Posts Tagged ‘online’

Koers Scout24 veert op na overnamebericht

Posted 21 jan 2019 — by Emerce
Category nieuws

Oud-aandeelhouders van het beursgenoteerde Scout24 Group willen het bedrijf weer terugkopen. De directie wijst het bod af omdat het te laag is. Aandeelhouder belonen de koers met een stijging.

De koers van het aandeel Scout24 steeg vanochtend in Frankfurt met bijna tien procent. Beleggers reageerden op een bericht vrijdag nabeurs dat investeerders Hellman & Friedman en Blackstone vrijdag een bod hadden uitgebracht van 43,50 euro per aandeel.

‘Onvoldoende’, zegt de leiding. Maar daarmee geeft het ook aan dat de onderneming wel te koop staat. Volgens de Frankfurter Allgemeine moeten belangstellenden meer dan vijf miljard euro meenemen.

Scout24 Group is een exploitant van verscheidene online marktplaatsen. In Nederland is dat bijvoorbeeld Autoscout24.

Foto: stone65 (cc)Lees het volledige bericht op Emerce »

Openstelling kansspelmarkten in Nederland; eerste ronde, nieuwe kansen?

Posted 21 jan 2019 — by Emerce
Category nieuws
De Nederlandse kansspelmarkten zijn sterk in ontwikkeling. Wat zijn de langverwachte veranderingen in de Nederlandse kansspelwetgeving, en wat zijn de implicaties die het heeft voor de aanbieders van (online) kansspelen?

Op dit moment is het wetsvoorstel modernisering wet op kansspelen aanhangig bij de Eerste Kamer. Dit wetsvoorstel moet de huidige Wet op de kansspelen (“Wok”) moderniseren. Zo wordt bijvoorbeeld de Nederlandse casinomarkt geliberaliseerd. Het nieuwe wetsvoorstel zal de huidige structuur van de Nederlandse casinomarkt ingrijpend veranderen. Het staatsmonopolie van Holland Casino gaat verdwijnen, waarbij het bedrijf opgedeeld en verkocht zal worden. Vervolgens wordt het voor private partijen mogelijk om de Nederlandse casinomarkt te betreden.

Het wetsvoorstel introduceert ten behoeve van deze liberalisering een nieuw vergunningsstelsel. Dit wordt een zogenaamd ‘gesloten meervergunningstelsel’ met zestien beschikbare vergunningen. Holland Casino zal in samenloop met haar verkoop tien van de zestien vergunningen meekrijgen. Vier Holland Casino’s worden afzonderlijk verkocht en er komen twee nieuwe vergunningen bij die geveild worden door de Kansspelautoriteit. Een aantal buitenlandse partijen hebben hun interesse al kenbaar gemaakt.

Wetsvoorstel kansspelen op afstand

Tegelijk met het openstellen van de Nederlandse casinomarkt wordt gewerkt aan een regelgevend kader voor online kansspelen in Nederland door middel van het wetsvoorstel Organiseren van kansspelen op afstand. Het is de bedoeling om online kansspelen te kanaliseren naar een legaal (en te controleren) aanbod om zo fraude en gokverslaving tegen te gaan. Nederland is een van de weinige landen in Europa die nog geen duidelijke regelgeving heeft op het gebied van online kansspelen. Dit terwijl de online kansspelmarkt de afgelopen decennia enorm is gegroeid.

Dat er behoefte bestaat aan duidelijke regelgeving omtrent online kansspelen blijkt ook uit de boetes die de Kansspelautoriteit in 2018 oplegde. De kansspelautoriteit legde zeven boetes op voor een totaalbedrag van € 1,7 miljoen – een record voor de autoriteit. Vijf van de zeven boetes hadden te maken met het illegaal aanbieden van online kansspelen aan Nederlandse consumenten.

Het nieuwe wetsvoorstel introduceert een vergunningsplicht voor online kansspelaanbieders. Vergunninghouders krijgen hierbij bijvoorbeeld te maken met een zorgplicht om gokverslaving zoveel mogelijk te voorkomen. Ook zullen zij voor online kansspelen een belasting van 29% over het bruto spelresultaat moeten betalen.

De wetsvoorstellen zijn nog aanhangig bij de Eerste Kamer. Naar verwachting worden de voorstellen besproken tijdens een plenair debat op 5 februari 2019.

Europese rechtspraak

Het Hof van Justitie heeft met een aantal belangrijke arresten een flinke invloed gehad op de kansspelregelgeving van de Europese lidstaten. Deze arresten gaan dikwijls over de beperkingen die Lidstaten stellen aan het organiseren van kansspelen en in hoeverre dit verenigbaar is met het vrije verkeer van diensten (artikel 56 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (“VWEU”).

Twee prominente voorbeelden zijn de zaken Ladbrokes en Betfair over het éénvergunningenstelsel op de Nederlandse markt voor kansspelcasino’s. Het Hof bepaalde dat een éénvergunningstelsel voor kansspelcasino’s in bepaalde gevallen te rechtvaardigen is (in het kader van de bestrijding van criminaliteit en gokverslaving).

Recent heeft het Hof van Justitie nog twee arresten gewezen die consequenties hebben gehad voor de aanhangige wetsvoorstellen. In het arrest Unibet overwoog het Hof van Justitie dat een Lidstaat geen sancties kan opleggen voor een overtreding van het vergunningsstelsel als dat stelsel in strijd is met Europees recht. In deze zaak bood het online gokbedrijf Unibet, gevestigd in Malta, online kansspelen aan in Hongarije zonder de benodigde Hongaarse vergunning. Als reactie hierop legden de Hongaarse autoriteiten administratieve sancties op en blokkeerden de website van Unibet in Hongarije.

Het Hof overwoog dat het bestaan van een vergunningsstelsel het vrije verkeer van diensten beperkt. Een beperking kan gerechtvaardigd worden door het publieke belang van openbare orde, veiligheid en volksgezondheid of door andere dwingende redenen van algemeen belang die erkend zijn door de rechtspraak van het Hof. Het Hof bracht hierbij naar voren dat artikel 56 VWEU zich verzet tegen een nationale regeling die (in)direct discriminatoir is ten aanzien van aanbieders van diensten in andere Lidstaten. Een vergunningsstelsel moet gebaseerd zijn op vooraf bekende objectieve en non-discriminatoire criteria. Als een stelsel niet aan deze voorwaarden voldoet, dan is sprake van een schending van artikel 56 VWEU, en zijn de daaruit voortvloeiende bestraffende sancties eveneens in strijd met het Europees recht.

