Posts Tagged ‘rbi’

De e-bookstrijd van Tom Kabinet: op naar Europa

Posted 26 Jul 2017 — by Emerce
Category nieuws

Het was te verwachten: Tom Kabinet goes Europe. De hoogste Europese rechter mag zich gaan uitlaten over de vraag of de handel in tweedehands e-books nu wel of niet is toegestaan. Want in de Nederlandse bodemprocedure heeft de rechtbank Den Haag in de strijd tussen de Nederlandse uitgevers en Tom Kabinet recent beslist vragen te gaan stellen aan het Europees Hof.

De zaak draait om het begrip ‘uitputting’: kan de rechthebbende zich nog verzetten tegen de verdere handel op een exemplaar nadat dit met zijn toestemming op de mark is gebracht? In de fysieke wereld is dit klip-en-klaar: de rechthebbende kan daar niets tegen doen. Als ik een boek koop bij een boekenwinkel, mag ik dat boek daarna weer verkopen of weggeven.

Maar bij e-books zou dat niet moeten mogen. Zo vindt althans Het Nederlands Uitgeversverbond (‘NUV’). Daarom strijdt zij al lang tegen het, in mijn ogen bijzonder sympathieke, Tom Kabinet. We gaan nu naar zaak vier in deze strijd: eerst het kort geding en het hoger beroep, vervolgens de Nederlandse bodemprocedure en dan nu vragen van uitleg aan het Europese Hof.

Ik heb al vaker aangegeven het probleem van NUV niet goed te kunnen plaatsen. Waarom zou voor een tweedehands e-book niet hetzelfde kunnen gelden als voor een gewoon boek? Ik ken individuele uitgevers die, op z’n zachtst gezegd, vraagtekens plaatsen bij het standpunt van NUV.

In 2012 heeft het Europees Hof in de UsedSoft-zaak geoordeeld dat de uitputting (ook) opgaat bij tweedehands software. De lijn die Tom Kabinet in haar strijd volgt, is die van UsedSoft. Wel is haar businessmodel inmiddels veranderd: waar Tom begon als neutrale marktplaats voor de handel tweedehands e-books, is het model nu ‘Toms Leesclub’. De rechtbank formuleert het als volgt:

Toms Leesclub biedt aan haar leden tweedehands e-books tegen een bepaald bedrag aan. Het gaat enerzijds om door Tom Kabinet (bij het Centraal Boekhuis dan wel bij retailers zoals bijvoorbeeld AKO, Bruna of Bol.com) aangeschafte e-books. Anderzijds gaat het om e-books die door leden zijn gedoneerd aan Tom Kabinet. Bij het doneren moeten de leden de “downloadlink” van boeken die staan op hun digitale boekenplanken bij de betreffende retailer verstrekken aan Tom Kabinet (…). Het donerende lid moet verklaren dat het gedoneerde e-book van al zijn eigen systemen is verwijderd. Vervolgens downloadt Tom Kabinet het gedoneerde e-book van de website van de retailer. Tom Kabinet plaatst in elk e-book dat zij aanschaft dan wel gedoneerd krijgt een eigen watermerk. Daarmee kan Tom Kabinet controleren of het om een legaal aangeschaft exemplaar gaat.’

De NUV moet in de bodemprocedure wel al een paar tikken incasseren. Allereerst had zij niet alleen Tom Kabinet gedaagd, maar ook nog twee andere, gelieerde ondernemingen. De rechtbank oordeelt dat NUV geen belang heeft tegen die twee gelieerde ondernemingen:

NUV/GAU heeft het verweer van Tom Kabinet c.s. dat uitsluitend Tom Kabinet verantwoordelijk is voor de website waarop de litigieuze verhandeling van e-books plaatsvindt, niet, althans niet voldoende gemotiveerd, weersproken. NUV/GAU heeft evenmin inzichtelijk gemaakt op welke andere grond haar vorderingen tegen Tom Kabinet Holding en Tom Kabinet Uitgeverij toewijsbaar zijn.’

De rechtbank wijst daarom al een deel van de gemaakte proceskosten van Tom Kabinet toe: NUV mag ruim 35.000 euro aan Tom Kabinet terugbetalen. Dat zijn heel wat e-books.

De tweede tik ziet op de vraag of Tom Kabinet een zogenaamde ‘mededeling aan het publiek doet’. Ook hier is de rechtbank duidelijk: ‘nee’. De rechtbank onderscheidt twee aspecten: (i) het te koop aanbieden van een e-book op de website, en (ii) het na betaling mogelijk maken dat een lid van Toms Leesclub het e-book downloadt van de website.

Voor wat betreft het te koop aanbieden legt de rechtbank uit dat er uiteindelijk geen sprake is van toegang tot het e-book zelf:

‘Op haar voor het publiek toegankelijke website stelt Tom Kabinet informatie beschikbaar over de e-books die zij aanbiedt, zoals de titel en de schrijver (…).Dat publiek kan geen kennis nemen van de inhoud van de aangeboden e-books. Met het aanbieden van een e-book verschaft Tom Kabinet niet de voor een mededeling vereiste toegang tot het werk (…).’

Voor wat betreft het downloaden overweegt de rechtbank dat er wel een ‘mededeling’ is, maar niet ‘aan het publiek’:

Van een mededeling is sprake omdat na betaling het downloaden van het e-book mogelijk wordt zodat toegang tot het werk wordt verschaft. Die toegang wordt per e-book echter uitsluitend aan het lid van Toms Leesclub verschaft die op dat moment het boek heeft gekocht en niet aan een onbepaald – vrij groot – aantal ontvangers, wat is vereist om te kunnen spreken van ‘publiek’.’

