Posts Tagged ‘anp’

AI: stand van zaken, terminologie, technieken en toepassingen (1/5)

Posted 29 nov 2017 — by Emerce
Category nieuws

Wat is AI? Wat zijn zelflerende systemen? Wat zijn Cognitieve Analytics? En hoe staan deze termen met elkaar in verhouding? Kunstmatige intelligentie (Artificial Intelligence of AI) lijkt alom aanwezig, maar het blijkt vaak nog onduidelijk het vakgebied inhoudt. In dit eerste artikel verschaffen we inzicht in de meest gebruikte terminologie binnen AI. 

Verderop in deze reeks:

 • Uitleg over de verschillende AI-technieken
 • Toepassingen van AI
 • Vijf technologietrends die de adoptie van AI doen versnellen
 • Vijf bedrijfstakken die worden geraakt door AI

Verschillende publicaties stellen dat AI weet welke producten we willen kopen, dat het Netflix-series kan maken, kanker kan genezen en dat het uiteindelijk onze banen overneemt of zelfs de gehele mensheid wegvaagt. Het probleem met – en tegelijkertijd ook de mogelijkheid van – AI is dat diens definitie niet strikt of erg breed is. Iemand uit de jaren ’80 zou het navigatiesysteem in onze auto’s waarschijnlijk als een vorm van kunstmatige intelligentie beschouwen, terwijl wij dit vandaag de dag niet meer doen. We zien hetzelfde gebeuren met spraak- en beeldherkenning, natuurlijke taalherkenning, game engines en andere technologieën die meer en meer de standaard worden en die worden toegepast in alledaagse technologie.

Van datamining naar kunstmatige intelligentie

Aan de andere kant zijn meerdere fabrikanten van technologieën hun reeds bestaande oplossingen aan het aanpassen naar AI om te profiteren van de enorme hype in de markt om de aandacht te trekken van media. Tot voor kort zouden zelflerende modellen die de vraag van klanten voorspellen, een model dat al jaren bestaat, “datamining” worden genoemd. Nu herpositioneren bedrijven ditzelfde model als “kunstmatige intelligentie”. Dit leidt tot een grotere verwarring over wat AI nu daadwerkelijk is en het kan goed mogelijk zijn dat dit vervolgens leidt tot te hoge verwachtingen.

 • Kunstmatige intelligentie (AI)

Over het algemeen verwijst AI naar een breed wetenschappelijk domein waarbij niet alleen wordt gekeken naar computerwetenschap, maar ook naar psychologie, filosofie, taalkunde en overige gebieden. AI houdt zich bezig met het leren van vaardigheden aan computers waarvoor normaal gesproken menselijke intelligentie is vereist. Dat gezegd hebbende, zijn er natuurlijk veel standpunten over AI en bestaan er vele definities. Hieronder gaan we verder in op sommige definities waarbij we de belangrijkste eigenschappen uitlichten.

Een aantal algemene definities:

 • “Kunstmatige intelligentie is een geautomatiseerd systeem dat gedrag vertoont waarbij men normaal gesproken verwacht dat er intelligentie voor nodig is.” (1)
 • “Kunstmatige intelligentie is de wetenschap van machines vaardigheden laten uitvoeren waarvoor intelligentie van menselijk niveau vereist is.” (2)
 • De geestelijke vader van AI, Alan Turing, definieert het als volgt:

“AI is de wetenschap en de techniek van het vervaardigen van intelligente machines, voornamelijk intelligente computerprogramma’s.”

DeloitteSmartReports.com

Beperkte AI versus Algemene AI

Programma’s met beperkte AI zijn meestal veel beter in het uitvoeren van de taak waarvoor ze zijn gemaakt dan mensen. Kijk bijvoorbeeld naar gezichtsherkenning, schaakcomputers, berekeningen en vertalingen. De heilige graal van AI is Algemene AI waar één systeem vaardigheden kan leren en vervolgens elk probleem kan oplossen waar het mee te maken krijgt. Dit is precies wat mensen ook doen: we kunnen ons specialiseren in een specifiek onderwerp, van abstracte wiskunde tot psychologie en van sport tot kunst. We kunnen expert in al deze onderwerpen worden.

Een AI-systeem combineert en gebruikt voornamelijk zelflerende en andere vormen van data-analytische methodes om vaardigheden te kunnen uitvoeren die worden beschouwd als kunstmatige intelligentie.

Een schaakcomputer kan een mens verslaan bij een schaakspel, maar datzelfde computerprogramma kan geen ingewikkeld wiskundig probleem oplossen. Zo is eigenlijk alle huidige AI beperkt: het kan alleen datgene doen waarvoor het is ontworpen. Dit betekent dat voor elk probleem een specifiek algoritme ontworpen moet worden om het probleem op te lossen.

In deze definities verwijst het concept van intelligentie naar een vorm van kennis waarin het vermogen om deze kennis te plannen, redeneren en leren, waarnemen en opbouwen centraal staat en waarin wordt gecommuniceerd in een natuurlijke taal.

Deloitte AI

 • Zelflerende systemen

Bij zelflerende systemen distilleert een computer regelmatigheden op basis van trainingsdata. Als u bijvoorbeeld een algoritme wilt schrijven waarmee spam in e-mails geïdentificeerd kan worden, dan moet u het algoritme trainen door het zoveel mogelijk bloot te stellen aan voorbeelden van e-mails die handmatig gemarkeerd zijn als spam of die juist geen spam bevatten. Het algoritme “leert” om patronen te identificeren, zoals de mate waarin bepaalde woorden gebruikt zijn of de combinatie van woorden. Deze patronen bepalen de kans of een e-mail wel of niet als spam wordt gezien.

Zelflerende systemen kunnen worden toegepast op vele verschillende problemen en datasets. U kunt een algoritme trainen om foto’s van katten in fotoverzamelingen te herkennen of om potentiële frauduleuze verzekeringsclaims te identificeren, maar ook om handgeschreven tekst om te zetten in gestructureerde tekst of om spraak om te zetten naar geschreven tekst, etc. Bij al deze voorbeelden dient u gebruik te maken van gemarkeerde trainingssets. Afhankelijk van de gebruikte techniek kan een algoritme zichzelf verbeteren door het toevoegen van een feedbackloop die laat zien in welke gevallen het algoritme fouten heeft gemaakt.

Het verschil met AI echter is dat een zelflerend algoritme nooit zal begrijpen waarvoor het is gemaakt. Het zal misschien in staat zijn om spam te herkennen, maar het zal nooit weten wat spam is of begrijpen waarom we spam willen identificeren. Bovendien zal het waarschijnlijk niet in staat zijn een nieuw soort spam te herkennen, tenzij het opnieuw door iemand (een mens) wordt getraind. Zelflerende systemen vormen de basis van de meeste AI-systemen, maar waar een zelflerend systeem misschien wel intelligent lijkt, is het, in onze definitie van AI, dat niet.

 • Cognitieve Analytics

Cognitieve Analytics is een onderdeel van AI dat zich bezighoudt met cognitief gedrag dat we associëren met “denken”, in tegenstelling tot perceptie en motorische controle. Met het vermogen om te denken kan een entiteit informatie verkrijgen uit observaties, vaardigheden leren en communiceren.

Een cognitief systeem is in staat om informatie te halen uit ongestructureerde gegevens door concepten en relaties in een kennisbasis te zetten. Bijvoorbeeld, in een tekst over Donald Trump kunnen de relaties in Figuur 3 met elkaar in verband worden gebracht door gebruik te maken van natuurlijke taalverwerking. Tachtig procent van alle bedrijfsgegevens is ongestructureerd en de huidige Cognitieve Analytics-systemen kunnen al deze gegevens doorzoeken om het antwoord op uw vraag te vinden.

Deloitte Artificial Intelligence

Figuur 3: een kennisbasis verworven uit tekst

Het cognitieve systeem verbetert zijn prestaties op den duur op twee belangrijke manieren. Ten eerste, door interactie met mensen en door gebruik te maken van feedback van de gesprekspartner of door interactie tussen twee mensen te observeren. Ten tweede, door gebruik te maken van alle data in de kennisbank. Nieuwe kennis kan worden verkregen door inferenties.

Een ander belangrijk aspect van Cognitieve Analytics is het vermogen om context te gebruiken. Dankzij het gebruik van context kunnen Cognitieve Analytics-systemen betekenis uit taal afleiden. Een chatbot kan bijvoorbeeld rekening houden met de chatgeschiedenis om af te leiden wie wordt bedoeld met het woord hij:

Gebruiker: Wie is de echtgenote van Trump?
AI: Melania Trump.
Gebruiker: Hoe oud is hij?
AI: Donald Trump is 71 jaar

Figuur 4: voorbeeld van een gesprek van een cognitief systeem

Voor deze eenvoudige oefening moet het systeem zich bewust zijn van namen die mensen vertegenwoordigen, relaties tussen mensen, geslacht en het gezond verstand om daaruit af te leiden dat Trump naar Donald Trump verwijst. Al deze contextuele informatie is nodig om de juiste conclusies te trekken om beide vragen te beantwoorden.

Omdat cognitieve systemen contextuele informatie kunnen gebruiken, ongestructureerde gegevens kunnen begrijpen en kunnen redeneren over informatie, kunnen ze ook met mensen communiceren. Dit stelt het systeem in staat om te reageren op een vraag in het Engels, waarbij het niet langer een tijdrovend proces is om de vraag om te zetten in een formaat waarmee de computer kan werken. Bijvoorbeeld, een cognitief systeem voor een callcenter kan vragen van klanten over kampeeruitrustingen snel beantwoorden door informatie te gebruiken van productomschrijvingen, klantrecensies, verkoopgeschiedenis, actuele blogs en reismagazines (7).

Cognitieve systemen kunnen communiceren door middel van vele soorten media, waaronder spraak, beeld, video, gebarentaal, grafieken of een combinatie hiervan.

Een voorbeeld van een resultaat van zo’n systeem zijn de rapporten van DeloitteSmartReports.com. De kunstmatige intelligentie achter deze rapporten maakt het mogelijk om binnen een minuut meer dan 100.000 jaarrapporten te doorzoeken op mogelijke risico’s waar bedrijven voor moeten uitkijken.

 • Robotica

AI is een belangrijke factor in het design en het in werking stellen van slimme robots en andere geautomatiseerde procestoepassingen. In zijn eenvoudigste vorm kan een robot een machine zijn die geprogrammeerd is om een eenvoudige taak uit te voeren door stapsgewijze instructies op te volgen. De robot kan een regelgebaseerde machine zijn die het systeem nadrukkelijk vertelt wat er moet worden gedaan als er zich een specifieke situatie voordoet. Een robot in een autofabriek is op een dergelijke manier geprogrammeerd en wordt nauwelijks nog als intelligent beschouwd.

Maar robotica bestaan ​​in een veelvoud van veel meer intelligente vormen, variërend van onbemande autonome voertuigen (UAV’s), drones, slimme stofzuigers tot intelligente chatbots en slimme assistenten, enz. Hoe geavanceerd robots zijn wordt duidelijk als we kijken naar robots die zijn ontworpen door Boston Dynamics en MIT’s Cheetah II. Een ander voorbeeld is Amelia: een intelligente assistent met natuurlijke taalverwerkingsmogelijkheden. Een belangrijk aspect bij robotica is dat het hardware (mechanische onderdelen, sensoren, schermen) combineert met intelligente software en gegevens om een taak uit te voeren waarvoor een zekere mate van intelligentie is vereist (bijv. oriëntatie, beweging, interactie, etcetera).

 • Slimme machines

Het belangrijkste thema achter de term slimme machines is autonomie. Slimme machines zijn systemen die – tot op zekere hoogte – in staat zijn zelf beslissingen te nemen zonder dat er inbreng van mensen voor nodig is. Cognitieve Analytics-systemen kunnen net zoals robots, of elke vorm van AI, slimme machines worden genoemd zolang ze voldoen aan deze regel. In het geval van een robot kan autonomie bestaan ​​uit een vermogen om te plannen waar de robot naartoe wil gaan, wat hij wil bereiken en hoe obstakels overwonnen kunnen worden. In plaats van door mensen te worden bestuurd of eenvoudigweg instructies op te volgen, zou de robot doelen op een hoger niveau kunnen bereiken, zoals boodschappen doen, gebouwen inspecteren, enzovoort. Dit wordt mogelijk gemaakt door planningsmethoden; zelfbehoudsinstincten die bovenop de vaardigheden komen die reeds vereist zijn voor een normale robot.

In het geval van een cognitief systeem zal de slimme robot proactief proberen nieuwe vaardigheden te leren, meningen te peilen en nieuwe regels van gezond verstand te leren door deel te nemen aan interacties met mensen. Hij zal vragen stellen en de antwoorden online controleren. De robot zal besluitvormers ook actief informeren over veranderingen die het heeft waargenomen. Bijvoorbeeld, als meningen van klanten op social media plotseling veranderen kan de robot zelfs op deze veranderingen reageren. Hij zou bijvoorbeeld met klanten in gesprek kunnen gaan of positieve meningen delen op de socialmediakanalen van het bedrijf.

Aangezien slimme machines zelfstandig en intelligent zijn, kunnen ze misschien met elkaar gaan communiceren. Dit leidt tot multi-agentsystemen die transacties kunnen uitvoeren om hun nut te verhogen. Tijdens het inspecteren van een gebouw kan een robot bijvoorbeeld een drone vragen om het dak van een gebouw te inspecteren. Hier wordt dus de ene gunst voor een andere verleend, zoals het vervoeren van goederen of geld.

