Posts Tagged ‘communicatie’

Journalisten NOS en RTL gaan los op communicatie VWS, woordvoerder is ‘teleurgesteld’

Reacties uitgeschakeld voor Journalisten NOS en RTL gaan los op communicatie VWS, woordvoerder is ‘teleurgesteld’
Posted 19 aug 2020 — by Adformatie
Category nieuws
Gaat ministerie te ver om verslaggeving over corona-app te beïnvloeden? Journalisten vinden van wel, woordvoering VWS begrijpt dat niet.

Lees het volledige bericht op Adformatie »

Legal Risk Management in een veranderend landschap van zakendoen en compliance

Reacties uitgeschakeld voor Legal Risk Management in een veranderend landschap van zakendoen en compliance
Posted 15 aug 2020 — by Adformatie
Category nieuws

We leven in een tijd van crisis. Of eigenlijk: crises, meervoud dus, want naast de coronacrisis met een mondiale economische recessie tot gevolg, kunnen we onze ogen niet sluiten voor de al langer bestaande klimaatcrisis en recentelijk is daar ook nog een sociale crisis bij gekomen, als gevolg van de tragische dood van George Floyd in de VS.

In meer dan 3.900 steden wereldwijd vonden steunbetuigingen plaats aan de Black Lives Matter beweging, soms zelfs gepaard gaand met een heuse ‘beeldenstorm’ en werd de maatschappelijke discussie over discriminatie een hot topic. Al deze crises hebben consequenties voor de wijze waarop bedrijven tegenwoordig zaken moeten doen en ze hebben geleid tot een veranderend spectrum van risico’s waar ondernemingen tegenaan lopen. Dit artikel bespreekt een aantal recente en belangrijke veranderingen van bedrijfsrisico’s waarop een adequaat Enterprise Risk Management (ERM) en als onderdeel daarvan Legal Risk Management –andere bedrijfsrisico’s zoals operationele, financiële, interne organisatie en omgevingsrisico’s worden niet besproken – zal moeten inspelen. Aan het slot wordt een overzicht gegeven van de wijze waarop dat zou kunnen gebeuren.

Toegenomen risico’s van strafrechtelijke aansprakelijkheid in verband met COVID-19

In mei 2020 publiceerde de Financial Action Task Force (FATF), een onafhankelijk intergouvernementeel samenwerkingsverband bestaande uit ongeveer 35 landen gericht op de bestrijding van witwassen, terrorismefinanciering en de verspreiding van massavernietigingswapens, een rapport over witwassen en terrorismefinanciering in relatie tot COVID-19. Daarin beschreef deze organisatie de huidige risico’s en mogelijke beleidsmatige antwoorden daarop. De FATF constateerde een toename van corona-gerelateerde criminaliteit zoals fraude, cybercrime en misbruik van financiële steunmaatregelen door de overheid. Dit beeld is mede gebaseerd op de situatie in Nederland. 

Media berichtten over diverse vormen van internetoplichting via Nederlandse nep-onlinewinkels, over een explosieve toename van WhatsApp-fraude en over zogeheten CEO-fraude (een vorm van ‘phishing’, waarbij criminelen, zich voordoend als CEO van het bedrijf, proberen om via nep-emails werknemers gegevens te ontfutselen om toegang tot de bankrekening van het bedrijf te krijgen). Doordat de computernetwerken thuis doorgaans minder goed beveiligd zijn, is de kans op een hack bij een werknemer die op afstand werkt aanzienlijk vergroot en cybercriminelen lijken daar massaal op te hebben ingespeeld. 

Misbruik van overheidssubsidies

Een andere corona-gerelateerde fraude in Nederland betreft pogingen tot misbruik van overheidssubsidies zoals de NOW-maatregelen. Volgens het Financieele Dagblad (FD, 27 mei 2020) zou de druk op MKB-accountants zijn toegenomen om mee te werken aan verzoeken om te sjoemelen met aanvragen voor coronasubsidie. Daarbij zou het bijvoorbeeld gaan om het verschuiven van omzet of het uitstellen van betalingen om zodoende optimaal te kunnen profiteren van staatssteun. Accountants moeten vanaf september 2020 de juistheid van de NOW-aanvraag achteraf bevestigen met een controleverklaring. Het FD berichtte op 29 juni 2020 dat fraudeurs de lockdown zouden misbruiken, maar dat aan de andere kant banken en opsporingsinstanties op vele verdachte transacties waren gestuit. Te denken valt aan bedrijven die contant geld bleven storten terwijl ze (gedeeltelijk) dicht zouden moeten zijn of aan het aanvragen van loonsubsidie terwijl er geen bedrijfsactiviteiten meer werden verricht. Banken meldden op grond van hun wettelijke verplichting dit soort situaties als ‘ongebruikelijke transacties’ aan de Financial Intelligence Unit-Nederland, de FIU-NL. Deze kan een binnengekomen ongebruikelijke transactie doormelden aan het Openbaar Ministerie (OM) als een ‘verdachte transactie’, waarmee de basis voor een strafrechtelijk onderzoek kan worden gelegd. 

Internationaal verband

In een internationaal verband zijn de eerste meldingen al gedaan van fraude met betrekking tot corona-gerelateerde mogelijkheden om in investeringsprojecten te stappen, nep-liefdadigheid en handel in namaak medicijnen, waarbij vaak misbruik werd gemaakt van de angst die ten aanzien van het coronavirus leeft. Ook de Europese fraudebestrijder OLAF heeft het sinds de coronacrisis extreem druk gekregen: de Directeur-Generaal Ville Itl meldde in mei 2020 dat in de drie weken na 16 maart van dit jaar 48 nieuwe fraudeonderzoeken waren geopend die in verband stonden met  misbruik van corona-overheidsmaatregelen. Het valt te verwachten dat veel van deze zaken zullen worden doorgespeeld naar het Europese Openbaar Ministerie dat in november 2020 operationeel wordt.

Corruptie en omkoping

De coronacrisis heeft ook zijn gevolgen gehad voor het internationale zakendoen, als het gaat om anti-corruptie. De recessie, de moeilijkheid om persoonlijk inspecties bij zakenpartners te verrichten, de slechte bereikbaarheid van overheidsinstanties en de onmogelijkheid die t.a.v. vele landen bestaat om zakenreizen daarheen te ondernemen, hebben er de laatste tijd toe geleid dat omkopingsrisico’s zijn toegenomen en de anti-corruptie compliance onder grote druk is komen te staan. Ook kan de wereldwijde economische recessie ertoe leiden dat er steeds meer ‘state-owned enterprises’ (SOE’s) ontstaan door middel van staatssteun via overheidsdeelnemingen. Anti-corruptie compliance-specialisten wijzen erop dat men er niet zonder meer van mag uitgaan dat de ethische normen binnen een bedrijf dat voorheen in particuliere handen was, dezelfde zijn gebleven nadat het een SOE geworden is. Dit heeft juridisch tot gevolg dat de overheidsinvloed en mate van zeggenschap in een onderneming kan leiden tot een andere kwalificatie van eventuele omkopingspraktijken, omdat die in de nieuwe situatie het karakter van publieke (ambtelijke) corruptie krijgen. Dat vergroot niet alleen risico’s op strafrechtelijke vervolging door het Nederlandse OM, wiens vervolgingsbeleid ten aanzien van buitenlandse corruptiezaken wordt gemonitord door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OECD), maar onder bepaalde omstandigheden ook op basis van Amerikaanse anti-corruptiewetgeving, bekend als de Foreign Corrupt Practices Act (FCPA). Deze wetgeving heeft een zeer ruime werking die onder bepaalde omstandigheden ook niet-Amerikaanse bedrijven kan raken. 

Compliance in de keten

Ook zal vanuit een anti-corruptie perspectief nog steeds veel aandacht moeten worden besteed aan de compliance binnen de transport- of bevoorradingsketen, de ‘supply chain’. De ‘Third Party’ compliance en due diligence zijn belangrijk omdat deze derden – niet alleen tussenpersonen of agenten, maar ook leveranciers, ‘vendors’, distributeurs, consultants en joint venture partners – door vele buitenlandse autoriteiten en hun wetgeving worden gezien als een direct verlengstuk van de eigen organisatie. Onder de Nederlandse strafwetgeving kan aansprakelijkheid ontstaan als sprake is van een gezamenlijk opzet, dat wil zeggen een ‘nauwe en bewuste samenwerking’, bij twee of meerdere partijen. Het belang van aandacht voor third parties tijdens de pandemie is gelegen in het feit dat door de coronacrisis distributieketens kunnen worden verbroken en ontwricht en bedrijven op zoek moeten gaan naar vervangende partijen waarop zij wederom moeten kunnen vertrouwen als het gaat om anti-corruptie compliance en ethisch zakendoen. De onmogelijkheid van het hebben van persoonlijk (niet-virtueel) contact met een ‘target’ en het niet kunnen uitvoeren van fysieke controles kunnen daarbij een belemmering zijn.

Onethisch gedrag

Het massale thuiswerken kan ook op een ander vlak dan de hierboven besproken internetveiligheid vergrote risico’s in het leven roepen. Zo waarschuwde de Amerikaanse beurstoezichthouder SEC eind maart van dit jaar dat hij actief achter corona-gerelateerde gevallen van fraude en effectenhandel met misbruik van voorwetenschap aan zou gaan. De gedachte was dat vertrouwelijke, zakelijke, gesprekken die voorheen in de beslotenheid van een kantoor plaatsvonden, nu in een privé-omgeving worden gevoerd, soms met leden van het gezin binnen gehoorsafstand aanwezig. 

Onethisch gedrag wordt in zijn algemeenheid door het thuiswerken mogelijk veel minder snel ontdekt. Het is ten slotte niet moeilijk voor te stellen dat door de economische recessie ten gevolge van de pandemie, de druk op zakelijk overleven soms enorm zal zijn toegenomen waardoor het blijven voldoen aan de interne compliance (met grote groepen thuiswerkende werknemers en een klantenbestand dat even hard voor zakelijk overleven knokt) een extra grote uitdaging voor bedrijven zal zijn. 