In een vergelijkbaar arrest van het voorjaar van 2018 (Sporting OddsC-3/17) concludeerde het Hof van Justitie eveneens dat het kansspelbeleid van Hongarije in strijd is met Europees recht. Deze keer waren de pijlen gericht op de regelgeving voor online aanbieders van kansspelen. Om in Hongarije een vergunning te krijgen voor het aanbieden van online kansspelen, moet de aanvrager een ‘offline’ vestiging in het land hebben. Het Hof overwoog dat een dergelijke bepaling niet noodzakelijk is om de door de Hongarije gestelde rechtvaardigingsdoelen te behalen.

Dit arrest heeft direct invloed gehad op het wetsvoorstel kansspelen op afstand. In eerste instantie was een dergelijke ‘vestigingsvereiste’ voor online aanbieders voor kansspelen namelijk ook opgenomen in het Nederlandse regeerakkoord. In een brief heeft minister Dekker bekend gemaakt dat de regering afziet van een dergelijke voorwaarde voor vergunninghouders. In plaats daarvan geldt de eis dat een vergunninghouder gevestigd moet zijn binnen Nederland óf een van de andere EU/EER-lidstaten. De Kansspelautoriteit krijgt de mogelijkheid om ontheffing te verlenen ten aanzien van dit vereiste. als een derde land voldoende waarborgen biedt omtrent de belangen die de Nederlandse kansspelwetgeving beoogt te beschermen en de vergunninghouder een nevenvestiging in Nederland heeft.

De toekomst?

Er staat veel te gebeuren op de Nederlandse markten voor kansspelen, met name door het inwerkingtreden van de wetsvoorstellen. Europeesrechtelijke vraagstukken die zien op het vrij verkeer van diensten hebben duidelijk invloed gehad op de vormgeving van de wetsvoorstellen en het daaruit voortvloeiend beleid. Mijn verwachting is dat deze invloed in de komende jaren niet zal afnemen.Lees het volledige bericht op Emerce »

Focus AFM ook in 2019 weer op technologie

Posted 21 jan 2019 — by Emerce
Category nieuws

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) richt zich in 2019 onder meer op het voorkomen van onverantwoord gebruik van technologie en data als gevolg van de voortschrijdende digitalisering van financiële dienstverlening.

Jaarlijks publiceert de toezichthouder in januari de speerpunten, de bijbehorende toezichtactiviteiten en de begroting voor het komend jaar in de AFM Agenda. Deze keuze van activiteiten is onder meer gebaseerd op de belangrijkste trends en bijbehorende risico’s. Een verkenning van deze trends is eind oktober 2018 gepubliceerd in AFM Trendzicht 2019.

Het toenemend gebruik van (nieuwe) technologie en data biedt kansen voor financiële ondernemingen en voordelen voor consumenten, maar brengt ook risico’s met zich mee, stelt de toezichthouder. De AFM wil voorkomen dat marktpartijen ‘onverantwoord’ gebruikmaken van technologie en data.

Zo worden in 2019 de online beslisomgevingen van verschillende aanbieders van beleggingsproducten onderzocht. Ook wordt een verkenning gedaan naar het toenemend gebruik van (klant)data en de risico’s voor de solidariteit binnen de verzekeringssector.Lees het volledige bericht op Emerce »

Onenigheid in EU over linkbelasting en uploadfilter

Posted 21 jan 2019 — by Emerce
Category nieuws

EU lidstaten kunnen het niet eens worden over een linkbelasting en uploadfilter in de concepttekst voor het online auteursrecht. Een tiental lidstaten, waaronder Nederland en België, heeft de wettekst afgekeurd.

Een eerdere versie werd al verworpen door Nederland, België, Duitsland, Finland en Slovenië en inmiddels hebben ook Italië, Polen, Zweden, Kroatië, Luxemburg en Portugal de nieuwe tekst afgekeurd. Er wordt al sinds oktober aan de tekst gewerkt.

Een laatste triloog die vandaag had moeten plaatsvinden over de definitieve tekst van de richtlijn is dan ook geschrapt.

De grootste pijn zit hem in de mate van aansprakelijkheid en de behandeling van kleine en middelgrote bedrijven. De wetgeving zal vermoedelijk flink worden afgezwakt voordat hij in stemming kan worden gebracht. De definitieve stemming in maart zal zo goed als zeker niet meer plaatsvinden, ook al met het oog op de verkiezingen voor het Europees Parlement.

Het Europees Parlement ging in september akkoord met de omstreden onderdelen van de nieuwe Europese auteurswetgeving. Internetbedrijven moeten met filters zorgen dat er geen auteursrechtelijk beschermd materiaal wordt geupload. In Artikel 11 is verder bepaald dat voor het gebruik van kleine stukken tekst een vergoeding wordt betaald.Lees het volledige bericht op Emerce »

Talent.io opent Nederlands kantoor

Posted 21 jan 2019 — by Emerce
Category nieuws

Het recruitingnetwerk voor de technindustrie Talent.io opent in Nederland zijn tweede buitenlandse kantoor. Met strenge selectie aan de poort helpt het technische specialisten bij start- en scale-ups plaatsen.

Vandaag maakt het bedrijf bekend dat het per 4 februari van start gaat. Sinds afgelopen september is Flip van Eijndhoven echter al bezig om het lokale filiaal op te zetten.

“We zijn een exclusief en selectief talentplatform en vullen een gat dat LinkedIn door zijn omvang niet vult. Kandidaten en klanten kunnen zich gratis bij ons inschrijven, maar wij bepalen wie er uiteindelijk live gaat middels een intake screening.” Daarmee wil het enkel een selectie van serieuze partijen kunnen aanbieden.

In Amsterdam gaat nu vijftig procent van de aanmeldingen door de ballotage. In Parijs gaan maandelijks vier- à vijfhonderd van de vijfduizend aanmeldingen daadwerkelijk live.

Iedere maandag gaat een nieuwe bundel met kandidaten online en kunnen bedrijven op hen solliciteren. “Daarom noemen we het reverse recruitment.” Vermeldingen van kandidaten vloeien na dertig automatisch weg uit het systeem. Dat is lang genoeg, want de gemiddelde inhuurtijd ligt rond de twintig dagen.

Talent.io verdient enkel geld als werkzoeker en -bieder een overeenkomst sluiten en vangt daar een commissie over. Start-ups die niet al te bemiddeld zijn, mogen de rekening over uitsmeren over meerdere maanden.

De drie jaar oude start-up werkt met tien miljoen euro groeigeld. Het plan is om later dit jaar een volgend filiaal te opent. Naast Parijs en Amsterdam is het ook actief in Berlijn.Lees het volledige bericht op Emerce »

Independer na de overname: ‘Persgroep is het umfeld dat we zoeken’

Posted 19 jan 2019 — by Emerce
Category nieuws

Het was zonder twijfel de opvallendste transactie op de Nederlandse internetmarkt van vorig jaar: de overname van de financiële vergelijkingssite Independer door De Persgroep. Ook al komt Independer terecht in een portfolio van bekende zoek- en vergelijkingssites, de Belgische uitgeverij is geen voor de hand liggende keuze. Heeft de achtergrond van directeur Coen de Ruiter (Max Havelaar, Apenheul) daar wellicht iets mee te maken?

