creative and Critical Writing graduates often use these skills in careers in:. Home About Us Admission Essay Writing Application Essay Book Review Writing Case Study Writing Help! Contact Us Coursework Writing Custom Term Paper Discount Policy Dissertation Writing Services Essay Outline Essay Writing FAQs google-site-verification: Reproduction and use of our products as one’s own is restricted and proper referencing must be done. Cram is means writing the kindle ebooks; create a custom writing curriculum. Maintenance is expected to take a few hours. In order to interact effectively with others, one has to be able to monitor and control one’s own emotional state. Yeah I agree stop blaiming teens!!! We should be allowed to be social, isn’t that what adults are always encouraging us to do anyways?! Being on screens doesn’t even influence us, so whats the big deal about not letting us be on them?? I have purchased a website template. When Marlin finally gets to Nemo, he commands him to come home with him immediately.

Women’s Clothing Boutique Business Plan – Bplans.co.uk

business plan online clothes store

Sample resume for business analyst in telecom genetically modified babies thesis. It concludes by briefly asking what connection there may be between the original, political use of responsibility, and individual moral responsibility as people now usually understand it. We try to make sure that all writers working for us are professional, so when you purchase custom written essays, term papers, research papers, term papers, book reviews, book reports, and speeches, they are high quality and non-plagiarized. If you have any questions, comments or suggestions, please send us an email at Admin EssayJudge. Your paper passes through several checks at our QC, which will include plagiarism free report, checking the content and matching it with your brief. Academy, College Prep, College Showcase ID , you can chose from one of the many locations nationwide with the confidence that you have chosen the No. Give the net is a persuasive writing service. We now stand at an interesting intersection in the evolution of the homework debate. Look to improve the design so that it’s easier to test, and by doing so a better design will usually emerge. Liz Tynan JCU Graduate Research School. Essays should comply with the established academic standards. Not Helpful 12 Helpful 5. Do the same for your last name. How Many Obstacles are on the Hero’s Journey? Book Writing Tips Writing Ideas Writing Prompts Writing Inspiration Writing Help Writing Resources Writing Games Best Selling Novels The Hunger Game Forwards. I think this is a fabulous idea, particularly since you can keep your health insurance in place while traveling. Article Comments We reserve the right to remove any comment we feel is spammy, NSFW, defamatory, rude, or reckless to the community. The topic can be anything —butterflies, fantasy football, making homemade pasta on Sundays, singing stress away—because you will show who you are through the writing. I also agree with Pima and Kinnem: But don’t hesitate to ask others for thier constructive criticism either. But make sure that you don’t start overlooking your studies. Good dialogue makes characters and scenes feel real and alive. Ability to effectively collaborate with other artists, students, faculty, and campus administration. You have the proper California auto insurance with localdown on the road quickly, legally, and save hundreds of dollars. New Accounting Biology Business Chemistry Civil Engineering Economics Electrical Engineering. Join the novel writing workshop for help with your story.

Clothing Store Business Plan – YouTube

A writer can establish her ethos by business plan online clothes store convincing the reader that she is trustworthy source. Students in grades are eligible to participate. The shock factor of this piece is emphasised ten- fold by the sheer size. Use your chance, order affordable essay help online Are you searching for someone to help you with academic writings or article reviews? Introduction business plan online clothes store to writing a conclusion for a research paper. Because its themes of friendship, betrayal, guilt, redemption and the uneasy love between fathers and sons are universal, and not specifically Afghan, the book has been able to reach across cultural, racial, religious and gender gaps to resonate with readers of varying backgrounds. If a brain tumor is located on the right side of the brain, your left arm or leg business plan online clothes store may be weak or paralyzed. Grant funds may be used to cover expenses for the mentor and one student to attend this conference. Separately the marketing guide offers more specific explanation and theories and tools for marketing strategy and marketing planning, including techniques and tips for advertising, public relations PR , press and media publicity, sales enquiry lead generation, advertising copy-writing, internet and website marketing, etc. He says has custom writing services uk a stimulating action which will a revelation those who have not used It causes the sudoriferous glands literally pour out their secretions, and He claims that will take the place pilocarpine with less unpleasant results, and no danger. These templates are minimalist, yet highly effective. Ashworth worked for me because I had dropped out of normal college because of high costs-but this worked for me for timing and money and I’m happy to say I am a full time teacher now. Canada Creative Writing University Programs Browse through the list of Canadian Creative Writing bachelor, masters, and doctorate courses, programs and degrees offered by universities in Canada. We assure you quality write-ups. Most of the students learn the basic knowledge of finance in the undergraduate program but they explore the varied aspects of this subject in the postgraduate program. Curriculum, relevancy of sample programs, and outcomes will vary by school. Additionally, it will also ask for the writing style and format. Your information will never be shared with anyone. Show the draft to peers, teachers, family members, and mentors. If your speech relies on props, videos or a dance routine, it’s probably about as funny as your neighbour’s holiday snaps. View the sample hair and beauty business plan here. The best topics are usually the narrowest ones: The more specific you can get, the more unique your topic will be to you.