Vervolging en berechting

Volgens de website van het OM is misbruik maken van de coronacrisis maatschappelijk onacceptabel en geven OM en opsporingsdiensten prioriteit aan de bestrijding van dat misbruik. Fraudemeldingen in relatie tot de coronacrisis kunnen desgewenst per email worden gemeld op fiod.fraudemelden@belastingdienst.nl

Berechting

Het optreden door het OM tegen corona-gerelateerde criminaliteit is één ding, de berechting ervan door de rechterlijke macht is weer iets anders. In de rechtspraak is beslist dat de mate waarin het strafverhogende effect van de corona-achtergrond van het misdrijf al dan niet een rol zou moeten spelen, afhangt van de aard en ernst van het misdrijf en van de vraag tegen wie het misdrijf is gericht. Zo maakte de Rechtbank Rotterdam op 30 maart 2020 een indeling in vijf categorieën van corona-gerelateerde misdrijven op basis van gepubliceerde vonnissen en berichten in de (sociale) media: (1) besmetting, (2) bedreiging, (3) eenvoudige oplichting waaronder cybercriminaliteit, (4) corona als omstandigheid en ten slotte (5) corona als cruciale of bijzondere rol in een vaak grotere zaak. De rechter vond dat de zaken uit de twee laatste categorieën – de rechter gaf als voorbeeld van ‘corona als cruciale rol’: een grote oplichting bij de verkoop van vaccins – te divers waren om daar een algemene uitspraak over te doen. De rechtbank was van mening dat in de coronacrisis ook, of misschien wel juist, gewaakt moest worden voor een te algemene ophoging van de straf.

De groeiende betekenis van Environmental, Social & Governance (ESG) due diligence

Voorafgaand aan de coronacrisis, maar mede ingegeven door de heersende klimaatcrisis, is een stroming in de academische wereld en het internationale bedrijfsleven, waaronder grote institutionele investeerders, op gang gekomen waarin anders naar ondernemingen wordt gekeken. Was het traditioneel zo, dat het doel van een onderneming was om winst te maximaliseren ten gunste van de aandeelhouders, tegenwoordig zou in het nieuwe denken het op een winstgevende manier oplossen van problemen van mens en planeet centraal moeten staan. Zo gaat de Britse ‘denktank’ The British Academy uit van het creëren van waarde van een onderneming, niet alleen voor de aandeelhouders maar ook voor de stakeholders zoals klanten, werknemers, gemeenschappen en leveranciers. Dit is in lijn met wat de Amerikaanse Business Roundtable, een club van de grootste ondernemingen in de VS (ruim 180) in augustus 2019 liet weten in zijn Statement on the Purpose of a Corporation en het in juni 2020 tijdens de coronacrisis nog eens herhaalde. De oprichter en CEO van vermogensbeheerder Blackrock, Larry Fink, schreef in januari 2020 in zijn brief aan de CEO’s dat we op de drempel staan van een fundamentele hervorming van finance en dat duurzaamheid voortaan centraal zou staan in het investeringsbeleid van Blackrock. 

Meten van duurzaamheid

De aanwezigheid van een duidelijke Environmental, Social & Governance due diligence binnen een onderneming, maakt het meten van de duurzaamheid van die onderneming mogelijk. De tendens die tegenwoordig in de wereld van corporate finance te bespeuren valt, is dat er een verschuiving is opgetreden van aandacht voor ‘bedrijfswaarden’ (zoals ethisch zakendoen, het afwijzen van corruptie, diversiteit van werknemers, respect voor het milieu, etcetera.) naar een focus op ‘de waarde van een bedrijf’. Anders gezegd: studies hebben de laatste jaren aangetoond dat bedrijven die in staat zijn materiële duurzaamheid te bewerkstelligen het beter zullen doen dan bedrijven die dat niet kunnen. Het groeipotentieel van een onderneming op zowel de korte als de lange termijn wordt aldus gekoppeld aan factoren die gaan over duurzaamheid. Dit betekent dat investeerders eerder hun vertrouwen stellen in bedrijven met sterke ESG dan in bedrijven die dat niet hebben.

Voorbeelden van ESG-factoren tegen de achtergrond van de huidige crises

Onder de ‘E’ van ESG vallen factoren zoals risico’s van klimaatveranderingen, het broeikaseffect, efficiënt energieverbruik, biodiversiteit, schoon water en schone lucht, gevaarlijke afvalstoffen, en dergelijke. 

Onder de ‘S’ vallen factoren zoals mensenrechten en moderne slavernij (in het Engels doorgaans onder de verzamelterm Business Human Rights geschaard), bedrijfsveiligheid, diversiteit, werknemersrelaties, maar ook duurzaamheid van de supply chain, consumentenrelaties en bescherming van persoonsgegevens. 

Op 3 augustus 2020 berichtte het FD over het feit dat de coronacrisis het risico op moderne slavernij in de vorm van uitbuiting, gedwongen overuren maken, het inhouden van paspoorten van arbeiders-migranten en zogeheten aanwervingsvergoedingen, vergroot. De coronacrisis werkt in negatieve zin twee kanten op: fabrieken in lage lonen-landen worden gesloten waardoor talloze mensen kwetsbaar worden voor uitbuiting, of er zijn extra werkkrachten nodig wat ook uitbuiting in de hand kan werken. Het onderzoeken van de aanvoerketen, de supply chain, wordt hier gezien als middel voor Westerse bedrijven om financiële en reputatieschade te vermijden. Moderne slavernij is dus niet alleen een probleem voor ontwikkelingslanden, maar ook voor de rijke landen.

Niet meer passend

Een voorbeeld van consumentenrelaties als risicofactor, is het uit de handel halen door Pepsi Co. van een op de Amerikaanse markt al ruim 130 jaar bestaand merk van een pannekoekenmix en -siroop en het mogelijk uit de handel halen van het rijstmerk Uncle Ben’s door de Amerikaanse eigenaar Mars omdat deze merken en hun afbeeldingen door de discriminatiediscussies na de dood van George Floyd niet meer als passend in de gedachte van gelijkheid van mensen werd gezien. Ook de oproep van Amerikaanse tech-bedrijven aan hun overheid om geen Chinese softwareprogramma’s meer aan te schaffen die door middel van gezichtsherkenning profiling door de autoriteiten mogelijk maakt, is een factor die valt onder Social. Een Nederlands voorbeeld uit juni 2020 is de reactie van grote bedrijven zoals Bavaria, Gilette, Albert Heijn en Zespri, die niet meer met hun reclames in het reclameblok wilden zitten tijdens het tv-programma Veronica Inside, om daarmee afstand te nemen van een als grap bedoelde opmerking van een van de presentatoren die hij maakte in het kader van de zwarte piet-discussie.

De ‘G’ ten slotte, ziet op allerlei aspecten van governance, zoals een onafhankelijk bestuur, directieverantwoordelijkheid, risk management systemen, transparantie, financieel beleid, maar ook anti-corruptie en ethisch zakendoen (zonder moderne slavernij, bijvoorbeeld).

Ontwikkelingen in wet- en regelgeving op ESG gebied

Op het gebied van ‘Environmental’ zijn de in 2019 gepubliceerde Europese Verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële sector, de Verordening duurzame benchmarks en de op 22 juni 2020 gepubliceerde Europese taxonomieverordening belangrijke wetgevingsprojecten in het kader van de Europese ‘Green Deal 2019’ en het ‘Actieplan duurzame groei financieren 2018’ van de Europese Commissie. In haar visie zullen met behulp van de financiële sector kapitaalstromen naar duurzame beleggingen moeten worden gekanaliseerd. De Verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële sector (die op 10 maart 2021 van kracht wordt) geeft verplichtingen over onder meer het verstrekken van informatie over de duurzaamheid van beleggingen en het integreren van duurzaamheidsrisico’s en -factoren in de risicobeheersingsprocessen. De Taxonomie verordening (van kracht in januari 2022 met betrekking tot klimaat-onderwerpen) moet er voor zorgen dat antwoord kan worden gegeven op de vraag of een economische activiteit duurzaam is en zal ook voor grote (beursgenoteerde) ondernemingen de verplichting meebrengen om in hun niet-financiële verklaring in het jaarverslag te melden welk deel van hun omzet, investeringen en uitgaven in relatie kan worden gebracht met duurzaamheid. De regeling moet ook ‘greenwashing’ voorkomen: het ten onrechte voorstellen van een belegging of investering als ‘groen’. De term ‘duurzaam’ in deze context moet overigens ruim worden opgevat: in wezen valt een ruime groep van ESG-factoren eronder – energieverbruik, klimaat, beschikbaarheid van grondstoffen, mensenrechten, anti-corruptie, veiligheid en goed ondernemingsbestuur. 

Wet zorgplicht kinderarbeid

Wat Social betreft, is in Nederland op 13 november 2019 de Wet zorgplicht kinderarbeid gepubliceerd die waarschijnlijk medio 2022 in werking zal treden, maar dan wel zal terugkijken naar de periode vanaf 13 november 2019 als sinds die datum contracten zijn afgesloten. De wet verplicht iedereen (dus ook buitenlandse bedrijven) die goederen en diensten aan eindgebruikers in Nederland levert, due diligence in acht te nemen om ervoor te zorgen dat deze goederen en diensten niet met behulp van kinderarbeid tot stand gekomen zijn. De wet sluit aan bij de ‘Child Labour Guidance Tool for Business’ van de International Labour Organisation (ILO) en is in lijn met de ‘Guiding Principles on Business and Human Rights’ van de Verenigde Naties. Beide regelingen, samen met de in dit verband relevante ‘Guidelines for Multinational Enterprises’ van de OECD vormen het hart van de ‘Business Human Rights’, neergelegd in ‘soft law’. Dit wordt zo genoemd, omdat zij niet kunnen leiden tot verplichte naleving en handhaving. 

Tendens

De tendens van de afgelopen tijd is echter, dat er op dit vlak steeds meer te handhaven ‘hard law’ regelingen tot stand komen. Zo kan in het kader van de Wet zorgplicht kinderarbeid een boete worden opgelegd van EUR 870.000 of 10% van de jaaromzet. Op 6 juli 2020 werden in het Verenigd Koninkrijk de Global Human Rights Sanctions Regulations 2020 van kracht, in aansluiting op de UK Modern Slavery Act die al enige tijd geldt. De nieuwe Britse wet volgt in de voetsporen van Amerikaanse en Canadese sanctiewetgeving die activiteiten die neerkomen op schending van mensenrechten (zoals het recht op leven, het recht vrij te zijn van foltering en vernederende behandeling en het recht vrij te zijn van slavernij en dwangarbeid), moeten afschrikken of er een juridische aansprakelijkheid voor te creëren. Deze Angelsaksische wetgeving laat een wereldwijde trend zien van toegenomen focus op het reguleren van de ‘supply chain’, in relatie tot een bedrijfsvoering waarin aandacht wordt besteed aan corruptie, moderne slavernij en andere mensenrechtenschendingen. Ook in Zwitserland (met een referendum eind 2020) en in Duitsland is wetgeving in voorbereiding op het gebied van supply chain due diligence en mensenrechten. De Duitse regering wil in Duitsland gevestigde bedrijven met meer dan 500 werknemers verplichten dat sociale en duurzaamheidsnormen door de gehele supply chain (dus ook ten aanzien van partijen in ontwikkelingslanden en opkomende markten) worden nageleefd. Frankrijk heeft al sinds 2017 een compliance-verplichting ten aanzien van human rights due diligence. Dat deze human rights due diligence een noodzakelijk onderdeel van de supply chain management zou moeten worden,  wordt kracht bij gezet door de zojuist besproken berichtgeving in het FD van 3 augustus 2020 dat de coronacrisis het risico op moderne slavernij heeft vergroot.