Een cognitief systeem dat een slimme machine wordt, kan zich specialiseren in een specifiek onderwerp, waardoor het een deskundige in dat onderwerp wordt. Nu kunnen andere slimme machines het systeem om informatie vragen dat over dat onderwerp gaat en zal het systeem sneller relevante antwoorden kunnen geven dan een algemeen cognitief systeem dat niet gespecialiseerd is. Informatiemakelaars zoals deze systemen verbeteren het algemene nut van het hele netwerk van slimme machines.

Conclusie
De termen zelflerende systemen, cognitieve systemen, robotica en slimme machines worden vaak gebruikt met betrekking tot AI en worden soms zelfs als synoniemen van elkaar gebruikt. AI is een complex interessegebied met vele verschillende vormen. Om deze reden hebben we geprobeerd inzicht te verschaffen in de meest gebruikte terminologie. In volgende blogs zullen we verder ingaan op de technieken achter AI-systemen, zakelijke toepassingen, sommige geassocieerde technologische trends en de vijf belangrijkste risico’s en zorgen.

*) Dit artikel is geschreven in samenwerking met Naser Bakhshi.

(1) Preparing for the Future of Artificial Intelligence, NSTC, 2016
(2) Raphael, B. 1976. The thinking computer. San Francisco, CA: W.H. FreemanLees het volledige bericht op Emerce »

Waarom NDC de oligopolie van GDS’en (nog) niet gaat doorbreken

Posted 28 nov 2017 — by Emerce
Category nieuws

Het klinkt zo gemakkelijk om NDC te gebruiken voor de distributie van vliegtickets, maar de realiteit is dat er niet zoveel boekingen worden gemaakt. Hoe komt dat?

Luchtvaartmaatschappijen zoals Lufthansa, British Airways, Iberia en American Airlines hebben initiatieven aangekondigd waarbij vliegtickets via een directe link conform de NDC-standaard worden geboekt. Ze hebben ofwel toeslagen geïntroduceerd voor boekingen die via een GDS lopen of geven meer mogelijkheden als er direct via hun NDC-interface wordt geboekt. Als het op kosten aankomt (of bepaalde tarieven die niet beschikbaar zijn in voorkeurskanalen) dan heeft dit gevolgen voor iedereen in de reisbranche.

Het klinkt zo gemakkelijk om NDC te gebruiken maar de realiteit is dat er niet zoveel boekingen mee worden gemaakt, vooral niet voor zakenreizen. Hoe komt dat? GDS’en gaan de strijd om de simpele boekingen niet opgeven (noem het gemakkelijk verdiend geld) en zich alleen bezighouden met de ingewikkelde PNR’s. Hoewel ik kritisch ben over de oligopolie van de reisdistributiesystemen, moet de houdbaarheid van de herinrichting van het commerciële en technologische landschap die NDC zou kunnen veroorzaken in twijfel worden getrokken. De propositie van NDC betekent dat een voorheen relatief slanke distributieketen een complex commercieel landschap dreigt te worden met allerlei airlines en reisagenten (of bedrijven) en tal van technologie-providers die met elkaar moeten worden verbonden op een technologisch en commercieel niveau.

Wat geschiedenis

Laten we eerst kijken naar de geschiedenis van travel. De inventaris van luchtvaartmaatschappijen wordt van oudsher opgeslagen in het Central Reservation System – CRS (dat vandaag de dag onderdeel is van het Passenger Service System – PSS) en werd vroeger beschikbaar gemaakt voor agenten door de Global Distribution Systems (GDS’en) via cryptische schermen, de bekende ‘green screens’. De reiziger belde meestal naar een reisagent om een vliegticket te reserveren.

Met het succes van het internet aan het einde van de vorige eeuw werden Online Booking Tools (OBT) geïntroduceerd. Elke OBT-provider wilde met elke GDS apart integreren. Dat resulteerde in het ontstaan van GDS-aggregators, waartoe wij ook behoren. GDS’en spraken (en spreken) een specifieke taal en GDS-aggregators vertalen dat in een consistente XML die constant blijft over alle GDS’en.

Bron: PASS Consulting Group

Wat is NDC?

Welnu, wat is NDC? NDC is de afkorting van New Distribution Capability. Ik heb altijd geleerd dat je geen ‘nieuw’ moet gebruiken in een productnaam omdat het over een jaar of tien waarschijnlijk niet meer zo wordt gezien. Maar dit is de naam die IATA heeft gekozen.  Aan NDC kleven twee belangrijke aspecten. Ten eerste is het een communicatieprotocol dat het protocol dat al sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw bestaat, vervangt (EDIFACT – Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport) door een nieuwe standaard (XML – Extended Markup Language).

Bron: PASS Consulting Group

De eerste versie van IATA’s NDC-standaard was ons XML-schema dat we rond de eeuwwisseling hebben gecreëerd. Ontwikkelaars geven vandaag de dag de voorkeur aan JSON (JavaScript Object Notation) en API (Application Programming Interface) en rennen hard weg wanneer zij XML horen. Je zou dus kunnen zeggen dat NDC helemaal niet zo nieuw is.

Het andere aspect van NDC is dat airlines de controle willen hebben over de distributie, zoals aanbiedingen op basis van de individuele klant, betaalde extra’s, et cetera – zodat ze zich van elkaar kunnen onderscheiden. Bijvoorbeeld: Michael Strauss wil met ons vliegen, dat is geen trouwe klant, laten we hem geen directe vluchten aanbieden en alleen de middenstoel beschikbaar stellen. Of, wat Lufthansa echt wil doen, laten we een excursie naar een bierbrouwerij aanbieden bij een lange overstap in München. Om dit voor elkaar te krijgen hebben airlines contracten afgesloten met technologieproviders of zijn ze begonnen met eigen initiatieven waarmee ze aanhaken bij CRS’en en hun eigen API verstrekken. Dit heet nu NDC XML en op het moment van schrijven zijn er zo’n achttien versies. Zoals ik al zei, de eerste versie was ons XML-schema maar het is erg veranderd sinds die tijd. Er komt elke zes maanden een nieuwe versie uit.

Bron: PASS Consulting Group

Wanneer je de cijfers bekijkt, dan zijn er zo’n vijfhonderd luchtvaartmaatschappijen vertegenwoordigd in de verschillende GDS’en (er bestaan vijfduizend airlines wereldwijd en daarvan overwegen er dertig op dit moment NDC als een optie) en je zou dus een grote hoeveelheid NDC-versies met meerdere airlines moeten ontwikkelen en onderhouden (tot vijfhonderd maatschappijen). IATA belooft NDC-connecties te gaan certificeren maar het staat nog te bezien hoe dit in zijn werk zal gaan. Airlines willen dit vehikel gebruiken om zichzelf te differentiëren en hebben er geen belang bij om gemakkelijk te kunnen worden vergeleken met een concurrerende maatschappij. Ik denk dan ook dat elke luchtvaartmaatschappij met een eigen ‘interpretatie’ van NDC zal komen. (Zelfs British Airways/Iberia hebben voor een andere aanpak gekozen dan oneworld-partner American. Lufthansa gebruikt niet eens een van de gepubliceerde IATA NDC-versies maar heeft een eigen smaakje bedacht.)

Cybersecurity wordt een steeds belangrijker onderwerp en bedrijven proberen hun systemen daartegen te beschermen in plaats van ze open te stellen. Maar in de luchtvaart gaan we van wat vroeger een gesloten omgeving was van een handjevol CRS-providers die linkten met een handjevol GDS’en, die op hun beurt alleen openstonden voor een aantal geautoriseerde developers, naar de situatie waarin het lijkt alsof iedereen toegang heeft tot API’s. Dit kan weleens het ultieme risico zijn dat moet worden gemanaged.

GDS’en waarschuwen ook dat je voorzichtig moet zijn met wat je wenst: kunnen airlines het verkeer aan dat direct connect met zich meebrengt? In de zakenreisbranche is de look-to-book ratio 5:1. Dat is misschien nog wel te doen maar zijn airlines klaar voor het verwerken van traffic van allerlei partijen wereldwijd, met tal van shoppingverzoeken? Een lang verhaal kort: het is onmogelijk dat elke reisagent of bedrijf kan integreren met alle airlines, wat betekent dat we een direct connect aggregator nodig hebben.

Worden GDS’en de NDC-aggregator?

Laten we een stap terugzetten: idealiter zou het het gemakkelijkst zijn als de GDS’en EDIFACT laten voor wat het is en doorgaan met NDC. Echter, niet alle luchtvaartmaatschappijen zullen op hetzelfde moment overstappen op NDC dus er komt een overgangsperiode. Een van de uitdagingen is wie verantwoordelijk wordt voor de ticketing. ATPCo-airlines ticketen in het GDS, terwijl NDC API-boekingen worden geticket door de airline. En dat is nog los van de commerciële aspecten. Dit gaat dus niet van de ene op de andere dag gebeuren. Ondanks het feit dat reisagenten van GDS’en verwachten dat ze zich ontwikkelen, is de infrastructuur van die wederverkopers gebouwd bovenop de GDS’en en dat maakt een overstap op NDC complex.

Bron: PASS Consulting Group

Sommige airlines zijn bereid om te wachten tot de GDS’en snelheid maken, maar als er vandaag een oplossing nodig is, dan zijn direct connect aggregators de enige mogelijkheid. Helaas houdt het hiermee niet op. We hebben ook low-cost carriers (LCC) – daar zijn er zo’n 150 van en er bestaan al aggregators speciaal voor LCC’s – die het nog lastiger maken omdat ze soms alleen kunnen worden geïntegreerd via screenscraping.

Aggregator der aggregators

Nu hebben we de GDS-aggregators, direct connect aggregators en LCC-aggregators. We hebben dus de aggregator der aggregators nodig.

Bron: PASS Consulting Group

Dit betekent ook dat er een multi-source Agent Desktop nodig is, omdat niet alle boekingen kunnen worden gemaakt via de green screens van GDS’en. Bovendien kunnen we onze ogen niet sluiten voor het internettijdperk, dus hebben we te maken met mobile interfaceschatbots, artificial intelligence die leiden tot virtuele agenten en dingen die we ons vandaag de dag niet eens kunnen voorstellen. En we hebben de Midoffice, Backoffice, Expense Management en Travel Risk Management / Duty of Care provider, die hun informatie voorheen uit de PNR-database van de GDS haalden maar nu, omdat niet alle PNR’s in de GDS zijn opgeslagen en GDS’en (sommige althans) luid en duidelijk hebben gezegd dat passieve segmenten geen optie zijn voor direct connect-boekingen (of hier geld voor rekenen) is er misschien ook een Super-PNR (SPNR-) Database nodig.

Bron: PASS Consulting Group

Het lijkt een slagveld

Mensen zeggen vaak tegen me dat ik blij zou moeten zijn omdat wij de aangewezen partij lijken te zijn om de Mega-Aggregator te worden, maar dat ben ik niet. Ten eerste, er wordt veel tijd en geld verspild aan iets wat tot op zekere hoogte al bestaat. Ten tweede, het levert niets op. De distributiekosten dalen. Zelfs als airlines meer geld willen uitgeven aan distributie (wat niet zo is) dan zijn er meer spelers in het veld die allemaal een stuk van de taart willen hebben. Het is ook een grote gok want zodra airlines en GDS’en full content deals sluiten en op NDC aansluiten dan is alles opgelost.

Het lijkt een slagveld. Wij zijn twee decennia lang Zwitserland in een oorlogsgebied geweest. Het is nooit makkelijk geweest om neutraal te blijven in een wereld met drie tot vijf GDS’en. Nu gaat het om veel meer spelers die allemaal met elkaar concurreren. Farelogix wilde de grote aggregator worden maar heeft alle invloed verloren toen ze geen overeenkomsten meer hadden met GDS’en. Vanuit de waardeketen zijn ze nu een kleine partij als API-provider voor airlines. Dit betekent niet dat ze irrelevant zijn. Het is een enorme onderneming om een van de NDC-providers te zijn en het mogelijk te maken om betaalde extra’s te boeken, interline-boekingen te faciliteren, et cetera.

En laten we niet vergeten dat GDS’en een eigen plek hebben veroverd in de nieuwe wereld. Amadeus heeft bijvoorbeeld de CRS/PSS Altea, zijn eigenaar van LCC CRS Navitaire en zijn LCC-aggregator via Pyton. Ze hebben ook hun eigen GDS, Agent Desktop en twee online booking tools (E-Travel en Cytric), alsmede GDS-aggregatiemogelijkheden vanuit PASS. Op de overige kanalen (mobiel bijvoorbeeld) zoeken ze partners of kopen ze spelers op. Amadeus heeft zichzelf succesvol ‘gekannibaliseerd’ door de GDS te omzeilen en Ctric direct aan Altea te verbinden (het PSS van Lufthansa) voor de corporate klanten Siemens en Volkswagen.

Dit is alleen nog maar het technische landschap. In deel twee van deze analyse kijk ik naar de commerciële aspecten van direct connect en wordt het plaatje nog zorgwekkender.

Dit artikel is eerder verschenen op Travel Industry Blog.Lees het volledige bericht op Emerce »

Snelheid versus gedegen: zo gaan agile en onderzoek goed samen

Posted 27 nov 2017 — by Emerce
Category nieuws

Neemt de tijdsdruk binnen agile development of scrum toe dan leidt UX research daar vaak als eerste onder, schreef een Design Operations Manager van IBM niet zo lang geleden. De druk op de ketel kan soms zo hoog zijn dat ontwikkelen het belangrijkste lijkt. Staat snelheid niet haaks op gedegen onderzoek dat óók belangrijk is – bijvoorbeeld voor het bieden van context? Twee experts delen hun kijk.