Inhoudelijk draait de zaak om de vraag of het auteursrecht is uitgeput op een kopie van het e-book. De rechtbank onderscheidt hier drie situaties:

  1. Tom Kabinet downloadt een e-book na de rechtstreekse aanschaf ervan door Tom Kabinet bij een retailer, en slaat een kopie van het e-book op haar servers op
  2. Na donatie door een lid van Toms Leesclub, downloadt Tom Kabinet bij de retailer een e-book via de door het lid verstrekte downloadlink, en slaat daarbij een kopie van het e-book op haar servers op.
  3. Tom Kabinet houdt een kopie van het e-book op haar server opgeslagen, als het betreffende e-book door een lid van Toms Leesclub na betaling van de website is gedownload.

De kopie onder (1) is Tom Kabinet niet aan te rekenen, aldus de rechtbank. Temeer omdat daar ‘kennelijk’ afspraken over bestaan:.

‘deze reproductie wordt gemaakt met toestemming van de auteursrechthebbende (…). Dat bij die transactie tussen de retailer en Tom Kabinet een digitale kopie op de server van de retailer blijft staan in de leesplankomgeving van Tom Kabinet op de server van de retailer, is Tom Kabinet niet aan te rekenen. Tom Kabinet c.s. heeft onweersproken gesteld dat zij heeft geprobeerd, maar dat het niet is gelukt, om retailers zover te krijgen dat zij het exemplaar van Tom Kabinets leesplankomgeving op hun server wisten. Tegen het opgeslagen houden van die kopie door de retailer zou de auteursrechthebbende naar analogie van het UsedSoft-arrest wel bezwaar kunnen maken. Dat gebeurt echter niet. Kennelijk bestaan daar afspraken over.’

Dan rest de vraag over de kopieën onder (ii) en (iii). De rechtbank geeft aan dat de kopie onder (ii) volgens haar geoorloofd zou moeten zijn, maar die onder (iii) niet. Maar gezien het principiële karakter van de kwestie, stelt de rechtbank – min of meer zekerheidshalve – vragen over de uitputtingsleer aan het Europees Hof van Justitie. Ik leg dit hieronder uit.

De rechtvaardiging voor Tom Kabinet van de kopie onder (ii) wordt door de rechtbank gezocht in de noodzaak een kopie te maken, alsmede de eis dat het donerende lid moet verklaren dat het zijn eigen kopie verwijdert. Saillant: het is volgens de rechtbank níet aan Tom Kabinet om dit laatste te controleren:

‘Voorshands is de rechtbank van oordeel dat de auteursrechthebbende zich – naar analogie van het UsedSoft-arrest (…) – in geval van uitputting niet kan verzetten tegen de voor een rechtmatige overdracht tussen opvolgende verkrijgers noodzakelijke reproductiehandelingen (…). Ingevolge het UsedSoft-arrest dient het donerende lid dan wel zijn digitale kopie van het gedoneerde e-book onbruikbaar te maken. Zoals het HvJEU overwoog in genoemd arrest moet de eerste verkrijger die een materiële of immateriële kopie van een computerprogramma wederverkoopt (…), namelijk zijn eigen kopie op het moment van wederverkoop onbruikbaar maken om geen inbreuk te maken op het exclusieve recht van de auteur (…). In de voorwaarden van Toms Leesclub staat dat het donerende lid moet verklaren dat hij/zij de eigen digitale kopie van zijn/haar systemen heeft verwijderd. Op Tom Kabinet rust, anders dan NUV/GAU betoogt, ingevolge het UsedSoft-arrest niet de verplichting na te gaan of dit ook daadwerkelijk gebeurt.’

De rechtbank gaat voorshands niet mee in de kopie onder (3). De indruk die ik trouwens heb is dat Tom Kabinet dit doet om te kunnen controleren of het om een legaal aangeschaft exemplaar gaat. Een soort van extra veiligheid dus. Je kunt je afvragen of dit ook niet onder de noodzaak kan worden geschoven om een kopie te maken. Immers, het betreft alsdan een ‘goedbedoelde’ kopie, die óók in het belang van de rechthebbende is: namelijk ter voorkoming van het ontstaan van een illegaal kopie. Maar de rechtbank hanteert als voorlopige mening dat deze kopie enigszins haaks staat op de eis die Tom Kabinet stelt dat het donerende lid zijn kopie moet verwijderen:

Daarmee handelt Tom Kabinet immers niet conform de door het HvJEU gestelde eis om de eigen kopie op het moment van wederverkoop onbruikbaar te maken en dit is ook niet goed te rijmen met de eis die zij zelf in het kader van donatie van e-books in haar algemene voorwaarden stelt aan leden van Toms Leesclub.’

Partijen twisten nog over de vraag of er sprake is van een ‘eigendomsoverdracht’ van de kopie van het e-book, althans een situatie die materieel gelijk te stellen is met een eigendomsoverdracht. NUV meent van niet. De rechtbank gaat hierin ook niet met NUV mee en oordeelt dat er wel sprake is van een ‘eigendomsoverdracht’:

‘De rechtbank stelt voorop dat het HvJEU in het UsedSoft-arrest (…) heeft overwogen dat er sprake is van overdracht van de eigendom van een kopie van een computerprogramma als die kopie voor downloaden ter beschikking is gesteld door de rechthebbende in combinatie met een licentieovereenkomst waarin de gebruiker een onbeperkt gebruiksrecht krijgt tegen betaling van een prijs waarmee de houder van het auteursrecht een vergoeding moet kunnen verkrijgen die overeenstemt met de economische waarde van de kopie van het hem toebehorende werk (…). De rechtbank stelt vast dat bij de eerste verhandeling van e-books door of met toestemming van de auteursrechthebbenden via een retailer de verkrijger die het e-book downloadt voor onbepaalde tijd een gebruiksrecht voor dat e-book verkrijgt tegen betaling van een bepaalde prijs (en in zoverre materieel gelijk te stellen is met de eigendomsoverdracht van een kopie).’