Rol van de EU

Ten slotte mag ook met betrekking tot Social en Governance de rol van de EU als wetgever niet onvermeld blijven. Ten eerste zal op 1 januari 2021 de Verordening betreffende verantwoorde handel in mineralen uit hoogrisico- of conflictgebieden van kracht worden. Deze verordening verplicht importeurs in de EU van tin, tantaal en wolfraam, de overeenkomstige ertsen en goud uit die gebieden om due diligence op hun supply chain toe te passen. Zo moet worden verzekerd dat de handel in deze mineralen en ertsen geen gewapende groepen in conflictgebieden financiert. 

Responsible Business Conduct

In de tweede plaats heeft Eurocommissaris voor Justitie Didier Reynders eind april 2020 aangekondigd, in het kader van een webinar dat door de Responsible Business Conduct (RBC) Working Group van het Europees Parlement was georganiseerd, dat in 2021 wetgeving zal worden voorgesteld voor verplichte mensenrechten due diligence en dat een publieke consultatieronde inmiddels was gestart. Een voor de Europese Commissie gemaakte wetenschappelijk studie over due diligence vereisten door de supply chain heen (januari 2020) had aangetoond dat vrijwilligheid niet had geleid tot de nodige veranderingen in gedrag van bedrijven, zodat de Eurocommissaris een voorstel wilde doen voor een wetgeving van verplichte mensenrechten en milieu due diligence. Hij zag drie doelen voor zich op het gebied van corporate governance: (1) het bevorderen van een lange termijn horizon bij besluitvorming door bedrijven, (2) het intensiveren van duurzame bedrijfsmodellen en (3) het vergroten van aansprakelijkheid van bedrijven voor schade aan mens en milieu.

Supply chain

De Europarlementariërs uit de RBC Working Group juichten dit wetgevingsinitiatief toe en wezen er onder meer op dat de wetgeving op alle bedrijven (onafhankelijk van de omvang) in de EU zou moeten gelden, dat de verplichtingen zouden moeten zien op het identificeren, voorkomen, beperken en monitoren van mogelijk misbruik en schade aan mens en milieu in de gehele supply chain en dit ook nog eens met betrekking tot alle producten, diensten en zakelijke relaties. Zij pleitten voorts voor heldere normering en bruikbare richtlijnen voor het bedrijfsleven. Ook vonden zij dat slachtoffers rechtsmiddelen moeten krijgen en overheden over effectieve instrumenten voor het monitoren van compliance en voor handhaving en bestraffing moeten kunnen beschikken.

Adequaat reageren op de nieuwe wereld: ‘Never waste a good crisis’

Niet alleen Eurocommissaris Reynders en de Europarlementariërs van de RBC Working Group hebben erop gewezen dat de klimaatcrisis, de COVID-19 crisis en de economische en sociale crises zouden moeten leiden tot acties gericht op herstel via duurzame oplossingen in het belang van de hele wereldgemeenschap, ook de Secretaris-Generaal van de OECD, Angel Gurria, deed in april 2020 een dergelijke oproep. Hij vond niet alleen dat het nu de tijd was om ons te richten op een post-corona herstel waarin menselijke gezondheid en welzijn centraal staan, nieuwe kansen voor iedereen zouden worden gecreëerd en ongelijkheid tussen mensen zou verminderen, maar ook dat wij lering moesten trekken uit eerdere crises. Ook wetenschappers, compliance-specialisten en grote institutionele beleggers hebben de afgelopen maanden dit geluid laten horen.

Best practices

Maar hoe zou een reactie van het bedrijfsleven in een door crises veranderd landschap van zakendoen en compliance er dan uit kunnen zien? De volgende praktische maatregelen en best practices op het gebied van Legal Risk Management kunnen behulpzaam zijn om sterk en duurzaam uit de crisis te komen:

  • Beoordeel de bestaande risico analyses. Besteed niet alleen aandacht aan anti-corruptie, maar ook aan mensenrechten kwesties en andere ESG-onderwerpen.
  • Beoordeel de bestaande bedrijfsreglementen en compliance-procedures. Zijn interne regels op het gebied van anti-corruptie en eerlijk zakendoen nog actueel? Moeten zij worden uitgebreid met nieuwe onderwerpen? Zijn klokkenluidersregelingen nog effectief?
  • Overweeg training van personeel en staf. Heldere communicatie vanuit de top van het bedrijf naar het personeel toe is belangrijk en het onderwerp corruptie kan worden aangevuld met Business Human Rights en cybersecurity awareness. Besteed aandacht aan ethisch zakendoen en de noodzaak om zich te houden aan compliance; het vanuit huis werken bemoeilijkt rechtsreeks intern toezicht en mag een gezonde bedrijfscultuur niet aantasten.
  • Besteed aandacht aan Third Party due diligence en supply chain management. Hiervoor is het beschikbaar hebben van goede procedures essentieel. Er zijn veel digitale compliance tools beschikbaar en het meer gebruiken van IT voor dit onderdeel wordt ook door NGO’s als de OECD aanbevolen. Bij dit onderwerp kunnen corruptierisico’s en mensenrechten kwesties in de supply chain worden gecombineerd (en de Wet zorgplicht kinderarbeid is al iets om rekening mee te houden).
  • Governance en supervisie door het bestuur. Op de directie rust een zorgplicht m.b.t. cybersecurity en los van dat rechtsgebied geldt in het algemeen dat niet ingrijpen terwijl bestuurders of senior-management signalen ontvangen van wetsschendingen een persoonlijke strafrechtelijke aansprakelijkheid kan opleveren. 
  • Cybersecurity. Het nieuwe werken levert nieuwe risico’s en uitdagingen op. Niet alleen veiligheid en weerbaarheid van IT systemen is voor het ondernemingsbestuur een aandachtspunt, ook cyber awareness van werknemers is dat: veel cyber attacks vinden plaats door middel van manipulatie van onwetende of onoplettende werknemers (‘social engineering’).
Duurzaam in de ruime zin

Het is inmiddels gebleken dat een goed ontwikkelde ESG due diligence bedrijven meer waard kunnen maken dan bedrijven die op dat terrein achterlopen. Met de nieuwe en toekomstige wet- en regelgeving waarbij praktisch alles om duurzaamheid zal draaien – als gezegd: ‘duurzaam’ op te vatten in zeer ruime zin en niet alleen als ‘groen’ – wordt het belang van een goede ESG compliance alleen maar groter. Vanuit institutionele beleggers, de wetenschap, non-gouvernementele organisaties, compliance-specialisten en diverse overheden komt de oproep om daar juist nu, in tijden van COVID-19, aan te werken. Ook voor compliance in het bedrijfsleven geldt dus: ‘Never waste a good crisis’

Over de auteur: David Schreuders is advocaat en partner bij Simmons & Simmons.

Lees het volledige bericht op Emerce »

Zeven marketinglessen uit 2020

Reacties uitgeschakeld voor Zeven marketinglessen uit 2020
Posted 12 aug 2020 — by Adformatie
Category nieuws

Elke crisis biedt kansen. Wisten je dat WhatsApp, Uber en Slack allen in 2009 tijdens het hoogte-/dieptepunt van de vorige crisis zijn opgericht? Om het veranderde speelveld met je bedrijf optimaal te betreden onderstaand zeven tijdloze marketing wijsheden die specifiek in 2020 extra relevant zijn geworden.                                                                                       

1. Spreid je winkansen

Vele bedrijven hebben tijdens de corona crisis gemerkt dat ze een te sterke afhankelijkheid hebben van te selecte bronnen qua marketing of inkomsten. Dit heeft er bijvoorbeeld toe geleid dat winkels die traditioneel afhankelijk waren van passanten plotsklaps in de online winkelstraat zichtbaar moesten worden. Een vergelijkbaar voorbeeld vind je in de horeca en speciaalzaakjes die noodgedwongen het online bestellen van hun producten mogelijk hebben gemaakt. 

Vraag jezelf dan ook regelmatig af, hoe crisisbestendig zijn onze verdienmodellen? Zijn er worst-case scenario’s waar we ons op kunnen voorbereiden of zijn er additionele verdienmodellen met waarde voor onze klanten die preventief opgetuigd kunnen worden? Buiten de positieve effecten op de houdbaarheid van de groei zal deze diversificatie altijd moeten leiden tot additionele waarde voor je klanten. Een klassieke win-win situatie dus mits goed uitgevoerd.

2. Probeer eens iets nieuws voordat het nodig is – Experimenteer

In het verlengde van het feit dat winstkansen gespreid moeten worden wil ik een lans breken voor het experimenteren als doel op zich. Vanuit de ondertussen steeds bekender wordende Growth Hacking methodiek is experimenteren het sleutelwoord, en niet zonder reden.

Optimalisatie van bestaande inzet leidt altijd tot incrementele verbetering maar slechts zelden tot radicale innovatie, vraag Nokia maar na. Derhalve is het essentieel dat het experimenteren rondom marketing-, sales- en productinnovatie een sleutelrol krijgt in de groeistrategie van elk bedrijf.

Ben je een kei in de Nederlandse marketplaces? Probeer eens op het Chinese T-mall te komen met je producten. Google en zelfs Bing al uitgespeeld? Kijk eens of je klanten op Duckduckgo zitten. Ook het experimenteren met productontwikkeling, prijsstrategie en sales methodieken zal onvermijdelijk leiden tot inzichten die helpen met de groei.

Zorg wel dat je altijd werkt met een duidelijke KPI, hypothese en experiment opzet zodat de experimenten altijd gevalideerd en indien succesvol geschaald kunnen worden.

3. Hetzelfde slimmer doen levert soms meer op dan iets anders doen

Uiteraard is, ondanks de eerste twee tips, het devies niet om altijd maar andere dingen te doen dan wat je al aan het doen bent. Juist in crisistijden is het waardevol om nog eens kritisch te kijken naar wat je aan het doen bent en waarom je dat op een bepaalde manier doet.

4. Werk met een klantreis, want deze is nooit lineair

De customer journey is een marketing modewoord dat grotendeels terecht al vele jaren rondzingt en dit ook nog lang zal blijven doen. Het is een manier voor marketeers om te erkennen dat consumenten verschillende beïnvloedings- en besluitvormingsprocessen doorgaan alvorens ze je (web)winkel instappen.  