Dat de focus op snel ontwikkelen soms doorschiet en daarmee meer kwaad dan goed doet, is al eens eerder opgemerkt. Het zou het voorstellingsvermogen van de designer en de waardering ervoor onder druk zetten. Maar dat is dus niet het enige waarvoor de snelheid zorgt. Het onderzoek zou er volgens deze IBM’er ook onder lijden. In zijn ogen onterecht. Want hoewel een term als ‘sprint’ anders doet vermoeden, gaat het in agile en scrum niet om het ontwikkelen op hoog tempo. In werkelijkheid zijn agile en scrum bedoeld voor het verhogen van de kwaliteit. En dat vraagt om gedegen onderzoek. Gaan snelheid en gedegen dus wel samen?

‘Combineer altijd kwalitatief en kwantitatief’

Het schuurt, maar kan wel degelijk. Soms wil een klant inderdaad te snel starten met het scrumproces, zegt Rémon van den Bergh – Lead Insights & Principal UX Researcher bij Mirabeau. “Er wordt dan voorbijgegaan aan goed vooronderzoek.” Dat onderzoek inmiddels een “enorm containerbegrip” is, draagt overigens niet bij aan een goed beeld van wat kan en raadzaam is te doen, zegt hij.

“Onderzoek heeft duizend-en-een definities. Desk research, design research, market research, data research, etnographic research etcetera.” Het belangrijkste is in zijn ogen om in ieder geval altijd te vertrekken vanuit een onderzoeksfase waarin kwalitatief en kwantitatief onderzoek wordt gecombineerd. “Hieruit komen dan actiegerichte inzichten die voor een doordacht design zorgen. Dat is ook altijd het moment om te bepalen in welke mate we gebruikers betrekken tijdens het ontwerpproces.”

‘Houd het vooral doelgericht’

UX research moet vooral ‘to the point’ en doelgericht worden ingezet, vindt Bibi van ’t Ent, UX-expert bij Info.nl. “In mijn visie moet onderzoek zich richten op de inzichten die in de fase van een project nodig zijn.”

Van ’t Ent gaat uit van drie onderzoeksstadia. Voorafgaand – tijdens de zogenoemde ‘sprint 0’ bestaat het onderzoek bijvoorbeeld uit interviews, bureau- en literatuuronderzoek en de analytics uit service design sessies. Tijdens het ontwikkelproces van bijvoorbeeld een prototype wordt daar gebruikersonderzoek aan toegevoegd. Na het live brengen van een MVP kan er opnieuw gebruikersonderzoek worden gedaan – maar dan op het eindproduct in minimale vorm. Iedere ontwikkelfase vraagt dus om een andere onderzoeksaanpak.

‘Denk en werk vooruit’

Haar ervaring is wel dat in de agile development een potentieel gevaar op de loer ligt: een Product Owner – en daarmee het scrumteam – die zich te veel richt op het brengen van features ziet iets belangrijks over het hoofd. “Namelijk dat waarde niet alleen uit features voortkomt. Van onderzoek en inzichten leer je wat er nodig is om een goed product te ontwikkelen.”

De focus op de hele korte termijn zorgt bovendien voor nog een tweede valkuil – alleen nog maar bezig zijn met de huidige sprint. “Nadenken over de sprint waarin iedereen zich op een zeker moment bevindt, is net zo belangrijk als alvast stilstaan bij de volgende. Gebeurt dit niet dan is de kans bijvoorbeeld aanwezig dat je als team een volgende sprint plant waarvoor nog niet eens onderzoek is gedaan. Of ‘user stories’ nog niet zijn voorzien van de juiste criteria, specificaties of oplossingsrichting.”

Tijdens iedere ontwikkelfase moet er dus duidelijkheid zijn over het doel van onderzoek, zegt Van ’t Ent. “De verschillende soorten onderzoek kun je allemaal tijdens de ontwikkelsprints doen – als het maar ‘to the point’ is.” Zo kun je bijvoorbeeld korte interviews houden over nog te bouwen ‘features’ of prototypes of variantschetsen testen onder collega’s. En is er een MVP dan bevraag je mensen uit de doelgroep.

“Maar het hangt grotendeels van de Product Owner zijn visie af. Als je iets maakt waarvoor al heel wat concurrerende producten zijn dan is het risico om iets uit te brengen dat onaf oogt groter. De eindgebruikers hebben immers al hogere verwachtingen. Het maakt gebruikersonderzoek tijdens de ontwikkelfase veel belangrijker.”

Aandacht voor de uitkomst

Ook Mirabeau’s Van den Bergh maakt duidelijk dat een allesomvattend onderzoek niet altijd het streven hoeft te zijn. Zo valideren de Interaction Designers en Visual Designers hun eigen oplossingen door middel van ‘guerrilla testing’ – bijvoorbeeld op straat.

“Deze vorm van gebruikersonderzoek sluit wat mij betreft perfect aan op de snelheid die in agile centraal staat. De designers worden daarin met trainingen en advies ondersteund door UX researchers. In een ochtendje heb je voldoende bevindingen om een volgende iteratie te doen.” Door tussentijds klein te valideren en niet na iedere zoveel sprints een groter onderzoek uit te voeren, voorkom je veel meerwerk. Ontwikkelaars hoeven dan immers niet ineens grote delen van hun werk in de prullenbak te gooien.

Wat hem betreft botsen de snelheid van agile en onderzoek dus niet. Het gaat eerder om het op een juiste manier inrichten en toepassen van geschikte methoden om het werk te valideren. Of zoals eerder eens is verwoord: agile en UX-methoden gaan prima samen als er maar meer aandacht gaat naar de uitkomst dan het volgen van de regels.Lees het volledige bericht op Emerce »

Dit zijn de 12 mobiele Trends in 2018

Posted 27 nov 2017 — by Emerce
Category nieuws

Het Nederlandse online leven verschuift steeds nadrukkelijker van desktop naar mobiel. Jongeren besteden 3 uur per dag (!) op hun telefoon en de meerderheid van de millennials doet er al aankopen mee.

Ook wie nog niet direct op zijn smartphone of tablet koopt, doet er al wel vaak research mee. Een mobiele trend voor 2018 is dat marketeers de klantreis van eerste contact naar aankoop steeds beter over meerdere devices kunnen volgen en soms zelfs tot de fysieke winkel. Daarbij krijgen ze overigens te maken met strengere privacywetgeving.

Bron: What’s Happening Online? – 2017

Ook is 2018 het jaar waarin Google de langverwachte ‘mobile-first index’ uitrolt. Wie dan nog steeds een langzame mobielonvriendelijke site runt, verdwijnt snel naar een anonieme notering in de zoekresultaten.

Bron: Global Video Index – online video wordt vooral mobiel bekeken

Succes ga je komend jaar hebben met relevante voor mobiel geoptimaliseerde videocontent en visuals. Ook augmented reality en progressive web apps spelen een interessante rol. Spraakgestuurd zoeken blijft vanwege taalproblemen nog even achter bij Amerika.

Tot zover een korte introductie van de belangrijkste mobiele trends in 2018. Benieuwd geworden naar hoe je ze zelf kunt inzetten?

Ik ga de trends in dit artikel uitgebreid voor je bespreken. Dat doe ik niet alleen, maar met de hulp van de volgende experts: Steven van Vessum (ContentKing), Melchior van Velzen (Hogeschool Arnhem/Nijmegen), Patrick Petersen (Atmost.nl), Maarten van Ham (VB Groep), Marc Thierrij (MaxLead), Frans Jan Boon (Add to Friends), Danny Oosterveer (Burgers’ Zoo) en Nils van der Knaap (Sky Internet marketing).

#1 Mobile-first index

Bron: Pexels

Te beginnen met de mobile-first index van Google. We hebben het er al vaak over gehad, maar nu komt-ie er toch echt eindelijk aan.

Steven van Vessum: “Mobiele trends in 2018 zullen met name draaien om het feit dat de Google “mobile index” leidend gaat worden voor het bepalen van de posities van websites. Op dit moment is dat nog de “desktop index”, maar dat gaat dus veranderen.”

Heb je een mobielonvriendelijke website? Dan ben je het bokkie.

“Men speculeert al druk over experimenten van Google op dit vlak. Dus, heb je een mobielonvriendelijke website? Dan ben je het bokkie en zullen je posities naar verwachting inzakken. Daar komt het in de basis op neer. Dit zal denk ik voor behoorlijk wat consternatie zorgen. Partijen met een goede mobiele website die er eerst amper toe deden, kunnen nu wel eens een flinke sprong maken op SEO-vlak. ”

“2018 zal in die zin een interessant jaar worden. Ik verwacht overigens niet dat grote merken enorme klappen zullen krijgen. Uiteindelijk verdient Google aan hen haar geld, ik denk niet dat zij zullen worden weggevaagd.”

#2 Pagespeed & AMP

Browsen anno 2017 met een modem

Ooit ging je een kopje koffie zetten wanneer je een website met plaatjes wilde laden, tegenwoordig verwachten zelfs mobiele gebruikers dat elke pagina binnen de kortste keren op hun scherm verschijnt.

Mobiele bezoekers hebben geen tijd voor een langzame site – Soasta

Anders houden ze het al snel voor gezien. De laadtijd van mobiele pagina’s is voor Google een belangrijke rankingfactor.

Marc Thierrij: “Pagespeed blijft voor zoekmachines een belangrijk aandachtspunt. Dit is natuurlijk niet vanwege het feit dat de zoekmachine-spider graag een snelle website ziet, maar omdat een groot deel van de gebruikers via een mobiel netwerk een zoekopdracht doet. Zij verwachten een snelle website met daarbij een optimale gebruikerservaring.”

De laadtijd van mobiele pagina’s is voor Google een belangrijke rankingfactor.

“Zorgen dat je een snelle website hebt doe je dan ook niet om beter te ranken in zoekmachines, maar om de gebruikerservaring zo goed mogelijk te laten zijn.”

“Wist je trouwens dat pagespeed ook een onderdeel van de quality score is en dus kan zorgen voor een lagere CPC (kosten per klik). Dit wordt vaak vergeten omdat het als een SEO optimalisatie wordt gezien, terwijl het een overall optimalisatie is. Niet voor niets probeert Google ook adverteerders over te halen om AMP landing pages in te zetten voor AdWords. Als je dit doet kun je gelijk een mooie case maken door een A/B test te doen met een ‘normale’ responsive page en een AMP variant. Dan weet je gelijk hoe belangrijk pagespeed is voor je conversies. Over AMP gesproken, Bing heeft ook aangegeven net als Google AMP te gaan cachen.”

#3 Integrale aanpak

Bron: What’s Happening Online? – 2017

Ondanks de opmars van smartphones moeten organisaties ervoor waken te veel op één device te focussen. Uiteindelijk bepaalt de consument welke mix hij prettig vindt, volgens Patrick Petersen: “De belangrijkste mobiele trend is dat we “mobiel” los gaan laten. We moeten stoppen met het device-denken en vooral de gedachte loslaten dat we kunnen bepalen welk device leidend is in de black box van de consument. Mobiel is een verzameling van kanalen en gebruiksgemakken die weer onderdeel is van het geheel van kanalen in de multichannel mix. Het element, device, tijd en plaats gaat op termijn met de mixed reality technieken voor een mobiele herbeleving zorgen. Maar dat is voor latere zorg.”

#4 Minder conversie op mobiel

De goedkoopste vlucht zoek je snel even op in een app, maar boek je vervolgens ook op je smartphone? – Bron: Android Authority

Hoewel het totale aantal mobiele aankopen sterk toeneemt, blijft het aantal naar klant converterende bezoekers wel achter bij de desktop.

Frans Jan Boon: “Een trend die je dit jaar al zag en die in 2018 door zal zetten is het negatieve effect van mobiel op conversie, en dus op omzet. Mobiele bezoekers converteren minder vaak naar een geslaagde aanvraag, inschrijving of bestelling dan bezoekers die gebruikmaken van een desktop of tablet.”

Verdiep je in de customer journey van je klanten en de plaats en rol van mobiel daarin.

“Dat ligt niet alleen aan de mobiele gebruiks(on)vriendelijkheid van veel websites, maar ook aan de plaats en het moment waarop bezoekers mobiel de website bezoeken, en de intentie waarmee ze dat doen (informeren en oriënteren in plaats van converteren). Dit is wel afhankelijk van de branche waarin het bedrijf achter de website actief is; daar waar hier en nu conversie nodig is (denk aan zaken die door consumenten snel moeten kunnen worden geregeld) converteert mobiel juist beter. Bedrijven zullen zich dus nog beter moeten verdiepen in de customer journey van hun klanten en de plaats en rol van mobiel daarin, en daar nog beter op in moeten spelen.”

#5 Betere mobiele analytics

Meer inzicht in je mobiele bezoekers. Bron: Google Analytics

Frans Jan Boon: “Een andere trend die daarop inhaakt is de vraag naar meer inzicht in mobiele data en mobiele app/site performance. Bedrijven erkennen de rol van mobiel in de marketingmix en in de customer journey en zoeken manieren om die beter te kunnen meten en analyseren om die vervolgens te kunnen optimaliseren. Google haakt daar handig op in met de nieuwe Google Analytics for Firebase.”

“Ook conversie optimalisatie en personalisatieplatformen zoals Visual Website Optimizer en Optimizely staan niet stil, daartoe aangezet door nieuwe toetreders, zoals AB Tasty, die uitgebreidere app testing bieden.”