Commercie verbinden met een missie, dat is wat De Ruiter (49) al een groot deel van zijn actieve loopbaan – die ooit bij Unilever begon – probeert te doen. Het was ook de uitdaging waar hij voor stond toen hij in 2017 directeur werd van de Hilversumse vergelijker. “Independer profileerde zich destijds graag als de Robin Hood onder de financiële vergelijkers, dat sprak mij erg aan”, legt hij aan Emerce uit. “Toen Achmea besloot Independer te verkopen, hebben we met vele partijen gesproken, waarvan er uiteindelijk zes zijn overgebleven. Maar je voelt tijdens het koffie drinken al snel of er een match is. De Persgroep is niet alleen een familiebedrijf dat voor de lange termijn gaat, er werken ook honderden journalisten die zeker niet alleen maar als doel hebben om geld te verdienen. Daar voelen we ons verwant mee.”

Bijkomend voordeel is verder dat er geen discussies meer zijn over de onafhankelijkheid. De Ruiter: “Achmea was een goede aandeelhouder, maar we waren er ons wel voortdurend van bewust dat de buitenwacht ons kritisch zou beoordelen. En dus hielden we elkaar op afstand, meer dan misschien wenselijk was. Juist Achmea onderkende als geen ander de noodzaak van onafhankelijkheid.”

Om de objectiviteit te garanderen, werd in 2011 zelfs een Raad van Toezicht aangesteld onder voorzitterschap van Arthur Docters van Leeuwen, oud-voorzitter van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Ook werd afgesproken dat er stappen zouden worden ondernomen als de merken van Achmea in meer dan 35 procent van de gevallen op nummer 1 zouden komen.

Ondanks deze garanties bleef de consument echter sceptisch. Grappen als Not so independer werden op feestjes al snel gemaakt, vertelt De Ruiter. “Als AllSecur hoog in de zoekresultaten stond, hoorde je niemand, maar was het Centraal Beheer, dan werd uiteraard al gauw de relatie met Achmea gelegd. Wat dat betreft ben ik blij dat ik die discussie nu niet meer hoef te voeren.”

Independer heeft Achmea overigens veel gebracht. Gestimuleerd door de samenwerking met de vergelijker is de klantgerichtheid van de organisatie in de loop der jaren versneld. Daarmee was het belangrijkste doel van de strategische alliantie wel bereikt, zegt de verzekeraar. Achmea wil nu meer focus op de online klantbediening via eigen distributiekanalen.

Verfrissend
Het Gallische dorpje binnen Achmea, zoals De Ruiter zijn bedrijf omschrijft, heeft zich dus eindelijk los kunnen maken en gaat een volgende fase in. Hoe de toekomst er met De Persgroep precies uit zal zien, is nog niet helemaal duidelijk; daarover moet nog nader gesproken worden. De Ruiter hierover: “Ik kan me voorstellen dat we elkaar ook op journalistiek gebied beter weten te vinden. We kunnen in een vroeg stadium trends zien in data waarover journalisten normaliter niet beschikken. Ook kunnen we een vergelijker als Autotrack aan verzekeringsproducten koppelen.”

Over de koers van Independer is De Ruiter wel helder. De uitwerking daarvan was ook de reden waarom hij de verkoop nog maar even voor zich uit had geschoven. Los van de verhuizing naar het oude TROS-gebouw, die begin dit jaar ook nog op de planning stond. De keuze voor De Persgroep maakte overigens wel deel uit van de visie op de lange termijn. “We willen een betrouwbare partner zijn voor onze klanten. Kranten als Trouw en de Volkskrant worden gelezen vanwege de serieuze journalistiek. Dat is het umfeld dat we zoeken.”

Voorheen richtte Independer zich namelijk grotendeels op de transactie, oftewel het afsluiten van een verzekering of ander financieel product. “Dat deden we op zich goed”, zegt De Ruiter, verwijzend naar de hoge NPS-score, maar het bedrijf streeft nu naar een duurzame relatie met klanten. “Een klant winnen kost tegenwoordig steeds meer geld, terwijl we hem juist breder willen adviseren over zijn financiële planning.”

Zelf heeft De Ruiter geen financiële achtergrond, op bedrijfseconomie na. Maar dat vormde geen belemmering voor zijn aanstelling, zegt hij, en ook de toetsing van toezichthouder AFM, die bestuurders van financiële instellingen voorafgaand aan hun benoeming moet screenen, verliep zonder noemenswaardige problemen. “Er werd wel sectorervaring geëist, maar een voormalige dierentuindirecteur vonden ze verfrissend of in ieder geval betrouwbaar genoeg.”

Inzichten
Zelf had De Ruiter zich vanaf het begin voorgenomen om de sector transparanter te maken. “Bij keurmerkorganisatie Max Havelaar werkten we vanuit de gedachte van empowerment, oftewel boeren in ontwikkelingslanden het heft in eigen handen laten nemen. Zoiets wilde ik ook graag in de financiële sector: mensen die zelf beslissingen kunnen en durven nemen. Dat zou de sector ook meteen betrouwbaarder maken.”

Bij hypotheken moet het Independer-algoritme in de toekomst bijvoorbeeld een beter advies kunnen geven dan de hypotheekadviseur om de hoek. Dat is nu niet het geval. Nu wordt die adviseur nog altijd als eerste geraadpleegd.

De Ruiter: “Klanten krijgen bij ons in het adviestraject altijd te maken met een adviseur, hand in hand met de klant gaan we dit steeds meer online doen. Met de kennis van deze mensen kunnen we de algoritmen verbeteren.” Met name de toepassing van kunstmatige intelligentie moet het hypotheekproduct in de toekomst naar een hoger niveau tillen.

“Onderscheid wordt steeds belangrijker in de financiële sector”, vult De Ruiter aan, “omdat verzekeraars waarmee we samenwerken onze directe concurrent zijn geworden in het direct benaderen van klanten. We redden het niet langer met simpele vergelijkingsproducten, want die heeft iedereen.”

Verbreding en verdieping zijn ook nodig om klanten beter te doorgronden. De zorgpremies in het najaar zorgen traditioneel weliswaar voor veel aanloop, maar van de zes miljoen jaarlijkse vergelijkingen leiden er slechts één miljoen tot verandering van verzekeraar. Veel consumenten controleren bij Independer of ze bij hun huidige verzekeraar goed zitten. Daar is ook veel waard, zegt De Ruiter, maar het zou mooi zijn als consumenten breder werden geïnformeerd.