Dan de vragen aan het Europees Hof. Partijen zijn verdeeld over de vraag of de uitputtingsregel, net als bij tastbare zaken, ook ziet op digitale bestanden zoals e-books. De rechtbank meent dat de lijn in Europa niet eenduidig is:

Hoewel de hiervoor besproken arresten (…) aanwijzingen bevatten dat het HvJEU van oordeel is dat het begrip ‘origineel van een werk of een kopie daarvan’ (…) ruim dient te worden uitgelegd en dat daaronder ook digitale kopieën vallen, gaan die aanwijzingen niet zover dat sprake is van een acte éclairé. Dit geldt temeer nu het Hof in het eveneens recente Allposters-arrest nog overwoog dat het distributierecht betrekking heeft op de tastbare zaak waarin het werk belichaamd is.’

De rechtbank komt derhalve tot de conclusie dat er duidelijkheid moet komen over de vraag het auteursrecht is uitgeput na het ter download aanbieden van een e-book, alsmede over de vraag welke consequenties een eventuele uitputting zal hebben:

‘(…) relevant is de vraag of het tegen betaling ter download aanbieden van e-books een distributiehandeling is in de zin van artikel 4 lid 1 Arl en of na een dergelijke distributiehandeling het distributierecht van de auteursrechthebbenden is uitgeput als bedoeld in artikel 4 lid 2 Arl. Omdat uitputting alleen mogelijk is ingeval de eerste verkoop heeft plaatsgevonden door of met toestemming van de rechthebbende is de vraag naar de rechtmatige herkomst van de e-books niet relevant. De rechtbank is voornemens daarnaast, in plaats van de daarover door NUV/GAU geformuleerde vragen, aan het HvJEU de vraag voor te leggen welke consequenties uitputting zal hebben voor in het kader van de doorverkoop gemaakte reproducties. Duidelijkheid over die vraag is ook nodig voor de beoordeling van de gestelde auteursrechtinbreuk.’

Partijen mogen zich eerst nog uitlaten bij de Nederlandse rechtbank over de precieze formulering van de vragen, en vervolgens zal de rechtbank de vragen aan het Europees Hof voorleggen. Dan mag de advocaat-generaal, die het Hof adviseert, nog zijn mening geven over de kwestie. En vervolgens is het laatste woord aan het Europees Hof zelf. En dan volgt natuurlijk nog een definitieve eindvonnis van de rechtbank in Den Haag.

Zoals ik eerder al aangaf: to be continued dus.Lees het volledige bericht op Emerce »

Zo infecteren cybercriminelen je apparaten (infographic)

Posted 26 Jul 2017 — by Emerce
Category nieuws

Het aantal ransomware aanvallen, waarbij computers gegijzeld worden en weer beschikbaar komen na een financiële afdracht, neemt drastisch toe. Zyxel toont in een infographic welke tactieken hackers gebruiken om apparaten te infecteren met ransomware. Hackers zien dat het versturen van ransomware loont en voeren daarom hun online-aanvallen op. Er zijn al meer dan 60 verschillende ransomware families.

 Lees het volledige bericht op Emerce »

Louis Vuitton opent eerste webwinkel in China

Posted 26 Jul 2017 — by Emerce
Category nieuws

Het Franse modemerk Louis Vuitton, onderdeel van LVMH, heeft een eerste webwinkel in China geopend, vele tientallen jaren nadat het in Beijing zijn eerste fysieke winkel vestigde.

De website omvat een breed pallet aan producten: van koffers tot schoenen en van juwelen tot onlangs gelanceerde parfum. Klanten kunnen betalen met UnionPay, Alipay en WeChat.

De winkel is in eerste instantie alleen bedoeld voor inwoners van de steden Beijing, Shanghai, ChongQing, Chengdu, Guangzhou, Shenzhen, Hangzhou, Nanjing, Shenyang, Dalian, Haerbin en Wuhan. Meer steden volgen.

China is de elfde markt waar Louis Vuitton een webwinkel begint.Lees het volledige bericht op Emerce »

Mobiele SEO is een must: hoe blijf je vindbaar in een mobiele wereld?

Posted 25 Jul 2017 — by Emerce
Category nieuws

Websitebezoek via smartphones en tablets is een aantal jaren terug al het bezoek via de desktop voorbijgestreefd. Dit betekent dat een goede mobiele versie van je website absoluut essentieel is. Je klanten komen waarschijnlijk vanaf verschillende apparaten op je site en daarom is het je verantwoordelijkheid dat die klant de best mogelijke ervaring heeft. Dit is waar mobiele optimalisatie om draait: je website aanpassen voor verschillende beeldschermformaten en besturingssystemen, zowel qua design als inhoud.

Google kondigde een poos terug aan dat het experimenteert met mobile-first page indexing. Sindsdien is er een hoop speculatie. Wat we in ieder geval zeker weten is dat ze er tests mee aan het doen zijn. Niets is nog zeker als het gaat om mobile indexing, maar we weten dat meer dan de helft van de zoekopdrachten via een mobiel apparaat gedaan wordt. En dit aantal groeit hard. Onderzoek naar de top 10.000 zoekopdrachten per land laat een duidelijke trend zien.

De mobile-first indexing tests zullen een aantal maanden gaan duren en er is voorlopig nog geen duidelijkheid over hoe de ranking factors kunnen gaan veranderen. De meeste basisprincipes voor SEO zullen blijven zoals ze zijn, maar je kunt er maar beter op voorbereid zijn en je nu klaar maken voor wat er binnenkort komen gaat.