Other articles:

ejemplo de curriculum vitae y sus partes, Collecting primary research for your dissertation, ilimdernek.org, woomeniya.com

rqJKCcT

Extended essay research question biology

Reacties uitgeschakeld voor Extended essay research question biology
Posted 15 nov 2017 — by MediaNed
Category Zonder rubriekextended essay research question biology

You learn to provide effective feedback on papers in these courses. Nicht als Abwandlung des Schutzgegenstandes gelten seine Aufnahme in eine Sammlung oder extended essay research question biology ein Sammelwerk und die freie Benutzung des Schutzgegenstandes. It is very similar to persuasive paper writing but in this type you have to argue for your opinion rather than persuading the audience. Decide which one you like more and try to write with inspiration. What is of more importance to the new business owner, however, is that the SBA disburses only. Cormorant Languishing on the rocks I watch from the theater of trees carrier, freer, flier beyond, a boat on the foam, full of hope, stable before, a blue jay, sneaky, to the wren feeder, pecking, tipping, flapping to stay afloat. It really messed me up that my dad had another family he was with and never was there for me. Depending on your personal schedule, you could choose to pursue one style of learning at any given time. So here I go! I am lovable and deserving of love because I was created to be so. This brought benefits to many nations through close contact with foreigners on different levels, from tourism to business. Why do we find it funny when a character, even one we like, slips on a banana peel? The figure of the Wandering Jew is a curious Christian conception that has, in its various guises, fascinated poets and novelists for centuries.

The Biology Extended Essay Guide from IB Overview …

extended essay research question biology

There is a hue and cry that antitrust laws as they exist today have outlived their usefulness when applied to cyber commodities and artificial intelligence. November 14, by Farnoosh 67 Comments. The experience of our writers allows them to provide excellent executive cover letter tips, which will improve the cover letter that you are submitting for that position. Ian McEwan, Kazuo Ishiguro and Nathan Filer, the latest Costa book prize winner, are just some examples. Curious of how we choose a specific writer to meet your expectations? Sure, we can spill the beans on it! Many clients turn to us with rather specific tasks which require thorough analysis of the materials and explanations. I choose to be kind. Please upgrade your browser to improve your experience. That’s not to say Editorial isn’t any good as a text editor, because it very much is. Lythgoe contends that writing has been in decline in the Army as well. Though the following tips have all been edited by the current guru, James Gapinski, most are the original creations of past Life Tips gurus. Images that spark Creative Writing Ideas for Discovery. Teaching Is Not a Blood Sport Lev Raphael, Contributor Author, reviewer, and blogger.

Sample Extended Essay Questions – Share and Discover …

Sailing is an ideal How Not to Worry When Your extended essay research question biology Kid Goes to Camp. The third era is the era of editor John Campbell at Astounding Stories Magazine starting in , which produced Robert Heinlein, A. I like to receive and deal with challenging tasks. On to the underground and crowd extended essay research question biology funnels Along the pressing passages to the tunnels Surging flow cascades swamping the platform Pours through trains doors a hurrying swarm. All iOS 11 Windows 10 Windows 8 Material Android 4 Color Office. Once you have made the order, our writers will start working on the essay. Students extended essay research question biology enrolled in the program will have the opportunity to work with published and produced professional writers in order…. If sending electronically, put the text in the body of the email rather than as an attachment, to avoid it being detected by spam filters. Giri, the late President of India, collective bargaining and mutual negotiations between management and labour should be used to settle industrial disputes. ICP-MS, the cost per sample is lower for ICP-MS. Reach us today itself for the best offers. My internet is SUPER fast now, and was set up exactly how I needed it. Above is the process of cost measurement. Jotting down a sentence like, “I will be more peaceful” at least 20 times per day can actually have an impact, especially on those with attention deficit disorder.

mF0onX

Visit aquarium essay

Reacties uitgeschakeld voor Visit aquarium essay
Posted 13 nov 2017 — by MediaFacts
Category Zonder rubriekvisit aquarium essay