Een valkuil van het werken met deze klantreis is om het te vergelijken met een daadwerkelijke reis waar het begin, de vervoersmiddelen en het eindstation veelal van tevoren duidelijk zijn en lineair worden uitgevoerd. In tegenstelling tot een vlucht naar een zonnig oord kan je klant namelijk wel tussendoor instappen en zeker voor het einde uitstappen.

Je wilt dus in elke fase van de meest uitgebreide klantreis op een waardevolle manier zichtbaar en vindbaar zijn zodat je doelgroep kan instappen op een moment en manier die bij hen past. Als Growth Hackers werken we met deze reden met de ‘Pirate Funnel: AAARRR, die loopt van awareness tot en met referral. Door de klantreis in zes duidelijk te identificeren stappen op te delen en binnen elk van deze stappen een diverse strategie op te tuigen op basis van gevalideerde experimenten zijn bedrijven die deze methodiek volgen in staat om hun klanten te bereiken en verrassen ongeacht in welke fase ze zijn of waar ze heen willen.

5. Data is alles

Hoe ziet je klantreis in de praktijk eruit? Welke impact heeft het optuigen van touchpoints voor de verschillende fases? En wat zijn opvallende meetbare kenmerken van je doelgroep en hoe kun je deze kenmerken gebruiken voor gepersonaliseerde communicatie?

Om bovenstaande vragen simpel te beantwoorden: data. Ondanks de opkomst van zaken als ITP en de voortdurende discussies rond AVG, cookies en privacy blijft data voorlopig de sleutel tot het effectief invullen en inzetten van marketing- en sales kanalen.

Om te checken hoe ver jij bent met je data huishouding kun je deze voorbeeldvragen voor je bedrijf proberen te beantwoorden. Uiteraard kan en moet je nog veel meer met data doen dan alleen onderstaande. 

 • Hebben wij inzichtelijk hoe bezoekers onze website gebruiken, welke pagina paden zij volgen en hoe zij graag in contact komen met ons?
 • Is bij ons bekend wat de gemiddelde klantwaarde is van een nieuwe klant in het eerste jaar? En hoeveel nieuwe klanten brengt elke klant gemiddeld met zich mee (referral ratio)?
 • Wat zijn de gemiddelde kosten per acquisitie kanaal voor het aanbrengen van een nieuwe klant? En wat kost het ons om een oude klant te laten verlengen?
 • Is bekend welke kanalen voornamelijk fungeren als eerste touchpoint (awareness fase) met ons merk en houden wij hier rekening mee in de attributie van onze omzet?
 • Weten wij genoeg van onze klanten om ze door middel van gepersonaliseerde communicatie in gesprek te houden met ons merk?
6. De klant staat centraal, juist nu 

Waar woorden als programmatic, automation, data-driven en growth hacking je om de oren vliegen zou je bijna vergeet waarvoor je het allemaal doet: de klant. Één element aan marketing dat nooit zal veranderen is dat het centraal zetten van de klant een belangrijke factor is in elke bedrijfsstrategie.

Uiteindelijk is een bedrijf zoveel waard als de som van de waarde die je levert. In economische jargon wordt dit uitgedrukt met de term ‘product’ en dit is natuurlijk misleidend. De waarde die je levert als bedrijf begint bij, maar gaat veel verder dan, je product of dienst. Vraag jezelf bijvoorbeeld eens af:

 • Doen we genoeg voor onze klanten op het moment dat ze ons niet nodig hebben?
 • Hebben wij processen ingebouwd waarmee we de klant kunnen verrassen?
 • Kunnen we moderne technologie benutten om meer te communiceren met onze klanten?
 • Hebben wij kernwaarden waarop onze klant altijd kan vertrouwen en zijn deze bekend bij onze klanten?
7. Een sterk merk is het halve werk

Elke zichzelf respecterende crisis zorgt voor een gigantische deuk in consumentenvertrouwen wat zich vervolgens uit in onder andere de aandelenbeurs. Hoewel dit gedaalde vertrouwen samen met de crisis een tijdelijk karakter heeft leert het ons veel over het belang van vertrouwen.

Een sterk merk is een relatief ontastbaar begrip. Vele specialisten breken al jaren hun hoofd over wat een merk nou is, wat de waarde van een merk is en hoe je deze waarde zo groot mogelijk kunt maken. Dit is niet zonder reden.

Zo blijkt bijvoorbeeld uit recent onderzoek van Ipsos dat er een grotere hang is naar lokalisatie onder consumenten terwijl de wereld juist met de dag globaliseert. Een inzicht dat logisch klinkt maar initieel tegenstrijdig lijkt. Luister je niet naar je klanten dan zul je dergelijke inzichten niet in je merk kunnen verwerken. 

Door dus naar je klanten te luisteren, hun behoeften te onderzoeken, monitoren en uiteraard succesvol te vertalen naar waarde zorg je dat je merk, juist in crisistijden, nog steeds of juist dan vertrouwd wordt door consumenten.

Over de auteur: Gijs Seubers is head of growth bij Sprints & Sneakers.

Lees het volledige bericht op Emerce »

De online klantervaring deel 2: hoe bouw je een online relatie op? 

Reacties uitgeschakeld voor De online klantervaring deel 2: hoe bouw je een online relatie op? 
Posted 05 aug 2020 — by Adformatie
Category nieuws

In het vorige deel bespraken we hoe je online een unieke klantervaring creëert. Een belangrijke conclusie die daar werd getrokken was dat vanuit het perspectief van de klant er niet langer meer een onderscheid bestaat tussen online en offline. Het is de taak van de winkelier om waarden die gelden voor offline klantcontact te vertalen naar een online omgeving. 

De fundering van een klantrelatie

Dit geldt ook voor het bouwen van een klantrelatie. Een positieve, langdurige klantrelatie is gebaseerd op de volgende principes: vertrouwen, expertise, aandacht, benadering en omgang.

Vertrouwen

Vertrouwen is de belangrijkste bouwsteen voor iedere relatie, zo ook voor die met je klant. Er is sprake van vertrouwen als de klant er zonder duidelijk bewijs van uitgaat dat het gedrag van je onderneming niet negatief voor hem of haar zal uitpakken. Vertrouwen heeft een cognitieve en emotionele dimensie: cognitief vertrouwen is gebaseerd op de positieve verwachtingen van, en de kennis die de consument heeft over je winkel, terwijl emotioneel – of affectief – vertrouwen gebaseerd is op een positief gevoel en ontstaat wanneer de klant zich aangetrokken voelt tot een onderneming. 

Expertise

Als verkoper van een bepaald product, zeker als je onderneming zich in een niche markt bevindt, is het belangrijk om uit te stralen dat je voldoende kennis bezit over dat product. Naarmate het product duurder wordt, zal de consument meer vragen stellen en duidelijke antwoorden verwachten. Expertise staat hier niet gelijk aan adviseren: consumenten maken graag hun eigen beslissingen en willen hooguit door objectieve kennis begeleid worden in hun keuze. 

Aandacht

Als je eenmaal de aandacht van de consument hebt getrokken, is de volgende stap om deze aandacht vast te houden. Zodra ze je onderneming kennen, is het aan jezelf om hen te blijven verrassen met de juiste content, toegespitst op hun wensen. Dit kan door middel van e-mails, kortingsacties etc.  

Benadering & omgang

Zolang je je klanten persoonlijk benadert en respectvol met hen omgaat, kan het eigenlijk niet fout gaan. Een persoonlijke benadering kun je ‘offline’ realiseren met een leuk praatje, en online door middel van de eerder genoemde e-mails en specifieke acties. Pas hierbij wel op dat je goedbedoelde berichten niet na een tijdje als spam worden gezien. Benader, maar met mate. 

Naast de juiste benadering en een respectvolle omgang vormt ook waardering een belangrijk aspect van het bouwen van een relatie met je klanten. ‘Uit de winkel uit het hart’ zal bij weinig klanten in de goede smaak vallen. Laat om die reden merken dat hun ervaring belangrijk voor je is. 

De vertaling naar online

Hoe vertaal je deze (veelal interactieve) principes naar een online omgeving en daarmee een online klantrelatie? 

Denk na over de kern van ieder principe: cognitief vertrouwen komt terug in duidelijk vindbare voorwaarden rondom levering en retourneren, terwijl affectief vertrouwen kan worden opgebouwd door middel van merkconsistentie, een eenvoudige en gebruiksvriendelijke lay-out en eventueel een nieuwsbrief waarin de meer menselijke kant van je onderneming naar voren komt. Expertise vertaalt zich naar duidelijke en uitgebreide productomschrijvingen, scherpe productfoto’s en eventuele demonstratievideo’s, mocht het product daarvoor geschikt zijn. Het geeft de bezoeker het gevoel dat je hem of haar niet zomaar iets probeert aan te smeren, maar in plaats daarvan een zo informatief mogelijke context wilt bieden.

Aandacht, benadering en omgang komen tot uiting in de communicatie naar de klant toe – ook, of misschien wel juist, na de verkoop. Vraag of ze een review willen achterlaten waarin ze eventueel kwijt kunnen wat ze de volgende keer anders zouden willen zien, en lees deze reviews ook. Stuur een gepaste hoeveelheid updates over acties en kortingen voor productgroepen waarin ze eventueel geïnteresseerd zijn, of laat je waardering merken door middel van een spaarprogramma waarmee ze in aanmerkingen komen voor beloningen als bedankje voor hun loyaliteit. 

Kijk kritisch naar je online onderneming en pas bovenstaande principes toe voor een verbeterde, langdurige en vertrouwde klantrelatie. 

Op Emerce is onlangs een eBook verschenen over selectiecriteria rond e-commerce platforms, nu gratis te downloaden: ‘Hoe selecteer je het juiste B2B Commerce platform in 2020?‘.

Over de auteur: Hjalte Niehorster is product director bij Lightspeed 

Lees het volledige bericht op Emerce »

Luc Dietz verkoopt zijn communicatiebureau en gaat bij de brandweer

Reacties uitgeschakeld voor Luc Dietz verkoopt zijn communicatiebureau en gaat bij de brandweer
Posted 04 aug 2020 — by Adformatie
Category nieuws
Na 15 jaar draagt hij samen met partner Stella de Heij Dietz Strategie & Communicatie over aan Bart Kooijman en Jasper Benus.

Lees het volledige bericht op Adformatie »

Back to Business – Hoe je je klanten kunt heractiveren

Reacties uitgeschakeld voor Back to Business – Hoe je je klanten kunt heractiveren
Posted 01 aug 2020 — by Adformatie
Category nieuws

De afgelopen maanden zijn zeer uitdagend geweest voor de meeste industrieën die te maken hadden met aanzienlijke beperkingen. Bedrijven die niet in staat waren om hun goederen online aan te bieden, waren duidelijk in het nadeel. Alles draaide om apps, online winkels en streaming providers. 