Winst is er volgens hem te behalen rond het domein wonen. Zo vergelijkt Independer sinds enige tijd ook energiecontracten, een markt die steeds belangrijker wordt voor consumenten. En ook alle financiële beslissingen rond verhuizen of verduurzamen wil Independer gaan uitleggen. “Zeg maar alle belangrijke beslismomenten in je leven.” Dat kunnen leuke momenten zijn, zoals het kopen van een nieuwe auto of de geboorte van een kind. Maar ook bij verdrietige momenten, zoals een scheiding, ziekte of overlijden, moet Independer volgens de directeur de plek zijn waar je als eerste naartoe gaat bij financiële veranderingen. Daarnaast zijn er plannen om specifieke financiële diensten voor zzp’ers op te tuigen.

Maar daar houdt het ook wel op. Internetabonnementen en mobiele telefonie wil het bedrijf niet gaan aanbieden. De concurrentie op dat gebied is al moordend en branchevervaging wil De Ruiter niet. “Ook van beleggingen blijven we weg.”

Volledig geautomatiseerd pensioenadvies ziet hij wel weer zitten. “Consumenten op dat gebied inzichten verschaffen, doet eigenlijk niemand nog online. Ik verwacht dat financiële adviezen zo complex worden dat je computers nodig hebt om de consument professioneel te begeleiden.”

Speelveld
Vooralsnog heeft Independer nog maar weinig last van buitenlandse concurrenten. Ook De Ruiter kent de verhalen dat de Googles en Amazons van deze wereld die grootste plannen zouden hebben met financieel advies, maar in de praktijk is er nog weinig van te merken. Het is een dynamische markt waarin weinig ruimte is voor nieuwkomers. “Ik denk dat het voor de internetreuzen nog steeds een stap te ver is”, stelt de directeur. “Natuurlijk kunnen ze bestaande Nederlandse partijen overnemen, maar bij ons zijn ze nog nooit over de vloer geweest.” Wel verwacht hij verschuivingen rond ontwikkelingen als de PSD2-wetgeving, waarmee derden na toestemming toegang kunnen krijgen tot bankgegevens.

De samenwerking met De Persgroep moet wat De Ruiter betreft in ieder geval leiden tot nieuwe diensten. Hij wil zich onder meer laten inspireren door de geavanceerde nieuwsapps van de diverse kranten van de Persgroep. Zo heeft Independer nog altijd geen mobiele app, ook al verwacht het bedrijf dat volgend jaar meer dan de helft van de klanten via de mobiele site binnen zal komen. Lange tijd pakten consumenten voor financieel advies echter vaak de laptop in plaats van een smartphone of tablet. “Een mobiele app is op de lange duur natuurlijk onvermijdelijk, maar we zullen wel met een heel slimme oplossing moeten komen.”

De Ruiter voorziet dat er sowieso grote stappen moeten worden gezet in zijn organisatie. “De komende jaren zullen mensen steeds vaker belangrijke financiële beslissingen moeten nemen, en daarvoor advies willen hebben. Het is een spannend speelveld van data, privacy en vertrouwen, waarin ook wij nog onze weg moeten vinden.”

* Dit artikel verscheen eerder in het decembernummer van Emerce magazine (#169).Lees het volledige bericht op Emerce »

Corporate start-up Tellow groeit uit van Rabobank Moonshot tot volwassen product

Posted 18 jan 2019 — by Emerce
Category nieuws

Start-ups worden niet altijd op een eenzame zolderkamer geboren. Boekhoudtool Tellow is een heuse corporate start-up en is uitgegroeid tot een volwassen product en zelfstandig bedrijf. Wat startte als een innovatie binnen Rabobanks Moonshot-programma, is een onderneming geworden met een zeer scherpe doelstelling. Hoe heeft een experiment zich zo kunnen ontwikkelen? 

Met de groei van het aantal zzp’ers in ons land, neemt ook de behoefte aan slimme boekhoudsoftware toe. Een oplossing die niet alleen de basisfunctionaliteiten biedt, maar administratief werk echt uit handen neemt. Tellow richt zich op een door bedrijven vergeten groep, zegt Roel Smelt, sinds enkele maanden CEO. Behalve een facturatie- en belastingensysteem, beschikt de bijbehorende app daarom ook over een slimme scanner. Die herkent bonnetjes automatisch en zorgt ervoor dat de software deze aan de ingeladen banktransacties koppelt. Met dit gebruikersgemak neemt Tellow een deel van de administratieve last weg waarmee 1,3 miljoen zzp’ers elk kwartaal te maken hebben.

Door Tellows recente verzelfstandiging en de aanstelling van Roel Smelt als CEO gaat het bedrijf een nieuwe fase in. De start-up uit Rabobank’s innovatieprogramma maakt de software nog dit jaar beschikbaar voor klanten van andere banken. Een verandering die cruciaal is om te kunnen opschalen, verwacht hij. Smelt zegt zich daarmee te kunnen richten op ‘the one measurement that matters most’: het aantal gebruikers. Een vervijfvoudiging van de huidige vijftienduizend aanmeldingen is wat hem betreft een reële groei.

Ontwikkelkeuzes cruciaal voor groei

De basis hiervoor is gelegd tijdens Rabobank’s Moonshot-programma: een interne campagne die medewerkers uitdaagt te zoeken naar innovaties. Voor de plannen die elke pitchronde als beste uit de bus komen, is er funding beschikbaar. Opvallend genoeg is het maar weinig innovaties gegeven om van klein experiment uit te groeien tot volwassen product. Dat Tellow die zelfstandigheid wel heeft verdiend, is volgens Smelt een logisch gevolg van de focus. Al tijdens de ontwikkeling – die Move4Mobile sinds het Moonshot-programma voor haar rekening neemt – was ontzorgen het belangrijkste doel.

Geheel naar de filosofie van de lean start-upmethode, is het doel geweest om in zeer hoog tempo live te gaan met Tellow. Ontzorgen heeft vanuit ons als ontwikkelaar gezien dan twee belangrijke betekenissen. Zo is de infrastructuur vanaf moment één ingericht op groeien. Daar willen zowel de opdrachtgever als startup geen omkijken naar hebben. Door te kiezen voor de infrastructuur van Amazon Web Services en een toekomstgerichte ‘delivery pipeline’, is het nu mogelijk om snel de test-, acceptatie- en productiefase te doorlopen. Binnen een half uur is iets live te brengen. In de automatisering hiervan zijn grote stappen gezet.

Zinvol automatiseren

Daarnaast houdt het in dat je als ontwikkelaar voor ogen moet houden wat direct noodzakelijk is om te bouwen. De uiteindelijke winst van de Moonshot-finale zorgde voor de financiële ruimte om een eerste proof of concept en later een minimum viable product te ontwikkelen. Omdat er al voldoende online tools zijn om handmatig de administratie te doen, is een belangrijk uitgangspunt geweest een alternatief te ontwikkelen voor de boekhouder. De focus lag daardoor voortdurend op het gebruikersperspectief en zaken waarvan het zinvol was ze te automatiseren. Alleen op die manier blijven alle betrokkenen zich richten op het zoeken naar onderscheidend vermogen.