#6 Offline conversies meten

Vaak staat het koppelen van klantcontacten nog in de kinderschoenen

Danny Oosterveer: “Een belangrijke uitdaging van complexe customer journeys is het aan elkaar koppelen van verschillende klantcontacten. Behalve dat het een uitdaging is om online iemand over verschillende apparaten heen te herkennen, zijn offline klantcontacten veelal nog een blinde vlek.”

“Offline klantcontacten zijn veelal nog een blinde vlek.”

“Wanneer iemand je online advertentie ziet en vervolgens offline een aankoop doet, dan kun je dit moeilijk meten. Om cross-channel effecten zichtbaar te maken gebruiken bedrijven o.a. ‘vanity’ URL’s, tracking domains, qr-codes en kortingscodes.”

“Mobiel is de sleutel tot de oplossing omdat je jouw smartphone altijd bij je hebt: zowel voor, tijdens als na een aankoop. Ik voorzie dat marketeers steeds creatiever gaan worden om de smartphone hiervoor in te zetten. Een app op de smartphone is goud waard omdat je er alle klantcontacten mee kunt verbinden. Je kunt de smartphone als veredelde kortingskaart gebruiken, maar het is ook steeds beter mogelijk om locatie te gebruiken om offline conversie te meten.”

“Partijen als Facebook en Google zijn druk met manieren om dat inzichtelijk te maken. Zo lanceerde Google in april 2015 ‘store visits’ om offline conversies vanuit AdWords te meten door de locatie van smartphonegebruikers te meten. Was iemand na het zien van een actie in de buurt van de winkel? Dan wordt dat gezien als conversie.

“Facebook lanceerde al eerder een oplossing om offline conversies te meten gebaseerd op custom audiences, waarbij een telefoonnummer of e-mailadres wordt achtergelaten, welke vervolgens wordt gematched met Facebook. De nieuwe privacywetgeving gooit mogelijk wel roet in het eten voor deze oplossing, want het is in feite data delen met derden.”

Leestip: Google Store Visits: wat levert online inzet op aan offline omzet?

#7 Nieuwe privacywet

Nieuwe wet voor gegevensbescherming uitgelegd in 2 minuten

Frans Jan Boon: “Verder zal de nieuwe wetgeving Algemene Vordering Gegevensbescherming, die in mei 2018 van toepassing wordt, ook effect hebben op mobiel. Niet alleen op het gebied van mobile (re)targeting binnen onder andere Facebook, maar ook op mobiele apps. Niet alleen op het gebied van data security, die eerder volgens Gartner bij 75% van de apps ondermaats was, maar vooral betreffende de data die gebruikers ongemerkt delen met ontwikkelaars van apps. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de sport apps en andere locatiegebaseerde apps.”

#8 Video wordt (nog) belangrijker

Met deze uitlegvideo scoorde Coolblue meer dan 120.000 views

Maarten van Ham: “Binnen mobiel wordt video/visual nog belangrijker. De video-uitleg van Coolblue-achtige partijen zal zich verder gaan verspreiden naar andersoortige bedrijven. De komst van de nieuwe wetgeving met betrekking tot privacy gaat eraan bijdragen dat content vanuit waarde nog belangrijker gaat worden doordat het “spammen” van mensen verboden zal worden (gelukkig!).”

Bron: Statista

Nils van der Knaap: “De advertentie-uitgaven voor mobiele video stijgen in 2018 naar verwachting met bijna 50%. Dit komt omdat er wereldwijd meer video op mobiel wordt geconsumeerd dan op desktops en laptops. In 2018 spendeert men gemiddeld 36 minuten per dag aan het kijken van online video op smartphones en tablets, tegen 18,5 minuten op niet-mobiele apparaten. Het totaal aantal uitgaven aan advertenties in mobiele video zal daarmee ook toenemen.”

#9 Google Shopping

Google Shopping & gesponsorde resultaten krijgen flink voorrang

Het wordt komend jaar niet bepaald makkelijker om bovenaan de mobiele zoekresultaten te komen. Tenzij je ervoor betaalt natuurlijk.

Steven van Vessum: “SERP features zoals o.a. lokale resultaten, knowledge panels en featured snippets zullen een nog grotere rol gaan spelen. In het artikel E-commerce Trends 2018 zagen we al dat Google behoorlijk aan het experimenteren is geslagen wanneer men zoekt op een vergelijking tussen twee producten. Google presenteert een eigen zoekresultaat van Google Shopping dat praktisch schermvullend is. Dat is balen als je voorheen op positie #1 stond en duizenden bezoekers per maand naar je site kreeg. Ik verwacht dat we in 2018 veel meer van dit soort experimenten gaan zien.”

Leestip: Volgens deze mededingingsadvocaat uit Silicon Valley gaat het de EU niet lukken om de macht van Google in te perken.

#10 Voice Search

De Amazon Echo is voorlopig nog niet in het Nederlands beschikbaar

In het artikel SEO trends in 2018 schreven we al uitgebreid over slimme speakers en spraakgestuurd zoeken. Een veelbelovende technologie, maar de vraag is hoeveel haast grote spelers als Apple, Amazon, Google en Microsoft hebben met het implementeren van spraakgestuurd zoeken in het Nederlandse taalgebied.

Steven van Vessum: “Hoewel voice search in de Verenigde Staten al bijzonder populair is, zie ik in Nederland maar beperkte adoptie. Ik verwacht niet dat dat in 2018 echt gaat veranderen.”

#11 Augmented reality

Welke stoel past het beste in je interieur? Je ziet het met deze AR-app.

Sinds de Pokémon Go-hype is augmented reality bekend bij het grote publiek. Langzaamaan komen er steeds meer toepassingen buiten de gamewereld, met de app van IKEA als een van de voorlopers.

Melchior van Velzen: “Ik voorzie een doorbraak met augmented reality, met name voor visueel gehandicapten. Technieken zoals we die al zien bij Taptapsee en BeMyEyes zullen ermee gaan worden aangevuld. Zie bijvoorbeeld BlippBuilder.”

#12 Hogere kwaliteit apps

Nils van der Knaap: “De appstore van Apple viert op 10 juli 2018 zijn tiende verjaardag. Drie maanden later mag de appstore van Android, nu bekend als Google Play, tien kaarsjes uitblazen. Het aantal apps dat wereldwijd wordt gedownload stijgt nog steeds. Ook het aanbod van apps groeit. Op Google Play komen er maar liefst 1300 apps per dag bij.

Zelf een app maken? Niet altijd een succes. Bron: databox

Recente studie toont echter dat mensen maar een handjevol apps regelmatig gebruiken. Ook het deïnstalleren van apps, omdat ze maar een keer zijn gebruikt, komt veelvuldig voor. Net als bij content-marketing geldt dat kwaliteit de sleutel tot succes is. Het aanbieden van een app is niet bijzonder meer. Je moet echt toegevoegde waarde bieden wil je in het gewoontepatroon van de mobiele gebruiker terechtkomen.”

Mijn interview met Louise Verschuren van Wuzzon over App marketing anno 2018:

#13 Progressive Web Apps

In plaats van een app die je moet downloaden via de appstore kun je ook een website maken die net zo makkelijk te gebruiken is. Dit noem je ook wel Progressive Web App. Een mooi voorbeeld zie je bij Famous.co:

Marc Thierrij: “De verwachting dat Progressive Web Apps (PWAs) de native apps zouden gaan vervangen in 2017 is niet zo snel gegaan als ik had verwacht. Althans voor Nederland, als we bijvoorbeeld kijken naar andere landen dan zie je dat er goede resultaten mee worden behaald. Daarom ben ik nog steeds overtuigd van de voordelen van PWAs en verwacht ik dat steeds meer websites/apps overstag zullen gaan. Daarnaast zorgt de integratie van AMP en PWA voor een nog snellere gebruikerservaring en blijken de conversieratio’s uit verschillende tests vele malen hoger te liggen.”

#14 Smartphone met tabletscherm

Hoe gaan smartphones er in de toekomst uitzien?

Met alle softwarematige mobiele trends vergeten we bijna dat smartphones ook nog gewoon fysieke apparaten zijn. En daar zijn ook een aantal interessante ontwikkelingen te ontdekken.

Nils van der Knaap: “Met de iPhone X van Apple is de hardware van de telefoon zo sterk dat deze gelijkwaardig is aan een gloednieuwe personal computer. Dit geeft niet alleen de mogelijkheid tot allerlei nieuwe features, maar toont tevens dat we nu echt in een mobile-first wereld leven. Ook Samsung innoveert en komt naar verwachting met een inklapbaar scherm. Hierdoor heb je de draagbaarheid van een mobiele telefoon, maar het scherm van een tablet. Hoewel dit nieuwe type smartphone nog niet officieel is aangekondigd, bestaan de geruchten hierover al sinds 2011.”

Het concept waar Samsung in 2011 al mee kwam

#15 Veiligheid

Kun je de gezichtsscanner van je telefoon voor de gek houden?

Nils van der Knaap: “Online veiligheid en privacy zijn anno 2018 nog steeds hot topics. Dankzij de toenemende kwaliteit van de hardware, zijn er ook ontwikkelingen op het gebied van mobiele veiligheid.”

“Biometrische authenticatie lijkt de sleutel te zijn tot een veiligere smartphone.”

“Biometrische authenticatie lijkt de sleutel te zijn tot een veiligere smartphone. Vingerafdrukken worden al een tijdje gebruikt. De nieuwe Samsung Galaxy S8 biedt daarnaast een geavanceerde irisscan aan om je smartphone te openen door er alleen maar naar te kijken. De iPhone X komt met Face ID, waarbij door middel van camera’s en sensoren je gezicht je wachtwoord is geworden. Het systeem projecteert en analyseert ruim 30.000 onzichtbare punten, en brengt zo het reliëf van je gezicht heel nauwkeurig in kaart. Dankzij een zelflerend systeem kan Face ID veranderingen in je gezicht herkennen.”

Conclusie

De nieuwste smartphones zijn net zo krachtig als veel laptopcomputers. Het is onvoorstelbaar hoeveel we vandaag de dag met onze mobieltjes kunnen. We gebruiken ze dan ook de hele dag en voor steeds meer toepassingen. Op bijna alle fronten is mobiel internetgebruik nu groter dan desktop internetgebruik. Zelfs voor online aankopen.

Voor de gebruiker maakt het niet meer uit, mobiel of desktop. Ze willen altijd een optimale ervaring. De grote online succesverhalen Facebook, Google, Amazon, ze volgen allemaal een mobile-first strategie.

Wat betekenen deze ontwikkelingen voor jouw organisatie? Welke mobiele trends hebben straks de grootste impact? Waar liggen de kansen? En waar liggen de bedreigingen? Deel je gedachten met ons in de reacties hieronder.Lees het volledige bericht op Emerce »

De onzekere toekomst van de crypto-economie

Posted 25 nov 2017 — by Emerce
Category nieuws

De markt voor cryptomunten is flink in beweging. Waar in het verleden de bitcoin centraal stond, duiken nu steeds meer varianten op. Er zijn inmiddels ruim 1100 verschillende munten, waarbij zelfs de grote worden gekenmerkt door splitsingen. Maar staat deze proliferatie concrete toepassingen niet in de weg?

Bubbels horen bij nieuwe technologische schokgolven, beweert Mike Novogratz, de man die binnenkort het grootste cryptofonds ter wereld begint. Nadat hij na een slecht jaar zijn beleggingsfonds moest liquideren, keert hij binnenkort terug met een fonds van vijfhonderd miljoen dollar dat zich geheel zal toeleggen op cryptomunten en initial coin offerings (ICO’s, financieringsrondes met cryptogeld). Ergens tegen januari moet zo’n 350 miljoen dollar zijn opgehaald en kan het feest beginnen. Desondanks noemt Novogratz de bitcoin – veruit de bekendste crypto coin – de grootste zeepbel ooit. Neemt niet weg dat met de handel in virtuele munten goed valt te verdienen. Of de waarde daarvan nu omlaag of omhoog gaat.

Aan doemdenkers is de laatste tijd in elk geval geen gebrek. J.P. Morgan-baas Jamie Dimon drukte onlangs de koers van bitcoin met de opmerking dat de virtuele munt puur bedrog is. Kennelijk wist hij niet dat zijn eigen bedrijf fors investeerde in een platform dat bitcoins verhandelt. Meer dan een rimpeling veroorzaakte zijn opmerking echter niet.

Traag
De interventie van China, die behalve ICO’s ook de geldwisselkantoren van BTCC, Huobi en OKCoin sloot, zorgde eveneens voor een dip, maar ook daarna krabbelde de koers weer op. Het verbod op bitcoins in landen als Bangladesh, Bolivia, Ecuador en Kirgizië heeft beleggers net zo min afgeschrikt. Het probleem is wel dat de markt nog niet goed weet welke waarde aan de virtuele munt moet worden gehangen. Daardoor blijft de bitcoin risicovol en volatiel.

Niettemin is de waarde van de munt de laatste maanden door het plafond gegaan. De programmeur die jaren geleden twee pizza’s kocht voor tienduizend bitcoins moet daar nu dan ook enorme spijt van hebben. Zijn bitcoins zouden nu samen tientallen miljoenen dollars waard zijn geweest. Analisten als Thomas Lee van Fundstrat Global Advisors vertelden onlangs aan Barrons dat de waarde de komende jaren makkelijk naar 25.000 dollar kan klimmen. Met vallen en opstaan, dat wel.