In heel Europa zijn de eerste versoepelingen van de beperkingen doorgevoerd (in verschillende snelheden), waardoor we inzicht krijgen in een leven “met Corona”. Aangezien de behandeling en de vaccins waarschijnlijk veel tijd in beslag zullen nemen, zullen we niet in staat zijn om binnen afzienbare tijd terug te keren naar het leven en de routines die we vóór het uitbreken van de pandemie hadden.

Bedrijven uit verschillende industrieën proberen nu hun weg te vinden in de nieuwe realiteit. Maar hoe kom je terug in het bedrijfsleven vanuit een marketingperspectief?

Versterken van de merkentrouw

De crisis en de lockdown hebben tal van bedrijven ertoe aangezet de communicatie te staken. Als we kijken naar de reacties op crises in het verleden, was deze eerste reactie begrijpelijk vanwege de vele onzekerheden, maar het was niet de ideale oplossing. In feite is een meerderheid van de gebruikers voor adverteren, zelfs in tijden van crisis. Het grote voordeel van niet helemaal stil blijven is het positieve imago dat merken kunnen opbouwen – en dat na de crisis zal blijven bestaan als er weer meer aankoopbeslissingen worden genomen.

Een indrukwekkend inzicht is hoe snel merken op de nieuwe omstandigheden hebben gereageerd. Wereldwijd hebben merken hun logo’s veranderd om aandacht te vragen voor social distancing. De Duitse outdoor-specialist Schöffel veranderde hun slogan naar “I’m staying in” in plaats van “I’m out” en richtte zich op anticiperen op avonturen die komen gaan. In plaats van teamsport trainden Adidas atleten thuis tot het moment dat er weer wedstrijden mogelijk zijn.

Nu is de tijd gekomen voor outdoor excursies of (contactloze) sporten – en de merken die niet helemaal stil zijn geweest hebben een voorsprong. Zij kunnen voortbouwen op de bestaande klantrelatie.

Gemeenschappen komen samen in crisissituaties. Het loont zich wanneer bedrijven deze communities van terugkerende klanten op lange termijn opbouwen en in tijden van crisis profiteren van merkloyaliteit. Sportscholen kunnen een voorbeeld zijn. Degenen die virtuele lessen aanbieden en een beroep doen op solidariteit zullen waarschijnlijk minder annuleringen ontvangen dan sportscholen die geen plan hebben en niet meer met hun klanten communiceren.

Hoe ga je om met krappe budgetten?

De eerste statistieken van landen met een kleine voorsprong op Nederland zoals Japan laten zien dat de consumptie misschien binnenkort het niveau van vóór Corona zal bereiken. Tegelijkertijd is de situatie voor veel bedrijven zeer ernstig. De budgetten zijn beperkt en merken kunnen het zich niet veroorloven om in deze tijd – nu nog meer dan normaal – budgetten te verspillen. 

De volgende tips kunnen helpen om met deze situatie om te gaan:

1. Aanpassing aan het “nieuwe normaal”

Ook al worden er internationaal misschien winkels of restaurants geopend en zelfs voorzichtige mogelijkheden voor het toerisme besproken – de situatie als geheel zal vooralsnog niet teruggaan naar de periode vóór Corona. Wees je bewust van de beperkingen en pas je berichtgeving aan. Als je bijvoorbeeld goederen aanbiedt in het duurdere segment, gebruik dan het thema luxe en de kleine “ontsnapping” uit het stressvolle leven van alledag. Zo is bijvoorbeeld de verkoop van fietsen enorm gestegen – ook gedreven door nieuwe voorkeuren voor woon-werkverkeer.

2. Bereid je voor op twee fasen: Awareness + Performance

Breng jezelf eerst terug in het geheugen van de klanten met een awareness campagnes, zodat je klaar bent als je je product weer kunt verkopen. De toeristische industrie is bijvoorbeeld gebaseerd op verlangen en anticiperen. In dit geval moet je de aandacht vestigen op royale annuleringsmogelijkheden om meer zekerheid voor je klanten te creëren en ervoor te zorgen dat de boekingen zonder vertraging worden gedaan door je campagne vroeg te starten.

3. Gebruik alle performance mogelijkheden

In de tweede fase ligt de focus op de performance marketeer: Gegevens van derden, op interesse gebaseerde distributie van je advertenties, look-a-likes en bovenal tracking en real-time monitoring. Gebruik alle opties en optimaliseer op de CPA.

4. Bereid je voor op een hoge dynamiek

In het ” nieuwe normaal” zullen we ons moeten aanpassen aan het continu bijsturen van onze marketingstrategie. Het is het beste om nu al digitale alternatieven te plannen voor je fysieke marketingactiviteiten (zoals evenementen of OOH-campagnes). En neem als marketeer alleen deel aan branche-evenementen met een ruimhartig annuleringsbeleid of een digitaal “plan B”.

De huidige situatie zal veel flexibiliteit van de marketeers vergen. De vaardigheden die we nu leren zullen ook nuttig zijn in de post-corona-periode. We staan voor een uitdagende tijd, maar met de juiste strategie kan je een belangrijke rol spelen om je bedrijf weer op de rails te krijgen.

Over de auteur: Nick Kalse is managing director bij Outbrain.

Lees het volledige bericht op Emerce »

Hands-on: Nuki Smart Lock 2

Posted 02 mei 2020 — by Emerce
Category nieuws

In de afgelopen 15 jaar testen, ben ik nog geen één gadget tegengekomen dat zo eenvoudig, snel en vlekkeloos was te installeren als de Nuki Smart Lock 2. Hoe veilig, hoe betrouwbaar en hoe handig is een slim slot en kunnen alle sleutels de deur uit?

Een paar jaar geleden was het testen van gadgets allemaal nog een stuk simpeler. Je kreeg een tandenborstel, stofzuiger of smartphone opgestuurd, opende de doos, gebruikte het apparaat intensief en schreef je ervaringen in een artikel.

Tegenwoordig moet je een vragenlijst invullen over wat mijn netwerkspecs zijn (wifi-extenders), welke verwarmingsketel ik heb (slimme verwarming), hoeveel volt mijn deurbel gebruikt (videodeurbel) en wanneer er een installatiemonteur kan langskomen (tv mediabox). Daarnaast wordt alles overhoop gehaald en zit ik vaak vast aan het systeem van mijn laatst geteste gadget.

Bij Nuki zag ik de bui ook al hangen: een nieuw slot, andere cilinder, extra gaten boren, een nieuwe deur….ik voorzag steeds meer problemen. Nergens voor nodig dus.

Neem alleen al het proces al vooraf: de installatiecheck, waarbij je kunt bepalen of een Nukismart lock wel op jouw deur is te plaatsen. Dat wordt bepaald aan de hand van duidelijke illustraties van sleutelrichting, sluitbewegingen, meerpuntsvergrendelingen, verschillende slotcilinders, ontgrendeling met sleutel aan de andere kant van het slot, deurbeweging, ruimte tussen slot en deurkozijn, deurgreep en dikte van de sleutel.

De Nuki Smart Lock 2 wordt net als zijn voorganger over de sleutel aan de binnenkant van de deur heen geplaatst, door eerst een metalen plaat aan het cilinder vast te maken (met twee schroeven aan de zijkant van het cilinder) en de Nuki over het plaatje en de sleutel aan de deur te klikken. Dit ging snel, effectief en ziet er mooi afgewerkt uit. Mooier nog dan voorheen. Geen sleutel meer aan de binnenkant met sleutelbos hangend onder de deurgreep, maar een strakke draaiknop.

De draaiknop kan op meerdere manieren gebruikt worden. Door kort op de middenknop te drukken wordt de knop automatisch naar links of naar rechts gedraaid (afhankelijk of de deur op slot was of open), dit kan echter ook vanuit de app, maar handmatig is natuurlijk ook mogelijk. Je smartphone verbindt je via bluetooth 5 met de nuki. Ook dit was via een paar handelingen gepiept en de app is simpel en overzichtelijk. Je ziet de toestand (open of dicht) van het gekozen slot (je kan namelijk meerdere nuki’s in je huis installeren), maar ook de toestand van de deur, open of dicht. Dit wordt bepaald aan de hand van een kleine sensor die je aan de deurpost plakt.

Wil je op grotere afstand de deur openen, dan zul je de Nuki Bridge erbij moeten betrekken. Deze plaats je als een klein stekkerblokje in het stopcontact, maakt verbinding via bluetooth met de Nuki smart lock, maar ook via wifi met het internet. Zodoende kun je op elke willekeurige plek de deur openen of een code versturen naar iemand die met de code de deur kan openen. Het opent ook wegen voor integratie met spraakdiensten als Alexa, Google Assistant en smarthome systemen als Apple Homekit, Homey, IFTTT en deurbellen als Ring.

Naast ‘installatie-angst’, had ik nog meer redenen om de installatie van een slim slot uit te stellen, zoals veiligheid en hackbaarheid. Die veiligheid blijkt niet minder veilig te zijn dan bij gebruik van een sleutel. Integendeel, de sleutel kun je nog verliezen en zul je alle sleutels en cilinders moeten vervangen. Bij de Nuki kun je bij het verliezen van je smartphone, kun je de rechten van je smartphone verwijderen en daarnaast nog steeds een sleutel gebruiken. Het risico op cybernackers is ook goed afgedicht en hetzelfde geldt voor het Blueborne beveiligingslek via Bluetooth.

Aanvankelijk was ik ook gewoon van mening dat het een overbodige gadget zou zijn. Hoe vaak heb ik nou iemand aan de deur die naar binnen wil als ik er niet ben? Ok, sinds ik de Nuki gebruik, heb ik nu één keer de deur opengedaan voor iemand die een geleend apparaat kwam terugbrengen. Deze belde aan via de Ring-deurbel en in de app kon ik hem laten weten dat ik er niet was, maar ook de deur opendoen, zodat hij het apparaat in de gang kon zetten.

Uiteindelijk blijkt dat ik de Nuki zelf het meeste gebruik, zelfs via mijn Apple Watch. Liet ik vroeger de deur nog weleens open als ik paar minuutjes naar de buren liep. Nou trek ik hem achter mijn dicht en bij terugkomst druk ik kort op mijn Apple Watch en opent de deur binnen een seconde. Je kan het zelfs zo instellen dat aan de hand van je locatie de deur open of slot gaat.

Als er dan nog iets over zou zijn waar ik me zorgen over zou maken, dan zijn het de 4 AA-batterijen en vooral als deze leeg zijn. Dat wordt gelukkig al snel ondervangen door een melding bij 20% batterijduur.