Vanuit de business worden er uiteraard behoeften geformuleerd. De vraag is echter of die ook allemaal dezelfde prioritering moeten krijgen. Om het tempo te behouden, moet je als ontwikkelaar pragmatiek adviseren. En daarvoor het vertrouwen winnen en ook krijgen. Een simpel voorbeeld: een module voor de btw-aangifte leek voor de eerste livegang een vereiste. Terwijl zo’n functie voor gebruikers pas echt noodzakelijk is bij afronding van het eerste kwartaal. Door de ontwikkeling creatief iets uit te stellen ontstond ruimte voor andere urgentere behoeften.

Die continue aandacht voor gebruikers, zo merkt CEO Smelt inmiddels, stelt Tellow nu in staat om de software zeer gericht als slimme assistent voor zzp’ers door te ontwikkelen.

Slimme scanner

Naast een facturatiemodule, banktransacties, rapportages en nuttige updates bevat Tellow een unieke functionaliteit om via de smartphone bonnetjes te scannen. Wie onderweg is en zakelijk pint, krijgt – ingegeven door de zojuist geregistreerde banktransactie – vlak erna een notificatie. De app adviseert daarmee om direct het bonnetje in te scannen. Precies op het moment dat zo’n bericht relevant is dus. Een algoritme koppelt met behulp van een beeldherkenningstechniek de regels op de bon aan de juiste kostenposten en matcht het bonnetje zelfstandig met de banktransactie. 

Snelheid die tech start-up past

Niet alleen de focus op de gebruiker hebben Tellows ontwikkeling succesvol gemaakt. Ook het werken in korte cycli heeft daar een aanzienlijke invloed op gehad. Hoewel het doorgaans gebruikelijk is om met twee scrumteams te werken – en de één sprint, terwijl de anderen de volgende voorbereiden – was dit in de context van de sneltreinvaart onmogelijk. Daarop is besloten te werken met sprints van een week. Door met één klein scrumteam real-time gedragsdata en feedback te verzamelen en vervolgens zelfstandig knopen door te hakken, is de snelheid behouden die passend is voor een tech-startup.

Een mooie bijkomstigheid daarvan is dat proefgebruikers vanaf dag één dagelijks voorzien zijn van nieuwe releases. Suggesties om de functionaliteiten te verbeteren, zijn zo in hoog tempo verwerkt. Dit creëert niet alleen een zichtbare betrokkenheid onder de early adopters. De aanpak leidt er ook toe dat de reeds bedachte features zijn te perfectioneren. Hiermee neemt met iedere sprint ook de druk op de supportafdeling af.

Om niet iedere drie jaar een deel opnieuw te moeten ontwikkelen is uitgebreider dan gewoonlijk onderzoek gedaan naar nieuwe en op dat moment nog experimentele technieken. Daarbij is niet altijd op safe gespeeld, maar juist gekozen voor toekomstperspectief. De soms gewaagde keuzes betalen zich nu uit. Het boekhoudpakket is dit najaar bijvoorbeeld voorzien van een Zeker Online Award  – een belangrijk keurmerk dat mede door de Belastingdienst is ontwikkeld. Dat maakt Tellow, niet alleen een van de weinige maar ook de snelste in het behalen van dit certificaat. Aan de hand van ruim 280 normen zijn de juridische, functionele en veiligheidsaspecten onder de loep genomen. Als zevende van de ruim driehonderd Nederlands boekhoudpakketten heeft Tellow het kerkmerk toegekend gekregen.

Focus op groei en volgende innovaties

De verzelfstandiging van Tellow luidt ook de ontwikkelaars een nieuwe periode in. CEO Roel Smelt heeft een CTO aangetrokken die met een eigen team van programmeurs aan de doorontwikkeling gaat werken. Na de volledige bouw van de onderneming, staat straks de kennisoverdracht centraal. Ook gaan Tellow en Move4Mobile samen op zoek naar de volgende innovaties.

Met behulp van alle data verwacht Smelt nog meer vernieuwingen te kunnen brengen. Hij ziet een toekomst voor zich waarin Tellow ook een marktplaats is. Zo zouden zzp’ers bijvoorbeeld real-time een krediet op een factuur kunnen krijgen. Of zijn gebruikers als collectief in staat bedrijven om een aanbieding te vragen. Hoewel de invulling daarvan nog niet concreet is, staat in ieder geval één ding vast. De voormalige Moonshot wil de administratieve last nog meer wegnemen. Door te blijven innoveren groeit het platform dan uit tot volwaardige financieel assistent.Lees het volledige bericht op Emerce »

Arla neemt media en creatie in huis

Posted 18 jan 2019 — by Emerce
Category nieuws

Zuivelproducent Arla neemt de touwtjes zelf in handen waar het gaat om reclameproductie en -distributie.

Op het hoofdkantoor in Denemarken is een speciaal samengesteld dat zelf gaat bepalen via welke offline en online mediakanalen er reclame wordt gemaakt. En hoe die reclame eruit ziet.

De Denen zijn niet de eerste die dat doen, maar de stap staat wel voor een bredere trend. Die laat zien dat klanten van mediabureaus inmiddels zelf zo bedreven raken in medialand dat ze daar geen bureau meer voor nodig hebben. Ook de creatie van reclabmeuitingen neemt Arla zelf in handen, weet The Drum.

Dit model wil het ook uitrollen naar de andere landen waar de zuivelproducent actief is met zijn merken.

Arla neemt niet radicaal afscheid van specialistische digitale en mediabureaus. De verhoudingen en de rollen veranderen wel. Het bedrijf wordt nog meer de regisseur en strategisch coördinator over het werk dat bureaus als onderaannemers uitvoeren.

Foto: Stig Nygaard (cc)Lees het volledige bericht op Emerce »

De online lessen van… Hugo Schneider (HMC)

Posted 18 jan 2019 — by Villamedia
Category nieuws

Wat werkt online wel en wat niet? Villamedia legt die vraag voor aan redacties die voorop lopen. In deze aflevering: Hugo Schneider, hoofdredacteur van Noordhollands Dagblad, Haarlems Dagblad, De Gooi- en Eemlander, Leidsch Dagblad en IJmuider Courant,…

Lees het volledige bericht op Villamedia »

De online lessen van… Hugo Schneider (regionale dagbladen van TMG)

Posted 18 jan 2019 — by Villamedia
Category nieuws

Wat werkt online wel en wat niet? Villamedia legt die vraag voor aan redacties die voorop lopen. In deze aflevering: Hugo Schneider, hoofdredacteur van Noordhollands Dagblad, Haarlems Dagblad, De Gooi- en Eemlander, Leidsch Dagblad en IJmuider Courant,…

Lees het volledige bericht op Villamedia »

Groei OTA’s remt af in Europa

Posted 18 jan 2019 — by Emerce
Category nieuws

Online reisagenten in Europa hebben in 2018 bijna 50 miljard euro omgezet. De komende jaren wordt een bescheiden groei verwacht, zegt onderzoeksbureau Phocuswright.