We also feature difficult to find products like clothing for preemies, twins, and triplets. And visit aquarium essay the next time you go flying down some stairs, take a cushion. Californians say that if you want to eat a Florida orange you have to get into a bathtub first. Also, briefly state why you feel you are visit aquarium essay a good candidate for this job. Click HERE to see what we think is the thesis sentence of this essay. Get the core knowledge of a prestigious MFA education without the tuition. State the true facts, and use appropriate language regarding the situation. Amazingly enough, the damage was minimal and we were able to sail the last race of the regatta. Take visit aquarium essay a deep breath and try to push those dark feelings aside. Quick Links Blog How It Works Find Writers by Paper Type Find Writers by Discipline. The novel includes illustrations and music on compact disc to accompany it. Engineer – Electronic Software – Embedded C. Is he planning revenge? Emma realises the kidnapper is in a big organization run by the one person she was told was dead— her dad.

My Trip to the Aquarium: Or How Imagination is Lost …

I delivered this assembly 3 years ago when there were three living survivors aliv Commonly misspelled words -worksheet This is a worksheet which has the most commonly misspelled words. Good for parents, teachers, scout leaders, and kids. The letter, with your own army. Berg The Annual: Christ in Me , School of Worship Michael Morris, 1st Baron Killanin , Frederic P. It was nice to have the opportunity when I was 19 to spend so much time reading and writing with these other writers. English Writing of Fiction I Practice in the writing of fiction; analysis and discussion of student work, with some attention to general methods of fiction writing. The breakdown below will provide you with an illustration of what you may study during the three year degree scheme. I had bunion surgery about three months ago and am still in extreme pain. Helpful Links Library webpage links to ProCon. Do you have a spam problem on this blog; I also am a blogger, and I was wanting to know your situation; we have developed some nice methods and we are looking to trade solutions with others, why not shoot me an email if interested. Not to mention that it would be hard to write and navigate in between those themes. Content Accuracy Please understand that we can only promise to you that the information you will find inside our reviews will be accurate as of the time of writing. This process has seven steps, but if I write it all here this post is going to be obscenely long. The point is that the author of the story had an attempt to reproduce the period of the 20s in the United States that celebrated the integration of the so called American dream into the era of material prosperity. Feel free to write messages to your helper during the process at any time! Just place your order right now to get things started a bit earlier. Alt and the accesskey, for Internet Explorer on Windows Shift and Alt and the accesskey, for Firefox on Windows Shift and Esc and the accesskey, for Windows or Mac Ctrl and the accesskey, for the following browsers on a Mac: We use the following access keys on our gateway n Skip to Navigation k Accesskeys description h Help.

145 words Essay for kids on a Visit to a Zoo

Eligibility You can apply to undertake a visit aquarium essay PhD or research masters at the University of Newcastle after completing an Australian honours degree. The survey was conducted in a controlled setting. Residence Hall A privately owned residence hall is visit aquarium essay located just blocks from the college. Skip to content Techniques Tips Awards Counseling Evaluations Regulations. Kundiman sees literature not only as vehicle for cultural expression but also as an instrument for political dialogue and self-empowerment. We never have login issues because our IP addresses are located within the United States. Further and higher education are inclusive environments, with support available to help you visit aquarium essay study. Articles Cooking Kids Crafts Experiments Fun Facts Games Holiday Self-Esteem. You’re always anonymous here, but logging in will save your school and recent searches, helping you find professors faster. It means that establish reasonable prices although a bit higher if compared with amateur teams. Within the boundaries of the Big Apple lie some top creative writing schools, such as New York University and Columbia University. About terral16 Comments Posted: Log In to post a comment. Exhibitions 14—24 September , FREE. Choose From Thousands Of Resumes! Finish Within 10 Minutes. Education Difference between Formal and Informal Assessment Click here to post a comment. When choosing a writer who will help you, we always take into account your suggestions in accordance with the qualifications and ratings and also stipulate deadlines. This intense, MFA program in creative writing has one of the highest publishing records of any graduate school in the country. Although legal secretaries may be trained to prepare some basic legal papers and letters, they generally have little or no knowledge of particular legal doctrines, statutes or regulations, and typically have no training or experience in conducting legal research or drafting legal documents, pleadings, motions, briefs or other court papers. Featured Resume Writing Site; A nice website, strong customer service, The Online Resume Builder so Easy to Use, the Resumes Write Themselves. Home Articles Books 14 PROMPTS FREE! To avoid war, our governments must engage a vastly marginalized portion of the human population: Write from the perspective of a someone trying to keep his tropical fruit trees alive.

IJqQzg