De bediening van de Nuki kan trouwens nog worden uitgebreid met een Nuki keypad, waardoor je naast de deur ook een code kan intypen voor het ontgrendelen. Of de Nuki fob, een kleine bluetooth knopje, dat als draadloos sleuteltje fungeert.

Ik heb zelf de smaak nu aardig te pakken en denk ik al onze uitgeleende sleutels aan familie en buren maar terugvraag. Lijkt me een stuk veiliger.

Specificaties:

Gewicht: 332g
Afmetingen: 110 x 60 x 62 mm
Stroomvoorziening: 4 AA-batterijen (levensduur van meer dan 6 maanden bij 8 keer vergrendelen per dag)
Vereisten: iOS- of Android-smartphone
Compatibiliteit:
– Europrofielcilinder met nood- en gevarenfunctie
– Zwitsers rond profiel met prioriteitsfunctie
– Engelse ovale cilinder met emergency-functie
– Knopcilinder
Communicatie: Bluetooth 5 / ZigBee
Vergrendelmodi: Ontgrendelen, Vergrendelen, Deur openen, Auto Unlock, Louck ’n’ Go, Auto Lock, TijdsturingLees het volledige bericht op Emerce »

Vijf manieren om ook nú op te vallen op LinkedIn

Posted 01 mei 2020 — by Emerce
Category nieuws

Iedereen is online. We videobellen wat af en handen schudden zit er voorlopig niet meer in. Des te belangrijker is het om na te denken hoe je online overkomt! Het medium hiervoor bij uitstek is natuurlijk LinkedIn, het zakelijke social netwerk dat al sinds 2002 zorgt voor online verbinding. In dit artikel vind je vijf up-to-date strategieën om op te blijven vallen in je eigen netwerk op LinkedIn. Pen je mee?

#1 Update je headline/kopregel

In de meeste gevallen vinden mensen je profiel omdat je in een rijtje staat tussen bijvoorbeeld “people also viewed” of in de LinkedIn app onder “you may also know”. Of ze komen je tegen wanneer je een reactie achterlaat onder een andere post ergens op LinkedIn, bij iemand die zij al wel kennen. Hoe dan ook is je headline of kopregel allesbepalend voor je eerste indruk.

Wanneer heb je voor het laatst goed gekeken wat daar bij je staat?

Wanneer heb je voor het laatst goed gekeken wat daar bij je staat? Om je op gang te helpen met een beter werkende headline, kun je misschien eens nadenken over het antwoord op deze vraag: Welke waarde voeg je toe? Hoe help jij anderen? En… is dat anders in deze tijden van fysieke afstand?

#2 Voeg een call-to-action (CTA) toe aan je headerphoto

Als mensen eenmaal op je LinkedIn profiel komen, zien ze ook een achtergrondfoto: “header photo” in jargon. Sommige mensen hebben géén foto gekozen en daar zie je dan een standaardachtergrond staan. Maar dat kan natuurlijk pakkender. Kijk eens naar deze drie verschillende voorbeelden. En hoe kun je dit zelf toepassen? Bied je nu webinars aan om thuis te volgen? Of ben je beschikbaar voor online een-op-een meetings die mensen kunnen inplannen? Zet dit dan (subtiel) in je achtergrondfoto met een duidelijke call-to-action.

#3 Reageer op andere mensen

Wat is een sociaal netwerk zonder sociale activiteit? Dit is een uitgelezen kans om te reageren op je zakelijke contacten die je nu even niet offline kunt zien. Voordat je urenlang zit te scrollen… hier is hier een handige hack voor: je kunt in de adresbalk achter iedereens profiel heel simpel “/detail/recent-activity” plakken. Bijvoorbeeld bij het LinkedIn profiel van Mediaweb-hoofdredacteur Eric. Na de url https://www.linkedin.com/in/ericvvanhall/ kun je eenvoudig naar “https://www.linkedin.com/in/ericvvanhall/detail/recent-activity/“. Toe aan een volgend contact? Wijzig dan de naam en in de meeste gevallen kom je direct bij iemands recente berichten uit.

#4 Wat zijn je top-3 skills?

De belangrijkste vaardigheden zijn de drie die bovenaan verschijnen. Op dit moment zie je zelfs alleen maar deze drie top skills, voor de rest moet een bezoeker van je profiel verder scrollen! Zorg er dus voor dat je goed kiest welke dit zijn. Wist je dat je zelf kunt bepalen wat de volgorde is van weergegeven vaardigheden op je profiel? Bovendien kun je binnen deze skills nog aangeven wat je “Top Skills” zijn door ze vast te pinnen. Hier vind je hoe dat precies werkt.

#5 Last but not least: ontvolg oninteressante mensen

Hier kun je hard in zijn: voegt iemand in je ogen weinig waarde toe aan je overvolle LinkedIn tijdlijn? Dan kun je ervoor kiezen om wel verbonden te blijven als connectie maar de content van een specifiek persoon niet meer te zien? Dit kun je makkelijk zelf aanpassen. Een connectie ontvolgen doe je bij een bericht van deze persoon bij de drie bolletjes bovenaan. Ook goed om te weten: hier krijgt de ander geen notificatie van.

Met deze vijf nieuwe strategieën kom je nog beter uit de verf op LinkedIn. Neem de tijd voor elk van deze stappen en besteed oprechte aandacht aan de mensen in je netwerk. Je zult zien dat de kwaliteit van je connecties hiermee toeneemt.

Over de auteur: Oliver de Leeuw is online communicatieregisseur bij CheckLinkedIn.nl.Lees het volledige bericht op Emerce »

T-Mobile en KPN gaan geen 5G aanbieden op 4G frequenties

Posted 01 mei 2020 — by Emerce
Category nieuws

T-Mobile en KPN gaan in Nederland geen 5G aanbieden op 4G-frequenties zoals Vodafone dat heeft gedaan. Dat zeggen beide providers in een reactie op vragen van Tweakers.

T-Mobile ziet meer in een toegewijde band voor 5G, die de kwaliteit van 4G niet kan aantasten.

De techniek van Vodafone, dynamic spectrum sharing, houdt in dat als het netwerk contact krijgt met een 5G smartphone, een klein deel van de hele band vrij wordt gemaakt voor communicatie via 5G.

De technologie levert hooguit een snelheidswinst op van 10 procent.Lees het volledige bericht op Emerce »

Erik Kroeze krijgt de leiding over Mediarelaties bij NS

Posted 30 apr 2020 — by Adformatie
Category nieuws

Kroeze volgt Iris Reshef op, die per 1 april doorgeschoven is naar de positie van directeur Communicatie.

Lees het volledige bericht op Adformatie »

De toekomst van werk – ben jij klaar voor back to the future?

Posted 30 apr 2020 — by Emerce
Category nieuws

Er wordt veel gesproken over de gevolgen van het coronavirus op onze maatschappij en over het effect ervan op de toekomst. Over de psychologische effecten en over een toekomstbestendige maatschappij. Het is allemaal nog vrij onvoorspelbaar, maar het lijkt aannemelijk dat deze crisis een ingrijpende invloed zal hebben op onze manier van werken. 

Er werken nu meer mensen vanuit huis dan ooit tevoren. Als het zogenaamde thuiswerkexperiment goed verloopt, dan is de verwachting dat veel werknemers ook na de crisis geregeld op afstand willen blijven werken. Na deze crisis zullen werkgevers moeten besluiten of ze werken op afstand wel of niet doorvoeren in hun organisatie en hoe ze dat in hun bedrijfscultuur kunnen integreren. Een goed moment dus om voor te bereiden op de toekomst en ook vooral te onderzoeken wat werknemers van thuiswerken vinden en wat daar de belangrijkste uitdagingen zijn. 

Wordt thuiswerken de nieuwe standaard?

Tijdens de afgelopen intelligente lockdown werken er meer mensen thuis dan ooit tevoren. Door de oproep van de overheid om zo veel mogelijk vanuit huis te werken is het aantal thuiswerkers onder het mkb nu maar liefst 54%. Dat blijkt uit een onderzoek onder het midden- en kleinbedrijf van ons land. 62% van de ondervraagden vindt thuiswerken prettig tot heel prettig. 67% van de thuiswerkers had nooit eerder vanuit huis gewerkt. 

41% van de deelnemers vindt bovendien dat hun organisatie in de toekomst optimaal zou kunnen functioneren met permanent thuiswerkend personeel. Deze cijfers zijn een duidelijke aanwijzing dat thuiswerken een succes is en op grotere schaal mogelijk is. Het aantal werkende Nederlanders dat nu vanuit huis werkt ligt rond de 39% en dan gaat het hier alleen over werknemers die slechts enkele dagen per maand of incidenteel thuiswerken. Nu zoveel werknemers een positieve ervaring hebben opgedaan met thuiswerken, zal de vraag naar de mogelijkheid om thuis te werken na de coronacrisis waarschijnlijk toenemen. 

Generatie Z 

De instroming van Generatie Z in de arbeidsmarkt zal deze tendens nog meer versterken, voorspelt Gartner. De verwachting is een toename van de vraag naar remote werk van 30% in 2030. Generatie Z (de generatie die geboren is tussen 1995 en 2010) is namelijk de generatie van de echte digital natives. Zij werken hun hele leven al digitaal samen. Digitaal contact is voor hen de norm boven persoonlijk contact. De verwachting is dan ook dat de voorkeur van Generatie Z voor werken op afstand ervoor zal zorgen dat thuiswerken steeds meer een standaard arbeidsvoorwaarde wordt en niet langer een werknemersvoordeel. 

De rol van technologie

De mogelijkheden om digitaal samen te werken worden ook steeds uitgebreider. Door de opkomst van nieuwe technologieën zoals virtual reality (VR) en augmented reality (AR) zal er beter werkoverleg op afstand mogelijk zijn, waarbij werknemers en zelfs machines in een 3D-ruimte kunnen samenwerken. Hierdoor kunnen ook steeds meer verschillende beroepsgroepen op afstand samenwerken en wordt het voor organisaties gemakkelijker remote teams op te zetten en te beheren.

Vraag naar meer flexibiliteit groeit

Wat maakt thuiswerken zo’n succes? Veel thuiswerkers vinden dat ze thuis productiever zijn dan op kantoor (26%) en dat ze zich thuis beter kunnen concentreren (29%). Geen reistijd en meer flexibiliteit zijn de belangrijkste voordelen van thuiswerken, blijkt uit het onderzoek van Capterra. Meer dan een derde van de ondervraagden geeft aan dat aanpasbare werktijden rondom het privéleven een enorme winst zijn. Nog eens 29% noemt meer flexibiliteit van de werkgever als een groot voordeel. Bovendien biedt thuiswerken werknemers de mogelijkheid om voor jonge kinderen of bejaarde ouders te zorgen. Ons land telt rond de 3,8 miljoen mantelzorgers (die langdurig hulp geven). Een op de vier werknemers combineert betaald werk met mantelzorg. Ook vanwege dit soort redenen neemt de druk op organisaties toe meer flexibiliteit te bieden. Werknemers hebben deze flexibiliteit nodig om hun werk en privéleven te kunnen combineren. 