Laten we de belangrijkste aspecten opsommen voor het ontwikkelen van een mobiele website vanuit een SEO-perspectief:

  1. Kies een mobielvriendelijke opzet die bij je past

Als je nog geen mobiele site hebt, dan raden we je aan om te beginnen met het vaststellen van je doel voor de mobiele site. Wat wil je dat de bezoekers doen? Waartoe wil je ze in staat stellen?

Responsive Design: Responsive websites geven gebruikers een consistente ervaring op elk apparaat door de lay-out aan te passen aan het formaat van het browserscherm. Het past alles aan voor het juiste schermformaat, maar alles op de pagina blijft hetzelfde; het heeft dezelfde HTML-code en dezelfde URL.

Dynamisch Design: Afhankelijk van je soort onderneming wil je wellicht een speciale ervaring op de mobiele versie van je site. Dit kan bijvoorbeeld speciale content zijn. Dit kun je met Dynamisch Design. Dynamisch betekent niet dat je de hele site opnieuw hoeft te ontwerpen, maar het brengt wel meer werk met zich mee om te onderhouden. Je zult een Vary HTTP Header moeten gebruiken om het apparaat van de gebruiker te detecteren en om de crawler te laten weten dat je een alternatieve mobiele site hebt. Hier kun je Google ’s richtlijnen lezen voor het gebruik van een Dynamische Website.

Aparte URL voor de mobiele versie: Dit werkt exact zoals je denkt; je maakt een nieuwe mobielvriendelijke pagina die je plaatst op een andere URL. Vaak is dit een subdomein zoals ‘m.website.com.’ Als je dit doet, dan is het belangrijk om de URL-structuur parallel aan de desktopversie te laten lopen. Google zal niet automatisch het verschil zien tussen de mobiele pagina en de desktoppagina. Daarom moet je rel=”alternate” en rel=”canonical” tags toevoegen om de pagina’s aan te geven en duplicaten te voorkomen. Dit zorgt tevens voor het behoud van de waarde van de backlink van de vergelijkbare desktoppagina.

Desktop-Only versie: Geloof het of niet, een desktop-only versie kan ook nog steeds een optie zijn in een mobile-first wereld. Het is natuurlijk niet ideaal omdat je niet optimaal overkomt op mobiele apparaten en dit kan leiden tot het verlies van klanten. Maar goed, het is beter om een goed functionerende desktop-only versie te hebben dan een waardeloze mobiele versie.

Een goede manier om erachter te komen of Google je pagina geschikt vindt is de Mobile-friendly test. Het toont een lijst problemen bij mobiel gebruik en het toont je site op een mobile apparaat.

  1. Onderzoek Mobiele Keywords

Het belang van keywordonderzoek voor SEO mag je niet onderschatten. Wat je strategie ook is voor het zoeken naar de juiste keyword, je moet onthouden dat je op twee speelvelden strijdt: mobiel en desktop. Voor nu tenminste. Uiteindelijk zul je een volledige overstap moeten maken naar mobiel. SEMrush biedt nu de optie om mobiele keywords te onderzoeken en te vergelijken met desktop keywords. Je kunt meteen zien hoe je concurrenten het doen in het mobiele segment.

  1. Maak je content geschikt voor mobiele apparaten

Een mobile-first mindset heeft ook voordelen voor je desktopsite. Je inbeelden hoe je website eruitziet op een kleiner scherm is een goede manier om alle onbelangrijke zaken weg te laten en om de website zo te structureren dat het makkelijk in gebruik is en mensen snel naar de juiste informatie leidt. Het helpt je ook bij het stellen van prioriteiten en het ontwikkelen van betere en sterkere content. Goede content moet gestructureerd, informatief en makkelijk te scannen zijn. Het moet tevens sterke koppen hebben waarop men graag klikt. Lange content wordt vaak gezien als waardevol vanuit SEO-perspectief. Er is echter nog geen consensus over mobiel. Kortere content op mobiele apparaten ligt voor de hand want kleine schermen tonen maar weinig informatie. Aan de andere kant is minder niet automatisch beter, vooral wanneer er een verschil is tussen de desktop en de mobiele versie van je website. Als mobile first indexing start dan kan dit een groot probleem worden.

Kortom, je moet proberen zo concreet mogelijk te zijn. Kortere titels, URL’s, en meta descriptions. Breek grotere stukken content op in kleinere stukken door bijvoorbeeld kortere paragrafen te maken met een consistent ritme. Geef voorrang aan zinvolle en spannende content en plaats het bovenaan de pagina.

Maak content voor een publiek met korte aandachtspanne

Het is belangrijk om te weten hoe je doelgroep zich gedraagt en je content daarop af te stemmen. Onthoud dat mensen die mobiele versies van websites gebruiken zelf ook mobiel zijn. Ze zijn snel afgeleid en kijken maar kort naar het scherm. De aandacht trekken en vasthouden is dus een flinke uitdaging. Bied ze de informatie die ze zoeken dus zo snel mogelijk en geef ze de mogelijkheid oninteressante eenvoudig informatie over te slaan.

Belangrijke zaken om niet te vergeten

Vergeet niet je data gestructureerd op je site te zetten. Rich snippets zijn zelfs beter op mobiele apparaten omdat ze veel ruimte op het scherm in beslag nemen (het kan natuurlijk zijn dat Google dit verandert in de toekomst). Maar voor nu kun je zeker kijken of je gefeatured kunt worden. Zorg ervoor dat je microdata relevant blijft, maar pleeg geen overkill. Je kunt je pagina controleren met de structured data testing tool van Google.