De Europese markt wordt gedomineerd door Booking, op afstand gevolgd door Expedia. Kleinere spelers hebben het zwaar op dit speelveld, vooral nu de markt volwassen is en er minder groeimogelijkheden zijn. Bovendien zetten leveranciers als luchtvaartmaatschappijen en hotels fors in op het trekken van boekers naar hun eigen kanalen.

Desondanks waren de boekingen via OTA’s in 2018 goed voor 47,9 miljard euro, een kleine toename vergeleken met 2017. Het groeitempo ligt volgens Phocuswright op de helft van dat van directe leverancierskanalen.

Als je kijkt naar het device waarop wordt geboekt, dan blijft het aandeel desktop gelijk. Het aantal mobiele boekingen bij OTA’s zal daarentegen de komende jaren enorm stijgen. In 2022 wordt meer dan een derde van de OTA-boekingen gedaan via mobiele websites en apps, verwacht Phocuswright.Lees het volledige bericht op Emerce »

Data dwingt ook minder innoverende branches tot beweging

Posted 18 jan 2019 — by Emerce
Category nieuws

Concurrentie is altijd een katalysator voor innovatie geweest. In zwaar competitieve markten, zoals retail, zijn marges lager en is er veel meer druk om te innoveren om klanten te behouden. Bedrijven in minder competitieve markten, zoals de verzekeringssector, lopen historisch gezien juist achter wat innovatie betreft. Nieuwe, datagedreven ondernemingen zetten ook die markten op z’n kop.

Die verzekeringssector kon ook zonder die innovatie – klanten hadden toch amper keuze en de barrière om over te stappen was groter dan de beloning. Door de groeiende technologische mogelijkheden is deze tijd van achterover leunen nu echter voorbij. Jonge bedrijven ontwikkelen datagedreven diensten die ogenschijnlijk uit het niets een hele markt op zijn kop kunnen zetten. Dat maakt innovatie in elke sector ineens pure noodzaak – gelukkig maar.

Sommige markten zijn competitiever dan andere – dat is altijd zo geweest. In deze competitieve markten vinden doorgaans de meest baanbrekende innovaties plaats, die elkaar in zeer rap tempo opvolgen en soms zelfs marktoverstijgende effecten hebben. De verklaring hiervoor is dat de druk om te innoveren veel groter is in een krappe markt. Hoe meer concurrentie er is, hoe lager de marges worden. Bedrijven zoeken daardoor continu naar manieren om hun bedrijfsvoering efficiënter en dus goedkoper in te richten. Ook willen zij de beste dienstverlening bieden, om zo klanten te behouden en nieuwe klanten binnen te halen. Het gevolg is dat er flink geïnvesteerd wordt in innovatie om de strijd met de concurrentie te winnen.

Innoveren om voorsprong te behouden

Een typisch voorbeeld van zo’n competitieve markt is de retailsector, met veel grote spelers die strijden om de gunsten van de consument. Walmart heeft altijd enorm veel geïnvesteerd in het zo efficiënt mogelijk maken van de operatie in zijn winkels en magazijnen. Daarnaast stopt het warenhuis veel geld in het ontwikkelen van betere services en het begrijpen van de klant. Walmart is altijd gedwongen geweest om mee te bewegen met nieuwe ontwikkelingen en ook nu weet het bedrijf nieuwe kansen, die dankzij data science zijn ontstaan, te benutten. Achter vrijwel alle innovaties die het bedrijf de afgelopen jaren heeft doorgevoerd zit een datagedreven gedachte, zo laat deze infographic zien. Door deze continue stroom van innovaties groeide Walmart uit tot een van de grootste bedrijven ter wereld én overleefde het de vele disrupties in de retailsector. Het warenhuis heeft zijn voorsprong tot nu steeds kunnen behouden.

Weinig concurrentie, weinig innovatie

Tegenover deze vernieuwingsdrang in de retailmarkt staat de weinig innovatieve verzekeringswereld. De manier waarop we onze eigendommen en gezondheid verzekeren is al tientallen jaren hetzelfde, met weinig keuzemogelijkheden voor de consument. Het enige verschil is dat je tegenwoordig geen adviseur meer over de vloer krijgt, maar dat je elke verzekering zelf online kunt afsluiten. Van échte innovatie is echter amper sprake. Dit besef leeft in de sector zelf ook: uit onderzoek van Willis Towers Watson komt naar voren dat 74 procent van de verzekeraars vindt dat zij te weinig leiderschap tonen op het gebied van digitale en datagedreven innovatie. Door een gebrek aan concurrentie – de verzekeringsmarkt kent maar een aantal grote spelers – heeft de noodzaak om te innoveren tot op heden simpelweg ontbroken.

Nieuwe concurrentie uit onverwachte hoek

Maar het is nu 2018: die concurrentie kan er morgen zomaar ineens wél zijn. Kijk maar naar hoe Uber de traditionele taxibranche voorgoed veranderde. Of hoe Netflix de manier waarop we series en films consumeren radicaal transformeerde. Dit zijn natuurlijk bekende voorbeelden, maar feit is dat in elke sector de volgende Uber of Netflix zomaar ineens kan opstaan. Een paar knappe koppen, een bak data en een goed idee kan genoeg zijn om je dienstverlening in no-time achterhaald te maken. In de traditionele verzekeringssector lijkt dit besef nu ook langzaam door te dringen.

Dé grote disruptor is nog niet opgestaan, maar start-ups als Friendsurance, Lemonade en Zhong An zagen inmiddels al wel aan de poten van de bestaande spelers. Hun op data gebaseerde diensten – zoals een peer-to-peer verzekeringsmodel of een verzekering op maandabonnementsbasis, waarbij uitbetaald worden veel sneller gaat – lijken veel beter aan te sluiten bij wensen van klanten en vergroten de keuzevrijheid. Dat dwingt bestaande spelers tot actie. Met succes: grote verzekeraars beseffen inmiddels dat zij moeten investeren in datagedreven innovatie om positie te behouden. AXA’s ‘insurance-as-a-service’ platform en de eigen incubator van Allianz, Allianz X, zijn hier goede voorbeelden van.