Uitdagingen voor de implementatie van werken op afstand

Thuiswerken kent ook uitdagingen. Dat hebben we nu in real time kunnen ervaren. De drie belangrijkste uitdagingen van werken op afstand zijn:

 1. Communicatie 
 2. Technologie
 3. Informatiebeveiliging

Werkgevers moeten tijdens het opstellen van hun thuiswerkbeleid met deze uitdagingen rekening houden. De huidige thuiswerksituatie is een uitstekende testronde waar waardevolle lessen uitgehaald kunnen worden:

1. Maak richtlijnen voor digitale communicatie  

Het lastigste voor thuiswerkers is de communicatie met collega’s (41%), met klanten (24%) of met hun directe lijnmanagers (17%). Er kunnen twijfels zijn over hoe, hoe vaak en op welke manier er contact met elkaar moet worden opgenomen. Sommige werknemers zijn huiverig chattools te gebruiken, anderen gebruiken deze juist overmatig. (27% heeft last van te veel digital messaging). Sommige werknemers nemen minder snel uit zichzelf contact op met collega’s waardoor ze zich eenzaam beginnen te voelen (36%).

Bedrijven zouden er daarom goed aan doen hun werknemers richtlijnen te sturen over communicatie en samenwerkingstools om deze problemen tegen te gaan. Maak duidelijk welke communicatietechnologie beschikbaar is voor medewerkers op afstand. Stel verplichte minimale contactmomenten in, bijvoorbeeld een verplicht wekelijks contact voor thuiswerkers met hun collega’s en managers. Geef instructies over wat via de chat en wat via de mail wordt besproken en wat prioriteit heeft.

2. Kies de juiste technologie 

Door de coronacrisis zijn bedrijven meteen in het diepe gegooid en hadden nauwelijks tijd zich voor te bereiden op de thuiswerksituatie. Daardoor beschikte 54% van het mkb in de eerste thuiswerk-weken niet over de benodigde programma’s en tools om (massaal) te kunnen telewerken. Er moest snel technologie aangeschaft worden om online te kunnen vergaderen en digitaal te kunnen communiceren. 

Uit het feit dat zoveel bedrijven nieuwe technologie hebben moeten aanschaffen blijkt dat het gebruik van digitale communicatiemiddelen en samenwerkingstools in het mkb nog niet zo gestandaardiseerd was. Dit gebrek aan digitale tools vormde wellicht een drempel om werken op afstand door te voeren. Die drempel ligt inmiddels achter ons en de eerste ervaringen met digitaal samenwerken zijn gedaan. Daardoor kunnen er nu conclusies worden getrokken en aanpassingen worden gemaakt om digitale samenwerking te verbeteren. Voor werknemers was de overgang naar digitaal in ieder geval geen probleem. 

Voor werkgevers is het wellicht nodig aanpassingen te maken in de keuze van hun huidige online samenwerkingstools. Veel mkb-bedrijven hebben geprobeerd de kosten laag te houden en hebben voor gratis software gekozen. Als thuiswerken definitief wordt ingevoerd en er permanent van de software gebruikt wordt gemaakt, dan kan gratis software problemen opleveren voor werknemers op afstand.  Gratis versies hebben namelijk vaak beperkte functionaliteiten, zoals een tijdslimiet op de duur van de videovergaderingen of een beperkt aantal gebruikers. Bedrijven moeten wel met deze beperkingen rekening houden en ook met hoe de software-aanbieder met gebruikersgegevens omgaat. Zo kwam Zoom de afgelopen weken in het nieuws vanwege het gemak waarmee opgenomen videogesprekken op internet te vinden zijn. Bij aanschaf van nieuwe software is het dus zeker verstandig om de privacyverklaring eerst goed door te nemen en te controleren of de software aan de AVG voldoet en veilig omgaat met je gegevens.

3. Geef voorlichting over IT-security 

Informatiebeveiliging is niet alleen een belangrijk aspect in de aanschaf van software, maar ook in het opstellen van een thuiswerkbeleid. Het onderzoek van Capterra wijst uit dat het mkb tot nu toe niet veel aandacht aan IT-security heeft besteed. Slechts achttien procent van de werknemers heeft IT-security voorschriften ontvangen sinds ze thuiswerken. De aandacht lag meer bij het geven van richtlijnen over het evenwicht tussen werk- en privéleven (26%) dan aan IT-beveiliging. Dat is verontrustend. De vraag is welke veiligheidsmaatregelen werknemers zelf hebben genomen terwijl ze thuiswerken. Uit het onderzoek blijkt dat minder dan de helft antivirussoftware heeft geïnstalleerd en minder dan een derde een firewall. Een derde logt wel in via een VPN (Virtual Private netwerk), waardoor een beveiligde verbinding wordt gegarandeerd en dertig procent houdt zich aan de voorschriften van hun digitale kluis voor wachtwoordbeheer. Slechts dertien procent heeft een IT-securitytraining gevolgd. 

De dreiging van een cyberattack is groter dan veel mensen denken. Zo is 21 procent van de thuiswerkers uit het onderzoek wel eens het slachtoffer geworden van een phishingmail waarbij wachtwoordgegevens zijn buitgemaakt. Bij zestien procent gebeurde dit tijdens de lockdown. 51 procent van de respondenten geeft aan dat ze wel eens hetzelfde wachtwoord gebruiken voor privé als zakelijke accounts. Dat betekent dat bedrijfsgegevens na een phishingaanval op werknemers ook meteen op het spel staan.

Werkgevers zijn verantwoordelijk voor het veiligstellen van hun bedrijfsgegevens en kunnen er niet van uitgaan dat werknemers gedegen kennis hebben over informatiebeveiliging. Ze zouden er dus goed aan doen om hun werknemers richtlijnen te sturen over IT-security om hun organisatie te beschermen tegen hackers. 

Kortom, door de coronacrisis staan bedrijven opeens in een situatie die misschien wel heel erg op de toekomst van werk lijkt, waarin het merendeel van hun werknemers op afstand werkt en hun businessaanbod steeds meer digitaal is. De ervaringen die bedrijven nu opdoen, vormen een goede basis voor een weloverwogen thuiswerkstrategie. Met recht hebben we het nu dus over een thuiswerkexperiment. Bedrijven kunnen nu waardevolle lessen leren om straks klaar te zijn voor de toekomst, of liever om klaar te zijn om terug te gaan naar de toekomst.

Over de auteur: Quirine Storm van Leeuwen werkt als content analist Nederland bij Capterra.Lees het volledige bericht op Emerce »

Adformatie Connects Live over leiderschap & interne communicatie

Posted 29 apr 2020 — by Adformatie
Category nieuws

Met Tex Gunning (Leaseplan), Marion Koopman (Greenhouse) en Tim van der Zanden (Heineken) praten we over leiderschap in crisistijd.

Lees het volledige bericht op Adformatie »

Overheid past communicatieframe aan, met enkele verontrustende redenen

Posted 29 apr 2020 — by Adformatie
Category nieuws

Communicatie verschuift van persoonlijke gezondheidsrisico’s naar een ‘gezonde samenleving’.
 

Lees het volledige bericht op Adformatie »

Vodafone activeert 5G al op bestaande frequenties

Posted 28 apr 2020 — by Emerce
Category nieuws

Vodafone activeert vanavond 5G in ruim de helft van Nederland. Eind juli kan het bedrijf al volledige dekking aanbieden. De frequenties voor 5G moeten in Nederland nog geveild worden, maar Vodafone zegt slim gebruik te maken van de huidige frequenties en zijn bestaande antennepark.

Begin maart 2020 heeft Vodafone 5G al in zijn abonnementen opgenomen. Alle bestaande en nieuwe Vodafone-klanten met een Red (consumenten) of Red Pro (zakelijk) abonnement krijgen zonder meerprijs toegang tot 5G.

In komende dagen worden deze Red (Pro) abonnementen geactiveerd, zodat 5G binnen een week volledig actief zal zijn. Dan kunnen ook Start-klanten via een ‘add-on’ (van 2 euro per maand) gebruik maken van 5G met een geschikt toestel.

Voor ontvangst is wel een 5G toestel vereist, bijvoorbeeld een Samsung Galaxy S20 5G, S20+, S20 Ultra en Oppo Find X2 Pro . Bij gebruik van deze toestellen in het dekkingsgebied is het 5G symbool op het toestel te zien.

Er zijn in Europees verband specifiek voor 5G drie nieuwe frequentiebanden afgesproken: 700 megahertz, 3,5 gigahertz en 26 gigahertz. Deze zijn in Nederland nog niet beschikbaar.

De nieuwe 5G-technologie is echter evengoed toepasbaar in andere frequentiebanden, waarvoor al vergunningen voor mobiele communicatie zijn verleend.

Voor deze 5G introductie maakt Vodafone gebruik van spectrumdelen ofwel ‘Dynamic Spectrum Sharing’ (DSS). Met deze technologie van Ericsson kan een toestel hetzelfde spectrum gebruiken voor 4G èn 5G verbindingen. Dit is als ‘twee talen’ die in dezelfde frequentieband worden gesproken, zegt Vodafone. Buiten 5G-dekkingsgebied schakelt een toestel automatisch naar 4G.

De reactietijd (zogenaamde latency) zou met zo’n 30 procent moeten verbeteren: van gemiddeld rond de 30 milliseconden op 4G tot onder 20 milliseconden op 5G. De downloadsnelheden die 5G in dit bestaande spectrum kan bieden lopen op tot maximaal 1Gbps, wat ruim boven de maximale 350Mbps van de huidige 4G abonnementen ligt. In het begin zal in de praktijk deze datasnelheid gemiddeld tien procent hoger zijn.Lees het volledige bericht op Emerce »

Gooi die winkel open! (en draag een mondkapje)

Posted 27 apr 2020 — by Emerce
Category nieuws

Gooi de winkel open. In ieder geval vanaf 28 april. En neem in het kielzog ook de horeca mee. Mensen zijn sociale wezens. Volgen elkaar. Ontmoeten elkaar. En willen naar leuke bestemmingen in de binnenstad. Of naar fijne winkelcentra. Om dan daar, ter plekke, te consumeren. Dat was zo, dat is zo en dat blijft zo. Een langere ‘lockdown ’is onwenselijk en leidt tot onherstelbare schade aan de retail, de horeca, de economie en ons geestelijk welbevinden. Met nog meer menselijke schade tot gevolg dan dat van dat vreselijke virus.