Korte laadtijden zijn cruciaal voor mobiele SEO. Onthoud dat iedereen haast heeft. Vermijd het gebruik van Flash en te veel Javascript. Irritante pop-ups, pdf’s en infographics moeten ook voorkomen worden. De snelheid van een pagina is erg belangrijk voor mobiele apparaten omdat de verbinding en hardware nogal kan variëren. Probeer code en redirects te beperken en gebruik browser caching. Optimaliseer plaatjes en video’s en bepaal voor jezelf of die essentieel zijn om de content begrijpelijk te maken. Zo niet, haal ze dan weg.

Iets anders wat je wellicht wilt overwegen is het optimaliseren voor local search en voice search. Veel mobiele gebruikers zoeken een lokaal bedrijfje terwijl ze reizen. Je wilt dat ze je makkelijk vinden. Zorg er dus voor dat je je naam, telefoonnummer en adres consistent en up to date houdt, zowel op je pagina als in de metadata. Vergeet je openingstijden niet zodat mobiele bezoekers weten wanneer ze bij je terecht kunnen. En een click-to-call optie bij je telefoonnummer wordt altijd erg gewaardeerd.

Voice search groeit de laatste tijd ook sterk. Het is dus een goed idee om te mikken op longtail keywords die lijken op een vraag uit een gesprek. Maak een FAQ-pagina of bedenk een manier waarop keywords worden genoemd die lijken op echte vragen.

Optimaliseer de gebruikservaring

Als je alle tips van hierboven hebt opgevolgd, alle technische problemen hebt opgelost en de content hebt geoptimaliseerd, dan heb je wel een mobielvriendelijke website. Maar dat is nog niet genoeg. Je moet ook zorgen voor een prettige gebruikservaring. Kijk eens naar je site door de ogen van een mobiele gebruiker en denk aan de weg die een bezoeker volgt binnen je site.

Zorg ervoor dat je lettertype groot genoeg is en dat de tekst leesbaar is zonder in te zoomen. Knoppen en links moeten voldoende uit elkaar staan zodat men niet per ongeluk op de verkeerde knop drukt.

Onthoud goed dat typen op een mobiel apparaat langzamer gaat en dat onscreen keyboard de zichtbare pagina halveert. Creëer checklists en vooringevulde formulieren indien mogelijk. Houd de lay-out eenvoudig zodat het niet nodig is om door alle informatie te ploeteren voordat de bezoeker op de bestemming is.

 Lees het volledige bericht op Emerce »

Ook Rusland wil VPN aan banden leggen

Posted 25 Jul 2017 — by Emerce
Category nieuws

Na China lijkt ook Rusland van plan te zijn om het gebruik van VPN verbindingen aan banden te leggen. Het lagerhuis van het Russische parlement (Doema) heeft hierover al een wetsvoorstel goedgekeurd, maar dat moet nog wel door het hogerhuis en de president worden overgenomen.

Met de ban hoopt Rusland de plaatsing van extremistische content tegen te gaan.

Rusland maakt het internetgebruikers en ook (buitenlandse) internetbedrijven steeds lastiger. Zo mogen bedrijven hun klantgegevens alleen op Russische servers zetten.Lees het volledige bericht op Emerce »

Winst Sanoma duidelijk verbeterd

Posted 25 Jul 2017 — by Emerce
Category nieuws

Uitgever Sanoma heeft de winstgevendheid in het afgelopen kwartaal duidelijk verbeterd in zowel print als online door kostenbeheersing en het stroomlijnen van interne processen.

De operationele winst steeg met 15 procent in het tweede kwartaal (zonder het verkochte SBS) en ging naar 24,6 miljoen euro (2016: 21,4).

Het tweede kwartaal kenmerkt zich verder door een licht lagere omzet, voornamelijk voortvloeiend uit de lagere tv omzet. Aangepast op de verkoop van SBS daalde de omzet met 1,2 procent.

Non-print was voor de Belgische en Nederlandse markt goed voor 76,4 miljoen euro, tegen 77,8 miljoen een jaar eerder. Online advertenties deden het met 3 procent groei beter dan de reclameverkoop voor tv en de advertenties voor print.

Op 19 juli werd de verkoop van SBS aan Talpa en de overname van Veronica Uitgeverij definitief gesloten. Talpa en Sanoma kwamen daarbij tevens overeen dat Sanoma CEO Peter de Mönnink zijn rol als CEO van SBS nog in elk geval nog tot het einde van het jaar voortzet om de commerciële transitie te begeleiden tussen Talpa, SBS en Sanoma.

De operationele winst van de totale Sanoma Group bleef stabiel op 78,8 miljoen euro (pdf). Over het eerste half jaar steeg de operationele winst met 13 procent naar 95,5 miljoen euro. Aan deze stijging droegen zowel de media operaties in Finland, Nederland en België bij.Lees het volledige bericht op Emerce »

Netflix veruit best verdienende app

Posted 25 Jul 2017 — by Emerce
Category nieuws

Netflix is veruit de best verdienende app in de belangrijkste appwinkels, volgens metingen van Sensor Tower. In het tweede kwartaal groeide de geschatte omzet naar 153 miljoen dollar, tegen 46 miljoen vorig jaar.

Sensor Tower keek vooral naar inkomsten uit andere apps dan games. Dat betreft dus met name in-app aankopen en abonnementen. In totaal stegen de inkomsten voor de App Store en Google Play naar 2,43 miljard dollar, 56 procent meer dan een jaar geleden. Daarbij ging het om 13,2 miljard downloads, 12 procent meer dan vorig jaar.

Apples App Store bracht alleen al 1,9 miljard dollar op. Google Play ging van 294 naar 506 miljoen dollar. Daarmee groeit de Play Store harder dan Apples App Store. Een opvallende stijger is Google Drive, die ook betaalde versies kent.

Google Play telt bijna twee keer zoveel downloads als de App Store: 4,6 miljard voor iOS versus 8,6 miljard voor Android. Maar dat is niet zo vreemd gelet op het grote aantal Android toestellen.