Betere dienstverlening

Dankzij de datarevolutie kan elke sector compleet op z’n kop worden gezet. Disruptie ligt overal op de loer. Als bestaande speler wil je dat moment vóór zijn. En daar is maar één oplossing voor: volop investeren in datagedreven innovatie. Zelfs al gaat het nu uitstekend met de marges en lijkt er geen vuiltje aan de lucht, bedrijven moeten zichzelf de druk opleggen om te innoveren. Uiteindelijk profiteert de hele sector – en dus ook de klant – daarvan. Bestaande spelers hebben daarbij natuurlijk ook een groot voordeel ten opzichte van nieuwe spelers: hoe snel en wendbaar deze mogelijke concurrenten ook zijn, zij hebben nog geen enorme klantendatabase. ‘Traditionele’ partijen hebben dus een geweldige uitgangspositie, die ze door vol in te zetten op datagedreven innovatie alleen maar verder kunnen uitbouwen, zoals Walmart ook altijd gedaan heeft. Ze moeten zichzelf uitdagen en ervoor zorgen dat de klant geen reden heeft om verder te kijken. Niet omdat hij weinig andere keuzes heeft, maar omdat innovatieve bedrijven continu nieuwe manieren zoeken om ervoor te zorgen dat hun diensten het beste op de behoefte van de klant aansluiten.Lees het volledige bericht op Emerce »

BREIN pakte in 2018 339 illegale sites aan

Posted 18 jan 2019 — by Emerce
Category nieuws

De Stichting BREIN heeft vorig jaar 511 onderzoeken voltooid, 339 illegale sites aangepakt, 79 illegale handelaren van mediaboxen/IPTV gestopt, evenals 17 grote uploaders, 20 Facebookgroepen verwijderd, 1,2 miljoen zoekresultaten laten verwijderen, evenals 12.470 bestanden bij cyberlockers. Ook trof BREIN 31 schikkingen met boetebeding plus schadevergoedingen oplopend tot 40.000 euro per geval. Dat blijkt uit het jaaroverzicht.

Afgelopen jaar lag de nadruk vooral op de bestrijding van illegale video abonnementen. BREIN legde beslag op rekeningen van illegale aanbieders. De politie in Den Haag nam bij een elektronicawinkel een aantal IPTV-kastjes in beslag die samen met een jaarabonnement voor 199 euro werden verkocht.

Meerdere online verkopers van illegale digitale kopieën van boeken en andere geschriften werden door BREIN opgespoord. Meest in het oog springend was een gezin uit Lelystad waarvan de moeder al eerder een onthoudingsverklaring had ondertekend. Nu bleek onder meer haar uitwonende zoon betrokken te zijn bij een nieuwe e-book site waarvoor op Marktplaats meer dan 43.000 advertenties ware geplaatst, voor elke titel één. De zaak is geschikt voor 20.000 euro.

Andere opmerkelijke gevallen van illegale verkoop betroffen o.a. een site die nageschilderde schilderijen aanbood, een deejay met een abonnement voor nieuwe muziekbestanden, opnieuw een aanbieder op Marktplaats van e-readers met illegale e-books er ‘gratis’ bij, enkele verkopers van spelcomputers met illegale kopieën van vintagespellen en een viertal verkopers van muziekcomputers met tienduizenden illegale kopieën van songs.

In de afgelopen twee decennia werden minstens 41.000 sites en servers aangepakt met 2 miljard links en ongeautoriseerde bestanden, 17 miljoen zoekresultaten voor illegale content werden verwijderd en rond de 80.000 interventies uitgevoerd op vraag-en-aanbod sites. BREIN schat de schade in Nederland door piraterij op meer dan 200 miljoen euro per jaar.Lees het volledige bericht op Emerce »

Powned kiest voor online video

Posted 18 jan 2019 — by Emerce
Category nieuws

PowNed, de publieke omroep die al nauwelijks meer programma’s levert voor het grote scherm, heeft een nieuwe website gelanceerd die toch vooral ‘video-driven’ is. Op deze manier wil de omroep de netwerkgeneratie – bovenop het huidige miljoenenbereik op social media – nog beter bedienen.

Dat houdt concreet in geen nieuwsartikelen meer, maar ‘makkelijk en snel toegang tot de laatste videocontent’.

Via een serie afspeellijsten kan de bezoeker zijn weg vinden naar de laatste video’s: dagelijks verse PowNews-items, televisieprogramma’s, virale video’s en ‘opvallende fragmenten’. Daarnaast is meer ruimte gecreëerd voor de radioprogramma’s van PowNed.

De vormgeving is volgens Powned zelf strakker en door het behoud van de uitgesproken roze zwarte huisstijlkleuren ‘nog altijd sterk herkenbaar voor trouwe volgers en reaguurders’.

De omroep werd begin 2009 opgericht door Dominique Weesie, die ook aan de wieg stond van GeenStijl.

Een jaar geleden verloor Powned zijn vaste zendtijd op televisie. De NPO haalde toen het enige nog vaste programma Pownews Flits van de buis.

Ook toen liet Weesie weten dat hij van Powned vanaf 2021 een online-only omroep wilde maken.Lees het volledige bericht op Emerce »

Search personality Aleyda Solis: “linkbuilding is het meest complexe aspect van SEO”

Posted 18 jan 2019 — by Emerce
Category nieuws

Aleyda Solis is een SEO-superwoman. Ze won de award ‘Best Search Personality 2018’ en is één van de top-10 online marketing influencers om te volgen. Ze spreekt op vrijwel elke searchconferentie die er toe doet, schreef een boek over SEO en is tussendoor leraar aan twee universiteiten en een hogeschool. “De pijlers van SEO zijn nog steeds hetzelfde, maar Google is ‘geëvolueerd’ om alle technologische ontwikkelingen bij te houden, de resultaten te verbeteren en een betere zoekervaring te bieden.”

Vertel eens, wat is je geheim?

Ik heb een kloon. Nee niet echt, dat zou ik wel willen. Ik drink veel koffie en probeer mijn werk zoveel mogelijk te optimaliseren… Naast het optimaliseren van websites voor search, optimaliseer ik ook mijn eigen leven.

Wat moeten we absoluut weten over Aleyda?

Dit jaar ben ik een wekelijkse YouTube-videoreeks met de naam Crawling Mondays begonnen. Hier deel ik praktische SEO-adviezen, how-to’s, recensies, interviews en nog veel meer.

Naast mijn werk binnen SEO heb ik ook een website opgericht met de naam Remoters, met als doel extern werken mogelijk te maken, wat volgens mij essentieel is voor de toekomst van werken (ik werk ook zelf op afstand en merkte dat het een ‘life changer’ is). We hebben een externe vacaturebank, feature-tools die werken op afstand mogelijk maken, co-living voor diegenen die digitale nomaden zijn, externe werk-evenementen, enz. Je moet het zeker eens bekijken 😉

Dus, terugkijkend op tien jaar, was kleine Aleyda aan het spelen met code of was ze al bezig met het voorspellen van de evolutie van ons werkveld?

Tien jaar geleden had ik mijn eerste baan binnen SEO na een tijdje Webontwerper en front-end developer te zijn geweest. Op dat moment ging ik eigenlijk naar mijn allereerste SEO-evenement, SES in Miami. Dit was echt indrukwekkend en een echte eye-opener. Veel zaken waren nieuw voor mij als SEO-newbie. Ik was erg enthousiast maar ik had op dat moment geen idee dat ik nu nog steeds binnen SEO zou werken.