Kan dat in het kader van de anderhalve meter economie? Zoals door Rutte en consorten betoogd? Nee. Helaas niet. Wat dan te doen? Totdat er een vaccin is? Draag mondkapjes. Desnoods zelf gemaakt van doek, dat is al voor bijna tachtig procent effectief. Of nog beter: laat de mode-industrie deze zelf ontwerpen en in grote getale produceren. Zodat de retailers deze kunnen verkopen. En de kwetsbaren onder ons? De ouderen, de mensen met een gezondheidsconditie, de mensen die lijden aan zware obesitas? Laat deze zo veel mogelijk binnen. Totdat er een vaccin is zodat zij immuun zijn. Maar laat kinderen weer naar school gaan. En laat de gezonde volwassenen gewoon weer doen wat ze daarvoor deden. Werken, consumeren, elkaar ontmoeten. En elkaar lief hebben. Hoe dat kan zonder dat het virus weer een comeback maakt? Ik doe een poging dat te bewerkstelligen met dit betoog. 

Tokio

Ik was in 2015 op reis met SSM Retail Platform naar de Japanse hoofdstad Tokio. En het betrof misschien wel de beste retailreis die ik ooit gemaakt heb. Prachtige retail en horeca gezien. Subliem zelfs. Het mooiste qua winkels wat ik ooit heb mogen aanschouwen. En ach, als je met veertig Nederlandse retail- en retailvastgoedprofessionals op pad bent, dan is de joligheid en meligheid nooit ver weg. Zo werden sommigen van ons geïnspireerd tot het maken van zogenaamd grappige foto’s. En ja, ik deed mee. Sterker nog. Ik ben degene die ook op de foto staat.

Mondkapjes

We vonden het namelijk maar wat overdreven dat veel Aziaten mondkapjes droegen. En ja, dan gaan die Hollanders ook op de foto met zo’n ding. Lekker lollig doen, het zit in onze cultuur ingebakken. Geen waardeoordeel. Wel een feit. 

Maar achteraf gezien hadden onze Japanse vrienden misschien wel een punt. Of beter: in deze tijd hebben ze zeker een punt. En in ieder geval als je binnen staat in een ‘benauwde’, slecht geventileerde ruimte. Want dan hebben de mondkapjes wél zin. Mondkapjes, door de regering en het RIVM nog steeds niet nodig geacht voor de ‘gewone mensen’, werken namelijk wél. Dat deze er nog niet in voldoende mate zijn is dan ook wel een behoorlijke grove fout van de regering en het RIVM. Al helemaal als in februari nog miljoenen mondkapjes richting China werden gestuurd . En RIVM zelf nog beweerde dat dit virus niet naar Nederland zou komen en het virus ook geen groot gevaar was .

Ondanks de vele fouten, ik blijf RIVM en regering trouw 

Nu ga ik in dit blog het RIVM en in het kielzog daarvan de regering niet afzeiken. Maar er zijn wél veel fouten gemaakt. Met name in het kader van ‘het achter de feiten aanlopen. Edoch: het is zeker geen complot tegen de bevolking. Het is steeds goed bedoeld geweest. Al krijg je de indruk dat het instituut geleid wordt door enigszins wereldvreemde onderzoekerige types uit de jaren tachtig. Met de communicatieve vaardigheden van een lantaarnpaal.  

Maar we moeten het ermee doen als samenleving. Met het RIVM, hun trage reacties en met onze regering. Die het echt wel het beste met ons voorheeft. Maar dat wil niet zeggen dat wij hen niet kunnen helpen met goede ideeën. En dat we sommige zaken als die ‘anderhalve metersamenleving’, in ieder geval als het de retail en horeca betreft, kritisch kunnen benaderen. En dat wij tegelijkertijd oplossingen kunnen bieden hoe het dan wél kan.  

Het gaat sinds de virusuitbraak slecht met de retail 

Sinds de uitbraak van de coronacrisis gaat het dramatisch slecht met de retail. Er zijn reeds meerdere studies naar gedaan. Maar dit artikel in Elsevier Weekblad vat het aardig samen . Gelukkig zijn er uitzonderingen. De branches supermarkten, elektronica, bouwmarkten en speelgoed doen het redelijk goed tot zelfs uitzonderlijk goed. Maar de grootste gemene deler is dat het erg slecht lijkt te gaan. Met name in de mode- en schoenenbranche. Logisch. Veel winkels hebben de deuren gesloten. En de winkels die wél open zijn kampen met enorme dalingen qua bezoekerstotalen. Want ja, we mogen eigenlijk de straat niet op. Althans, niet als het niet perse nodig is. 

De maatregelen werden al een tijdje voorzien

Het valt op dat er veel mensen waren die bijvoorbeeld nog in het weekend van 13/14 maart uitgingen en ‘al dansend op de vulkaan’ hun kop in het zand staken. Ze hadden niet door welk onheil eraan kwam. Het zijn vaak dezelfde mensen die nu moralistisch anderen de maat nemen dat ze te weinig ‘social distance’ houden. Nee. Ik noem geen namen. Deze mensen bedoelen het meestal goed. Maar ze lopen wel wat achter. Ik denk dat de regels weer wat versoepeld dienen te worden. Als dit te lang duurt is de economische schade, gevolgd door immens maatschappelijk en menselijk leed, niet te overzien. Nu was ik degene die sinds eind februari al voorzichtig was geworden. Al gaf ik, ik geef het toe, op 8 maart nog een lezing op een plek waar ik geboekt was als spreker. Maar goed, je zou me als een bepleiter van de ‘lockdown’ kunnen zien. Voordat anderen het nut inzagen. En zo ben ik nu degene die een gedeeltelijke ‘unlock’ voorstel. Omdat het kan naar mijn veronderstelling. De lockdown was nodig om de grote piek van patiënten naar de IC af te remmen. Dat is gelukt nu. Maar als je de lockdown te lang laat duren wordt het erger dan de kwaal. Weet dat de hele maatschappij, overheid én essentiële beroepen, gefinancierd worden door het bedrijfsleven. Zonder bedrijfsleven bestaat er simpelweg geen fatsoenlijke maatschappij.

Ben ik een slecht mens als ik pleit voor een gedeeltelijke beëindiging van de lockdown?

Ik hoop het niet. Maar anders is er sprake van een dusdanige economische en maatschappelijke schade, dat het bedrijfsleven grotendeels zal failleren. En dan kan er dus óók geen belasting meer betaald worden om de overheid, het onderwijs en de  gezondheidszorg te financieren. 

Is het middel niet erger dan de kwaal? Dit betoogt dat we de lockdown moeten beëindigen. Het betreft een interessante verzameling van feiten over #COVID19. En verder hoor ik niet graag tot de 0,4% (niet meer, zo blijkt uit deze feiten) aan mensen die aan het coronavirus overlijden. Edoch: zullen we proberen een en ander in perspectief te zien? Zullen we de scholen weer openen? En de winkelstraat? En de horeca? Kunnen alle gezonde mensen tot en met 67 jaar niet gewoon weer aan het werk? 

En dienen dan alleen de mensen met een ‘gezondheidsconditie’ én de ouderen thuis te blijven? Totdat er een vaccin is? Geen misverstanden: overlijden is verschrikkelijk. Alles moeten we doen om mensen in leven te houden. En ook in mijn kennissenkring ken ik een paar sterfgevallen. Maar een humane strategie moet ook kunnen lukken met minder draconische maatregelen. Al helemaal als we iedereen gaan testen op de aanwezigheid van antilichamen. Dan kunnen sommige ouderen ook weer de straat op, omdat ze het virus al overwonnen hebben. 

Totdat er een vaccin is (zodat iedereen, en dus ook de ouderen en zwakkeren, immuun zijn voor het virus) lijkt dit een werkbare strategie.

Virologen zijn helden, maar het zijn geen bestuurders van het land

Virologen moet je het land niet laten besturen. Dan zitten we namelijk tot 2030 op slot. Maar virologen kunnen en moeten wél goede adviezen verstrekken aan de regering. Op basis van de beschikbare feiten en de nodige nog niet bekende feiten, moet de regering dan een zo goed mogelijk beleid voeren. Waarin ALLE belangen goed afgewogen worden. 

Zo moeten er genoeg medische mondkapjes komen voor medisch personeel. En voor het verplegend personeel in de verpleeghuizen (waar al veel mensen op verschrikkelijke wijze aan het virus al zijn overleden). Ook moet iedereen getest worden (dus of je het al gehad hebt) op antistoffen. En moeten er voldoende virustesten (of je het virus hebt, ja of nee) komen.

Maar gooi die winkel open en dat kan niet met anderhalve meter afstand

Ik eindig met dat waarmee ik ook begon. En werk de conclusies nog wat verder uit. Gooi de winkel open. In ieder geval vanaf 28 april. En neem in het kielzog ook de horeca mee. Mensen zijn sociale wezens. Volgen elkaar. Ontmoeten elkaar. En willen naar leuke bestemmingen in de binnenstad. Of naar fijne winkelcentra. Om dan daar, ter plekke, te consumeren. Dat was zo, dat is zo en dat blijft zo. Een langere ‘lockdown ’is onwenselijk en leidt tot onherstelbare schade aan de retail, de horeca, de economie en ons geestelijk welbevinden. Met nog meer menselijke schade tot gevolg dan dat van dat vreselijke virus. En kan dat in het kader van de anderhalve metereconomie? Zoals door de regering Rutte betoogd? Nee. Helaas niet. De ruimte in de meeste winkels is gewoon te klein. En als retailer moet je je klant kunnen verwennen. Wat dan te doen? Totdat er een vaccin is? Draag mondkapjes. Desnoods zelf gemaakt van doek, dat is al voor bijna 80% effectief. Of nog beter: laat de mode-industrie deze zelf ontwerpen en in grote getale produceren. Zodat de retailers deze kunnen verkopen. Met een mondkapje op voorkom je dat je anderen besmet. In dat kader is het mondkapje bijzonder effectief en wordt verspreiding van het virus voorkomen.

En de kwetsbaren onder ons? De ouderen, de mensen met een  gezondheidsconditie, de mensen die lijden aan zware obesitas? Laat deze zo veel mogelijk binnen. Maar laat kinderen weer naar school gaan. En laat de gezonde volwassenen gewoon weer doen wat ze daarvoor deden. Werken, consumeren, elkaar ontmoeten. En elkaar lief hebben. Dat kan prima mijns inziens. Terwijl ondertussen het virus verder wordt beteugeld.

Over de auteur: Hans van Tellingen is geograaf en regioloog en directeur/eigenaar van winkelcentrumonderzoeker Strabo bv.Lees het volledige bericht op Emerce »