Eigenlijk zijn alle huidige ontwikkelingen te verklaren uit de aantrekkingskracht die de bitcoin heeft op beleggers. Met alle gevolgen van dien. De markt wordt er niet overzichtelijker op. Technische beperkingen van de bitcoin, met name de trage verwerkingssnelheid, waren er de oorzaak van dat eerder dit jaar de Bitcoin Cash zich via een zogenoemde hard fork afsplitste van Bitcoin. Je zou kunnen stellen dat Bitcoin het slachtoffer van zijn eigen succes is geworden. Door het hogere handelsvolume stegen de transactietijden. De discussie hierover leidde aanvankelijk tot een compromisvoorstel, genaamd SegWit2x, maar dat vonden met name bitcoindelvers niet ver genoeg gaan. Inmiddels leven we in een wereld van soft en hard forks. Daarbij wordt de broncode gekopieerd en aangepast om al dan niet als een volledige entiteit voort te leven. Een soft fork houdt doorgaans in dat de regels strenger gemaakt worden en bij een hard fork juist versoepeld. Op zich hoeft dat niet dramatisch te zijn: wanneer een nieuwe versie wordt geaccepteerd, sterft de oude cryptomunt vanzelf uit.

Gulden
Inmiddels zijn er ook nog verschillende bitcoinklonen ontstaan, elk met zijn eigen unieke kenmerken. Een voorbeeld is de Litecoin van Charlie Lee, ontwikkeld voor gebruikers die met minder zware rekensystemen (dan vereist voor de bitcoin) toch virtuele munten kunnen delven. De limiet is gesteld op 84 miljoen Litecoins, terwijl Bitcoin het bij 21 miljoen houdt.

Sterk in opkomst is de Ethereum, waarvan de waarde de afgelopen periode maar liefst 2200 procent is gestegen. Eigenlijk is het geen munt, maar een publieke blockchain die iedereen kan gebruiken om applicaties mee te ontwikkelen. Met Ethereum kun je je eigen munt maken of een Kickstarter-project opzetten zonder dat daarvoor een apart platform hoeft te worden opgetuigd. De digitale munt die eraan is gekoppeld, heet Ether. Geestelijk vader Vitalik Buterin denkt dat cryptovaluta en de onderliggende technologieblockchain binnen enkele jaren ‘even groot gaan worden als het betaalmiddel Visa’.

Ook zijn er nog eens vele nationale munten, zoals in ons land de Gulden, gelanceerd in 2014. Guldens kopen kan met iDEAL via gulden.com, betalen bij winkels en webshops. De Gulden heeft tussen de zestig- en zeventigduizend gebruikers. Meestal wordt de munt het eerst als investering aangeschaft, maar vervolgens steeds vaker als betaalmiddel ingezet.

De veelheid aan cryptomunten heeft naast nadelen mogelijk ook een gunstig effect; het zou een dempend effect kunnen hebben op de koersschommelingen en de markt wat rustiger maken. Met een groter aanbod aan virtuele munten verdwijnt de exclusiviteit van Bitcoin. Aan de andere kant zorgt deze proliferatie voor verwarring bij consumenten. Veel virtuele valuta kennen nu al weinig handel. Dit maakt ze juist weer vatbaar voor koersmanipulatie, bijvoorbeeld door het kunstmatig opdrijven van de prijs, waarschuwt ook de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Chaos
De sterk stijgende waardes van cryptogeld hebben ook geleid tot de eerdergenoemde ICO’s. In feite een beursgang buiten de reguliere beurs om. En een vorm van crowdfunding zonder toezicht en zonder tussenkomst van bank of durfinvesteerders. Beleggers krijgen in ruil voor hun financiële steun een cryptomunt, waarvan de waarde theoretisch moet stijgen. Ethereum haalde op deze wijze achttien miljoen dollar op. Tezos, dat zich richt op slimme contracten via de blockchain, zelfs tweehonderd miljoen dollar.

Critici zien een gelijkenis met de beursintroducties ten tijde van de dotcombubbel. En het gaat ook niet altijd goed. De Nederlandse hedgefondsbelegger Finles uit Utrecht was eerder dit jaar van plan om in Singapore met een ICO honderd miljoen dollar op te halen, maar kreeg koudwatervrees door het gebrek aan toezicht. De nieuwe manier van funding drijft nu nog volledig op de verwachting dat de koersen van cryptomunten zullen stijgen. In een dalende markt verdwijnt ieder voordeel. Maar zo’n structurele daling moeten we nog meemaken. De chaos die daarvan het gevolg zal zijn ook.

De Amerikaanse toezichthouder SEC heeft in elk geval reeds aangekondigd dat voortaan de beursregels gelden voor de tot nog toe ongereguleerde uitgifte van cryptomunten. Aanleiding is een onderzoek naar het gedecentraliseerde investeringsfonds The DAO. Door een programmeerfout wisten hackers een deel van het geïnvesteerde geld te stelen. De AFM heeft de ICO ook al op de radar, maar wil Europese regelgeving afwachten. De toezichthouder zegt in overleg te zijn over dit type beursgangen met ESMA (Europese toezichthouder), IOSCO (wereldwijde organisatie van toezichthouders) en de Bazelse Financial Stability Board.

Bitcoinonly
Maar wat betekenen al deze ontwikkelingen nu voor de dagelijkse praktijk? Het mag duidelijk zijn dat cryptogeld nog andere functies heeft dan een belegging. Je kunt er immers ook mee betalen, tegen zo laag mogelijke kosten.

Een van de grotere bitcoinbetaalverwerkers is BitPay. Die is in 2011 gestart te zorgen dat betalingen met bitcoins makkelijk kunnen worden geaccepteerd binnen online verkoopkanalen. Inmiddels zijn meer dan zeventigduizend online winkels aangesloten, waaronder Thuisbezorgd.nl en Fonq.nl.

Het bedrijf noemde de bitcoin in het verleden de ‘broodnodige efficiencyslag als aanvulling op het huidige systeem’. Want sneller, minder fraudegevoelig en met minder kosten. Waar PayPal een commissie van drie procent pakt, ligt de fee bij BitPay op slechts één procent.

Het bedrijf ziet de laatste tijd naar eigen zeggen belangrijke veranderingen met betrekking tot het aantal en type bitcointransacties. Omdat een bitcointransactie momenteel één euro kost, ziet de betaalverwerker een sterke verschuiving naar zogenoemde high value payments. Het gemiddelde orderbedrag is nu zelfs zo’n vijfhonderd dollar. Wel verwacht BitPay binnenkort lagere commissies als gevolg van de aanpassingen aan het onderliggende platform. Maar het oorspronkelijke doel van de virtuele munt – het faciliteren van goedkope microbetalingen – is dus naar de achtergrond verschoven.

De waardeschommelingen hebben tot nu toe wel een gunstige invloed gehad. “Als de waarde toeneemt van een bitcoin, hebben bitcoinbezitters ook meer te besteden”, legt Pieter Poorthuis van BitPay uit. “We zien dat direct terug in het transactievolume. Ook zorgen de schommelingen voor een verhoging van het aantal transacties.”

Inmiddels wordt ook Bitcoin Cash ondersteund, maar de overige cryptomunten nog niet. Het handelsvolume daarvoor is te gering. De markt richt zich nu nog grotendeels op Bitcoin. Poorthuis: “We spreken geregeld met bedrijven die alleen maar met bitcoinbetalingen willen werken, dus zonder dollars of euro’s. Wij bieden daarvoor allerlei oplossingen aan: van betaalproducten tot een prepaidcard. Het is de combinatie van deze producten waardoor winkeliers hun financiën ‘bitcoin only’ kunnen regelen.”

DNBcoin
Voor een volgende stap is volgens kenners wel meer toezicht vereist. Dat virtuele valuta op dit moment buiten het toezicht van de AFM en DNB vallen, schrikt reguliere gebruikers af. De koersen kunnen tientallen of zelfs honderden procenten per dag fluctueren. Daarnaast is er een reëel risico, waarschuwt de AFM nog maar eens, dat de waarde van een virtuele valuta permanent naar nul daalt. Er zijn nog meer risico’s die veel gebruikers op dit moment nog voor lief nemen: virtuele valuta zijn kwetsbaar voor cybercrime. Als je het wachtwoord verliest van je digitale wallet, zijn je munten op geen enkele manier meer toegankelijk. Laat staan terug te claimen.

Pessimisten voorspellen dat veel virtuele munten zullen eindigen op het kerkhof en alleen de onderliggende blockchain zal voortleven. Zo’n gedeeld digitaal logboek biedt onmiskenbare voordelen. ABN AMRO lanceerde recent een pilot om te ontdekken hoe partijen met blockchain informatie over vastgoedtransacties kunnen uitwisselen. De bank werkt ook samen met de TU Delft, het Havenbedrijf Rotterdam en veertien andere partijen om de kansen van blockchain in beeld te brengen bij onder meer ketenfinanciering, voorraadfinanciering in de logistiek en in de circulaire economie.

Weer anderen menen dat de centrale banken zelf een digitaal alternatief voor contant geld moeten ontwikkelen en er zoiets als een Central Bank Crypto Currency (CBCC) moet komen. De Bank for International Settlements vindt het daar in elk geval tijd voor worden. Dat zal echter niet van de ene dag op de andere gebeuren. Al was het maar omdat de veiligheid daarvan ook echt gegarandeerd moet kunnen worden. Estland gaf onlangs reeds aan na te denken over eigen cryptogeld, estcoin. De Nederlandsche Bank (DNB) heeft een prototype DNBcoin ontwikkeld, maar alleen voor intern gebruik. De gereguleerde bitcoin is dus nog ver weg.

The Pirate Bay
Ere wie ere toekomt: torrentsite The Pirate Bay onderzoekt nieuwe manieren om inkomsten te genereren. In plaats van advertenties plaatst het bedrijf sinds kort een cryptomuntdelver op zijn site die de computerprocessor van bezoekers gebruikt om nieuwe cryptomunten te maken.

De vraag of op deze wijze voldoende munten gegenereerd kunnen worden om het verlies van inkomsten uit advertenties te compenseren, is nog niet beantwoord.

Toezicht
Op dit moment vallen financiële producten, zoals de aan- of verkoop van cryptovaluta’s of het verrichten van diensten met betrekking tot het bewaren of beheren van tegoeden in cryptovaluta’s, in Nederland niet onder de Wet op het financieel toezicht (Wft). Er zijn wel uitzonderingen, bijvoorbeeld als een instelling deelnemingsrechten wil aanbieden in een beleggingsinstelling die investeert in cryptovaluta.

Op dit moment hebben allerlei partijen van de toezichthouders nog de vrijheid om het een en ander uit te proberen. De AFM en DNB hebben zelfs een InnovatieHub opgericht om marktpartijen te laten experimenteren zonder onnodig belemmerende regels. Dat gaat ongetwijfeld weer veranderen. De AFM is de laatste maanden meer gaan waarschuwen voor risico’s, nu cryptogeld ‘aanbieders aantrekt met verkeerde intenties’.

Follow Coin
ICO’s zijn ook tot Nederland doorgedrongen. Nederlander Thomas van der Bijl wil 33 miljoen dollar ophalen met zijn project Follow Coin, voor de realisatie van een online platform en een app die beginnende en ervaren cryptobeleggers aan elkaar koppelt. Het initiatief speelt in op het rijke aanbod van cryptopunten en volgt succesvolle handelaren om minder ervaren beleggers te adviseren bij hun beleggingsstrategie.

Van der Bijl heeft reeds enkele bekende ambassadeurs aangetrokken, onder wie de Amerikaanse bokser Floyd Mayweather en rapper Nipsey Hussle. In Nederland doen fitnessmodel Joel Beukers en presentatrice Veronica van Hoogdalem mee.

Beeld: Anne Worner (cc)

* Dit artikel verscheen eerder in het novembernummer van Emerce magazine (#162).Lees het volledige bericht op Emerce »

Price Losartan :: Airmail Shipping :: Best Prices For Excellent Quality

Reacties uitgeschakeld voor Price Losartan :: Airmail Shipping :: Best Prices For Excellent Quality
Posted 24 nov 2017 — by MediaNed
Category Zonder rubriek

Price Losartan

Generic Cozaar
How To order Generic Cozaar Pills. Cozaar (losartan) is used to treat high blood pressure. It is also used to reduce the risk of stroke in certain patients with high blood pressure and for treating kidney disease in certain patients with type 2 diabetes.  Order Generic Cozaar here for a fraction of the regular cost! Generic Cozaar may also be marketed as: Losartan
*Cozaar® is a registered trademark of Merck & Co.


Rating 4.2 stars, based on 398 comments


Price from $0.88 Per pill

Click here to Order Generic Cozaar (Losartan) NOW!