Sommige van ’s werelds beste marketeers zijn erg sceptisch over de nabije toekomst van Digital Marketing. Fili Wiese denkt dat we allemaal screwed zijn door de filterbubbel; Yono Alderson zegt dat we te laat zijn om te anticiperen op AI, ons werk nutteloos wordt en we allemaal affiliate marketeers moeten worden. En Rand zegt dat we allemaal slaven van Google zijn en een slechte deal krijgen voor het gratis vullen van de Google Index. Wat vind jij van de toekomst van search en de rol van marketeers in het proces?

Google heeft een paar maanden geleden in hun jubileumpost gedeeld welke drie belangrijke verschuivingen er gaande zijn die ze verwachten (en van plan zijn). De verschuiving van het geven van antwoorden naar het aanbieden van klantreizen en ervaringen, van zoekopdrachten naar een voorspellende interacties en van een tekstgerichte naar een visuele ervaring. Ze zijn al begonnen met de Google-assistent die een “doorlopende” conversational search ervaring biedt door de symbiose van nieuwe elementen zoals uitgebreide alternatieve zoekopdrachten, de visuele input via Google Lens en de voorspellende ervaring met de “Ontdek” inhoud suggesties.

Op basis hiervan verwacht ik dat we over een paar jaar een “voorspellende assistent” hebben waarbij de interactie komt wanneer Google merkt dat die nodig is, met een assistent die ons suggesties geeft over wat we moeten kopen of doen, via voice en visuals op basis van onze voorkeuren en gedrag terwijl je onderweg bent.

In deze context beschouw ik mezelf als een marketeer die zich richt op “optimaliseren en maximaliseren”, ongeacht welk systeem deze zoekervaring stimuleert om de resultaten van brands te maximaliseren. Er zullen altijd zowel kansen als valkuilen aanwezig blijven in aspecten die niet volledig geautomatiseerd kunnen worden vanwege het niet te automatiseren menselijke aspect van marketing.

In lijn met de vorige vraag maar verder kijkend naar de toekomst. 2016+: Chatbots / apps,  slimme assistenten, zelfdenkende machines en bedrijven zoals Uber, Airbnb, USwitch etc. nemen bepaalde marketingprocessen over. Hierdoor zal de klant niet meer in zijn eigen marketingproces zitten. Wat is je idee over hoe e-commerce er in 2035 uitziet? Hoe gaan onze kinderen winkelen? Of is “online winkelen” een overbodig werkwoord?

Helaas ben ik geen Asimov, dus durf ik niet te veel de toekomst te voorspellen, maar ik durf wel te voorspellen dat het grootste deel van het “winkelen” in de toekomst voornamelijk online gaat. De term “online” zal op termijn niet meer gebruikt worden, het gaat gewoon om “shoppen” en “commerce”; de standaard is online.

Terug naar het hier en nu, want het spel is tegenwoordig erg realistisch en zwaar. Als je de 5 pijlers van SEO opnieuw moet definiëren (technisch, inhoud, vertrouwen, offsite & branding). Wat zijn de grootste veranderingen in de afgelopen vijf jaar binnen technische en internationale SEO?

De pijlers van SEO zijn nog steeds hetzelfde, maar Google is “geëvolueerd” om alle technologische ontwikkelingen bij te houden, de resultaten te verbeteren en een betere zoekervaring te bieden. Een voorbeeld op het gebied van internationale SEO, een paar jaar geleden was het gewicht van de IP-locatie als lokaliseringssignaal hoog, nu vertrouwt Google op hele andere signalen om de juiste pagina in het betreffende land en de gewenste taal weer te geven. Veel daarvan kunnen we direct aangeven door ccTLD’s te gebruiken voor het lokaliseren van gTLD’s of submappen/subdomeinen onder gTLD’s via de Google Search Console en het gebruik van hreflang-annotaties.

In het geval van technische SEO heeft er een grote verschuiving plaatsgevonden met de popularisering van JS-frameworks en het gebruik van SPA’s, hierdoor moest Google evolueren in de manier waarop ze op JS gebaseerde sites crawlen, hoewel we weten dat er nog steeds ruimte is voor verbetering is.

Als je één ‘SEO-techniek’ uit het verleden terug zou mogen krijgen, welke zou dat dan zijn?

Laten we terug gaan naar een pre-pinguïntijd en mij alle links geven! Ik maak een grapje. Ik houd er niet van om terug te kijken naar iets dat toch niet veranderd kan worden en denk liever aan wat we nu hebben dat we niet hadden toen ik begon. Bijvoorbeeld: geen hreflang-annotaties en geen canonical tags … Ik ben eigenlijk heel blij dat ik ze allebei heb omdat ze mijn werk enorm vergemakkelijken.

Een van je collega-sprekers bij Friends of Search, Kirsty Hulse, is een van de grootste geesten op het gebied van linkbuilding, PR en outreach. Ze laat ons zien dat links nog steeds enorm belangrijk zijn en dat we ze op vele manieren gemakkelijk kunnen krijgen door gewoon creatief te zijn. Wat is je grootste link-prestatie en wat vind je van het bouwen van links in het algemeen?

Mijn grootste link-prestatie was het verkrijgen van een link van Google (!).  Ze hebben via de Search Console-helppagina informatie over praktische tips voor internationale/lokalisatie aan mijn hreflang-generator gekoppeld.

Links zijn nog steeds de manier waarop Google de pagina populariteit moet identificeren, en als je wilt rangschikken voor wat voor concurrentie dan ook, dan heb je die zeker nodig. Ik beschouw linkbuilding als het meest complexe aspect van SEO, omdat het datgene is dat je niet rechtstreeks in de hand hebt. Ik heb enorm veel respect voor ervaren linkbuilders zoals Kirsty Hulse, Laura Crimmons, Gisele Navarro of Lisa Myers.

Als je één advies of geheim aan onze lezers kunt weggeven, wat zou dat dan zijn?

Het is tijd om Google Actions te gebruiken voor het geval je dat nog niet doet. Het kan net zo eenvoudig zijn om de templates die Google al geeft, te bewerken. Hiermee kun je niet alleen je reeds bestaande online aanwezigheid uitbreiden met de Google-assistent, maar krijg je ook beter inzicht in het voice search gedrag en de interacties van je publiek via de analyses in de Actions Console.

Op 6 februari 2019 spreek je op het jaarlijkse search congres: Friends of Search. Waarom zou iedereen je presentatie bij Friends of Search moeten zien?

Omdat ik ga uitleggen hoe je gemakkelijk Google Actions kunt maken met Google Docs in slechts enkele minuten, het zal je leven veranderen.Lees het volledige bericht op Emerce »