WhatsApp is net als in het eerste kwartaal de meest gedownloade app, zoals Facebook nog altijd de Top 5 domineert met onder meer Messenger en Instagram. Die laatste verdringt Snapchat. Op iOS voert Messenger de ranglijst aan, met WhatsApp op de tweede plaats.

 Lees het volledige bericht op Emerce »

Airbnb biedt nu ook excursies aan in Amsterdam

Posted 24 Jul 2017 — by Emerce
Category nieuws

Vakantieverhuurplatform Airbnb heeft Amsterdam toegevoegd aan het lijstje bestemmingen waar Trips boekbaar zijn. Deze tours moeten bezoekers de stad van een andere kant laten zien.

Volgens Airbnb bieden de excursies de mogelijkheid om het toerisme beter te spreiden in de stad, waarmee het bedrijf verwijst naar de kritiek over de grote drukte in de Amsterdamse binnenstad door de populariteit van Airbnb. Die spreiding valt overigens tegen – het gros van de dertig aangeboden ervaringen vindt plaats in of vlakbij het stadsdeel Centrum.

De excursies worden door Airbnb gecureerd – niet iedereen kan zichzelf op het platform profileren met een tour, zoals met de accommodaties wel het geval is.

Het aanbod bestaat onder andere uit plastic opvissen uit de grachten, leren handwerken, een tour langs brouwerijen en een excursie rond ondernemerschap, waarbij accelerator Rockstart en een aantal start-ups worden bezocht.Lees het volledige bericht op Emerce »

Men at Work: ‘App grootste groeifactor voor komende jaren’

Posted 24 Jul 2017 — by Emerce
Category nieuws

De in januari gelanceerde app van Men at Work bevat personalisatietechnieken die in de gewone site niet zijn opgenomen. Een bewuste keuze, zo legt E-commerce Manager Martijn Hoeksema uit op Emerce eFashion. Het doel is om daarmee zoveel mogelijk mensen richting appgebruik te bewegen.

Ongeveer zestig procent van Men at Works online verkeer is nu afkomstig van mobiele apparaten. Tien procent van die bezoekers gebruikt de in januari gelanceerde app. ‘Het mobiele verkeer is in twee jaar tijd verdubbeld’, vertelt Hoeksema. ‘We hebben de app gelanceerd om klanten met personalisatie beter aan ons te kunnen binden. Met het klik- en koopgedrag richten we de app in. De applicatie probeert op dit moment heel veel meer te doen dan we online zijn.’

Hoeksema probeert ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen de app gebruiken als alternatief voor de e-commercesite. ‘Dat doen we omdat we vinden dat in de app onze look & feel, het DNA van Men at Work, het beste tot zijn recht komt. Op desktop en mobiel doen we ook ons best zo goed mogelijk te inspireren. Maar ‘lookbooks’, ‘shop and look’ reportages, inspiratie door bepaalde sets aan klanten te presenteren, kunnen we qua design het beste in de app kwijt. We denken dat de klant hier dus ook eerder geneigd is iets te kopen. De app is onze grootste groeifactor voor de komende jaren.’

De mobiele site is nog altijd belangrijk voor de keten, tegelijkertijd is het er lastig converteren. ‘Het heeft een beetje te maken met de customer journey door de mobiele site heen. Je moet best wel wat stappen ondernemen voor je in de checkout bent. Dat is op een klein schermpje niet helemaal ideaal. Dat checkoutproces moet eigenlijk zo snel mogelijk en zo eenvoudig mogelijk worden toegepast. Dan houd je klanten beter vast.’

Men at Work wil wat vaker op de troepen vooruit te lopen. Zo wordt er geëxperimenteerd met een checkout op basis van de vingerafdruk. Daarbij werkt het nauw samen met de andere retailers en merken binnen hetzelfde moederbedrijf: onder meer Sissy Boy, Open32, Kings of Indigo en Gsus. De apptechnologie van Men at Work wordt nu bijvoorbeeld binnen Sissy Boy gebruikt. ‘Dat is heel goed. Zo leren we van elkaar. Voor de gebruiker is het een totaal andere app, aan de achterkant is het op een zelfde manier ingericht.Lees het volledige bericht op Emerce »

Van muziek tot maaltijdbox: consumentenvalkuilen in de abonnementeconomie

Posted 24 Jul 2017 — by Emerce
Category nieuws

“Aan het eind van m’n geld houd ik altijd een stuk maand over” luidt één van de teksten van het schrijverscollectief Loesje. Misschien is Loesje niet zo’n goede planner, heeft ze een beperkt inkomen, of gewoon een gat in haar hand. Maar het kan ook zo zijn dat ze te veel abonnementen heeft waar ze eigenlijk maar weinig gebruik van maakt. Ze zou de enige niet zijn. Tegenwoordig leven we immers in een zogenaamde subscription economy, waarin steeds meer producten en diensten per abonnement worden aangeboden. Van muziek tot maaltijdbox, van software tot scheermesjes. Maar wat zijn de valkuilen?

Voordelen abonnement voor consument?

De voordelen voor consumenten zijn duidelijk: abonnementen bieden gemak en vaak lagere transactiekosten. In plaats van een product elke week of maand opnieuw aan te schaffen, hoeft er slechts eenmaal een abonnement te worden afgesloten. Daarnaast kunnen abonnementen bijdragen aan de klantrelatie, waardoor aanbiedingen bijvoorbeeld beter kunnen worden afgestemd op persoonlijke voorkeuren.