Achat Generic Cozaar Dallas
Where To Buy Generic Cozaar Norway
Losartan Losartan Cheapest
Cozaar Cuanto Tiempo Antes
Where To Purchase Generic Cozaar Amsterdam
Achat Cozaar Non Generique
Cheapest Cozaar
Generic Losartan Wholesale
Order Online Cozaar Zürich
Cheap Losartan Generic Cheap

Buy Motrin 200 mg Canada
generic Advair Diskus

 • Achat Cozaar Internet
 • Where To Get Cheap Cozaar Angleterre
 • Cozaar Ordering
 • Where To Get Generic Cozaar Angleterre
 • Billig Cheap Cozaar Danmark
 • Acheter Cheap Cozaar Finland
 • Where To Get Online Cozaar France
 • Order Generic Cozaar Usa
 • Combien Generic Cozaar England
 • Generic Losartan Vs Losartan Best Buys
 • Where To Get Cheap Cozaar Us
 • Acheter Losartan Livraison Rapide
 • Order Online Cozaar Norway
 • Cozaar Cheaper
 • Cozaar Sale On Line
 • Cheap Cozaar Generic Cheap
 • Billig Generic Cozaar Miami
 • Order Cozaar Canadian Pharmacy
 • Where Can I Buy Cheap Cozaar
 • Combien Online Cozaar Suisse
 • Where To Buy Online Cozaar Japan
 • Buy Losartan Overnight No Prescription
 • Cozaar Phone Orders
 • Peut Acheter Losartan Internet
 • Safe Cheap Cozaar
 • Buy Losartan No Prescription Paypal
 • Combien Online Cozaar Detroit
 • Order Generic Cozaar San Francisco
 • Where To Buy Online Cozaar Canada
 • Costo Cozaar In Svizzera
 • Beställ Generic Cozaar Belgique
 • Purchase Cozaar On The Web
 • Canadian Losartan Buy
 • Acheter Online Cozaar Australia
 • Mail Order Losartan Online
 • Losartan Generic Order Online Pharmacy
 • Acheter Cozaar Pharmacie Sans Ordonnance
 • Cozaar Buy Cozaar Generic
 • Where To Order Generic Cozaar Paris
 • Is Buying Losartan Online Safe
 • Order Losartan Mastercard
 • Combien Cheap Cozaar Us
 • Acheter Losartan Par Telephone
 • Purchase Generic Cozaar Seattle
 • Purchase Generic Cozaar Japan
 • Purchase Losartan Online
 • Combien Cheap Cozaar Italy
 • Losartan Order Generic
 • Billig Online Cozaar L’espagne
 • Where To Purchase Generic Cozaar Us
 • Advice Buying Cozaar Online
 • Where To Get Generic Cozaar Sweden
 • Beställ Online Cozaar Belgium
 • Order Losartan Online Prescription
 • Cheap Prices For Losartan
 • Does Daily Losartan Cost
 • Cheap Online Losartan
 • Compare Cost Of Losartan
 • Best Website Buy Cozaar
 • Achat Online Cozaar New York
 • Purchase Cheap Cozaar Suisse
 • Buy Generic Losartan Losartan Online
 • Where To Get Online Cozaar Inglaterra
 • Order Losartan Online Overnight Delivery
 • How To Buy Cozaar Online Safely
 • Buy Cheap Losartan Online
 • Where To Buy Generic Cozaar Zürich
 • Losartan Online Cheap
 • Losartan Tablets Cheap
 • Avis Achat Cozaar Sur Internet
 • Buy Real Losartan Cheap
 • Pharmacie Buy Losartan

cheap Bactrim
generic Zebeta
Prix Zyvox En France
generic Cialis Soft
www.energyanalysisprogram.com

HXs3e

Acheter Colospa En Pharmacie Sans Ordonnance * Livraison trackable

Reacties uitgeschakeld voor Acheter Colospa En Pharmacie Sans Ordonnance * Livraison trackable
Posted 24 nov 2017 — by MediaNed
Category Zonder rubriek

Acheter Colospa En Pharmacie Sans Ordonnance

Générique Colospa
Comment Acheter Mebeverine Moins Cher. Colospa (Mebeverine) est utilisée pour soulager les crampes ou les spasmes de l’estomac et des intestins. Le médicament est particulièrement utilisé dans le traitement du syndrome du côlon irritable (SCI) et des conditions similaires. Consultez votre médecin pour obtenir plus d’information sur des applications de Colospa (Mebeverine).

Note 4.5 étoiles, basé sur 70 commentaires.


Prix à partir €0.84 Par unité

Use this link to Order Generic Colospa (Mebeverine) NOW!

Achat Internet Colospa
Acheter Colospa Generique
Achat Générique Colospa Mebeverine Singapour
Colospa 135 mg En Ligne Paypal
Acheter Générique Colospa Mebeverine Angleterre
Achat Colospa 135 mg Prix Le Moins Cher Sans Ordonnance
achat Générique Colospa Mebeverine Royaume-Uni
Acheter Colospa Sans Ordonnance Belgique
ordonner Colospa Mebeverine à prix réduit
Générique Colospa Mebeverine Achetez
Acheter Du Colospa A Montreal

buy Sildenafil Citrate
Miglior farmacia a comprare 2 mg Hytrin

Colospa Vente En Ligne Belgique
Qui A Acheter Du Colospa 135 mg Sur Internet
Achetez Générique Colospa 135 mg Israël
Acheter Mebeverine Sans Ordonnance A Paris
Ou Acheter Le Colospa Au Maroc
Acheter Colospa Générique En France
Mebeverine Achat France
Commander Colospa En Ligne Canada
Acheté Générique Mebeverine À Prix Réduit
Ou Acheter Du Colospa Sur Paris
Acheter Générique Colospa 135 mg Paris
Commander Générique Colospa 135 mg Ottawa
Forum Acheter Du Colospa En Ligne
Achat Colospa 135 mg A Montreal
Achetez Colospa Le Moins Cher Sans Ordonnance
Ou Acheter Colospa
Colospa Mebeverine Prix Le Moins Cher
Ou Commander Du Colospa En France
Acheter Générique 135 mg Colospa Danemark
Acheter Du Vrai 135 mg Colospa Bon Marché
Mebeverine Generique Acheter
Le Moins Cher Colospa Mebeverine Générique
Acheter Mebeverine En Ligne Au Canada
Générique Mebeverine Achetez
Acheter Maintenant Colospa 135 mg
Générique Colospa À Prix Réduit En Ligne
Commander Générique Mebeverine France
Acheter Colospa 135 mg Québec
Colospa Achetez En Ligne
Commander Générique Colospa 135 mg Danemark
Buy Colospa Originale
Acheter Mebeverine Luxembourg
Ou Acheter Colospa 135 mg France
Colospa 135 mg Acheter Sur Internet
Ordonner Générique Colospa Mebeverine Peu Coûteux
Acheter Générique 135 mg Colospa Le Moins Cher
Colospa 135 mg Vente En Ligne
Acheter Generique Mebeverine En France
Commander Générique Colospa À Prix Réduit
Générique Colospa combien ça coûte
Acheter Colospa 135 mg Internet
Peut On Acheter Du Colospa En Pharmacie Sans Ordonnance
Mebeverine En Ligne France Pas Cher
Peu Coûteux Colospa Générique
Ou Acheter Du Vrai Colospa 135 mg
Ou Acheter Colospa 135 mg A Montreal
Acheter Du Vrai Générique 135 mg Colospa Europe
Achat Mebeverine Generique En Ligne
Colospa 135 mg En France Acheter
Générique Colospa Acheter En Ligne
Acheter Colospa Fois Jour
Commander Générique Colospa Mebeverine Émirats Arabes Unis
Le Moins Cher Colospa 135 mg En Ligne
Mebeverine Moins Cher Générique
Ordonner Générique 135 mg Colospa Italie
Achat Colospa 135 mg 48h
Pharmacie En Ligne Mebeverine Sans Ordonnance
Achat Colospa En Suisse
Achetez Générique Colospa Mebeverine Europe
Acheter Du Colospa 135 mg En Pharmacie Sans Ordonnance Forum
Site Pour Acheter Du Colospa

buy Linezolid
vatanparvar.uz
cheap Viagra
buy Viagra Super Active

mRmJ8

Price Prednisone compare prices :: Save Time And Money

Reacties uitgeschakeld voor Price Prednisone compare prices :: Save Time And Money
Posted 24 nov 2017 — by Villamedia
Category Zonder rubriek

Price Prednisone compare prices

Generic Deltasone
How To Get Deltasone Pills. Deltasone (Prednisone) is a corticosteroid hormone (glucocorticoid). It decreases your immune system’s response to various diseases to reduce symptoms such as swelling and allergic-type reactions. Deltasone offers a highly effective, non-drowsy relief from seasonal and chronic allergy symptoms including hay fever. Deltasone may also be marketed as: Ancortone, Prednisone, prednisolone, Nosipren.
*Deltasone® is a registered trademark of Pfizer.


Rating 4.7 stars, based on 186 comments


Price from $0.32 Per pill

Follow this link to Order Generic Deltasone (Prednisone) NOW!

Buy Prednisone Online With Paypal
Best Place Buy Prednisone
Beställ Online Deltasone San Diego
Where To Purchase Generic Deltasone France
Lower Cost Prednisone
Cheap Deltasone Canadians
Prednisone Buy Ranbaxy
Buy Original Deltasone Online
Purchase Deltasone Pills
Best Way To Buy Deltasone
Acheter Cheap Deltasone Holland

mediafeed.gertimmer.nl

 • Köp Online Deltasone Canada
 • Where To Order Cheap Deltasone Switzerland
 • Buy Prednisone Online Lowest Price
 • Order Prednisone Coupons
 • Avis Site Achat Prednisone
 • Buy Cheap Deltasone L’espagne
 • Buy Inexpensive Prednisone
 • Where To Buy Generic Deltasone Dallas
 • Buy Deltasone Online Fast
 • Billig Cheap Deltasone Japan
 • Beställ Cheap Deltasone Belgium
 • Where To Get Cheap Deltasone France
 • Combien Cheap Deltasone Miami
 • Cheap Deltasone Online Buy
 • Costo Del Deltasone In Francia
 • Acheter Cheap Deltasone Us
 • Safe To Buy Prednisone Online
 • Where To Get Online Deltasone Boston
 • Achat Deltasone Allemagne
 • Köp Online Deltasone Europe
 • Where To Get Generic Deltasone Belgique
 • Can I Buy Deltasone Over The Counter
 • Combien Cheap Deltasone Japan
 • Prescription Costs Prednisone
 • Order Generic Deltasone Phoenix
 • Buying Deltasone Online Safe
 • Where To Get Generic Deltasone Chicago
 • Deltasone Prescription Cost
 • Buy Prednisone No Prescription
 • Cost Prednisone Prescription
 • Deltasone Buy Mastercard
 • Can You Order Deltasone
 • Where To Purchase Cheap Deltasone Japan
 • Prednisone On Line Buy
 • Köp Online Deltasone Atlanta
 • Cheapest Place To Buy Prednisone Online
 • Order Cheap Deltasone Chicago
 • Buy Cheap Deltasone España
 • Cheap Prednisone Online Buy
 • Low Cost Prednisone
 • Acheter Prednisone Pas Cher Pharmacie
 • Where To Order Generic Deltasone Gb
 • Costo Di Deltasone
 • Acheter Deltasone Authentique
 • Quanto Costa Prednisone Originale Farmacia
 • Buy Cheap Deltasone Boston
 • Best Site To Buy Prednisone
 • Order Real Prednisone Online
 • Beställ Generic Deltasone Los Angeles
 • Köp Generic Deltasone Gb
 • Where To Purchase Online Deltasone Chicago
 • Acheter Online Deltasone Suomi
 • Cheap Generic Deltasone Products
 • Mail Order Generic Deltasone
 • Where To Order Generic Deltasone Usa
 • Cheap Deltasone Overnight No Prescription
 • Prednisone Moneygram
 • Combien Generic Deltasone Sverige
 • Cheap Deltasone Fedex
 • Achat Cheap Deltasone Dallas
 • Köp Generic Deltasone Danmark
 • Prednisone Buy Now
 • Deltasone Where Can I Buy It
 • Prednisone Buying Online
 • Order Prednisone Overnight Shipping
 • Où Acheter Prednisone Internet
 • Where To Get Online Deltasone Sydney
 • Safe Place To Buy Deltasone Online
 • Safest Place Buy Deltasone
 • Buy Deltasone Venezuela
 • Köp Online Deltasone Usa
 • Online Deltasone Order
 • Köp Generic Deltasone Suomi
 • Buy Cheapest Prednisone Online
 • Köp Cheap Deltasone Belgium
 • Where To Order Online Deltasone Suisse
 • Purchase Online Deltasone San Francisco
 • Deltasone Discount Buy
 • Where To Purchase Online Deltasone Gb
 • Can You Order Prednisone Online No Prescription
 • Buy Deltasone Online Is It Safe
 • Acheter Cheap Deltasone Holland
 • Europe Cheap Deltasone Where To Order
 • Purchase Deltasone On Line
 • Costo Prednisone Svizzera
 • Buy Online Deltasone Sweden
 • Where To Purchase Cheap Deltasone Us

generic Premarin

3mcp9

Fda Approved Medications cheapest Celebrex 200 mg Best Place To Order Trackable Shipping

Reacties uitgeschakeld voor Fda Approved Medications cheapest Celebrex 200 mg Best Place To Order Trackable Shipping
Posted 24 nov 2017 — by MediaNed
Category Zonder rubriek

cheapest Celebrex 200 mg Best Place To Order

Generic Celebrex
How To Get Cheap Generic Celebrex without prescription. Celebrex (Celecoxib) is used to reduce pain, inflammation, and stiffness caused by osteoarthritis, rheumatoid arthritis, and ankylosing spondylitis. Celecoxib is also used to reduce the number of adenomatous colorectal polyps in familial adenomatous polyposis (FAP), to treat acute pain, and to treat pain associated with menstruation. Celebrex is the most trusted NSAID pain reliever from Pfizer! Celebrex also Marketed As: Celecoxib, Celebra, Onsenal.
*Celebrex® is manufactured by Pfizer Inc.


Rating 4.5 stars, based on 200 comments


Price from $0.6 Per pill

Follow this link to Order Generic Celebrex (Celecoxib) NOW!

Celecoxib Generic Low Cost
Beställ Generic Celebrex Switzerland
Purchase Cheap Celebrex Inghilterra
Köp Generic Celebrex Gb
Acheter Du Celebrex
Beställ Generic Celebrex Stockholm
Combien Generic Celebrex Philadelphia
Europe Cheap Celebrex Where To Get
How To Order Celecoxib On Line
Purchase Online Celebrex Boston
Order Celecoxib Online Buy
Celebrex Cada Cuanto Se Tomar

generic Viagra Super Active

 • Acheter Du Celebrex Par Internet
 • Where To Order Online Celebrex San Francisco
 • Celebrex Pills Cheap Prices
 • Purchase Cheap Celebrex Switzerland
 • Celebrex Order Pharmacy
 • Celecoxib For Sale Generic
 • Average Cost Celebrex Per Pill
 • Order Cheap Celebrex Us
 • Order Celebrex Online Generic
 • Order Online Celebrex San Francisco
 • Achat Celebrex Avis
 • Celebrex Daily Cost
 • Where To Order Generic Celebrex Amsterdam
 • Acheter Celebrex Qualite
 • Achat Celebrex Sur
 • Best Website Buy Celebrex
 • Cheap Brand Celebrex Online No Prescription
 • Cheap Celecoxib Canadian Pharmacy
 • Buy Celecoxib Tablets
 • Buy Celebrex Celecoxib Online
 • Buy Celebrex Medication
 • Where To Order Generic Celebrex Miami
 • Buy Celebrex Walmart Pharmacy
 • Celecoxib Cheap Prices
 • Cheap Celecoxib Prices
 • Celebrex Originale Costi
 • Acheter Vrais Celebrex
 • Site Confiance Achat Celecoxib
 • Where To Get Cheap Celebrex Dallas
 • Buy Online Celebrex San Diego
 • Achat Celebrex Sur Le Net
 • Celecoxib Buy Cheap
 • Cheap Celecoxib To Buy
 • How Much Celebrex Costs
 • How Can I Buy Celebrex
 • Buy Celecoxib Fast Delivery
 • Buy Celecoxib Using Paypal
 • Where To Get Celebrex Cheap
 • Best Site To Buy Celecoxib
 • Where To Buy Generic Celebrex Japan
 • Purchase Generic Celecoxib Overnight
 • Cheap Prices On Celebrex
 • Acheter Celecoxib Bonne Qualité
 • Buy Celebrex Pill
 • Achat Generic Celebrex Sweden
 • Celebrex Sale Cheap
 • Where To Order Online Celebrex Denmark
 • Cuanto Tiempo Efecto Celebrex
 • Buy Female Celebrex Pills
 • Celebrex Sale Buy
 • Buy Generic Celebrex Chicago
 • Online Celebrex Purchase
 • Where To Buy Cheap Celebrex New York
 • Cost Celebrex Prescription
 • Achat Celecoxib Rapide
 • Buy Celebrex Online How To
 • Safe Order Celebrex Online
 • Best Way Buy Celebrex
 • Cheapest Way Buy Celebrex
 • Where To Purchase Online Celebrex Sweden
 • Order Generic Celebrex Belgique
 • Average Cost Of Celecoxib Per Pill
 • Where To Get Cheap Celebrex Holland
 • France Cheap Celebrex Where To Purchase
 • Legal Buy Celebrex Over Internet
 • Beställ Online Celebrex L’espagne
 • Best Website To Buy Celebrex
 • Cheap Celebrex Overnight
 • Combien Generic Celebrex New York
 • Legal Buy Generic Celecoxib
 • Mail Order Generic Celecoxib

cheap Zebeta
buy Aygestin
buy Azithromycin
Safe Buy Suhagra 100 mg cheapest

jPEeCG

Prezzo basso Cialis Oral Jelly 20 mg Generico. # 1 Farmacia online. 24h Supporto Online

Reacties uitgeschakeld voor Prezzo basso Cialis Oral Jelly 20 mg Generico. # 1 Farmacia online. 24h Supporto Online
Posted 24 nov 2017 — by Adformatie
Category Zonder rubriek

Prezzo basso Cialis Oral Jelly 20 mg Generico

Generico Cialis Oral Jelly
Miglior farmacia a comprare Tadalafil senza prescrizione medica. Cialis Oral Jelly Generico è usato nel trattamento negli uomini della disfunzione erettile. Il farmaco generico è prodotto da un’ azienda approvata dall’ agenzia per gli alimenti e i medicinali (FDA) indiana in uno stabilimento con certificazione GMP. E’ il solo farmaco che non solo ha un effetto immediato (agisce in soli 30 minuti dall’ assunzione), ma ha anche un effetto duraturo: l’ effetto permane per 36 ore, lasciando libera scelta al paziente e al suo partner sul momento migliore per avere un rapporto. Milioni di uomini hanno tratto giovamento dall’ uso di Cialis Oral Jelly, grazie alla sua efficacia nelle disfunzioni erettili lievi, moderate e gravi.

Valutazione 4.6 sulla base di 335 voti.


Prezzo da inizio €2.86 Per Unità

Use this link to Order Generic Cialis Oral Jelly (Tadalafil) NOW!

Il costo di Cialis Oral Jelly Canada
Cialis Oral Jelly generico online italia
basso costo Cialis Oral Jelly Olanda
precio farmacia Cialis Oral Jelly 20
fabricante Cialis Oral Jelly generico
Il costo di Cialis Oral Jelly Grecia
conveniente Tadalafil Norvegia
Cialis Oral Jelly generica en farmacia
donde comprar Cialis Oral Jelly generico en españa
acquistare Cialis Oral Jelly in farmacia

buy Isotretinoin
buy Warfarin
cheap Robaxin
mediafeed.gertimmer.nl

 • se puede comprar Cialis Oral Jelly sin receta en farmacias
 • conveniente Cialis Oral Jelly 20 mg Europa
 • generico do Cialis Oral Jelly é bom
 • Cialis Oral Jelly en una farmacia
 • Acquista Cialis Oral Jelly Tadalafil USA
 • farmacia line Cialis Oral Jelly generico
 • Ordine Cialis Oral Jelly Giappone
 • basso costo Cialis Oral Jelly 20 mg Giappone
 • generico Tadalafil Brasile
 • comprar Cialis Oral Jelly en la farmacia
 • basso costo Tadalafil Belgio
 • Sconto Cialis Oral Jelly Tadalafil Danimarca
 • Sconto Tadalafil Italia
 • Cialis Oral Jelly generico en mexico
 • Acquista Tadalafil Tacchino
 • in linea Cialis Oral Jelly 20 mg Portogallo
 • cuanto cuesta Cialis Oral Jelly farmacia peru
 • in linea Cialis Oral Jelly Tadalafil Svizzera
 • farmacia online portugal Cialis Oral Jelly
 • Quanto costa Cialis Oral Jelly Repubblica Ceca
 • basso costo Cialis Oral Jelly US
 • conveniente 20 mg Cialis Oral Jelly US
 • Il costo di Cialis Oral Jelly 20 mg Giappone
 • Ordine Tadalafil Brasile
 • acquisti rete Cialis Oral Jelly
 • Cialis Oral Jelly generico blog
 • Prezzo Cialis Oral Jelly Tadalafil Spagna
 • Cialis Oral Jelly prezzo di vendita
 • generico Cialis Oral Jelly brasil
 • vendita Cialis Oral Jelly in slovenia
 • Prezzo basso 20 mg Cialis Oral Jelly Austria
 • in linea 20 mg Cialis Oral Jelly Singapore
 • donde comprar Cialis Oral Jelly en farmacia
 • Sconto Cialis Oral Jelly Singapore
 • generico Cialis Oral Jelly Tadalafil Brasile
 • Ordine Cialis Oral Jelly 20 mg Finlandia
 • Prezzo basso Cialis Oral Jelly 20 mg Singapore
 • in linea Tadalafil Emirati Arabi Uniti
 • Acquistare Cialis Oral Jelly Tadalafil Stati Uniti
 • Cialis Oral Jelly super active generico
 • Sconto Cialis Oral Jelly 20 mg USA
 • generico 20 mg Cialis Oral Jelly Austria
 • Cialis Oral Jelly generico nombre
 • Il costo di Tadalafil Spagna
 • Il costo di Cialis Oral Jelly 20 mg Croazia
 • puedo comprar Cialis Oral Jelly en cualquier farmacia
 • se comprar Cialis Oral Jelly sin receta medica farmacia españa
 • acquisto Cialis Oral Jelly e Cialis Oral Jelly
 • generico Cialis Oral Jelly Australia
 • A buon mercato Cialis Oral Jelly 20 mg Olanda
 • puedo comprar Cialis Oral Jelly farmacias
 • Quanto costa Cialis Oral Jelly Tadalafil Italia
 • precio Cialis Oral Jelly generico
 • que es Cialis Oral Jelly generico
 • Cialis Oral Jelly generico foros
 • Il costo di Cialis Oral Jelly 20 mg Emirati Arabi Uniti
 • Prezzo basso Tadalafil Svezia
 • Cialis Oral Jelly femenino venta farmacias
 • venta Cialis Oral Jelly en farmacia
 • Cialis Oral Jelly nombre generico
 • qual e o nome generico do Cialis Oral Jelly
 • generico Cialis Oral Jelly Finlandia
 • prezzo del Cialis Oral Jelly generico
 • nombre del Cialis Oral Jelly en genericos
 • generico del Cialis Oral Jelly en chile
 • Prezzo Cialis Oral Jelly Europa

cheap Finpecia
buy Rogaine
Generico Januvia Sitagliptin Il costo di
buy Losartan
parrotlla.net

bMhGR

Angela Pellaupessy over first price bid auctions

Posted 23 nov 2017 — by Emerce
Category nieuws

Een nieuw pricingmodel in programmatic advertising dient zich aan: ‘first price bid auctions’. Drie experts geven hun visie. Vandaag als tweede Angela Pellaupessy, Benelux-baas Improve Digital.

Ben je bekend met ‘first price bid auction’? Waar zie je het gebeuren?

Dit is zeker een bekend concept, en het begint steeds meer momentum te krijgen binnen programmatic advertising. Daar is een aantal redenen voor. De eerste is het feit dat de logica van headerbidding kan zorgen voor minder scherpe biedingen voor SSP’s en de SSP’s dus ontzettend lage succestarieven ervaren.

Er wordt daarnaast ook in de adtechbranche geroepen dat eerlijke, second price veilingen niet meer bestaan. Bepaalde SSP’s hebben de veilingen verstoord met hidden fees en manipulatieve veilingdynamieken. Overgaan van een second- naar een first-price model zal helpen om het vertrouwen in programmatic weer op te bouwen.

Wat betreft de Nederlandse markt denk ik dat het nog niet actief wordt gebruikt, maar het is een topic dat flink wordt besproken. Nederlandse media owners c.q. uitgevers werken met partijen die soft floors in de technologie hebben geïntroduceerd, wat soms wordt gezien als gelijke aan first-price auction logica.

Waarom is deze materie interessant?

Het volgt de discussie van transparantie in de waardeketen tussen adverteerders en media owners en uitgevers, en meerdere discussies die plaatsvinden over de marges die dikwijls op een intransparante manier in rekening worden gebracht – door zowel demand als supplypartijen. Het wordt ook aangewakkerd door de toepassing van headerbidding, wat nu overal gebeurd. Bij hot topics zouden first-price veilingen een meer transparante omgeving mogelijk kunnen maken.

Begint second price een achterhaald concept te worden?

Door de bovengenoemde trends is de first-price auction meer in trek, juist omdat het duidelijke en eerlijke communicatie tussen de demand en de supplykant stimuleert over de veilingregulaties. Gebaseerd op het veilingmodel, zal de demandkant zijn strategie en algoritme moeten aanpassen om de gewenste resultaten voor hun klanten te behalen.

Op welke termijn zie je first price zich breder manifesteren op de markt?

Ik kan met zekerheid zeggen, dat dit concept binnen de volgende twaalf maanden ook in Nederland wordt toegepast, en dat tegen dmexco volgend jaar, iedereen er mee bezig is. Maar, dit is wel afhankelijk van de buy-side, en de vraag of hun technologie hier klaar voor is. Als SSP zijn wij nu met gesprekken begonnen met de buy-side om hier mee van start te gaan, en dat zouden anderen ook moeten doen. Wij geloven dat de first price auction echt door zal zetten.

Veel supply partijen in Nederland leggen de focus ook op het optimaliseren van hun yield, en ook bij Improve Digital zijn we hier mee bezig. We bouwen tools voor uitgevers om hun yield te optimaliseren. We zien adverteerders de focus op hun ROI leggen in deze markt, en hun demandpartners zijn daarmee ook gedwongen om daar nieuwe tools voor te ontwikkelen. Adverteerders kunnen daarmee hun strategie optimaliseren, en dit nog beter doen met een first-, dan een second- price auction solution. Samenwerking is essentieel in deze industrie en dus ook met het ontwikkelen van first price auction.

First price auction is een gedegen mogelijkheid voor de SSP’s en de sell-side van deze markt, maar dit werkt alleen goed voor partijen die al een transparant businessmodel hanteren, waarbij dus niet ongemerkt marges worden achtergehouden, want dat verdienmodel wordt steeds moeilijker gemaakt met de first price auction, wat positief is voor het vertrouwen in de markt als geheel

Wat zijn daarbij de drijvende krachten?