Consumentenvalkuilen

Voor aanbieders bieden abonnementen vooral een voorspelbare, constante omzet, die in veel gevallen hoger is dan wanneer de producten elke periode apart zouden worden verkocht. Dit kan het gevolg zijn van grotere loyaliteit van consumenten die blij zijn met de klantrelatie, en beter inzicht in hun betaalbereidheid. Maar het kan ook een kwestie zijn van handig inspelen op verschillende consumentenvalkuilen.

Zo schatten consumenten hun toekomstige gebruik nogal eens verkeerd in. Wanneer consumenten hun gebruik onderschatten, is hun abonnement ontoereikend en betalen ze in veel gevallen een hogere prijs voor het extra gebruik. Denk bijvoorbeeld aan de relatief hoge prijzen voor bel- of datagebruik buiten de bundel van het mobiele abonnement.

Nog te publiceren onderzoek in opdracht van de ACM geeft aan dat veertien procent van de consumenten met een mobiele telefonie-abonnement het afgelopen jaar één of meer onverwacht hoge telefoonrekeningen heeft gekregen. Naar schatting komt dat in totaal neer op 50-85 miljoen Euro per jaar aan onverwachte extra kosten.

Anderzijds kunnen consumenten hun gebruik ook overschatten. Ze maken dan niet maximaal gebruik van de ruimte die het abonnement biedt en betalen feitelijk meer dan ze gebruiken.

  • Het klassieke voorbeeld is het optimistisch aangeschafte abonnement op de sportschool dat in de praktijk maar weinig gebruikt wordt.
  • Een ander voorbeeld: ruim 40 procent van de mobiele telefonie-consumenten geeft aan dat hun bundel altijd ruim voldoende is voor hun gebruik. Naar schatting komt deze onbenutte abonnementsruimte al snel neer op enkele tientallen miljoenen Euro per jaar. Dit kan ook bewust gekochte gemoedsrust zijn (‘zo voorkom ik onverwacht hoge rekeningen’), maar de prijs die daarvoor moet worden betaald is een direct gevolg van de gehanteerde tariefstructuur in het abonnementmodel.

Een ander bekend verschijnsel bij consumptie via abonnementen is inertie: het verschijnsel dat consumenten het abonnement langere tijd aanhouden, zonder hier (nog) bewust voor te kiezen en mogelijk ondanks het bestaan van betere alternatieven. Inertie maakt consumenten minder prijsgevoelig, waardoor aanbieders hogere prijzen kunnen vragen zonder dat er al te veel consumenten zullen overstappen naar alternatieven.

Maatregelen?

Is hier dan niets aan te doen? Tot op zekere hoogte wel. Zo heeft de Wet van Dam de mogelijkheden voor (langdurige) automatische verlenging van abonnementen aan banden gelegd en is het opzeggen van abonnementen eenvoudiger gemaakt. En in de telecomsector pogen verschillende maatregelen, waaronder de recente ‘roam like at home’-regeling, om onverwacht hoge rekeningen steeds meer te beperken. Ten slotte biedt de Wet Oneerlijke Handelspraktijken ruimte om misbruik van consumentenvalkuilen aan te pakken, bijvoorbeeld wanneer sprake is van misleiding.

We kunnen zelfs nadenken over verdergaande maatregelen die reeds in andere sectoren gelden, zoals de ‘Aanbod op Maat’-afspraak die energieretailers verplicht om consumenten een aanbod te doen gebaseerd op hun daadwerkelijke gebruik, en de jaarrekening waarbij eventuele verschillen tussen gebruik en reeds gedane betalingen worden verrekend. We moeten alleen wel rekening houden met de mogelijkheid dat abonnementsprijzen in sommige markten op het huidige niveau liggen omdát consumenten bovenstaande valkuilen vertonen. In afwezigheid daarvan zouden de prijzen wel eens hoger kunnen liggen.

Hoe zit het met uw abonnementen?

Ten slotte: de consument heeft zelf ook een rol. Wanneer iemand zich bewust is van zijn valkuilen, kan hij daar mee om leren gaan. Bent u een notoire onderschatter die altijd moet bijbetalen? Of juist een voorzichtige overschatter die meer betaalt dan hij verbruikt? Hoeveel wordt er automatisch afgeschreven voor abonnementen die u nauwelijks gebruikt? Sta regelmatig stil bij uw gebruik en stem uw abonnementen daar op af – of koop losse artikelen, als dat voordeliger is. Voor wie niet weet waar hij moet beginnen, staan er handige tips op Consuwijzer.nl, de consumentenpagina van de ACM.

*) Dit artikel is tevens gepubliceerd op de website van ACM.Lees het volledige bericht op Emerce »

Eerste proef met ‘Hyper Local Outdoor Advertising’

Posted 24 Jul 2017 — by Emerce
Category nieuws

Greenhouse Group en Exterion hebben op het Centraal Station in Eindhoven een eerste hyper gelokaliseerde dynamische advertentie getoond op een Digital Out Of Home (DooH) scherm.

De inhoud van de advertentie kon daarbij volledig worden toegespitst op de locatie. Onder meer konden zo vacatures en achtergrond video’s realtime worden aangepast. Ook werd gebruik gemaakt van data van de Nederlandse Spoorwegen.

Binnen het DooH segment wordt de advertentieruimte in toenemende mate geautomatiseerd aangeboden, maar ‘zo gelokaliseerd communiceren is nog niet vertoond in Nederland’, beweren de beide bedrijven.

De beide initiatiefnemers willen de dynamische advertenties nu ook in andere delen van Nederland laten zien.Lees het volledige bericht op Emerce »

Consumentenbond: Betaal niet voor Shoppendoejezo.com

Posted 24 Jul 2017 — by Emerce
Category nieuws

De Consumentenbond waarschuwt zijn leden voor Shoppendoejezo.com, dat telefonisch een abonnement aanbiedt voor kortingen bij webshops. Het bedrijf oefent flinke druk uit om mensen te laten betalen, terwijl er sprake is van een ongeldige overeenkomst.