Vanuit een internationaal perspectief komt de FPA op een moment waarop de industrie om meer transparantie roept, zowel op het vlak van commerciële en inventory-aspecten gaat. De sell-side wordt gevraagd om tegen fraude en viewability issues te vechten. Overgaan van een second-price naar een first-price auction model zal de branche helpen om hun vertrouwen in programmaticverder te herstellen.

Om te zorgen dat dit ook echt succesvol gebeurt, is transparantie essentieel. De partijen aan de supply-side moeten duidelijk zijn over hun biedingsregels naar de demand zijde. De demandzijde moet op haar beurt haar algoritmen en technologie optimaliseren om de campagneresultaten in first-price auctions te optimaliseren. Dit betekent een serieuze verandering in strategieën voor DSP’s en kopers, evenals een investering in het bouwen van nieuwe technologie.

Tot slot is het altijd goed te zien dat het IAB ook al voorsorteert op deze trend, aangezien zij in het RTB protocol de mogelijkheid biedt om de ‘auction type’ mee te geven in de bid request die de veiling in gaat, waarbij dus kan worden aangegeven of de veiling op first of second price wordt afgerekend.

Foto: Andre Chinn (cc)Lees het volledige bericht op Emerce »

Blauw Gras aan de slag voor VakantieVeilingen

Posted 23 nov 2017 — by Emerce
Category nieuws

Content marketing-bureau Blauw Gras gaat aan de slag voor VakantieVeilingen. Het Amsterdamse bureau zal het veilingplatform ondersteunen met digitale campagnes en sociale media.

De contentaanpak moet bijdragen aan de zichtbaarheid en herkenbaarheid van het merk en zorgen voor een uplift van veilingdeelname op de website.

De keuze viel op Blauw Gras vanwege de mix tussen branding en performance en de gevatte creatie, aldus Eline De Vor, Brand & Communication Manager bij VakantieVeilingen.Lees het volledige bericht op Emerce »

KNVB wint DDMA Customer Data Award 2017

Posted 23 nov 2017 — by Emerce
Category nieuws

KNVB heeft de DDMA Customer Data Award 2017 gewonnen. De ingezonden case van de voetbalbond werd door de jury uitverkozen boven die van de andere genomineerden, Vacanceselect, Manutan en Bilderberg Hotels.

De Customer Data Award wordt jaarlijks uitgereikt door DDMA, de branchevereniging voor data en marketing.

Dit jaar viel bij alle genomineerden op dat er meer aandacht wordt besteed aan het gericht toepassen van ‘data intelligence’. Analytics is daarmee duidelijk leidend geworden in het voeren van de klantdialoog.

KNVB presenteert de winnende case vandaag op de DDMA Data Dag. Ook de drie andere genomineerden komen over hun aanpak vertellen in meerdere parallelsessies.Lees het volledige bericht op Emerce »

Hyatt: marketing wordt digital-first

Posted 23 nov 2017 — by Emerce
Category nieuws

Hyatt verlegt de focus in Nederland van traditionele marcom naar digitale marketing. Hiervoor is Arzu Harvey Ozcan aangetrokken als kersverse digital marketingmanager. “Hyatt gaat naar een digital-first aanpak en dat is best een grote stap.”

Arzu Harvey Ozcan is verantwoordelijk voor de drie hotels in Nederland – Andaz en Hyatt Regency in Amsterdam en Hyatt Place bij Schiphol – en voor het nog te openen Hyatt Centric in Madrid. “Onder Hyatt vallen in totaal dertien merken, die allemaal verschillend zijn. Het is best een uitdaging om vier van die merken in de markt te zetten . En dan ben ik ook nog verantwoordelijk voor de restaurants die bij de hotels horen en vergadermarkt. Het is best veel maar heel erg mooi om te doen.”

Hoeveel vrijheid heb je als regional digital lead binnen zo’n grote organisatie als Hyatt?

“We hebben een corporate team in Zürich dat verantwoordelijk is voor de EMEA-regio en het hoofdkantoor in Chicago stuurt mondiaal aan. Tools en technologie worden zoveel mogelijk ‘global’ ingekocht, zodat de data worden gestroomlijnd. Maar ze staan zeker open voor suggesties als je bijvoorbeeld een interessante tech tool hebt gevonden, als je maar goed kunt onderbouwen waarom je die nodig hebt. Binnen het technologische raamwerk zijn we behoorlijk vrij in onze lokale aanpak van de marketing.”

Hoe analyseer je de customer journey?

“Onze belangrijkste herkomstmarkten zijn de VS, het Verenigd Koninkrijk en de ‘emerging markets’. Dat zijn geen homogene doelgroepen en dan hebben we zoals gezegd ook nog drie verschillende merken in Nederland. Dé customer journey bestaat niet, er zijn heel veel varianten. Hyatt kijkt vooral via web analytics naar hoe mensen op de site binnenkomen, wat ze bekijken en hoe ze boeken, maar nemen voor het 360-graden klantbeeld natuurlijk ook de ervaringen in het hotel zelf mee. We beschikken over data van onbekende bezoekers van de site, gasten die hebben geboekt en gasten die lid zijn van ons loyaliteitsprogramma World of Hyatt. Van die laatste groep weten we natuurlijk het meest. Doordat we als Hyatt over een enorme database beschikken kan ik heel gericht campagnes draaien en alles eruit halen wat erin zit.”

Hyatt groeit snel in Europa qua aantal hotels, maar de naamsbekendheid is nog niet zo groot als in de VS. Wat doe je daaraan?

“Brand awareness is het fundament van alles wat we doen. Voorheen lag de nadruk op meer traditionele marketing om het merk neer te zetten, vooral door PR-activiteiten en via print media. Digital was minder ontwikkeld. Daar ben ik voor aangesteld. Hyatt wil naar een digital-first aanpak gaan en social-first content creëren om de merkbekendheid van Hyatt als groep en van de individuele hotels te vergroten.”

Voor veel hotels zijn online reisagenten (OTA’s) het belangrijkste en daardoor ook het duurste distributiekanaal. Hoe gaat Hyatt hiermee om?

“Ons traffic komt vooral vanuit search. We proberen daar in de awareness fase aanwezig te zijn en zo mensen naar onze site te krijgen. Dat doen we via display, social en e-mailmarketing. Directe boekingen zijn lastig in Nederland – je kunt hier echt merken dat Booking.com een Nederlands bedrijf is. Het is een illusie te denken dat je zonder online reisagenten kunt bestaan als hotel maar we willen daar wel graag een balans in vinden. Onze tactiek is om mensen bewust te maken van het feit dat Hyatt.com een laagsteprijsgarantie heeft. Die boodschap dragen we op alle kanalen uit.”

Welke ontwikkelingen gaan in 2018 invloed hebben op je werk?

“Personalisatie staat hoog op de agenda. Dit doet Hyatt al, maar nog te weinig. Het is een van onze focuspunten voor 2018. We zijn nu druk met de juiste data verzamelen zodat we die kunnen integreren in de verschillende digitale kanalen. Tegelijkertijd zijn we aan het nadenken hoe we die data het beste kunnen gebruiken. We willen natuurlijk voldoen aan de nieuwe wetgeving GDPR. Verder worden Artificial Intelligence en data analytics alleen maar belangrijker. User-generated content ook, zeker in combinatie met de nieuwe generatie reizigers, de millennials, die we willen bereiken en aan ons binden. En recensies blijven natuurlijk een grote rol spelen op weg naar conversie, al kun je dat geen trend meer noemen, het is een gegeven. Daarom zijn we ook heel blij dat we met Andaz de Trivago-award hebben gewonnen voor het best beoordeelde hotel in Nederland. Dat is toch erkenning van de gasten zelf.”Lees het volledige bericht op Emerce »

Literature review motivation employee performance

Reacties uitgeschakeld voor Literature review motivation employee performance
Posted 21 nov 2017 — by MediaNed
Category Zonder rubriek


But is MBO a magic pill to cure performance issues? Most literature review motivation employee performance Popular Posts How Long to Meditate Each Day Learn How to Lucid Dream Health Benefits of Walking Daily How to Remember Dreams Best Quotes About Life What is Lucid Dreaming Chakras and Their Meanings Ways to Relieve Stress and Anxiety Health Benefits of Meditation How to Calm Yourself Down Quickly Health Benefits of Deep Breathing. Now in its 10th year, Camp MetalHead is a free six-week summer camp that provides relevant job skills training and quality arts instruction in metal arts and metalsmithing. Using it, you can log into the system and watch the progress of writing. Naturally, looking for problems to solve will tend to lead to more problems solved. If only it could have the same lasting effect of a Jackson Pollack’s seemingly dismissive splash of white acrylic on top of a previously unencumbered canvas. All evil leaders have been infected with the disease of hubris, becoming bloated with an exaggerated sense of self and pursuing their own sinister ends. Past HSC and Practise Questions for AOS: Discovery Tutor Tales Jul 8, Past HSC and Practise Questions for AOS: Discovery As with my previous post on how to break down a Belonging essay question , I suggest. There are special structures, word order, particles etc. The children ranged in age from seven to eleven years old. The students I supervised were not aware that I was put in the GO, they thought I was on the street. Due to the complexity of modifying the multimedia content, we cannot always correct errors within the video presentations. This leads to confusion and frustration on the part of kids as they stumble for both content and words. Six Sigma Calculator Video Interviews Ask the Experts Problem Solving Methodology Flowchart Your iSixSigma Profile Industries Operations. Another common assumptions are that an instrument has validity and is measuring the desired constructs. Now both Marna and her are pregnant by him. One is scrawled on a series of cocktail napkins; one is allegedly a voice mail from a tree trimmer; another is presented as an interactive Google map; another is in the form of a Facebook conversation. Join our Mail List Stay on top with The PCman’s Site News F R E E Card Free Download. If not, determine the events that led up to it losing its status. The qur’an, islam and muhammad. Join as an Expert Join PrestoExperts today to engage with thousands of new clients via online chat, phone or email. The other action is the most important part of the story; even if the love story were removed, the book would still function almost as well. Engage students in a discussion based on their responses to the photo analysis worksheet and the questions.

Employees Motivation in Organizations: An integrative …

literature review motivation employee performance

These men will beat you down until there is nothing left. How can you get this data in your business plan? LivePlan offers this functionality as part of its online business plan software or you can comb through U. The funding she received allowed her to spend three months working within a multinational team in the conservation department at the National Museum of Iceland. Moreover, Google’s algorithm is repeatedly altering, which means this pretty much guarantees that the quick win methods that will have worked previously will not work in the future. The Methodis Differantium, the document that contained the elements of the theory of differentiation, was created in Smith believed he was being pulled in two directions when it came to publishing his theories and making his work known. The laws of physics do not allow for a heat transfer from warm to cool in a jerky way, or the evaporation of the ocean or a puddle. Latest download and read peer editing rubric for persuasive argument peer editing rubric for persuasive argument lets read we will often find out this sentence. Is abortion moral essay o level essay writing aviation research paper ideas. Think of this as Instapaper but for sentences only. This will save you money and energy. Sponsored by the Institute for Knowledge Mobilization. I had a fantastic experience with Jason, very accommodating and has a diverse background of experience and skills that met my needs. Advanced Business Writing – Belfast Course PFS Sage Accounts – Report Writing – Belfast Training Available in Belfast by Mullan Training Sage Accounts – Report Writingin Belfast. At this time we’re NOT seeking for investment, the business plan is going to be our internal document used to present what we’re doing for prospect partners Looking forward to checking out your proposal. PageFour is a tabbed word processor, outliner, and organizer for writers. What can be asked is whether the dog is a service animal and what the dog is trained to do. If you are calling me Fat-Tart because he knew somewhere else tomorrow, but always with consummate skill and ex- experience counted above everything else. What is it I obtain, once again? A fully customized and individually written paper with authentic contents developed from scratch. Professor Lea Waters is the Director of the Centre for Positive Psychology, Melbourne Graduate School of Education. Lock yourself in a quiet place with no distractions, take your work out of your bag and start! It works for me. So, do not hesitate, Order Your Paper Now! Dissertation Writing Services Tailored for You Your entire dissertation needs can be handled by our expert writers. The spiritual traditions which help define it.

Related articles:

political science dissertation, mediafeed.gertimmer.nl, homework is bad articles, mediafeed.gertimmer.nl

Bachelor Thesis: Employee Motivation and Performance

Party songs are played first. My Champ is a smart independent boy and literature review motivation employee performance enjoys doing his homework. A Trump defense may include the claim that he and his campaign cannot be constitutionally subjected to legal liability for any public statements on the campaign trail. Cathy Allen Simon Urbana, Illinois. Quinn’s best friend is Guzzo, and his brother Paul is the police officer that attacked Rashad. Run-time error message then crashes. Thus we should try to have equal opportunities of good education system for everyone whether living in rich or poor regions. We have always believed in helping students achieve their dreams and we have ever since toiled hard to make sure that each of our client is able to achieve their career goals with the support of our essays and theses. A property letter must almost always include full details of all parties concerned, addresses, contact details, terms of the transaction, property value, the figures that will change hands, property upkeep and maintenance matters, bank details, payment methods, and the like. Common application essay help – criminology essay help logan square auditorium. Their findings as to the cause of rejection are worth reviewing: Based on the above analysis, a carefully designed, well reasoned proposal will overcome these common pitfalls. Lastly, we have a decent approach towards pricing our services. While the 7 years she spent in graduate school were frustrating and stretched her to her limits, the lessons she learned helped her to advance her career quickly. Manpower Middle East – Dubai, UAE. The truth is that they want you to learn and it is obvious your assignment is a part of the process. All you need is to define the main goal and purpose of your paper.

ZNZmJ