De site biedt een lidmaatschap aan waarmee consumenten kortingen kunnen krijgen op aankopen bij diverse webwinkels. Op de website wordt geschermd met namen van onder meer MediaMarkt, Bol.com, Zalando en Hema.

Wie na toezegging annuleert, krijgt alsnog een rekening toegestuurd. Die rekeningen variëren van 49,95 tot 195 euro, waarbij ook direct met deurwaarders en bijkomende kosten wordt gedreigd.

Consumenten hoeven volgens de bond echter niet te betalen, omdat de overeenkomsten ongeldig zijn. Shoppendoejezo.com vraagt namelijk geen handtekening van de consumenten, en dat is bij telefonische verkoop van een dienst wettelijk verplicht.Lees het volledige bericht op Emerce »

Albert Heijn introduceert productscanner met augmented reality

Posted 24 Jul 2017 — by Emerce
Category nieuws

Albert Heijn lanceert vandaag de AH Productscanner. Dat is een app die klanten met behulp van augmented reality informatie geeft over ingrediënten, voedingswaarden, allergenen, recepten en herkomst van AH eigen merk-producten.

De AH Productscanner werkt met augmented reality, de snel groeiende technologie die de realiteit en de virtuele wereld met elkaar verbindt. Na het scannen van de voorkant van het product met de telefooncamera zien klanten gegevens over ingrediënten, allergenen, voedingswaarden en herkomst. Ook geeft de app inspiratie aan de hand van een Allerhande-recept.

Volgens Marit van Egmond, directeur merchandising & sourcing bij Albert Heijn, vinden klanten het steeds belangrijker om te weten wat er in producten zit die ze bij ons kopen en waar ze vandaan komen. ‘Deze informatie hebben we natuurlijk allemaal, maar kunnen we niet kwijt op het etiket of bij beschrijvingen op onze site. Met behulp van nieuwe technologieën brengen we de informatie nu binnen handbereik tijdens het winkelen. We starten met 35 producten en schalen dit aantal de komende tijd op’.

De AH Productscanner-app is vanaf vandaag beschikbaar voor iOS en Android. De te scannen producten krijgen een sticker op de verpakking. Het aantal scanbare producten wordt de komende tijd stap voor stap uitgebreid naar alle AH eigen merk-producten.

 Lees het volledige bericht op Emerce »

Ruim twee ton groeigeld voor telefoonverkoper Coolmix

Posted 22 Jul 2017 — by Emerce
Category nieuws

De Eindhovense aanbieder van gereviseerde telefoons Coolmix heeft ruim twee ton opgehaald met crowdfunding. Met het geld wil het de eigen lijn Premium Refurbished verder ontwikkelen.

Ruim 200 mensen hebben geïnvesteerd tegen zeven procent rente, meldt het Eindhovens Dagblad.

Coolmix is opgezet door de 28-jarige Ajmal Gholzad, als kind naar Nederland gevlucht met zijn ouders. Het bedrijf levert tweedehands telefoons voorzien van een nieuwe buitenkant, nieuwe batterij en de nieuwste software.

Het bedrijf wil zijn webshop uitbreiden en extra Coolmix Stores openen in Nederland, België en Duitsland. Op dit moment is er alleen een winkel in Eindhoven. Deze maand is al een webshop in Duitsland in gebruik genomen.Lees het volledige bericht op Emerce »

Pim Jonker (Zilveren Kruis): ‘Bied als organisatie autonomie aan marketeer’

Posted 21 Jul 2017 — by Emerce
Category nieuws

Marketing veranderd? Welnee. Mensen hebben de vrijheid en autonomie nodig om digitale en marketinginspiratie om te zetten in creativiteit voor hun werkgever. Dat stelt Pim Jonker van Zilveren Kruis op Digital Marketing Live!. En die vrijheid ontbreekt nogal eens. Zeker binnen de grotere corporates.

In praktijk komt het er toch vaak op neer dat iemand de dag na het opdoen van zijn inspiratie achter een bureau zit en niet tot creativiteit komt. Menig bedrijf stimuleert dit ook helemaal niet. ‘De mens denkt vooral over het verleden en de toekomst en is maar weinig bezig met het nu. We kiezen het pad van de minste weerstand. Wat je eigenlijk nodig hebt voor vooruitgang is vrijheid in je hoofd’, denkt Jonker. ‘In organisaties maken we het elkaar zo moeilijk dat die vrijheid verdampt. Daarmee moet je aan de slag.’

Het werkt voor mensen als ze duidelijke kaders en structuren hebben, maar daarbinnen hun ruimte ervaren, legt hij uit. ‘Als je te veel speelruimte geeft wordt het eng. Dan ligt er wel ergens een mooie en abstracte visie klaar, maar niemand weet nog waar te beginnen. Het helpt in veiligheid als je die visie klein maakt en tot een doelstelling komt die haalbaar is. Natuurlijk mag die een beetje spannend zijn, maar voorkom dat zo’n doelstelling iemand naar de keel grijpt. Dan kom je in een cirkel waar je als organisatie bijna niet uitkomt.’

Wat volgens Jonker ook niet meehelpt is dat iedereen blijft zeggen dat marketing heel erg veranderd is. ‘Marketing is helemaal niet veranderd. Het gaat nog altijd om de oude modellen, we noemen het alleen anders. Wat wel anders is, is de context waarin we marketing doen.’ Hij adviseert daarom om niet vanuit marketing naar die context te kijken, maar in die context zelf te duiken. Het komt er in de kern op neer dat bedrijven moeten stimuleren om te experimenteren. ‘Je moet fouten maken’, zegt Jonker.Lees het volledige bericht op Emerce »